avatar

Snježana Habuš Rončević

Sveučilište u Zadru


CROSBI Profil CROSBI Profil: 5674 MZO Matični broj znanstvenika MZO Matični broj znanstvenika: 210650

Za prikaz radova s mogućnošću filtriranja te izvoza podataka kliknite OVDJE

Snježana Habuš Rončević, prof.
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja
Elektronička adresa: snjezana.roncevic@unizd.hr ili snjezana.habus64@gmail.com
ŽIVOTOPIS:
Ime i prezime: Snježana Habuš Rončević
Datum rođenja: 27. 12. 1964. Zadar, Hrvatska
Obrazovanje:
1971. – 1978. - Osnovna škola “Krsto Ljubičić”, Arbanasi, Zadar
1978. – 1982. - Srednjoškolski centar “Juraj Baraković Zadar i srednja glazbena škola “Blagoje Bersa” Zadar
1983. - 1987. - Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Teoretski odjel: Dvije diplome na teoretskom odjelu - nakon treće godine studija iz kolegija metodike glazbene nastave s temom “Počeci i razvoj muzičkog života u Zadru”, rujan 1986.g. mentorica dr.sc. Selma Ferović te nakon četvrte godine studija iz kolegija metodike glazbene nastave s temom “Stavovi i interesi mladih prema sadržajima estetske grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi”, listopad 1988.g., mentorica dr.sc. Selma Ferović
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Zaduženja na Odjelu: Glazbeni praktikumi, Glazbene kultura, Glazbene metodike u integriranom kurikulumu, Zborno pjevanje, Vokalno instrumentalni praktikumi, Hrvatska glazbena baština, Orffov instrumentarij, Notno pismo.
Zvanje: Nastavno-Viša predavačica
Tel. 023 345 033
E-mail: snjezana.roncevic@unizd.hr i snjezana.habus64@gmail.com
Od povratka u Zadar odmah nakon diplomiranja u listopadu 1988.g. aktivno se uključujem u aktivnosti vezane za organizaciju glazbenog života u gradu: sudjelujem u radu HGPD “Petar Zoranić” i Djevojačkom zboru “Blagoje Bersa” kao pjevačica, korepetitorica i voditeljica proba na ispomoći maestru Antunu Doličkom, bavim se pisanjem glazbenih kritika i osvrta za Muzičke večeri u Donatu kao dopisnik “Slobodne Dalmacije”, sudjelujem u organizaciji koncerata, Međunarodnih festivala zborova i Susretima dalmatinskih klapa.
Školske godine 1987. /88. počinjem raditi na Srednjoškolskom centru “Juraj Baraković” na kolegijima Glazbene umjetnosti i Sviranja pri tadašnjijm usmjerenjima, a posebno na usmjerenju “suradnici u razrednoj nastavi”. Paralelno s tim poslovima radim i na Glazbenoj školi “Blagoje Bersa” gdje predajem solfegio i vodim Mali zbor.
Od akademske školske godine 1989/90. započinjem raditi kao vanjska suradnica za kolegij Sviranje na Filozofskom fakultetu u Zadru pri tadašnjem Zavodu za razrednu nastavu i Predškolski odgoj, a od 1.12.1995. sam u stalnom radnom odnosu kao stručna suradnica za kolegij Sviranje pri istom Zavodu.
Zavod za razrednu nastavu i predškolski odgoj transformirao se u akad. god. 1999./2000. u samostalnu Visoku učiteljsku školu gdje sam nakon provedenog natječaja za nastavno zvanje predavačice izabrana 16.12. 1999. te nastavljam raditi na kolegiju Sviranje.
Osnutkom Sveučilišta u Zadru (25.3. 2002.) Visoka učiteljska škola transformira se u Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece.
Dana 19.01.2005. vijeće Muzičke Akademije, nakon objavljenog natječaja Sveučilišta u Zadru, u postupku davanja mišljenja kao ovlašteno stručno vijeće, na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: red. prof. dr.sc. Pavel Rojko, kao predsjednik, red. prof. Josip Magdić kao član, i docent Tomislav Uhlik, kao član donosi mišljenje i odluku o ponovnom biranju u nastavno zvanje predavačice za kolegij Sviranje.
Od 2007. /08. predajem i kolegij Glazbenu kulturu s metodikom.
Dana, 11.5. 2010. izabrana sam u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice za umjetničko područje, polje glazbene umjetnosti, grana glazbena pedagogija, a ponovljeni izbor u isto zvanje je bio 2015. g. Nastava na kolegiju Sviranje i Glazbeni prektikum odvija se u putem predavanja te nakon toga se vježbe izvode u grupama od najviše 15 studenata, gdje svaki student mora imati svoj instrument kojeg donosi na nastavu. Za potrebe Glazbenog praktikuma napisala sam skriptu Osnove glazbene teorije. Predavanja se održavaju i u obliku power-point prezentacija.
Od akad.god. 2007/08. na Odjelu za Predškolski odgoj predajem Glazbenu kulturu s metodikom. Nastava na završnim godinama studiranja odvija se i u predškolskim ustanovama gdje se održavaju probna i ispitna ogledna predavanja iz kolegija Metodika glazbene kulture.
Aktivno sudjelujem u radu na programu uvođenja “Bolonjskog procesa” na izradi programa trogodišnjeg studija Predškolskog odgoja i petogodišnjeg studija za učitelje.
Od 2005/06. sam izabrana za voditeljicu Izvanrednog studija Predškolskog odgoja što obavljam i danas.
Aktivno sudjelujem u izradi plana i programa Specijalističkog studija za odgojitelje na kojem sam izradila silabuse za sve glazbene kolegije.
Pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja radim i sudjelujem u izradama završnih i diplomskih radova kao komentor i mentor.
Osnutkom Udruge odgojitelja “Maraške” Zadar u zajedničkoj organizaciji sa Odjelom za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilišta Zadar održavam i dvije glazbene radionice “Metodičke obrade božičnih pjesama” i “Metodičke obrade uskrsnih pjesama”.
Studenti razredne nastave već godinama odlaze u Serdehel, Mađarsku, gdje provode aktivno sedam dana u nastavi održavajući satove svih predmeta, pa tako i glazbenog odgoja. Moj odlazak u posjet školi u Serdehelju zajedno sa kolegama i studentima je bio od 10.-13.11.2011.
Zajedno sa kolegicom Marijom Obad koja radi na kolegijima prirode i društva te baštine organiziram terensku nastavu (Šibenik-Sinj,12.5.2010.; Betina-Murter, Šibenik, Visovac, Skradin, 6.5.2011.; Vid (in situ arheološki muzej), Eko-etno selo, Hercegovina, Međugorje i Marijansko Svetište u Međugorju, 11.5.2012.; Pag, Novalja, Lun, 13.5.2013., 7. 5. 2014. Krapina i Gornja Stubica.
Aktivno sudjelujem u organizaciji svih međunarodno-znanstvenih skupova koje organizira Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, a posebno u organizaciji glazbenih događanja, koncerata (Vladimir Mlinarić, klavir, 26.4.2010. Ana Marija Vidović, klavir) te Otvorenih dana Sveučilišta-kulturne večeri studenata i nastavnika Sveučilišta u Zadru, 24.-26.1. 2012.g. te u oraganizacijskom odboru za Masterclass za solo pjevače koje je u dva termina od 24-30.3. i 14-21.4.2014. održao bas-bariton Boris Martinović u suradnji sa Sveučilištom u Zadru.
Od akademske školske godine 2010. /11. voditeljica sam Akademskog pjevačkog zbora i od tada aktivno sudjelujemu u organizaciji glazbenog djela Svečane sjednice u povodu Dana Sveučilišta dana 25. ožujka te organiziram cijelovečernji koncert povodom proslave Dana te Svečane koncerte u povodu završetka akademske godine uključujući i promocija diplomanata koje redovito prate izvođenja akademskog pjevačkog zbora i dalmatinske muške studenske klape “Študia” čija sam osnivačica od 2012.g. kad se muški dio pjevača izdvojio iz zbora.
Od akademske školske godine 2013. /14. radim i kao predavačica na kolegiju Metodika umjetničkog područja pri Odjelu za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih kompetencija PN-Model B.
Od 2015:
Akademske školske godine 2013. /14. i 2014. /2015. radim i kao predavač na kolegiju Metodika umjetničkog područja pri Odjelu za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih kompetencija PN-Model B.
Od 2015. u program Sveučilišnog studija Predškolskog odgoja uvodimo izborni kolegij Hrvatska glazbena Baština koju od početka vodim kao kolegij na istom navedenom studiju.
Zajedno sa kolegicom prof. Marijom Obad organiziramterensku nastavu Baštinske i zavičajne povijesti Makarska i Imotski, 13. 5. 2015.


Studijska - stručna putovanja:
Od 26.3. – 29.3. 2015. Mađarska - Serdehel, Budimpešta, Sigetvar, Pečuh, Karanac, Osijek.
Od 6. 10.- 11.10. 2015. Zadar, Luxembourg, Karlsruhe, Mannheim, Strasbourg
Slovenija, Austrija i Italija - Ljubljana, Villach, Klagenfurt, Salzburg, Udine, Bled, Bohinj, od 28.9. - 2.10. 2016.
Varaždin - Serdahel, Sombotel, Herend - Mađarska od 16.12. - 18.12. 2016
Stručna predavanja:
Za studente svih studijskih godina organizirala sam prezentaciju i stručno predavanje “Glagoljaško pjevanje” prof. Livia Marijana, dipl. ethnol., uz sudjelovanje izvorne pjevačke skupine “Dalmatika”, 13. 3. 2017., Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište Zadar.
Suorganizatorica sam prezentacije Glazbeno-scenske predstave pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Srećko” kojeg je osmislila i realizirala Diana Atanasov Piljek, prof., 24. 5. 2017., Kneževa palača Zadar.
Studentice Odjela za predškolski odgoj izbornog kolegija Hrvatska glazbena baština u suradnji sa mnom su održale 25. listopada 2019. radionicu “Tradicijske dječje igre s pjevanjem”.
Organiziram zajedno sa studentima Odjela za izobrazbu učitelja i Odjela za predškolski odgoj odlazak na koncert, 18. Studenog 2019. “Poli-Art”, Glazbena – vizualizacija- Likovna – slušaonica dr.sc. Gorana Sučića, koji je po završetku imao izložbu svojih likovnih djela te razgovor sa studentima i posjetiteljima.
Pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja radim i sudjelujem u izradama završnih i diplomskih radova kao mentorica i komentorica
U ak. g. 2018. /2019. sam bila i članica stručnog povjerenstva provedbe završnih ispita.
Organiziram prezentaciju i predavanje za studente Odjela, 18. ožujka 2020. “Poli-Art”, Glazbena – vizualizacija- Likovna – slušaonica dr.sc. Gorana Sučića.
Postavila sam na sustavu za e-učenje Merlin svoja predavanja iz Vokalno-instrumentlnog praktikuma, vježbe i predavanja kao prezentaciju skripte “Osnove glazbene teorije”.
Dok ovo pišem iza nas je i vrlo uspješna organizacija online nastave od 23.3.2020. god. zbog pandemije virusa bolesti uzrokovana koronavirusom (Covid-19).


STRUČNA DJELATNOST/ OBJAVLJENI STRUČNI ČLANCI
1. O povijesti srednjevjekovne glazbe grada Zadra. U Živa baština (2000.g.) Zadar: Visoka učiteljska škola, str.105-119
2. Utjecaj učitelja/odgajatelja na kvalitetan razvoj djece i mladih ( s Ivankom Novosel i Ivanom Prskalom). U Djetinjstvo, razvoj i odgoj(2003.), Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece, str. 181- 193
3. Teorijski pristup problemu estetskog doživljaja glazbene nastave. U Zbornik radova (2002), Visoka učiteljska škola u Zadru, str. 75-80.
4. Glazbeni doživljaj u ranom predškolskom odgoju djeteta, (s Ivankom Novosel). U Zbornik radova 3 (2003) Zadar, Sveučilište, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece, str. 151-160.
5. Važnost kontinuiranosti nastave glazbene kulture u osnovni i srednjim školama sa studijima razredne nastave i predškolskog odgoja – Dijete, odgajatelj i učitelj. Sveučilište, Zadar (2004), str. 279-290.
6. K određenju pojma glazbe i njenoj biti-iskustva iz prakse - Magistra Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja (2006.), str. 97.-103.
7. Skripta: Osnove glazbene teorije za kolegij Sviranje i Glazbeni praktikum, Zadar, 2007., 55 stranica
8. Utjecaj glazbe na stvaralaštvo djece - Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju - Tekstovi sa specijaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova: Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije odgojitelja i učitelja, 2007., Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata, 2008., Mogućnosti glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata, 2009., Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Evropski centar za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb 2010., str.116-130.
9. Slušanje glazbe i poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva u predškolskoj dobi – Međunarodno znanstveno stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, Pedagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvatska u Mađarskoj, Kazalište lutaka Zadar, 2011.
10. Suvremene metode učenja ranog glazbenog odgoja u predškolskom razdoblju s talentiranom djecom - Metodika rada s talentiranim učenicima, Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije „Metodika rada s talentiranim učenicima, Univerzitet Novi Sad, Subotica, 2011., Republika Srbija, str. 418-430.
11. Metafizičko-etički elementi u glazbi kao sredstvo odgoja i obrazovanja, Zbornik radova Pedagogija, obrazovanje i nastava, 2. Međunarodna znanstvena konferencija, Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, 2013., str. 300-305, sv. I
12. Uloga suvremenog odgojitelja u glazbenom odgoju predškolske djece, Časopis Magistra Iadertina 2015., Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
13. Ideje u odgoju u Platonom djelu Država, Časopis Magistra Iadertina, 2015., Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja


Stručna djelatnost / objavljeni stručni članci od 2015. g.
14. Glazbeni elementi u lutkarskoj predstavi, Zbornik stručnih radova i iskustva iz odgojne prakse, Dijete, igra, stvaralaštvo, 2016., Filozofski fakultet u Splitu i Savez društava Naša djeca Hrvatske, str. 175-191.
15. Prepoznavanje darovitosti u ranoj i predškolskoj dobi i kasniji mogući problemi, Zbornik radova sa Naučno-stručne konferencije „Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja, 2016., Šabac, str.123- 132.
16. Glazba u ulozi međukulturalnog dijaloga, Zbornik radova sa IX Međunarodno naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih “, 2018., Harkanj, Mađarska, str. 517- 528.
Recenzije:
Članak „ Iz Hrvatske renesanse: O odgoju i glazbi “, Croatica et Slavica Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 30.11. 2015.
Članak „Slušanje glazbe u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole “, Časopis Metodički ogledi, Zg, 17. 1. 2017.
Skripte „Pjesmom kroz igru “, autorica Josipa Kraljić, prof., 3.3. 2017.
Recenzija zvučne knjige autora Josipe Kraljić i Igora Peteha, 24.10.2017.
Recenzija za nastavni materijal kolegija Glazbeni praktikum I, za II sem., 1. g. Integriranog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Sveučilišta u Rijeci, autora Darka Đekića, 22. veljače 2018.
Stručna usavršavanja:
U ljetnom semestru ak.g. 2014. /15. upisala sam poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju “te položila sve ispite. U tijeku sam izrade sinopsisa.
Članica stručnog povjerenstva za ocjenu folklornih skupina na 4. Smotri folklora Zadarske županije u sklopu Etno dana 2015., Zadar, 17.-19. Lipnja 2015.
Stručno usavršavanje na 12. Regionalnom susretu pedagoga Hrvatske, Split, 15.4. 2016.
Sudjelovala na sastanku mladih i donositelja odluka održanog u sklopu projekta „Podrška studentima s invaliditetom “kroz program EU Erasmus+, Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ Zamisli “, Zg, 18.5. 2016., Sveučilište Zadar
Stručno usavršavanje na 13. danima teorije glazbe, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara uz Glazbenu školu Varaždin, 21. i 22. 10. 2017.
U ak.g. 2018. /19. sam bila članica stručnog povjerenstva za provedbe završnih ispita.
Stručno usavršavanje na radionici „Vokalna tradicijska glazba zadarskog područja “ u organizaciji Narodnog muzeja Zadar – Etnološki odjel i Kneževe palače Zadar, voditelj dr.sc. Joško Čaleta i članice Ansambla Harmonija disonance te sudjelovanje na završnom koncertu u Gradskoj loži Zadar, 4.- 5. 5. 2019., Zadar
Sudjelovanje na skupovima:
1. U radu stručnog skupa učitelja razredne nastave održanom u Dubrovniku 12. i 13. siječnja 2000.g. s temom «Važnost uporabe glazbala u nastavi glazbene kulture od 1. do 3. razreda osnovne škole «
2. U radu stručnog skupa učitelja razredne nastave održanom u Dubrovniku 7. rujna 2000. s temom « Uporaba glazbala u 1. razredu osn. šk.»
3. Na Prvom stručno-okruglom stolu profesora glazbenih kolegija sa Sveučilišta i Visokih Učiteljskih škola Hrvatske za kolegije Metodika glazbene kulture, Glazbenu kulturu i Sviranje održanom 11. i 12. travnja 2002.g. pri Visokoj učiteljskoj školi Pula
4. Na Drugom stručno-okruglom stolu profesora glazbenih kolegija sa Sveučilišta i Visokih Učiteljskih škola Hrvatske za kolegije Metodika glazbene kulture, Glazbenu kulturu i Sviranje održanom 4. listopada 2002.g. pri Učiteljskoj Akademiji Sveučilišta u Zagrebu
5. Međunarodni-znanstveno-stručni skup „Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju", Zadar - Benkovac, 20.-21- svibnja 2005. - "Upotreba električnog klavira Clavinove CVP Yamaha i njegova primjena u nastavi glazbenog praktikuma", autori: Snježana Habuš Rončević, prof. i studenti Dinko Habuš i Domagoj Čačić-Arapović
6. Međunarodni stručno-znanstveni skup New Perspectives in Quality developmentof higher education, Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije odgojitelja i učitelja, 26. i 27. 10. 2007., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
7. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada uskrsnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru" i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, svibanj 2008.
8. Umjetničko-znanstveni skup Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata, 14.-16.11.2008., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
9. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada božičnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, prosinac 2008.
10. ECNSI-2009., The third International conference on Advanced and Systematic Research, Treći specijalizirani umjetničko znanstveni skup, Glas i glazbeni instrumet u odgoju i obrazovanju - Mogućnosti glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata, 12.-14. studenog 2009., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
11. Sudjelovanje na Prvom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu ARS CHORALIS 2010, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od 8.-10.4.2010., Zagreb
12. Dijalog umjetnosti, Kunstdialog – Interkulturelles Projekt PH Burgenland – Universitat Zadar, Pedagoška visoka škola Željezno-Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja od 13.-15. listopada 2010.
13. Međunarodna znanstvena konferencija „Metodika rada s talentiranim učenicima, Univerzitet Novi Sad, Subotica 23.-25.9.2010., Republika Srbija
14. Međunarodno znanstveni stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, Pedagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvatska u Mađarskoj, Kazalište lutaka Zadar, 13. i 14.5.2011.,
Izlaganje: Slušanje glazbe i poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva u predškolskoj dobi
15. Sudjelovanje na Drugom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu ARS CHORALIS, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od12.-14.4.2012., Zagreb
16. Međunarodna znanstvena konferencija „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, u zajedničkoj organizaciji Fakulteta Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mostar, Bosna i Hercegovina, 21.-23.3.2013.
17. Pohađanje stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika PSU – Modul: Kvalitetno obrazovanje u trajanju od 10.10. 2013. do 25. 11. 2013.
18. Međunarodni znanstveni skup u povodu pedesete godišnjice učiteljskog studija u Zadru, Stoljeća zadarskog školstva, 21.-23.11.2013., Sveučilište Zadar sa izlaganjem „Glazbena škola u Zadru“.
19. Stručni skup 19. Dani predškolskog odgoja, Splitsko-dalmatinske županije Mirisi djetinjstva, 20.i 21.11.2013., Imotski, Hotel “Zdilar“
20. Seminar za voditelje klapa i klapske pjevače, Primjena znanosti o glasu i tehnologije u poučavanju pjevanja, klapska stilistika i pedagogija, predavač mr.sc. Bojan Pogrmilović, 25.-27.10.2013., Klub studenta Sveučilišta u Zadru
21. Sudjelovanje na Trećem međunarodnom simpoziju za korusologiju, Zborska umjetnost – glas – pjevanje, ARS CHORALIS 2014, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od 24.-26.4.2014., Zagreb
22. Sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom skupu „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana“ u organizaciji Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru i Biograd na moru od 23.-25.10.2014.
23. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada božićnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, prosinac 2014.
24. Članica ocjenjivačke komisije na Međužupanijskoj smotri folklora "Benkovac u susret Božiću 2014." 20. 12. 2014., Benkovac

Sudjelovanja na skupovima nakon 2015. g.
25. Sudjelovanje u radu na Stručnom skupu „Reggio koncepcija u predškolskom odgoju i obrazovanju” Zadar, 20.-21.3. 2015., Sveučilište Zadar
26. Sudjelovanje na Znanstvenoj konferenciji s međunarodnom suradnjom „ Dijete, igra, stvaralaštvo” Split, 24. i 25. rujna 2015. sa izlaganjem rada Glazbeni elementi u lutkarskoj predstavi
27. Sudjelovanje na znanstvenoj stručnoj konferenciji „ Učinkoviti doprinosi pomoćnika u nastavi, organiziranoj u sklopu projekta „Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zadarska županija “, 7. lipnja 2015. U organizaciji Centra „Stjepan Matičević” Sveučilišta Zadar i Zadarska županija
28. Sudjelovanje na Konferenciji „Inkluzija-korak bliže društvu bez prepreka, Sveučilište Zadar (razdoblje provedbe projekta od 21.8.2015 do 20.8. 2016.)
29. Sudjelovanje u radu edukativne radionice „Izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju “, 7. rujna 2015., Studentsko savjetovalište Sveučilišta Zadar
30. Sudjelovanje sa izlaganjem na Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeni pristup u odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika “, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 25.-27. veljače 2016., izlaganje „Prepoznavanje darovitosti u ranoj predškolskoj dobi i kasniji mogući problem “
31. Sudjelovanje na Četvrtom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o korusologiji zborska umjetnost-pjevanje-glas, ARS CHORALIS 2016, Zagreb, 31.3. do 2. 4. 2016.
32. Sudjelovala u radu Znanstveno stručnog skupa „Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske, Odjel za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru i Dječji vrtić Radost, Zadar, 12.-13.5.2016.
33. Sudjelovala sa izlaganjem i radom na Naučno-stručnoj konferenciji „Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja, 20.5. 2016., Šabac, Rad nosi naslov “Darovita djeca i prepoznavanje darovitosti u ranoj i predškolskoj dobi “
34. Sudjelovala na međunarodno-znanstvena konferencija „ Pedagogija, Obrazovanje i nastava, Mostar, 21.- 22.10. listopada 2016. i izlagala rad „Reformna pedagogija “
35. Sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta HR 3.1. 15-0040 „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija “, Sveučilište Zadar, 26. 10. 2016.
36. Sudjelovanje na Prvom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga, 18.-20. 5. 2017., Pula
37. Sudjelovanje u radu i organizacijskom odboru Znanstveno - stručnog skupa „Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju “, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, 21.-23.9. 2017.
38. Sudjelovanje na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu “, Sveučilište u Zadru i Centar „Stjepan Matičević “Zadar, 19.- 21. 10. 2017.
39. Sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja „Zajedno rastemo- redefiniranje teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja “, Čakovec 12 i 13. 4. 2018.
40. Sudjelovanje na Stručnom skupu „Izvan okvira “, Nin, Privlaka, Zadar u organizaciji Udruge odgajatelja predškolske djece „ Maraška “, Zadar uz Agenciju za odgoj i obrazovanje, 6.-9. 6. 2018.
41. Sudjelovanje i izlaganje na IX Međunarodno naučno-stručnoj konferenciji „Unapređenje kvalitete života djece i mladih “, 22. -24.6. 2018., Harkanj, Mađarska sa radom „Glazba u ulozi međukulturalnog dijaloga “
42. Sudjelovanje na Šestom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga u Osijeku, 11.- 13.4. 2019.
43. Sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom simpoziju „Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije” u organizaciji Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, Papinskog sveučilišta Urbaniana, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Agencije za odgoj i obrazovanje, 9. i 10. 5. 2019., Zadar.
Svi navedeni radovi kvalificiraju je za izvođenje nastave.
Godina zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: 2020, viša predavačica.
Volonterski rad:
Od 12. – 16. listopada 2015. kao voditeljica glazbene sekcije KUD-a Sv. Roko iz Filip Jakova u organizaciji KUD-a iz Poljske (Krakow) i veleposlanstva RH Poljska te KUD-a iz Češke Republike (Prag) održala sam glazbeni nastup u okviru dana predstavljanja Baštinskih dana Republike Hrvatske.
Organizatorica sam Humanitarnih koncerata za teško oboljele “Klape s ljubavlju”, Arsenal Zadar, 17. 2. 2017. i 12.2. 2018. te suorganizatorica za koncert iz ciklusa Mladi u Kneževoj, Gradska glazba Zadar i puhački orkestar Glazbene škole Blagoje Bersa s klapama Zadarske županije, 23. 11. 2017.
Zahvalnice:
- za deset godina suradnje s Udrugom odgajatelja „Maraška “Zadar, 2018.
- za sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja u sklopu projekta “Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora “od 12. - 19. 2. 2020. u organizaciji Sveučilišta Zadar i projektnih partnera
- za organizaciju Humanitarnih koncerata od Udruge “Put” Zadar
Snježana Habuš Rončević, prof.
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja
Elektronička adresa: snjezana.roncevic@unizd.hr ili snjezana.habus64@gmail.com
ŽIVOTOPIS:
Ime i prezime: Snježana Habuš Rončević
Datum rođenja: 27. 12. 1964. Zadar, Hrvatska
Obrazovanje:
1971. – 1978. - Osnovna škola “Krsto Ljubičić”, Arbanasi, Zadar
1978. – 1982. - Srednjoškolski centar “Juraj Baraković Zadar i srednja glazbena škola “Blagoje Bersa” Zadar
1983. - 1987. - Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Teoretski odjel: Dvije diplome na teoretskom odjelu - nakon treće godine studija iz kolegija metodike glazbene nastave s temom “Počeci i razvoj muzičkog života u Zadru”, rujan 1986.g. mentorica dr.sc. Selma Ferović te nakon četvrte godine studija iz kolegija metodike glazbene nastave s temom “Stavovi i interesi mladih prema sadržajima estetske grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi”, listopad 1988.g., mentorica dr.sc. Selma Ferović
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Zaduženja na Odjelu: Glazbeni praktikumi, Glazbene kultura, Glazbene metodike u integriranom kurikulumu, Zborno pjevanje, Vokalno instrumentalni praktikumi, Hrvatska glazbena baština, Orffov instrumentarij, Notno pismo.
Zvanje: Nastavno-Viša predavačica
Tel. 023 345 033
E-mail: snjezana.roncevic@unizd.hr i snjezana.habus64@gmail.com
Od povratka u Zadar odmah nakon diplomiranja u listopadu 1988.g. aktivno se uključujem u aktivnosti vezane za organizaciju glazbenog života u gradu: sudjelujem u radu HGPD “Petar Zoranić” i Djevojačkom zboru “Blagoje Bersa” kao pjevačica, korepetitorica i voditeljica proba na ispomoći maestru Antunu Doličkom, bavim se pisanjem glazbenih kritika i osvrta za Muzičke večeri u Donatu kao dopisnik “Slobodne Dalmacije”, sudjelujem u organizaciji koncerata, Međunarodnih festivala zborova i Susretima dalmatinskih klapa.
Školske godine 1987. /88. počinjem raditi na Srednjoškolskom centru “Juraj Baraković” na kolegijima Glazbene umjetnosti i Sviranja pri tadašnjijm usmjerenjima, a posebno na usmjerenju “suradnici u razrednoj nastavi”. Paralelno s tim poslovima radim i na Glazbenoj školi “Blagoje Bersa” gdje predajem solfegio i vodim Mali zbor.
Od akademske školske godine 1989/90. započinjem raditi kao vanjska suradnica za kolegij Sviranje na Filozofskom fakultetu u Zadru pri tadašnjem Zavodu za razrednu nastavu i Predškolski odgoj, a od 1.12.1995. sam u stalnom radnom odnosu kao stručna suradnica za kolegij Sviranje pri istom Zavodu.
Zavod za razrednu nastavu i predškolski odgoj transformirao se u akad. god. 1999./2000. u samostalnu Visoku učiteljsku školu gdje sam nakon provedenog natječaja za nastavno zvanje predavačice izabrana 16.12. 1999. te nastavljam raditi na kolegiju Sviranje.
Osnutkom Sveučilišta u Zadru (25.3. 2002.) Visoka učiteljska škola transformira se u Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece.
Dana 19.01.2005. vijeće Muzičke Akademije, nakon objavljenog natječaja Sveučilišta u Zadru, u postupku davanja mišljenja kao ovlašteno stručno vijeće, na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: red. prof. dr.sc. Pavel Rojko, kao predsjednik, red. prof. Josip Magdić kao član, i docent Tomislav Uhlik, kao član donosi mišljenje i odluku o ponovnom biranju u nastavno zvanje predavačice za kolegij Sviranje.
Od 2007. /08. predajem i kolegij Glazbenu kulturu s metodikom.
Dana, 11.5. 2010. izabrana sam u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice za umjetničko područje, polje glazbene umjetnosti, grana glazbena pedagogija, a ponovljeni izbor u isto zvanje je bio 2015. g. Nastava na kolegiju Sviranje i Glazbeni prektikum odvija se u putem predavanja te nakon toga se vježbe izvode u grupama od najviše 15 studenata, gdje svaki student mora imati svoj instrument kojeg donosi na nastavu. Za potrebe Glazbenog praktikuma napisala sam skriptu Osnove glazbene teorije. Predavanja se održavaju i u obliku power-point prezentacija.
Od akad.god. 2007/08. na Odjelu za Predškolski odgoj predajem Glazbenu kulturu s metodikom. Nastava na završnim godinama studiranja odvija se i u predškolskim ustanovama gdje se održavaju probna i ispitna ogledna predavanja iz kolegija Metodika glazbene kulture.
Aktivno sudjelujem u radu na programu uvođenja “Bolonjskog procesa” na izradi programa trogodišnjeg studija Predškolskog odgoja i petogodišnjeg studija za učitelje.
Od 2005/06. sam izabrana za voditeljicu Izvanrednog studija Predškolskog odgoja što obavljam i danas.
Aktivno sudjelujem u izradi plana i programa Specijalističkog studija za odgojitelje na kojem sam izradila silabuse za sve glazbene kolegije.
Pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja radim i sudjelujem u izradama završnih i diplomskih radova kao komentor i mentor.
Osnutkom Udruge odgojitelja “Maraške” Zadar u zajedničkoj organizaciji sa Odjelom za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilišta Zadar održavam i dvije glazbene radionice “Metodičke obrade božičnih pjesama” i “Metodičke obrade uskrsnih pjesama”.
Studenti razredne nastave već godinama odlaze u Serdehel, Mađarsku, gdje provode aktivno sedam dana u nastavi održavajući satove svih predmeta, pa tako i glazbenog odgoja. Moj odlazak u posjet školi u Serdehelju zajedno sa kolegama i studentima je bio od 10.-13.11.2011.
Zajedno sa kolegicom Marijom Obad koja radi na kolegijima prirode i društva te baštine organiziram terensku nastavu (Šibenik-Sinj,12.5.2010.; Betina-Murter, Šibenik, Visovac, Skradin, 6.5.2011.; Vid (in situ arheološki muzej), Eko-etno selo, Hercegovina, Međugorje i Marijansko Svetište u Međugorju, 11.5.2012.; Pag, Novalja, Lun, 13.5.2013., 7. 5. 2014. Krapina i Gornja Stubica.
Aktivno sudjelujem u organizaciji svih međunarodno-znanstvenih skupova koje organizira Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, a posebno u organizaciji glazbenih događanja, koncerata (Vladimir Mlinarić, klavir, 26.4.2010. Ana Marija Vidović, klavir) te Otvorenih dana Sveučilišta-kulturne večeri studenata i nastavnika Sveučilišta u Zadru, 24.-26.1. 2012.g. te u oraganizacijskom odboru za Masterclass za solo pjevače koje je u dva termina od 24-30.3. i 14-21.4.2014. održao bas-bariton Boris Martinović u suradnji sa Sveučilištom u Zadru.
Od akademske školske godine 2010. /11. voditeljica sam Akademskog pjevačkog zbora i od tada aktivno sudjelujemu u organizaciji glazbenog djela Svečane sjednice u povodu Dana Sveučilišta dana 25. ožujka te organiziram cijelovečernji koncert povodom proslave Dana te Svečane koncerte u povodu završetka akademske godine uključujući i promocija diplomanata koje redovito prate izvođenja akademskog pjevačkog zbora i dalmatinske muške studenske klape “Študia” čija sam osnivačica od 2012.g. kad se muški dio pjevača izdvojio iz zbora.
Od akademske školske godine 2013. /14. radim i kao predavačica na kolegiju Metodika umjetničkog područja pri Odjelu za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih kompetencija PN-Model B.
Od 2015:
Akademske školske godine 2013. /14. i 2014. /2015. radim i kao predavač na kolegiju Metodika umjetničkog područja pri Odjelu za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih kompetencija PN-Model B.
Od 2015. u program Sveučilišnog studija Predškolskog odgoja uvodimo izborni kolegij Hrvatska glazbena Baština koju od početka vodim kao kolegij na istom navedenom studiju.
Zajedno sa kolegicom prof. Marijom Obad organiziramterensku nastavu Baštinske i zavičajne povijesti Makarska i Imotski, 13. 5. 2015.


Studijska - stručna putovanja:
Od 26.3. – 29.3. 2015. Mađarska - Serdehel, Budimpešta, Sigetvar, Pečuh, Karanac, Osijek.
Od 6. 10.- 11.10. 2015. Zadar, Luxembourg, Karlsruhe, Mannheim, Strasbourg
Slovenija, Austrija i Italija - Ljubljana, Villach, Klagenfurt, Salzburg, Udine, Bled, Bohinj, od 28.9. - 2.10. 2016.
Varaždin - Serdahel, Sombotel, Herend - Mađarska od 16.12. - 18.12. 2016
Stručna predavanja:
Za studente svih studijskih godina organizirala sam prezentaciju i stručno predavanje “Glagoljaško pjevanje” prof. Livia Marijana, dipl. ethnol., uz sudjelovanje izvorne pjevačke skupine “Dalmatika”, 13. 3. 2017., Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište Zadar.
Suorganizatorica sam prezentacije Glazbeno-scenske predstave pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Srećko” kojeg je osmislila i realizirala Diana Atanasov Piljek, prof., 24. 5. 2017., Kneževa palača Zadar.
Studentice Odjela za predškolski odgoj izbornog kolegija Hrvatska glazbena baština u suradnji sa mnom su održale 25. listopada 2019. radionicu “Tradicijske dječje igre s pjevanjem”.
Organiziram zajedno sa studentima Odjela za izobrazbu učitelja i Odjela za predškolski odgoj odlazak na koncert, 18. Studenog 2019. “Poli-Art”, Glazbena – vizualizacija- Likovna – slušaonica dr.sc. Gorana Sučića, koji je po završetku imao izložbu svojih likovnih djela te razgovor sa studentima i posjetiteljima.
Pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja radim i sudjelujem u izradama završnih i diplomskih radova kao mentorica i komentorica
U ak. g. 2018. /2019. sam bila i članica stručnog povjerenstva provedbe završnih ispita.
Organiziram prezentaciju i predavanje za studente Odjela, 18. ožujka 2020. “Poli-Art”, Glazbena – vizualizacija- Likovna – slušaonica dr.sc. Gorana Sučića.
Postavila sam na sustavu za e-učenje Merlin svoja predavanja iz Vokalno-instrumentlnog praktikuma, vježbe i predavanja kao prezentaciju skripte “Osnove glazbene teorije”.
Dok ovo pišem iza nas je i vrlo uspješna organizacija online nastave od 23.3.2020. god. zbog pandemije virusa bolesti uzrokovana koronavirusom (Covid-19).


STRUČNA DJELATNOST/ OBJAVLJENI STRUČNI ČLANCI
1. O povijesti srednjevjekovne glazbe grada Zadra. U Živa baština (2000.g.) Zadar: Visoka učiteljska škola, str.105-119
2. Utjecaj učitelja/odgajatelja na kvalitetan razvoj djece i mladih ( s Ivankom Novosel i Ivanom Prskalom). U Djetinjstvo, razvoj i odgoj(2003.), Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece, str. 181- 193
3. Teorijski pristup problemu estetskog doživljaja glazbene nastave. U Zbornik radova (2002), Visoka učiteljska škola u Zadru, str. 75-80.
4. Glazbeni doživljaj u ranom predškolskom odgoju djeteta, (s Ivankom Novosel). U Zbornik radova 3 (2003) Zadar, Sveučilište, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece, str. 151-160.
5. Važnost kontinuiranosti nastave glazbene kulture u osnovni i srednjim školama sa studijima razredne nastave i predškolskog odgoja – Dijete, odgajatelj i učitelj. Sveučilište, Zadar (2004), str. 279-290.
6. K određenju pojma glazbe i njenoj biti-iskustva iz prakse - Magistra Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja (2006.), str. 97.-103.
7. Skripta: Osnove glazbene teorije za kolegij Sviranje i Glazbeni praktikum, Zadar, 2007., 55 stranica
8. Utjecaj glazbe na stvaralaštvo djece - Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju - Tekstovi sa specijaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova: Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije odgojitelja i učitelja, 2007., Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata, 2008., Mogućnosti glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata, 2009., Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Evropski centar za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb 2010., str.116-130.
9. Slušanje glazbe i poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva u predškolskoj dobi – Međunarodno znanstveno stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, Pedagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvatska u Mađarskoj, Kazalište lutaka Zadar, 2011.
10. Suvremene metode učenja ranog glazbenog odgoja u predškolskom razdoblju s talentiranom djecom - Metodika rada s talentiranim učenicima, Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije „Metodika rada s talentiranim učenicima, Univerzitet Novi Sad, Subotica, 2011., Republika Srbija, str. 418-430.
11. Metafizičko-etički elementi u glazbi kao sredstvo odgoja i obrazovanja, Zbornik radova Pedagogija, obrazovanje i nastava, 2. Međunarodna znanstvena konferencija, Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, 2013., str. 300-305, sv. I
12. Uloga suvremenog odgojitelja u glazbenom odgoju predškolske djece, Časopis Magistra Iadertina 2015., Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
13. Ideje u odgoju u Platonom djelu Država, Časopis Magistra Iadertina, 2015., Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja


Stručna djelatnost / objavljeni stručni članci od 2015. g.
14. Glazbeni elementi u lutkarskoj predstavi, Zbornik stručnih radova i iskustva iz odgojne prakse, Dijete, igra, stvaralaštvo, 2016., Filozofski fakultet u Splitu i Savez društava Naša djeca Hrvatske, str. 175-191.
15. Prepoznavanje darovitosti u ranoj i predškolskoj dobi i kasniji mogući problemi, Zbornik radova sa Naučno-stručne konferencije „Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja, 2016., Šabac, str.123- 132.
16. Glazba u ulozi međukulturalnog dijaloga, Zbornik radova sa IX Međunarodno naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih “, 2018., Harkanj, Mađarska, str. 517- 528.
Recenzije:
Članak „ Iz Hrvatske renesanse: O odgoju i glazbi “, Croatica et Slavica Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 30.11. 2015.
Članak „Slušanje glazbe u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole “, Časopis Metodički ogledi, Zg, 17. 1. 2017.
Skripte „Pjesmom kroz igru “, autorica Josipa Kraljić, prof., 3.3. 2017.
Recenzija zvučne knjige autora Josipe Kraljić i Igora Peteha, 24.10.2017.
Recenzija za nastavni materijal kolegija Glazbeni praktikum I, za II sem., 1. g. Integriranog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Sveučilišta u Rijeci, autora Darka Đekića, 22. veljače 2018.
Stručna usavršavanja:
U ljetnom semestru ak.g. 2014. /15. upisala sam poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju “te položila sve ispite. U tijeku sam izrade sinopsisa.
Članica stručnog povjerenstva za ocjenu folklornih skupina na 4. Smotri folklora Zadarske županije u sklopu Etno dana 2015., Zadar, 17.-19. Lipnja 2015.
Stručno usavršavanje na 12. Regionalnom susretu pedagoga Hrvatske, Split, 15.4. 2016.
Sudjelovala na sastanku mladih i donositelja odluka održanog u sklopu projekta „Podrška studentima s invaliditetom “kroz program EU Erasmus+, Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ Zamisli “, Zg, 18.5. 2016., Sveučilište Zadar
Stručno usavršavanje na 13. danima teorije glazbe, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara uz Glazbenu školu Varaždin, 21. i 22. 10. 2017.
U ak.g. 2018. /19. sam bila članica stručnog povjerenstva za provedbe završnih ispita.
Stručno usavršavanje na radionici „Vokalna tradicijska glazba zadarskog područja “ u organizaciji Narodnog muzeja Zadar – Etnološki odjel i Kneževe palače Zadar, voditelj dr.sc. Joško Čaleta i članice Ansambla Harmonija disonance te sudjelovanje na završnom koncertu u Gradskoj loži Zadar, 4.- 5. 5. 2019., Zadar
Sudjelovanje na skupovima:
1. U radu stručnog skupa učitelja razredne nastave održanom u Dubrovniku 12. i 13. siječnja 2000.g. s temom «Važnost uporabe glazbala u nastavi glazbene kulture od 1. do 3. razreda osnovne škole «
2. U radu stručnog skupa učitelja razredne nastave održanom u Dubrovniku 7. rujna 2000. s temom « Uporaba glazbala u 1. razredu osn. šk.»
3. Na Prvom stručno-okruglom stolu profesora glazbenih kolegija sa Sveučilišta i Visokih Učiteljskih škola Hrvatske za kolegije Metodika glazbene kulture, Glazbenu kulturu i Sviranje održanom 11. i 12. travnja 2002.g. pri Visokoj učiteljskoj školi Pula
4. Na Drugom stručno-okruglom stolu profesora glazbenih kolegija sa Sveučilišta i Visokih Učiteljskih škola Hrvatske za kolegije Metodika glazbene kulture, Glazbenu kulturu i Sviranje održanom 4. listopada 2002.g. pri Učiteljskoj Akademiji Sveučilišta u Zagrebu
5. Međunarodni-znanstveno-stručni skup „Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju", Zadar - Benkovac, 20.-21- svibnja 2005. - "Upotreba električnog klavira Clavinove CVP Yamaha i njegova primjena u nastavi glazbenog praktikuma", autori: Snježana Habuš Rončević, prof. i studenti Dinko Habuš i Domagoj Čačić-Arapović
6. Međunarodni stručno-znanstveni skup New Perspectives in Quality developmentof higher education, Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije odgojitelja i učitelja, 26. i 27. 10. 2007., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
7. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada uskrsnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru" i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, svibanj 2008.
8. Umjetničko-znanstveni skup Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata, 14.-16.11.2008., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
9. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada božičnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, prosinac 2008.
10. ECNSI-2009., The third International conference on Advanced and Systematic Research, Treći specijalizirani umjetničko znanstveni skup, Glas i glazbeni instrumet u odgoju i obrazovanju - Mogućnosti glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata, 12.-14. studenog 2009., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
11. Sudjelovanje na Prvom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu ARS CHORALIS 2010, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od 8.-10.4.2010., Zagreb
12. Dijalog umjetnosti, Kunstdialog – Interkulturelles Projekt PH Burgenland – Universitat Zadar, Pedagoška visoka škola Željezno-Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja od 13.-15. listopada 2010.
13. Međunarodna znanstvena konferencija „Metodika rada s talentiranim učenicima, Univerzitet Novi Sad, Subotica 23.-25.9.2010., Republika Srbija
14. Međunarodno znanstveni stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, Pedagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvatska u Mađarskoj, Kazalište lutaka Zadar, 13. i 14.5.2011.,
Izlaganje: Slušanje glazbe i poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva u predškolskoj dobi
15. Sudjelovanje na Drugom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu ARS CHORALIS, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od12.-14.4.2012., Zagreb
16. Međunarodna znanstvena konferencija „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, u zajedničkoj organizaciji Fakulteta Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mostar, Bosna i Hercegovina, 21.-23.3.2013.
17. Pohađanje stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika PSU – Modul: Kvalitetno obrazovanje u trajanju od 10.10. 2013. do 25. 11. 2013.
18. Međunarodni znanstveni skup u povodu pedesete godišnjice učiteljskog studija u Zadru, Stoljeća zadarskog školstva, 21.-23.11.2013., Sveučilište Zadar sa izlaganjem „Glazbena škola u Zadru“.
19. Stručni skup 19. Dani predškolskog odgoja, Splitsko-dalmatinske županije Mirisi djetinjstva, 20.i 21.11.2013., Imotski, Hotel “Zdilar“
20. Seminar za voditelje klapa i klapske pjevače, Primjena znanosti o glasu i tehnologije u poučavanju pjevanja, klapska stilistika i pedagogija, predavač mr.sc. Bojan Pogrmilović, 25.-27.10.2013., Klub studenta Sveučilišta u Zadru
21. Sudjelovanje na Trećem međunarodnom simpoziju za korusologiju, Zborska umjetnost – glas – pjevanje, ARS CHORALIS 2014, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od 24.-26.4.2014., Zagreb
22. Sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom skupu „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana“ u organizaciji Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru i Biograd na moru od 23.-25.10.2014.
23. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada božićnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, prosinac 2014.
24. Članica ocjenjivačke komisije na Međužupanijskoj smotri folklora "Benkovac u susret Božiću 2014." 20. 12. 2014., Benkovac

Sudjelovanja na skupovima nakon 2015. g.
25. Sudjelovanje u radu na Stručnom skupu „Reggio koncepcija u predškolskom odgoju i obrazovanju” Zadar, 20.-21.3. 2015., Sveučilište Zadar
26. Sudjelovanje na Znanstvenoj konferenciji s međunarodnom suradnjom „ Dijete, igra, stvaralaštvo” Split, 24. i 25. rujna 2015. sa izlaganjem rada Glazbeni elementi u lutkarskoj predstavi
27. Sudjelovanje na znanstvenoj stručnoj konferenciji „ Učinkoviti doprinosi pomoćnika u nastavi, organiziranoj u sklopu projekta „Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zadarska županija “, 7. lipnja 2015. U organizaciji Centra „Stjepan Matičević” Sveučilišta Zadar i Zadarska županija
28. Sudjelovanje na Konferenciji „Inkluzija-korak bliže društvu bez prepreka, Sveučilište Zadar (razdoblje provedbe projekta od 21.8.2015 do 20.8. 2016.)
29. Sudjelovanje u radu edukativne radionice „Izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju “, 7. rujna 2015., Studentsko savjetovalište Sveučilišta Zadar
30. Sudjelovanje sa izlaganjem na Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeni pristup u odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika “, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 25.-27. veljače 2016., izlaganje „Prepoznavanje darovitosti u ranoj predškolskoj dobi i kasniji mogući problem “
31. Sudjelovanje na Četvrtom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o korusologiji zborska umjetnost-pjevanje-glas, ARS CHORALIS 2016, Zagreb, 31.3. do 2. 4. 2016.
32. Sudjelovala u radu Znanstveno stručnog skupa „Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske, Odjel za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru i Dječji vrtić Radost, Zadar, 12.-13.5.2016.
33. Sudjelovala sa izlaganjem i radom na Naučno-stručnoj konferenciji „Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja, 20.5. 2016., Šabac, Rad nosi naslov “Darovita djeca i prepoznavanje darovitosti u ranoj i predškolskoj dobi “
34. Sudjelovala na međunarodno-znanstvena konferencija „ Pedagogija, Obrazovanje i nastava, Mostar, 21.- 22.10. listopada 2016. i izlagala rad „Reformna pedagogija “
35. Sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta HR 3.1. 15-0040 „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija “, Sveučilište Zadar, 26. 10. 2016.
36. Sudjelovanje na Prvom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga, 18.-20. 5. 2017., Pula
37. Sudjelovanje u radu i organizacijskom odboru Znanstveno - stručnog skupa „Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju “, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, 21.-23.9. 2017.
38. Sudjelovanje na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu “, Sveučilište u Zadru i Centar „Stjepan Matičević “Zadar, 19.- 21. 10. 2017.
39. Sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja „Zajedno rastemo- redefiniranje teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja “, Čakovec 12 i 13. 4. 2018.
40. Sudjelovanje na Stručnom skupu „Izvan okvira “, Nin, Privlaka, Zadar u organizaciji Udruge odgajatelja predškolske djece „ Maraška “, Zadar uz Agenciju za odgoj i obrazovanje, 6.-9. 6. 2018.
41. Sudjelovanje i izlaganje na IX Međunarodno naučno-stručnoj konferenciji „Unapređenje kvalitete života djece i mladih “, 22. -24.6. 2018., Harkanj, Mađarska sa radom „Glazba u ulozi međukulturalnog dijaloga “
42. Sudjelovanje na Šestom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga u Osijeku, 11.- 13.4. 2019.
43. Sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom simpoziju „Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije” u organizaciji Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, Papinskog sveučilišta Urbaniana, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Agencije za odgoj i obrazovanje, 9. i 10. 5. 2019., Zadar.
Svi navedeni radovi kvalificiraju je za izvođenje nastave.
Godina zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: 2020, viša predavačica.
Volonterski rad:
Od 12. – 16. listopada 2015. kao voditeljica glazbene sekcije KUD-a Sv. Roko iz Filip Jakova u organizaciji KUD-a iz Poljske (Krakow) i veleposlanstva RH Poljska te KUD-a iz Češke Republike (Prag) održala sam glazbeni nastup u okviru dana predstavljanja Baštinskih dana Republike Hrvatske.
Organizatorica sam Humanitarnih koncerata za teško oboljele “Klape s ljubavlju”, Arsenal Zadar, 17. 2. 2017. i 12.2. 2018. te suorganizatorica za koncert iz ciklusa Mladi u Kneževoj, Gradska glazba Zadar i puhački orkestar Glazbene škole Blagoje Bersa s klapama Zadarske županije, 23. 11. 2017.
Zahvalnice:
- za deset godina suradnje s Udrugom odgajatelja „Maraška “Zadar, 2018.
- za sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja u sklopu projekta “Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora “od 12. - 19. 2. 2020. u organizaciji Sveučilišta Zadar i projektnih partnera
- za organizaciju Humanitarnih koncerata od Udruge “Put” Zadar
Snježana Habuš Rončević, prof.
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja
Elektronička adresa: snjezana.roncevic@unizd.hr ili snjezana.habus64@gmail.com
ŽIVOTOPIS:
Ime i prezime: Snježana Habuš Rončević
Datum rođenja: 27. 12. 1964. Zadar, Hrvatska
Obrazovanje:
1971. – 1978. - Osnovna škola “Krsto Ljubičić”, Arbanasi, Zadar
1978. – 1982. - Srednjoškolski centar “Juraj Baraković Zadar i srednja glazbena škola “Blagoje Bersa” Zadar
1983. - 1987. - Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Teoretski odjel: Dvije diplome na teoretskom odjelu - nakon treće godine studija iz kolegija metodike glazbene nastave s temom “Počeci i razvoj muzičkog života u Zadru”, rujan 1986.g. mentorica dr.sc. Selma Ferović te nakon četvrte godine studija iz kolegija metodike glazbene nastave s temom “Stavovi i interesi mladih prema sadržajima estetske grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi”, listopad 1988.g., mentorica dr.sc. Selma Ferović
Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Zaduženja na Odjelu: Glazbeni praktikumi, Glazbene kultura, Glazbene metodike u integriranom kurikulumu, Zborno pjevanje, Vokalno instrumentalni praktikumi, Hrvatska glazbena baština, Orffov instrumentarij, Notno pismo.
Zvanje: Nastavno-Viša predavačica
Tel. 023 345 033
E-mail: snjezana.roncevic@unizd.hr i snjezana.habus64@gmail.com
Od povratka u Zadar odmah nakon diplomiranja u listopadu 1988.g. aktivno se uključujem u aktivnosti vezane za organizaciju glazbenog života u gradu: sudjelujem u radu HGPD “Petar Zoranić” i Djevojačkom zboru “Blagoje Bersa” kao pjevačica, korepetitorica i voditeljica proba na ispomoći maestru Antunu Doličkom, bavim se pisanjem glazbenih kritika i osvrta za Muzičke večeri u Donatu kao dopisnik “Slobodne Dalmacije”, sudjelujem u organizaciji koncerata, Međunarodnih festivala zborova i Susretima dalmatinskih klapa.
Školske godine 1987. /88. počinjem raditi na Srednjoškolskom centru “Juraj Baraković” na kolegijima Glazbene umjetnosti i Sviranja pri tadašnjijm usmjerenjima, a posebno na usmjerenju “suradnici u razrednoj nastavi”. Paralelno s tim poslovima radim i na Glazbenoj školi “Blagoje Bersa” gdje predajem solfegio i vodim Mali zbor.
Od akademske školske godine 1989/90. započinjem raditi kao vanjska suradnica za kolegij Sviranje na Filozofskom fakultetu u Zadru pri tadašnjem Zavodu za razrednu nastavu i Predškolski odgoj, a od 1.12.1995. sam u stalnom radnom odnosu kao stručna suradnica za kolegij Sviranje pri istom Zavodu.
Zavod za razrednu nastavu i predškolski odgoj transformirao se u akad. god. 1999./2000. u samostalnu Visoku učiteljsku školu gdje sam nakon provedenog natječaja za nastavno zvanje predavačice izabrana 16.12. 1999. te nastavljam raditi na kolegiju Sviranje.
Osnutkom Sveučilišta u Zadru (25.3. 2002.) Visoka učiteljska škola transformira se u Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece.
Dana 19.01.2005. vijeće Muzičke Akademije, nakon objavljenog natječaja Sveučilišta u Zadru, u postupku davanja mišljenja kao ovlašteno stručno vijeće, na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: red. prof. dr.sc. Pavel Rojko, kao predsjednik, red. prof. Josip Magdić kao član, i docent Tomislav Uhlik, kao član donosi mišljenje i odluku o ponovnom biranju u nastavno zvanje predavačice za kolegij Sviranje.
Od 2007. /08. predajem i kolegij Glazbenu kulturu s metodikom.
Dana, 11.5. 2010. izabrana sam u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice za umjetničko područje, polje glazbene umjetnosti, grana glazbena pedagogija, a ponovljeni izbor u isto zvanje je bio 2015. g. Nastava na kolegiju Sviranje i Glazbeni prektikum odvija se u putem predavanja te nakon toga se vježbe izvode u grupama od najviše 15 studenata, gdje svaki student mora imati svoj instrument kojeg donosi na nastavu. Za potrebe Glazbenog praktikuma napisala sam skriptu Osnove glazbene teorije. Predavanja se održavaju i u obliku power-point prezentacija.
Od akad.god. 2007/08. na Odjelu za Predškolski odgoj predajem Glazbenu kulturu s metodikom. Nastava na završnim godinama studiranja odvija se i u predškolskim ustanovama gdje se održavaju probna i ispitna ogledna predavanja iz kolegija Metodika glazbene kulture.
Aktivno sudjelujem u radu na programu uvođenja “Bolonjskog procesa” na izradi programa trogodišnjeg studija Predškolskog odgoja i petogodišnjeg studija za učitelje.
Od 2005/06. sam izabrana za voditeljicu Izvanrednog studija Predškolskog odgoja što obavljam i danas.
Aktivno sudjelujem u izradi plana i programa Specijalističkog studija za odgojitelje na kojem sam izradila silabuse za sve glazbene kolegije.
Pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja radim i sudjelujem u izradama završnih i diplomskih radova kao komentor i mentor.
Osnutkom Udruge odgojitelja “Maraške” Zadar u zajedničkoj organizaciji sa Odjelom za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilišta Zadar održavam i dvije glazbene radionice “Metodičke obrade božičnih pjesama” i “Metodičke obrade uskrsnih pjesama”.
Studenti razredne nastave već godinama odlaze u Serdehel, Mađarsku, gdje provode aktivno sedam dana u nastavi održavajući satove svih predmeta, pa tako i glazbenog odgoja. Moj odlazak u posjet školi u Serdehelju zajedno sa kolegama i studentima je bio od 10.-13.11.2011.
Zajedno sa kolegicom Marijom Obad koja radi na kolegijima prirode i društva te baštine organiziram terensku nastavu (Šibenik-Sinj,12.5.2010.; Betina-Murter, Šibenik, Visovac, Skradin, 6.5.2011.; Vid (in situ arheološki muzej), Eko-etno selo, Hercegovina, Međugorje i Marijansko Svetište u Međugorju, 11.5.2012.; Pag, Novalja, Lun, 13.5.2013., 7. 5. 2014. Krapina i Gornja Stubica.
Aktivno sudjelujem u organizaciji svih međunarodno-znanstvenih skupova koje organizira Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, a posebno u organizaciji glazbenih događanja, koncerata (Vladimir Mlinarić, klavir, 26.4.2010. Ana Marija Vidović, klavir) te Otvorenih dana Sveučilišta-kulturne večeri studenata i nastavnika Sveučilišta u Zadru, 24.-26.1. 2012.g. te u oraganizacijskom odboru za Masterclass za solo pjevače koje je u dva termina od 24-30.3. i 14-21.4.2014. održao bas-bariton Boris Martinović u suradnji sa Sveučilištom u Zadru.
Od akademske školske godine 2010. /11. voditeljica sam Akademskog pjevačkog zbora i od tada aktivno sudjelujemu u organizaciji glazbenog djela Svečane sjednice u povodu Dana Sveučilišta dana 25. ožujka te organiziram cijelovečernji koncert povodom proslave Dana te Svečane koncerte u povodu završetka akademske godine uključujući i promocija diplomanata koje redovito prate izvođenja akademskog pjevačkog zbora i dalmatinske muške studenske klape “Študia” čija sam osnivačica od 2012.g. kad se muški dio pjevača izdvojio iz zbora.
Od akademske školske godine 2013. /14. radim i kao predavačica na kolegiju Metodika umjetničkog područja pri Odjelu za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih kompetencija PN-Model B.
Od 2015:
Akademske školske godine 2013. /14. i 2014. /2015. radim i kao predavač na kolegiju Metodika umjetničkog područja pri Odjelu za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih kompetencija PN-Model B.
Od 2015. u program Sveučilišnog studija Predškolskog odgoja uvodimo izborni kolegij Hrvatska glazbena Baština koju od početka vodim kao kolegij na istom navedenom studiju.
Zajedno sa kolegicom prof. Marijom Obad organiziramterensku nastavu Baštinske i zavičajne povijesti Makarska i Imotski, 13. 5. 2015.


Studijska - stručna putovanja:
Od 26.3. – 29.3. 2015. Mađarska - Serdehel, Budimpešta, Sigetvar, Pečuh, Karanac, Osijek.
Od 6. 10.- 11.10. 2015. Zadar, Luxembourg, Karlsruhe, Mannheim, Strasbourg
Slovenija, Austrija i Italija - Ljubljana, Villach, Klagenfurt, Salzburg, Udine, Bled, Bohinj, od 28.9. - 2.10. 2016.
Varaždin - Serdahel, Sombotel, Herend - Mađarska od 16.12. - 18.12. 2016
Stručna predavanja:
Za studente svih studijskih godina organizirala sam prezentaciju i stručno predavanje “Glagoljaško pjevanje” prof. Livia Marijana, dipl. ethnol., uz sudjelovanje izvorne pjevačke skupine “Dalmatika”, 13. 3. 2017., Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište Zadar.
Suorganizatorica sam prezentacije Glazbeno-scenske predstave pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Srećko” kojeg je osmislila i realizirala Diana Atanasov Piljek, prof., 24. 5. 2017., Kneževa palača Zadar.
Studentice Odjela za predškolski odgoj izbornog kolegija Hrvatska glazbena baština u suradnji sa mnom su održale 25. listopada 2019. radionicu “Tradicijske dječje igre s pjevanjem”.
Organiziram zajedno sa studentima Odjela za izobrazbu učitelja i Odjela za predškolski odgoj odlazak na koncert, 18. Studenog 2019. “Poli-Art”, Glazbena – vizualizacija- Likovna – slušaonica dr.sc. Gorana Sučića, koji je po završetku imao izložbu svojih likovnih djela te razgovor sa studentima i posjetiteljima.
Pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja radim i sudjelujem u izradama završnih i diplomskih radova kao mentorica i komentorica
U ak. g. 2018. /2019. sam bila i članica stručnog povjerenstva provedbe završnih ispita.
Organiziram prezentaciju i predavanje za studente Odjela, 18. ožujka 2020. “Poli-Art”, Glazbena – vizualizacija- Likovna – slušaonica dr.sc. Gorana Sučića.
Postavila sam na sustavu za e-učenje Merlin svoja predavanja iz Vokalno-instrumentlnog praktikuma, vježbe i predavanja kao prezentaciju skripte “Osnove glazbene teorije”.
Dok ovo pišem iza nas je i vrlo uspješna organizacija online nastave od 23.3.2020. god. zbog pandemije virusa bolesti uzrokovana koronavirusom (Covid-19).


STRUČNA DJELATNOST/ OBJAVLJENI STRUČNI ČLANCI
1. O povijesti srednjevjekovne glazbe grada Zadra. U Živa baština (2000.g.) Zadar: Visoka učiteljska škola, str.105-119
2. Utjecaj učitelja/odgajatelja na kvalitetan razvoj djece i mladih ( s Ivankom Novosel i Ivanom Prskalom). U Djetinjstvo, razvoj i odgoj(2003.), Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece, str. 181- 193
3. Teorijski pristup problemu estetskog doživljaja glazbene nastave. U Zbornik radova (2002), Visoka učiteljska škola u Zadru, str. 75-80.
4. Glazbeni doživljaj u ranom predškolskom odgoju djeteta, (s Ivankom Novosel). U Zbornik radova 3 (2003) Zadar, Sveučilište, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece, str. 151-160.
5. Važnost kontinuiranosti nastave glazbene kulture u osnovni i srednjim školama sa studijima razredne nastave i predškolskog odgoja – Dijete, odgajatelj i učitelj. Sveučilište, Zadar (2004), str. 279-290.
6. K određenju pojma glazbe i njenoj biti-iskustva iz prakse - Magistra Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja (2006.), str. 97.-103.
7. Skripta: Osnove glazbene teorije za kolegij Sviranje i Glazbeni praktikum, Zadar, 2007., 55 stranica
8. Utjecaj glazbe na stvaralaštvo djece - Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju - Tekstovi sa specijaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova: Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije odgojitelja i učitelja, 2007., Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata, 2008., Mogućnosti glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata, 2009., Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Evropski centar za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb 2010., str.116-130.
9. Slušanje glazbe i poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva u predškolskoj dobi – Međunarodno znanstveno stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, Pedagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvatska u Mađarskoj, Kazalište lutaka Zadar, 2011.
10. Suvremene metode učenja ranog glazbenog odgoja u predškolskom razdoblju s talentiranom djecom - Metodika rada s talentiranim učenicima, Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije „Metodika rada s talentiranim učenicima, Univerzitet Novi Sad, Subotica, 2011., Republika Srbija, str. 418-430.
11. Metafizičko-etički elementi u glazbi kao sredstvo odgoja i obrazovanja, Zbornik radova Pedagogija, obrazovanje i nastava, 2. Međunarodna znanstvena konferencija, Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, 2013., str. 300-305, sv. I
12. Uloga suvremenog odgojitelja u glazbenom odgoju predškolske djece, Časopis Magistra Iadertina 2015., Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
13. Ideje u odgoju u Platonom djelu Država, Časopis Magistra Iadertina, 2015., Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja


Stručna djelatnost / objavljeni stručni članci od 2015. g.
14. Glazbeni elementi u lutkarskoj predstavi, Zbornik stručnih radova i iskustva iz odgojne prakse, Dijete, igra, stvaralaštvo, 2016., Filozofski fakultet u Splitu i Savez društava Naša djeca Hrvatske, str. 175-191.
15. Prepoznavanje darovitosti u ranoj i predškolskoj dobi i kasniji mogući problemi, Zbornik radova sa Naučno-stručne konferencije „Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja, 2016., Šabac, str.123- 132.
16. Glazba u ulozi međukulturalnog dijaloga, Zbornik radova sa IX Međunarodno naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih “, 2018., Harkanj, Mađarska, str. 517- 528.
Recenzije:
Članak „ Iz Hrvatske renesanse: O odgoju i glazbi “, Croatica et Slavica Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 30.11. 2015.
Članak „Slušanje glazbe u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole “, Časopis Metodički ogledi, Zg, 17. 1. 2017.
Skripte „Pjesmom kroz igru “, autorica Josipa Kraljić, prof., 3.3. 2017.
Recenzija zvučne knjige autora Josipe Kraljić i Igora Peteha, 24.10.2017.
Recenzija za nastavni materijal kolegija Glazbeni praktikum I, za II sem., 1. g. Integriranog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Sveučilišta u Rijeci, autora Darka Đekića, 22. veljače 2018.
Stručna usavršavanja:
U ljetnom semestru ak.g. 2014. /15. upisala sam poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju “te položila sve ispite. U tijeku sam izrade sinopsisa.
Članica stručnog povjerenstva za ocjenu folklornih skupina na 4. Smotri folklora Zadarske županije u sklopu Etno dana 2015., Zadar, 17.-19. Lipnja 2015.
Stručno usavršavanje na 12. Regionalnom susretu pedagoga Hrvatske, Split, 15.4. 2016.
Sudjelovala na sastanku mladih i donositelja odluka održanog u sklopu projekta „Podrška studentima s invaliditetom “kroz program EU Erasmus+, Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ Zamisli “, Zg, 18.5. 2016., Sveučilište Zadar
Stručno usavršavanje na 13. danima teorije glazbe, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara uz Glazbenu školu Varaždin, 21. i 22. 10. 2017.
U ak.g. 2018. /19. sam bila članica stručnog povjerenstva za provedbe završnih ispita.
Stručno usavršavanje na radionici „Vokalna tradicijska glazba zadarskog područja “ u organizaciji Narodnog muzeja Zadar – Etnološki odjel i Kneževe palače Zadar, voditelj dr.sc. Joško Čaleta i članice Ansambla Harmonija disonance te sudjelovanje na završnom koncertu u Gradskoj loži Zadar, 4.- 5. 5. 2019., Zadar
Sudjelovanje na skupovima:
1. U radu stručnog skupa učitelja razredne nastave održanom u Dubrovniku 12. i 13. siječnja 2000.g. s temom «Važnost uporabe glazbala u nastavi glazbene kulture od 1. do 3. razreda osnovne škole «
2. U radu stručnog skupa učitelja razredne nastave održanom u Dubrovniku 7. rujna 2000. s temom « Uporaba glazbala u 1. razredu osn. šk.»
3. Na Prvom stručno-okruglom stolu profesora glazbenih kolegija sa Sveučilišta i Visokih Učiteljskih škola Hrvatske za kolegije Metodika glazbene kulture, Glazbenu kulturu i Sviranje održanom 11. i 12. travnja 2002.g. pri Visokoj učiteljskoj školi Pula
4. Na Drugom stručno-okruglom stolu profesora glazbenih kolegija sa Sveučilišta i Visokih Učiteljskih škola Hrvatske za kolegije Metodika glazbene kulture, Glazbenu kulturu i Sviranje održanom 4. listopada 2002.g. pri Učiteljskoj Akademiji Sveučilišta u Zagrebu
5. Međunarodni-znanstveno-stručni skup „Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju", Zadar - Benkovac, 20.-21- svibnja 2005. - "Upotreba električnog klavira Clavinove CVP Yamaha i njegova primjena u nastavi glazbenog praktikuma", autori: Snježana Habuš Rončević, prof. i studenti Dinko Habuš i Domagoj Čačić-Arapović
6. Međunarodni stručno-znanstveni skup New Perspectives in Quality developmentof higher education, Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije odgojitelja i učitelja, 26. i 27. 10. 2007., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
7. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada uskrsnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru" i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, svibanj 2008.
8. Umjetničko-znanstveni skup Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata, 14.-16.11.2008., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
9. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada božičnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, prosinac 2008.
10. ECNSI-2009., The third International conference on Advanced and Systematic Research, Treći specijalizirani umjetničko znanstveni skup, Glas i glazbeni instrumet u odgoju i obrazovanju - Mogućnosti glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata, 12.-14. studenog 2009., mjesto održavanja je Sveučilište u Zadru, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Evropskog centra za napredna i sustavna istraživanja, Zagreb
11. Sudjelovanje na Prvom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu ARS CHORALIS 2010, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od 8.-10.4.2010., Zagreb
12. Dijalog umjetnosti, Kunstdialog – Interkulturelles Projekt PH Burgenland – Universitat Zadar, Pedagoška visoka škola Željezno-Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja od 13.-15. listopada 2010.
13. Međunarodna znanstvena konferencija „Metodika rada s talentiranim učenicima, Univerzitet Novi Sad, Subotica 23.-25.9.2010., Republika Srbija
14. Međunarodno znanstveni stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, Pedagogische Hochschule Eisenstadt, Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvatska u Mađarskoj, Kazalište lutaka Zadar, 13. i 14.5.2011.,
Izlaganje: Slušanje glazbe i poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva u predškolskoj dobi
15. Sudjelovanje na Drugom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu ARS CHORALIS, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od12.-14.4.2012., Zagreb
16. Međunarodna znanstvena konferencija „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, u zajedničkoj organizaciji Fakulteta Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mostar, Bosna i Hercegovina, 21.-23.3.2013.
17. Pohađanje stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika PSU – Modul: Kvalitetno obrazovanje u trajanju od 10.10. 2013. do 25. 11. 2013.
18. Međunarodni znanstveni skup u povodu pedesete godišnjice učiteljskog studija u Zadru, Stoljeća zadarskog školstva, 21.-23.11.2013., Sveučilište Zadar sa izlaganjem „Glazbena škola u Zadru“.
19. Stručni skup 19. Dani predškolskog odgoja, Splitsko-dalmatinske županije Mirisi djetinjstva, 20.i 21.11.2013., Imotski, Hotel “Zdilar“
20. Seminar za voditelje klapa i klapske pjevače, Primjena znanosti o glasu i tehnologije u poučavanju pjevanja, klapska stilistika i pedagogija, predavač mr.sc. Bojan Pogrmilović, 25.-27.10.2013., Klub studenta Sveučilišta u Zadru
21. Sudjelovanje na Trećem međunarodnom simpoziju za korusologiju, Zborska umjetnost – glas – pjevanje, ARS CHORALIS 2014, u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Međunarodnog zborskog instituta od 24.-26.4.2014., Zagreb
22. Sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom skupu „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana“ u organizaciji Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru i Biograd na moru od 23.-25.10.2014.
23. Glazbena radionica i predavanje "Metodička obrada božićnih pjesama, u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru i Udruga odgojitelja Maraška, Zadar, prosinac 2014.
24. Članica ocjenjivačke komisije na Međužupanijskoj smotri folklora "Benkovac u susret Božiću 2014." 20. 12. 2014., Benkovac

Sudjelovanja na skupovima nakon 2015. g.
25. Sudjelovanje u radu na Stručnom skupu „Reggio koncepcija u predškolskom odgoju i obrazovanju” Zadar, 20.-21.3. 2015., Sveučilište Zadar
26. Sudjelovanje na Znanstvenoj konferenciji s međunarodnom suradnjom „ Dijete, igra, stvaralaštvo” Split, 24. i 25. rujna 2015. sa izlaganjem rada Glazbeni elementi u lutkarskoj predstavi
27. Sudjelovanje na znanstvenoj stručnoj konferenciji „ Učinkoviti doprinosi pomoćnika u nastavi, organiziranoj u sklopu projekta „Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zadarska županija “, 7. lipnja 2015. U organizaciji Centra „Stjepan Matičević” Sveučilišta Zadar i Zadarska županija
28. Sudjelovanje na Konferenciji „Inkluzija-korak bliže društvu bez prepreka, Sveučilište Zadar (razdoblje provedbe projekta od 21.8.2015 do 20.8. 2016.)
29. Sudjelovanje u radu edukativne radionice „Izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju “, 7. rujna 2015., Studentsko savjetovalište Sveučilišta Zadar
30. Sudjelovanje sa izlaganjem na Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeni pristup u odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika “, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 25.-27. veljače 2016., izlaganje „Prepoznavanje darovitosti u ranoj predškolskoj dobi i kasniji mogući problem “
31. Sudjelovanje na Četvrtom međunarodnom umjetničko-znanstvenom simpoziju o korusologiji zborska umjetnost-pjevanje-glas, ARS CHORALIS 2016, Zagreb, 31.3. do 2. 4. 2016.
32. Sudjelovala u radu Znanstveno stručnog skupa „Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske, Odjel za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru i Dječji vrtić Radost, Zadar, 12.-13.5.2016.
33. Sudjelovala sa izlaganjem i radom na Naučno-stručnoj konferenciji „Kvalitet savremenog vaspitanja i obrazovanja, 20.5. 2016., Šabac, Rad nosi naslov “Darovita djeca i prepoznavanje darovitosti u ranoj i predškolskoj dobi “
34. Sudjelovala na međunarodno-znanstvena konferencija „ Pedagogija, Obrazovanje i nastava, Mostar, 21.- 22.10. listopada 2016. i izlagala rad „Reformna pedagogija “
35. Sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta HR 3.1. 15-0040 „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija “, Sveučilište Zadar, 26. 10. 2016.
36. Sudjelovanje na Prvom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga, 18.-20. 5. 2017., Pula
37. Sudjelovanje u radu i organizacijskom odboru Znanstveno - stručnog skupa „Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju “, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar, 21.-23.9. 2017.
38. Sudjelovanje na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu “, Sveučilište u Zadru i Centar „Stjepan Matičević “Zadar, 19.- 21. 10. 2017.
39. Sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja „Zajedno rastemo- redefiniranje teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja “, Čakovec 12 i 13. 4. 2018.
40. Sudjelovanje na Stručnom skupu „Izvan okvira “, Nin, Privlaka, Zadar u organizaciji Udruge odgajatelja predškolske djece „ Maraška “, Zadar uz Agenciju za odgoj i obrazovanje, 6.-9. 6. 2018.
41. Sudjelovanje i izlaganje na IX Međunarodno naučno-stručnoj konferenciji „Unapređenje kvalitete života djece i mladih “, 22. -24.6. 2018., Harkanj, Mađarska sa radom „Glazba u ulozi međukulturalnog dijaloga “
42. Sudjelovanje na Šestom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga u Osijeku, 11.- 13.4. 2019.
43. Sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom simpoziju „Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije” u organizaciji Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, Papinskog sveučilišta Urbaniana, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Agencije za odgoj i obrazovanje, 9. i 10. 5. 2019., Zadar.
Svi navedeni radovi kvalificiraju je za izvođenje nastave.
Godina zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: 2020, viša predavačica.
Volonterski rad:
Od 12. – 16. listopada 2015. kao voditeljica glazbene sekcije KUD-a Sv. Roko iz Filip Jakova u organizaciji KUD-a iz Poljske (Krakow) i veleposlanstva RH Poljska te KUD-a iz Češke Republike (Prag) održala sam glazbeni nastup u okviru dana predstavljanja Baštinskih dana Republike Hrvatske.
Organizatorica sam Humanitarnih koncerata za teško oboljele “Klape s ljubavlju”, Arsenal Zadar, 17. 2. 2017. i 12.2. 2018. te suorganizatorica za koncert iz ciklusa Mladi u Kneževoj, Gradska glazba Zadar i puhački orkestar Glazbene škole Blagoje Bersa s klapama Zadarske županije, 23. 11. 2017.
Zahvalnice:
- za deset godina suradnje s Udrugom odgajatelja „Maraška “Zadar, 2018.
- za sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja u sklopu projekta “Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora “od 12. - 19. 2. 2020. u organizaciji Sveučilišta Zadar i projektnih partnera
- za organizaciju Humanitarnih koncerata od Udruge “Put” Zadar

Nema dodanih područja i polja znanosti.

Umjetničko područje

Glazbena umjetnost (7.03)

Nema dodanih institucija.

(1989. - .) Sveučilište u Zadru

Nema dodanih izobrazbi.

Sveučilište ili veleučilište

Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

1983. - 1987.

Bosna i Hercegovina

Akademski muzičar profesor

Nema dodanih nagrada i priznanja. Nema dodanih nagrada i priznanja.
Nema dodanih aktivnosti. Nema dodanih aktivnosti.

Svi radovi

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Trenutno nema povezanih zapisa s profilom.

Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font