ࡱ> mofghijklebjbj664\m\\m\K @@@@@TTT8 ,TH"Lbbbb===_GaGaGaGaGaGaG>JL aGu@==aG@@bbG222b@b@b_G2_G22 C07Eb`[K+;D$KGG0H_DM->MH7EM@7E="_2w^===aGaG'0b===HM========= L : 959369-crosbi DISCRIMINATION AND SPORT DISKRIMINACIJA I SPORT Bjeli, Dragana; Bla~i evi, Marija Abstract: Discrimination as a practice by which differentiation between people or group of people on the grounds of personal characteristics is performed without reasonable and objective justification is becoming increasingly common in sport. The intention of the paper is to analyze the issue of discrimination in sport due to the different bases of prohibited discrimination. Special attention will be given to the analysis of discrimination in sport in Croatian law, the practice of Croatian courts as well as the recommendations for the improvement of the research problem. Key words: discrimination, sport, Croatian law, practice of Croatian courts Sa~etak: Diskriminacija kao postupanje kojim se bez razumnog i objektivnog opravdanja vrai razlikovanje osoba ili skupina osoba zbog osobnih obilje~ja ili karakteristika, postaje sve eaa pojava u sportu. Intencija rada je analizirati problematiku diskriminacije u sportu s obzirom na razli ite osnove zabranjene diskriminacije. Posebna pa~nja posvetiti e se i analizi diskriminacije u podru ju sporta u hrvatskom pravu i praksi hrvatskih sudova te preporukama za poboljaanje istra~iva kog problema. Klju ne rije i: diskriminacija, sport, hrvatsko pravo, praksa hrvatskih sudova  Authors data: Dragana, Bjeli, dr.sc., v.pred.,Veleu iliate u Po~egi, Vukovarska 17, 34000 Po~ega, dbjelic@vup.hr; Marija, Bla~i evi, prof.cin., pred.,Veleu iliate u Po~egi,Vukovarska17,34000Po~ega,mblazicevic@vup.hr 1. Uvod Diskriminacija je svako postupanje kojim se, bez razumnog i objektivnog opravdanja, vrai razlikovanje osoba ili skupina osoba zbog osobnih obilje~ja ili karakteristika (rasa, vjera, dob, spol, itd.), a koje se negativno reflektira na njihove mogunosti da ravnopravno u~ivaju sva ljudska prava i temeljne slobode na druatvenom, gospodarskom, kulturnom, politi kom, graanskom ili kojem drugom podru ju. U kontekstu diskriminacije u podru ju sporta valja naglasiti da se ista mo~e temeljiti na razli itim osnovama zabranjene diskriminacije po evai od spola, dobi, rase, invaliditeta pa sve do bra nog statusa, spolne orijentacije i ostalih zabranjenih osnova. Iznimno veliku pa~nju danas plijeni diskriminacija temeljem spola i spolne orijentacije, stoga e se u nastavku rada pa~nja posvetiti problematici diskriminacije u sportu upravo s obzirom na navedene dvije osnove zabranjene diskriminacije. Diskriminaciji u sportu temeljem spola pa~nja e se posvetiti uzimajui u obzir statisti ke pokazatelje te nacionalni pravni okvir, dok e se diskriminacija u sportu temeljem seksualne orijentacije analizirati kroz prizmu odluka hrvatskih sudova. Valja podsjetiti da je jednakost muakaraca i ~ena temeljno na elo i vrijednost Europske unije te nu~na pretpostavka za ostvarivanje krucijalnih ciljeva poput rasta, zapoaljivosti i socijalne kohezije. [2] Sport odnosno sportske aktivnosti mogu pozitivno utjecati na ~ivote pojedinaca i time dati zna ajan doprinos druatvu u cjelini. Pojedini autori naglaaavaju da bavljenje sportom pozitivno djeluje na uspjeh u akoli, podizanje razine samopouzdanja, kao i na smanjenje pojavnosti zlouporabe opojnih droga. [1] Kroz sportske se aktivnosti, izmeu ostaloga, poti e meusobno uva~avanje i snoaljivost (osoba razli itih obilje~ja i karakteristika. [5] Upravo uzimajui u obzir mogue pozitivne u inke sporta na pojedince, ali i druatvo u cijelosti, pred druatvima u kojima su osobe s obzirom na svoj spol ili spolnu orijentaciju joa uvijek u neravnopravnom polo~aju, ozbiljan je izazov. 2. Statisti ki pokazatelji pojavnosti diskriminacije u sportu U prilog postojanju diskriminacije ~ena u sportu govore i statisti ki pokazatelji, to nije podatci Eurobarometra iz 2014.godine koji se odnose na sportske aktivnosti, a pokazuju da je udio ~ena i djevoj ica u Europi, u tom segmentu joa uvijek na ni~oj razini u odnosu na udio muakaraca i dje aka. Nadalje, istra~ivanja provedena u tom smjeru pokazuju da je postotni udio ~ena na upravlja kim pozicijama u sportskim tijelima, u pravilu dosta nizak i iznosi manje od 10%. [2] Va~no je istaknuti da od 52 europska sportska saveza, njih 20 (38%) nema ~ena u odborima, 46 (88%) ih ima manje od 25% ~ena u odborima dok samo 2 europska sportska saveza imaju predsjednicu. Udio ~ena na polo~ajima vezanim uz donoaenje odluka razlikuje se od zemlje do zemlje, ali i obzirom na razli ite sportove. Primjerice, provedeno istra~ivanje pokazuje da ~ene ine 15% rukovodeeg osoblja u njema kim sportskim savezima odnosno 37% u norveakim .[2] Navedeno potvruje i sljedei grafikon. Grafikon 1. Udio ~ena na polo~ajima za donoaenje odluka u dr~avnim sportskim savezima u 28 dr~ava lanica EU, 2015. [3] Iz navedenog je grafikona razvidno da se u velikoj veini zemalja lanica Europske unije udio ~ena na polo~ajima za donoaenje odluka u dr~avnim sportskim savezima 2015.godine kree od 3% do 20%, dok samo jedna od promatranih zemalja i to `vedska ulazi u zonu rodne ravnopravnosti s udjelom ~ena veim od 40%. Iz istog je grafikona vidljivo da je Republika Hrvatska na samom dnu ljestvice odnosno da udio ~ena na polo~ajima za donoaenje odluka u dr~avnim sportskim savezima, u naaoj zemlji iznosi oko 5%. Podzastupljenost ~ena, pokazuju istra~ivanja, postoji i u vladinim sportskim tijelima. Tako od 28 ministara nadle~nih za sport na ~ene odlazi tek 21% .[2] 3.Diskriminacija u sportu u hrvatskom pravu i praksi hrvatskih sudova 3.1. Diskriminacija u sportu u hrvatskom pravu U Republici Hrvatskoj diskriminacija kao postupanje kojim se bez razumnog i objektivnog opravdanja vrai razlikovanje osoba ili skupine osoba zbog osobnih obilje~ja ili karakteristika, zabranjena je nizom pravnih akata na meunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Govorei o diskriminaciji ~ena u sportu u Republici Hrvatskoj valja se osvrnuti na odredbe nekoliko iznimno va~nih akata koji sadr~e antidiskriminacijske odredbe. U tom smislu, u nastavku e se analizirati odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o ravnopravnosti spolova te Zakona o sportu. Krovni antidiskriminacijski zakon, Zakon o suzbijanju diskriminacije doneaen je 2008.godine, a stupio je na snagu 01. sije nja 2009.godine. Glavna svrha odnosno cilj spomenutog Zakona bio je osigurati zaatitu i promicanje jednakosti kao najviae vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvoriti pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogunosti te urediti zaatitu od diskriminacije na osnovi rase ili etni ke pripadnosti ili boje ko~e, spola, jezika, vjere, politi kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, lanstva u sindikatu, obrazovanja, druatvenog polo~aja, bra nog ili obiteljskog statusa, dobi, zdrvstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijea, rodnog identiteta, izra~avanja ili spolne orijentacije. [6] Citirani Zakon u l.1. st.2.i 3. odreuje diskriminaciju kao stavljanje u nepovoljniji polo~aj bilo koje osobe po kojoj od zabranjenih osnova diskriminacije, kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama, ali i stavljanje neke osobe u nepovoljniji polo~aj na temelju pogreane predod~be o postojanju, u odnosu na nju, koje od zabranjenih osnova diskriminacije. Zakon o suzbijanju diskriminacije stvorio je institucionalni okvir za suzbijanje diskriminacije i to kroz instituciju pu kog pravobranitelja kao sredianjeg tijela nadle~nog za suzbijanje diskriminacije. Zakon o ravnopravnosti spolova kroz nekoliko lanaka zabranjuje diskriminaciju. Tako l.6. st.2. zabranjuje diskriminaciju na temelju bra nog i obiteljskog statusa te odreuje da se nepovoljnije postupanje prema ~enama na osnovi trudnoe i materinstva smatra diskriminacijom, dok se st. 3. zabranjuje diskriminacija temeljem spolne orijentacije. Stavkom 4. citiranog lanka zabranjuje se diskriminacija u odnosu na mogunosti dobivanja i nabave roba, kao i diskriminacija u pru~anju i pristupu uslugama, dok stavak 5. odreuje da se poticanje druge osobe na diskriminaciju koje je u injeno s namjerom smatra diskriminacijom. Nadalje, citirani Zakon u l.13. zabranjuje diskriminaciju na podru ju zapoaljavanja, rada u javnom i privatnom sektoru, uklju ujui dr~avna tijela i to u odnosu na: uvjete za zapoaljavanje, samozapoaljavanje ili obavljanje zanimanja, uklju ujui kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije, napredovanje na poslu, pristup svim vrstama i stupnjevima akolovanja, profesionalne orijentacije,stru nog usavraavanja i osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, uvjete zaposlenja i rada, sva prava iz rada i na temelju rada, uklju ujui jednakost plaa za jednaki rad i rad jednake vrijednosti, lanstvo i djelovanje u udrugama radnika ili poslodavaca ili u bilo kojoj drugoj profesionalnoj organizaciji, uklju ujui povlastice koje proizlaze iz tog lanstva, usklaivanje profesionalnog i privatnog ~ivota, trudnou, porod, roditeljstvo itd.[7]. Za zabranu diskriminacije u sportu relevantan je i l.1. Zakona o sportu koji u st.3. propisuje obvezu dostupnosti sporta svakoj osobi pod jednakim uvjetima i neovisno o njezinoj dobi, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, vjeri, nacionalnosti, druatvenom polo~aju, politi kom ili drugom uvjerenju. [8] Unato postojanju zadovoljavajue antidiskriminacijske regulative u Republici Hrvatskoj, diskriminacija temeljem spola i dalje postoji u svim podru jima ~ivota pa tako i u podru ju sporta. Navedeno potvruje i Javno priopen P R T V f ŲşpaJ3-h(.$h(.$56CJOJQJ\aJmH sH -h(.$h056CJOJQJ\aJmH sH h5h_#CJOJQJaJh5h0CJOJQJaJh0CJOJQJaJmH sH h(.$CJOJQJaJmH sH $h05CJOJQJ\aJmH sH $hm5CJOJQJ\aJmH sH *h0h05CJOJQJ\aJmH sH &hH;DhX45OJQJ\^JmH sH h~D5OJQJ\^JmH sH  R T v x df dgd0 $da$gd0$ da$gd0$ da$gd(.$$ da$gdt $da$gdt!$(($d&d7$8$H$NPa$gdH;Df h j t v x t^L9&%hdh(.$56CJOJQJ\aJ$hh0CJOJQJaJmH sH "h0$6B*CJOJQJaJph*hhf6CJOJQJ]aJmH sH *h(.$hI8t5CJ OJQJ\aJmH sH "h(.$h(.$56CJOJQJaJ"h0h06CJOJQJ]aJ"hCQ6B*CJOJQJaJph(h0h06B*CJOJQJaJph$hCQ5CJOJQJ\aJmH sH -h(.$hCQ56CJOJQJ\aJmH sH bdfĬiVE2$hh0CJOJQJaJmH sH h0$6CJOJQJ]_HGaJ$ht6CJOJQJ]aJmH sH *h(.$h6CJOJQJ]aJmH sH %hdhf56CJOJQJ\aJ3hvXht5B*CJOJQJ\aJmH phsH .h0h06B*CJOJQJ\]aJph(h0h06B*CJOJQJaJph$hI8t5CJOJQJ\aJmH sH %hdhI8t56CJOJQJ\aJ <>BT^`r~zgRBg2h0B*CJOJQJaJphhdB*CJOJQJaJph(hdh05B*CJOJQJaJph%h0h0B*CJOJQJaJph*hk<hk<5CJ OJQJ\aJmH sH "hk<hk<5CJOJQJ\aJh05CJOJQJ\aJhfCJOJQJaJmH sH -jYhht2CJOJQJUaJmH sH hCJOJQJaJmH sH -jhfht2CJOJQJUaJmH sH @B 0""l#+++~~~ $da$gd ddgd d dgd0$ $da$gd d$d^a$gd3J$ da$gd3J $da$gdq $da$gdl dgdf $da$gd *6Ndtv ϼ~lZH5$h3J5CJOJQJ\aJmH sH "hIZhX45CJOJQJ\aJ"hIZh5CJOJQJ\aJ"hIZh5CJOJQJ\aJ*h0hH;D5CJOJQJ\aJmH sH (hdh05B*CJOJQJaJph%hh0B*CJOJQJaJph%h0h0B*CJOJQJaJphh0B*CJOJQJaJphhdB*CJOJQJaJphhlB*CJOJQJaJph .0 !!!""""j#'''"'$'h*****ֻֻ֣֯֐ziYֻMMMhXlCJOJQJaJh(h d5CJOJQJaJ!hCJOJQJ]aJmH sH *hh5CJOJQJ]aJmH sH $hh0$CJOJQJaJmH sH h4`CJOJQJaJhCJOJQJaJhi]CJOJQJaJh0h dCJOJQJaJh dCJOJQJaJh3Jh dCJOJQJaJh3Jh3JCJOJQJaJ*++++++++--//0111 1"1111 2ƳwgZJ:hAhA6CJOJQJaJhh6CJOJQJaJh d6CJOJQJaJh(h d5CJOJQJaJhi]CJOJQJaJh/>CJOJQJaJhXlCJOJQJaJh5CJOJQJaJh3?ZCJOJQJaJ%hLsCJOJQJaJmHnHtHu4jWhLshLsCJOJQJUaJmHnHtHu%h3?ZCJOJQJaJmHnHtHuh dCJOJQJaJ+ 1"112@oopoVq~qquu|2}2Vh$ da$gdR$ da$gdA$qd]qa$gdXl $da$gdAdgdAdgd d $da$gd/> 2 2255~6677&<d<f<n<X?Z?@@CCC,G.GjIILMĵ٩ٵmXmX)hAB*CJOJPJQJ\]aJph/h0NhAB*CJOJPJQJ\]aJph)hJB*CJOJPJQJ\]aJphhz*hACJOJQJaJhi]CJOJQJaJh0NhACJOJQJaJh0NhAaJh3?ZCJOJQJaJhXlCJOJQJaJhAh0$CJOJQJaJhACJOJQJaJMM@MBMlPPPPfQhQxRlnnnnnnoo o{y{mam{m{TDhhA6CJOJQJaJhA6CJOJQJaJhi]CJOJQJaJhJCJOJQJaJUhACJOJQJaJh_YBhACJOJQJaJ)hi]B*CJOJPJQJ\]aJph)hJB*CJOJPJQJ\]aJph)hAB*CJOJPJQJ\]aJph)h B*CJOJPJQJ\]aJph)hXlB*CJOJPJQJ\]aJphje o ravnopravnosti spolova u sportu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske od listopada 2015.godine. U spomenutom se Priopenju iznose pojedina ni slu ajevi kraenja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, u kojima je pravobraniteljica utvrdila postojanje diskriminacije temeljem spola nogometnih i rukometnih sutkinja te lanica ~enskog `ahovskog kluba. [4] 3.2. Diskriminacija u sportu u praksi hrvatskih sudova Govorei o diskriminaciji u sportu u praksi hrvatskih sudova valja naglasiti da je ista viae no skromna, a u nastavku e se osvrnuti na dva iznimno zanimljiva slu aja/predmeta koja se ti u izravne diskriminacije temeljm spolne orijentacije. Predmet: Pnz-7/10 injeni no stanje U navedom predmetu se radilo o tu~eniku, predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza koji je medijima dao izjavu da deklarirani homoseksualci ne mogu biti lanovi nacionalne reprezentacije to nije na upit novinara bi li za hrvatsku nogometnu selekciju mogao nastupati igra koji bi se deklarirao kao gay, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza je izjavio : dok sam ja predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, homoseksualci nee igrati u hrvatskoj reprezentaciji. Nogomet igraju samo zdravi ljudi .[9] Odluka prvostupanjskog suda }upanijski je sud u Zagrebu, kao prvostupanjski sud povodom udru~ne tu~be zbog diskriminacije na temelju spolne orijentacije, svojom presudom od 02.svibnja 2011.godine utvrdio da se u konkretnom slu aju radi o promaaenoj pasivnoj legitimaciji odnosno da tu~enik kao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza nije u poziciji diskriminirati. [9] Valja napomenuti da je udru~na tu~ba institut uveden Zakonom o suzbijanju diskriminacije koji mogu podnijeti udruge, tijela, ustanove ili druge organizacije osnovane u skladu sa zakonom, koje imaju opravdani interes za zaatitu kolektivnih interesa odreene skupine ili se u sklopu svoje djelatnosti bave zaatitom prava na jednako postupanje i to protiv osobe koja je povrijedila pravo na jednako postupanje, ako u ine vjerojatnim da je postupanjem tu~enika povrijeeno pravo na jednako postupanje veeg broja osoba koje prete~no pripadaju skupini ija prava tu~itelj atiti. [6] Odlika drugostupanjskog suda Prethodno navedenu odluku }upanijskog suda, u ~albenom je postupku preina io Vrhovni sud Republike Hrvatske i utvrdio diskriminaciju. Valja naglasiti da u svojoj odluci Vrhovni sud iznosi stav da nema rije i o promaaenoj pasivnoj legitimaciji jer kad bi se i uzeo zaklju ak }upanijskog suda da je pasivno legitimirana samo ona osoba ili tijelo koje je u mogunosti aktivno utvrivati kriterije i praksu Hrvatskog nogometnog saveza, nema sumnje da bi u tu kategoriju bila uklju ena i funkcija predsjednika koju je tada obnaaao tu~enik. Nadalje, sud je istaknuo da se u konkretnom slu aju radi o izravnoj diskriminaciji bez obzira ato nije mogue utvrditi stvarnu ~rtvu diskriminacije. Ovakvo stajaliate u skladu je s europskom praksom [10], a upravo je primjena prakse europskih sudova jedna od obveza hrvatskih sudova koja proistje e iz sklopljenih osniva kih ugovora. Predmet: 15 Pnz-6/10 injeni no stanje U navedom predmetu se radilo o tu~eniku koji je kao predsjednik GNK Dinamo u dnevnom tisku izjavio da gey nogometaai ne mogu igrati za reprezentaciju te da se homoseksualci mogu baviti drugim poslovima npr. baletana, tekstopisaca ili novinara to nije izjavio je : U mojoj reprezentaciji isto ne bi igrali igra i gay orijentacije. Ja ne vidim ovjeka gay orijentacije koji ide na barikade, na kopa ku, na glavu i tako dalje, ali da ga vidim kao baletana, kao umjetnika, kao tekstopisca, novinara apsolutno da . [11] Odluka prvostupanjskog suda }upanijski sud u Zagrebu kao prvostupanjski sud povodom udru~ne tu~be zbog diskriminacije na temelju spolne orijentacije, odbio je tu~beni zahtjev smatrajui da nije bilo diskriminacije, ve da je tu~enik izrekao svoje mialjenje koristei se slobodom prava izra~avanja. Prvostupanjski sud pojaanjava kako se u konkretnom slu aju uope ne radi o postupanju tu~enika jer ne postoji radnja tu~enika kojom su tu~itelji stavljeni u nepovoljniji polo~aj ve se radi o izjavi tu~enika i njegovom mialjenju kao apsolutnom graanskom pravu koje je javno izrekao koristei se jednim od temeljenih ljudskih prava, pravom na slobodu izra~avanja. Sloboda izra~avanja zna i pravo svakog pojedinca rei ato misli i u ato vjeruje da je istina, to je pravo biti sam u mialjenju i to je pravo biti u krivu . [11] Odluka drugostupanjskog suda Prethodno navedenu odluku }upanijskog suda, u ~albenom je postupku potvrdio i Vrhovni sud odbijajui u ~albenom postupku ~albu kao neosnovanu. }albeno vijee pojaanjava kako tu~enikova tvrdnja da osobe istospolne orijentacije imaju sposobnost biti baletan, tekstopisac, novinar, a ne i nogometaa koji ide glavom na kopa ku nije uvredljiva i uznemirujua u toj mjeri da kod njih uzrokuje strah, neprijateljsko, poni~avajue ili uvredljivo okru~enje .[12] Odluka Vrhovnog suda povodom izjavljene revizije U postupku povodom revizije Vrhovni je preina io prethodno navedene odluke }upanijskog i Vrhovnog suda te utvrdio: da je zbog izjava da u hrvatskoj reprezentaciji gejevi ne bi trebali igrati nogomet, jer gey ovjeka ne mo~e vidjeti kao lana reprezentacije, ve samo kao baletana, tekstopisca i novinara, predsjednik GNK Dinamo Z.M. po inio izravnu diskriminaciju [13] dakle, utvrdio da je tu~enik u svojoj izjavi diskriminirao osobe temeljem njihove spolne orijentacije. Analizirajui odluke hrvatskih sudova u navedenim predmetima mogue je zaklju iti da je praksa hrvatskih sudova neujedna ena, a posebno zabrinjava postupanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji u sli nim predmetima donosi potpuno druga ije presude. Nadalje, analizirajui odluku Vrhovnog suda kao ~albenog suda u predmetu 15 Pnz-6/10 zabrinjava injenica da je shvaanje upravo najviaeg suda u Republici Hrvatskoj, a prema kojemu u konkretnom slu aju nema diskriminacije, u potpunosti suprotno shvaanju Suda pravde EU. Ovdje se nu~no namee pitanje ato je uzrokom ovakvog razli itog postupanja Vrhovnog suda povodom sli nih udru~nih tu~bi? Mo~e se pretpostaviti da mogui razlog ovakvog razli itog zaklju ivanja Vrhovnog suda le~i u joa uvijek nedovoljnoj upoznatosti hrvatskih sudaca s praksom europskih sudova i potrebom njezine primjene, ali i nedosljednoj primjeni nacionalnih propisa, u konkretnom slu aju odredaba Zakona o suzbijanju diskriminacije. Upravo razli ito tuma enje odredaba Zakona o suzbijanju diskriminacije, do kojega mo~e doi, bilo zbog skromnog iskustva sudaca Vrhovnog suda u presuivanju u parnicama o diskriminaciji, nedovoljnog poznavanja relevantne prakse europskih sudova, ili zbog nekih drugih razloga nepravne naravi, ozbiljno dovodi u pitanje jedinstvenu primjenu zakona. 4. Umjesto zaklju ka preporuke za poboljaanje Namee se pitanje: `to u initi kako bi se sprije ila diskriminacija u sportu? Uzimajui u obzir injenicu da diskriminacija svoju podlogu mo~e imati u stereotipima i predrasudama, potrebno je senzibilizirati javnost za borbu protiv stereotipa i predrasuda, a u emu zna ajnu ulogu trebaju imati mediji i organizacije civilnog druatva jer borba protiv predrasuda i sterotipa dijelom je i borba protiv diskriminacije. Nadalje, potrebno je poraditi na promotivnim aktivnostima s ciljem podizanja razine svijesti graana, ali i institucija o diskriminaciji kao nedopuatenom razli itom postupanju. U kontekstu diskriminacije ~ena u sportu, a uzimajui u obzir njihove rodne uloge u obitelji, dr~imo da bi uvoenje fleksibilnijih uvjeta rada omoguilo njihovu veu participaciju u upravlja kim strukturama sportskih organizacija. Ovdje se prije svega misli na smanjenje potrebe za osobnom prisutnoau ~ena na sastancima kroz mogunost koriatenja modernih komunikacijskih alata. Koncept diversity management takoer bi mogao pridonijeti smanjenju diskriminacije. Konkretno, koriatenje navedenog koncepta omoguilo bi svjesno uklju ivanje u upravlja ke strukture u sportu kao i u sportske aktivnosti , osobe razli itog spola i seksualne orijentacije. Na ovakav na in razli itost bi se shvatila va~nim resursom, a ne nedostatkom i osnovom za diskriminiranje, kao ato se to esto ini. 5.Literatura [1]Ponorac, N., Palija, S., Popovi, M. (2013). }ena i sport. Sport Login, 9 (1) [2]European Commission, Gender Equality in Sport, Proposal for Strategie Actions 2014-2020,str.6. Dostupno na:ec.europa.eu/assets/eac/. Pristup: 14-04-2018. [3]Europski institut za ravnopravnost spolova, Rodna ravnopravnost u sportu. Dostupno na: eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215937hrn.pdf. Pristup:18-03-2018. [4]Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, Javno priopenje o ravnopravnosti spolova u sportu od 06. listopada 2015. god. Dostupno na: HYPERLINK "http://www.prs.hr/index.php/priopcenja-prs/1703" http://www.prs.hr/index.php/priopcenja-prs/1703. Pristup: 16-03-2018. [5]Ravnopravnost muakaraca i ~ena u sportskim programima. Dostupno na:https://www. e-mediji.hr. Pristup: 12-03-2018. [6]Zakon o suzbijanju diskriminacije, Narodne novine 85/08, 112/12 [7]Zakon o ravnopravnosti spolova, Narodne novine 82/08, 138/12, 69/17 [8]Zakon o sportu, Narodne novine 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 [9]Presuda }upanijskog suda u Zagrebu br.: Pnz -7/10 od 02.05.2011. [10]Presuda Vrhovnog suda u RH br. G~-25/11 od 28.02.2012. [11]Presuda }upanijskog suda u Zagrebu br.: 15 Pnz- 6/10 -27 od 24.03.2012. [12]Presuda Vrhovnog suda RH, G~ 12/2011-2 od 18.04.2012. [13]Presuda Vrhovnog suda RH, Rev 300/13-2 od 17.06.2015.   oopo pppTqfqzq6sBuuuuuu(xfxhxpxrxxx||||ʻyjjy^RC^^hRhRCJOJQJaJhrCJOJQJaJhX CJOJQJaJhRh,blCJOJQJaJhRhACJOJQJaJhi]CJOJQJaJh,blCJOJQJaJhI8hACJOJQJaJhACJOJQJaJhN^hACJOJQJaJ/hN^hAB*CJOJPJQJ\]aJphhA6CJOJQJaJhAhA6CJOJQJaJ|||0}2}0pVhXZ\^hŠЎҎԎގպuuiZiZh4>hACJOJQJaJhi]CJOJQJaJhI8hACJOJQJaJhyVhACJOJQJaJhkgh,blCJOJQJaJhkghkgCJOJQJaJhkghkgaJhkgCJOJQJaJh hACJOJQJaJh,blCJOJQJaJhACJOJQJaJhRhRhRCJOJQJaJ hގ Ɩ f02L*$ da$gd`' dgd`' $da$gd($ da$gdl $da$gd`' $da$gdA$ da$gdA68: ZГ֓ޓĖƖܚЛқJŶ؏scscTTHThlCJOJQJaJh^9hACJOJQJaJhWaYhA6CJOJQJaJhWaYhACJOJQJaJhA6CJOJQJaJh;FhACJOJQJaJh,blCJOJQJaJhi]CJOJQJaJh)+hACJOJQJaJ h)+hAhACJOJQJaJhyVhACJOJQJaJ/hyVhAB*CJOJPJQJ\]aJphJL dfDF @.0{m{_{_{M{?h(CJOJPJQJaJ#hh6CJOJPJQJaJhCJOJPJQJaJhcCJOJPJQJaJ hhCJOJPJQJaJhhPJaJhCJOJQJaJh(5CJOJQJaJh(h(5CJOJQJaJh(hA5CJOJQJaJhlCJOJQJaJhACJOJQJaJh{#hACJOJQJaJh{#hAaJ02LRzĬƬȬެʭ*0ĮƮڮܮǻǻǫǟscsǟhlhl6CJOJQJaJhlCJOJQJaJhbm]h(6CJOJQJaJhbm]hbm]6CJOJQJaJhbm]CJOJQJaJhc>&h(6CJOJQJaJhc>&CJOJQJaJh(CJOJQJaJh/>CJOJQJaJh(h(5CJOJQJaJ h,blh,blCJOJPJQJaJܮޮXZ\jx\^|~˷˞ˊvbbI00jh~CJOJQJUaJfHq 0hbm]h(6CJOJQJaJfHq 'h~CJOJQJaJfHq 'h/>CJOJQJaJfHq 'h(CJOJQJaJfHq 0hbm]hbm]6CJOJQJaJfHq 'hbm]CJOJQJaJfHq -h0Jh(CJOJQJaJfHq :h0Jh(B* CJOJQJ^JaJfHphf!q ~$&:r뻢uaMu4uM0hbm]hBT6CJOJQJaJfHq 'hBTCJOJQJaJfHq 'h(CJOJQJaJfHq 0hbm]hbm]6CJOJQJaJfHq 'hbm]CJOJQJaJfHq 1h:13h~0JCJOJQJaJfHq 0jh~CJOJQJUaJfHq -h~h~CJOJQJaJfHq 'h~CJOJQJaJfHq "$&(VXZ\^(XZ\`bdfnضڶܶ͵͚ͦ|tjhLUhJY1hX4CJOJQJaJh,blh,blCJOJQJaJh,blCJOJQJaJhs,<h(CJOJQJaJhCJOJQJaJh~CJOJQJaJh(CJOJQJaJhBTCJOJQJaJh/>CJOJQJaJh0JhBTCJOJQJaJ-"XZfڶ޶ dgdA $da$gdJY1$ da$gd`' $da$gd`'ܶhJY1hX4CJOJQJaJjhLUhL21h:pm. A!n"n#n$n% YDd55t S BA$?veleuciliste logo"`Rl3 [:7mʋmDFel3 [:7mʋJFIF,,/EExifMM*bj(1r2i-'-'Adobe Photoshop CS3 Windows2008:01:20 15:14:37٠&(..HHJFIFHH Adobe_CMAdobed      " ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJBťjo{kG?KwN~Yg ۿ5U7?nw۲I$T?G~CW?)&7,amo2xqG&&OB»<֏Jh$1~A3Gǯְ%ٻ)GV ͉a/-_QMvY*k2@_e`%|&"8YOg90T{9Nfvvg$[fmxX]u++XM]fkkKi yb&ލXۨfEtve>M_?kj e`46O&jL@DW*!$(Āc~QOqxdMdXuQަ~6X]k;7wnV~KZd6܁_r~SuLvKS?N>aŬYxKۄ" t揮2jՏ̹Ɏ_Š,uKU0`)'5wBOY;x쭎ZԘ*7ݷo?&FBwŌeJID¸rfg}96,m;W7ڈµٟWrN?ĻwlO}km{5nkK?7 ,g #FZ"9;/I$,I$STI%1VYc+`.{`5sZY~^^a6̌,9GT_bYfC4;o7]#0T4CY鵵80NN#8o1 ihk͹;+܊L qmTW`n?h_蔾`~ߎsiXϏq5~=Xͯtk^@Ţ:Stck/^ oM{z+fƿF`bq<_w|p{DL$FBM.qӛkXC{Fj5Eq^׷һtPuwfE&N9ut7v˘t/6kCS@;[c^}ڵγ@=sE*:ߥk2 5'\x䑑13l\?mpy:ny>mڶzoV))uwz;Q`6PmcV~Ysnik`m51?ց' zɊGXG{br&0F#j޿wb'uvd3shƗ;{]>>ޥԪݚbzocj5^8}e2,?[ 5ffY]Uä=2s q;=ߡDeG6h}赌/>usq/wmMoU~c:sH/5KӪG_9Ѻ89ap37ooc )689ߤnVoo?ଲĆ1(qHcNC0c"Owu!ܚD۽R^Zg{[WN˿P_լL^}q:cq [;~ }TllL޳2?gʜQ:F7і}NR}W:[k,un~"D~S##)H|"_/ל?WȫtN^dڜ}ѳӣk45Z ]S3Τ/Y8??%FCZʭwm'jeivEU:6u::nSά?SegvLfWe>\-ǓG@NWzIUlUi˱_3;ң_R^?OȾl{rn;jx5s3(mccLz*wgcWY|90k73cc\7_C--/qk=##wW>#2T󫱿cT:wP%6Qfkv}*z&>a̾ܰ :}Lhyk_m[OOheqFvOFwVB Q^gJ11ye-X66_ZX}3d}`̣NϾ7?w_/~j(9n{~fA[u7y?W[ckcֵ5hrSc/W+ԟM0e!?ԧ,k >o's~Oxu1s_`%~~E- aB OIFMMPkc*ޤ$mvUasZ*.oq!n9ֳ"+kɵ}w7?$oHqy(Glsyq?c]UņWAͯKKmA[yq%~~KF>h]|U:/hK _ԫ =c#Fn=Խ߷߿jMhsg@-y ֠1'qcF(^G˥QV'c1t<:zM;uY nYooU6`_M.sf;۟?.k]S뵡ps\?Y"(Oq?$^903>LuKm-QWrbCJ r@Ww~{?>2^;?.3?}JxXjl/{0kw`lH=~ &/cRڝ;3?QKgc7Z}lƲ^U_,7"Dӆ.ٻs̟K\>CG&q?%o;T] z[ǹQ3@|{ǚ<5/ֿ5~kպf%Xx `0'{?Dlj'>\w {lcZoU95c.kuus"_QbK8@ָ}=?K8?dG|Am fI6=Lj-7h2{o2?0dL? y\s1}?O|')cȽ-eJǖZDϵ{O dclYFs'?X$>Lj'&'1a8VwP7b>߲Zvݍ}FdT.6졉 5վ?. }7zes{G-ޡ/"68ص^9E=|CN1?)F*Ȣ{kku#d&PIk$y!]v^1wK~6 ۵s+>zނQ$Uձ>~Mh}c_|K1 r۳F{2^900{' ҩc[[mwkccc5?#ǩye'l~弬eI*+Ӄ,eF<.Y??+#&׍c§{YWپ>Ӻhܖ j{5˙k~5G뻋~gk[JnN&UcOel6vG Js7Wn"|TBimս/og5p^qi[K-5<ҥ=_w0yGѱW^.^āO^_S lw9»g(c~ܐ۸ۭ3gbʬ p]k~X?f"ACW<#K/OFIvKm,i:ߣܳ^KZ5ѿkk׵GFMo НGP?ͮܐԊhB& zuidx:ٯu,um{v\}/:a݇Mo4YsxsV7Pʛs=Nf5K'@cMѷڗ#{ԞD+ONEu2oMp9#L{/ΡfHb]scY9sl.my$v@oQUmC]{}iR#RN)1rz7Sp,Vv8~FeAS,v=.XuQge>6Ou3jǰ$h湪~56ft|ѿB1p˧唿w_f}gŶ]̋{ݯBe RZy nvQtK?^458߷OqL"""N</!97З/U0lvQ_.uoql3p. q;OڪR"u|.?P2}_Γk~}xfU, >Z2z]ՃD=:9]]_<CXl%už_7x,G}^~ا3.4\AXkuR(IYӱW#B3=8[H䨋2ܿ㷊7=\x1S./9BݵZݵ?C{K?QMXį+!{=BL.knb?Up~CQy#13؀?W!~dzꖺIed?UjQVI>!ֺ ,s8ڋߠߢ>R0ɿɯ2w9ߙ%ǎLos[KV3G.5ݩXvMۇS,,oC}߻=ɸ\la q#wMGBm]m/Nݷrg8H/eõ~f̽n- 5fAOѴ7SķpMLYw9]k̼r"ֲk dLqm_Υ~msa n]>bFWkHwļ,u.۔H;f!kz0q&>(2(FQG)y7bd cZ+7LV!y As۴Y['{oDŬjmhߺS;,oFkG۹VOr뺇Bhfh?sDRٍfoߦczKW:ֱ̮{`<Yՙs}wߝU>솆w]4eWmNomuq]EA 187߿G"X;~YTjkKkk [6}nVWZk5>{)" +].1{e_u; 2CZˈam`wvGzTA""Y-ne߲ǴL}sK?صm@ -w{v~%}w[nf/Yo7svƊ_~zO|_~^#c693&8~zf/__MS%;ӶP. \۟c>Wj@q/c@a6T< eN݀;*g'/X m Kk66[Nm%Q ;ǻXN `6Ϣ^~߽˲X?Tmu9MF?cky32@p_/9x##RG]F,][9bۓqU,u> h;ӁwTnܞs\5bߙ_,COĜ>伡"(굥4k5`}Tȷ̟ydq.yg`}h.:Ml.ww~K 㑡?AޱeVH0~3;wQSȱTckD;ҙNC*p]C?,KzN9Om\6)7j6֣_(a'Wi1y |Kmcu#hi@|65۹o'{?*+mmi5欏L3E Ղ-*ԮZuO/sk@$ nƟstwY2c_O{ Wꥮ_؝~41#9 ms7lzectӔ[=LƲz1, VN+qW+"?Jͭh8v [s}eM[mv_g]H,@ @oV9 p:8v}N[+Hw4mY_2}cr!kcv8ns=?؍ӺCy*x.voEN}ߥBj`ݎ̪kWv.c_%mxUM,I_/jTe|¾UifPi{l5?o&Eb5c'Ŝ:VC1Ȼ)~=5ul:籕}mcWk3ze4:f+ukklٿݗ3jF9dEq@^ֳѩkF+744~k9=g=:ˇO׹éS2th2n6lk+LW߳rC6bU->zuY֦lg+#w#_/җ^Zyw~>5/N@.c[og0N5oE7G_cWř 4UtՖ]1孾>ӆ=!CGs?7g8qhei)| z˨ƱsKMIatν}9-x7M;[e.]^gt3ps-:CilOs8$#Ve֢e`beu_59?Z-bZ'.{yf;:;o]lelmu0b}WY8:u|ko,v&ֿ q_+qo$?vTI%̃{齦:[Sm1VgEUYӝ}k0XCgowG_-&Õ]ӎ#sP QCU,۵g^{sqq]N]E_+knNvڪ, 84@χeMeHL C)mfeu\:#_Ek꾗.c+}U[ ?Vze;3YwnnwW{k__?TP T-/\~N%]zYeW]"ZbnnS?& b$xN&~"qHq ~|w=O'SΓGO{YlsV07837ZΩ Z,09?3t>EtΪ]~'hfF3੐e!oH}^#92+Y|n`gukdűh}Y[ʽZ.ٳc޴WZ̸t3p3hŬVlnUt #?m!<\.z_eՂ1ps߽Oq@ </ËU\?DYq^GHuW XZnAwlkdtno[ͧS~z> #fKk~=/%UV],>Ծ3u0jvN|c̩ K?*GwQy.)d|h&1v\f<0ҁpv+JaTI%)$INT,=O];\?H_W~vXf ^u]Fc$?>v2z,vUպ+x19x9SØ T/ҏ&<wїΥE;',fs׹W_S]_ȥMs}N®dtM&fIkQ:zGJQ >?W/W9Q*XW}Yv6:K)f<}6ϧҷѺN'KvM2f,wԷy.dݐպnU/ qEt@nu8}շnAI◷NUR)z# p>)߇q?(K][bZٙ?2?_s궧~b\I3jɽ̿&nɆ׵uh7v1cx \\?0 p*=8љH.sC,s|O؛2:qb l7Aб>ǭc[ϵќ7=VzH.&G3I'&a^2dCZSC_z/?Gu{mj_U-=G>BYCVuUm6!hkT1"*7$b`ܨ|u%$Je$I)4Photoshop 3.08BIM8BIM%\/{gdպ8BIM/J8HH@d'LOGO.ps8BIM++8BIM&?8BIM 8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM8BIMWVELEUCILISTE LOGOnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM8BIM8BIM .+,.JFIFHH Adobe_CMAdobed      " ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJBťjo{kG?KwN~Yg ۿ5U7?nw۲I$T?G~CW?)&7,amo2xqG&&OB»<֏Jh$1~A3Gǯְ%ٻ)GV ͉a/-_QMvY*k2@_e`%|&"8YOg90T{9Nfvvg$[fmxX]u++XM]fkkKi yb&ލXۨfEtve>M_?kj e`46O&jL@DW*!$(Āc~QOqxdMdXuQަ~6X]k;7wnV~KZd6܁_r~SuLvKS?N>aŬYxKۄ" t揮2jՏ̹Ɏ_Š,uKU0`)'5wBOY;x쭎ZԘ*7ݷo?&FBwŌeJID¸rfg}96,m;W7ڈµٟWrN?ĻwlO}km{5nkK?7 ,g #FZ"9;/I$,I$STI%1VYc+`.{`5sZY~^^a6̌,9GT_bYfC4;o7]#0T4CY鵵80NN#8o1 ihk͹;+܊L qmTW`n?h_蔾`~ߎsiXϏq5~=Xͯtk^@Ţ:Stck/^ oM{z+fƿF`bq<_w|p{DL$FBM.qӛkXC{Fj5Eq^׷һtPuwfE&N9ut7v˘t/6kCS@;[c^}ڵγ@=sE*:ߥk2 5'\x䑑13l\?mpy:ny>mڶzoV))uwz;Q`6PmcV~Ysnik`m51?ց' zɊGXG{br&0F#j޿wb'uvd3shƗ;{]>>ޥԪݚbzocj5^8}e2,?[ 5ffY]Uä=2s q;=ߡDeG6h}赌/>usq/wmMoU~c:sH/5KӪG_9Ѻ89ap37ooc )689ߤnVoo?ଲĆ1(qHcNC0c"Owu!ܚD۽R^Zg{[WN˿P_լL^}q:cq [;~ }TllL޳2?gʜQ:F7і}NR}W:[k,un~"D~S##)H|"_/ל?WȫtN^dڜ}ѳӣk45Z ]S3Τ/Y8??%FCZʭwm'jeivEU:6u::nSά?SegvLfWe>\-ǓG@NWzIUlUi˱_3;ң_R^?OȾl{rn;jx5s3(mccLz*wgcWY|90k73cc\7_C--/qk=##wW>#2T󫱿cT:wP%6Qfkv}*z&>a̾ܰ :}Lhyk_m[OOheqFvOFwVB Q^gJ11ye-X66_ZX}3d}`̣NϾ7?w_/~j(9n{~fA[u7y?W[ckcֵ5hrSc/W+ԟM0e!?ԧ,k >o's~Oxu1s_`%~~E- aB OIFMMPkc*ޤ$mvUasZ*.oq!n9ֳ"+kɵ}w7?$oHqy(Glsyq?c]UņWAͯKKmA[yq%~~KF>h]|U:/hK _ԫ =c#Fn=Խ߷߿jMhsg@-y ֠1'qcF(^G˥QV'c1t<:zM;uY nYooU6`_M.sf;۟?.k]S뵡ps\?Y"(Oq?$^903>LuKm-QWrbCJ r@Ww~{?>2^;?.3?}JxXjl/{0kw`lH=~ &/cRڝ;3?QKgc7Z}lƲ^U_,7"Dӆ.ٻs̟K\>CG&q?%o;T] z[ǹQ3@|{ǚ<5/ֿ5~kպf%Xx `0'{?Dlj'>\w {lcZoU95c.kuus"_QbK8@ָ}=?K8?dG|Am fI6=Lj-7h2{o2?0dL? y\s1}?O|')cȽ-eJǖZDϵ{O dclYFs'?X$>Lj'&'1a8VwP7b>߲Zvݍ}FdT.6졉 5վ?. }7zes{G-ޡ/"68ص^9E=|CN1?)F*Ȣ{kku#d&PIk$y!]v^1wK~6 ۵s+>zނQ$Uձ>~Mh}c_|K1 r۳F{2^900{' ҩc[[mwkccc5?#ǩye'l~弬eI*+Ӄ,eF<.Y??+#&׍c§{YWپ>Ӻhܖ j{5˙k~5G뻋~gk[JnN&UcOel6vG Js7Wn"|TBimս/og5p^qi[K-5<ҥ=_w0yGѱW^.^āO^_S lw9»g(c~ܐ۸ۭ3gbʬ p]k~X?f"ACW<#K/OFIvKm,i:ߣܳ^KZ5ѿkk׵GFMo НGP?ͮܐԊhB& zuidx:ٯu,um{v\}/:a݇Mo4YsxsV7Pʛs=Nf5K'@cMѷڗ#{ԞD+ONEu2oMp9#L{/ΡfHb]scY9sl.my$v@oQUmC]{}iR#RN)1rz7Sp,Vv8~FeAS,v=.XuQge>6Ou3jǰ$h湪~56ft|ѿB1p˧唿w_f}gŶ]̋{ݯBe RZy nvQtK?^458߷OqL"""N</!97З/U0lvQ_.uoql3p. q;OڪR"u|.?P2}_Γk~}xfU, >Z2z]ՃD=:9]]_<CXl%už_7x,G}^~ا3.4\AXkuR(IYӱW#B3=8[H䨋2ܿ㷊7=\x1S./9BݵZݵ?C{K?QMXį+!{=BL.knb?Up~CQy#13؀?W!~dzꖺIed?UjQVI>!ֺ ,s8ڋߠߢ>R0ɿɯ2w9ߙ%ǎLos[KV3G.5ݩXvMۇS,,oC}߻=ɸ\la q#wMGBm]m/Nݷrg8H/eõ~f̽n- 5fAOѴ7SķpMLYw9]k̼r"ֲk dLqm_Υ~msa n]>bFWkHwļ,u.۔H;f!kz0q&>(2(FQG)y7bd cZ+7LV!y As۴Y['{oDŬjmhߺS;,oFkG۹VOr뺇Bhfh?sDRٍfoߦczKW:ֱ̮{`<Yՙs}wߝU>솆w]4eWmNomuq]EA 187߿G"X;~YTjkKkk [6}nVWZk5>{)" +].1{e_u; 2CZˈam`wvGzTA""Y-ne߲ǴL}sK?صm@ -w{v~%}w[nf/Yo7svƊ_~zO|_~^#c693&8~zf/__MS%;ӶP. \۟c>Wj@q/c@a6T< eN݀;*g'/X m Kk66[Nm%Q ;ǻXN `6Ϣ^~߽˲X?Tmu9MF?cky32@p_/9x##RG]F,][9bۓqU,u> h;ӁwTnܞs\5bߙ_,COĜ>伡"(굥4k5`}Tȷ̟ydq.yg`}h.:Ml.ww~K 㑡?AޱeVH0~3;wQSȱTckD;ҙNC*p]C?,KzN9Om\6)7j6֣_(a'Wi1y |Kmcu#hi@|65۹o'{?*+mmi5欏L3E Ղ-*ԮZuO/sk@$ nƟstwY2c_O{ Wꥮ_؝~41#9 ms7lzectӔ[=LƲz1, VN+qW+"?Jͭh8v [s}eM[mv_g]H,@ @oV9 p:8v}N[+Hw4mY_2}cr!kcv8ns=?؍ӺCy*x.voEN}ߥBj`ݎ̪kWv.c_%mxUM,I_/jTe|¾UifPi{l5?o&Eb5c'Ŝ:VC1Ȼ)~=5ul:籕}mcWk3ze4:f+ukklٿݗ3jF9dEq@^ֳѩkF+744~k9=g=:ˇO׹éS2th2n6lk+LW߳rC6bU->zuY֦lg+#w#_/җ^Zyw~>5/N@.c[og0N5oE7G_cWř 4UtՖ]1孾>ӆ=!CGs?7g8qhei)| z˨ƱsKMIatν}9-x7M;[e.]^gt3ps-:CilOs8$#Ve֢e`beu_59?Z-bZ'.{yf;:;o]lelmu0b}WY8:u|ko,v&ֿ q_+qo$?vTI%̃{齦:[Sm1VgEUYӝ}k0XCgowG_-&Õ]ӎ#sP QCU,۵g^{sqq]N]E_+knNvڪ, 84@χeMeHL C)mfeu\:#_Ek꾗.c+}U[ ?Vze;3YwnnwW{k__?TP T-/\~N%]zYeW]"ZbnnS?& b$xN&~"qHq ~|w=O'SΓGO{YlsV07837ZΩ Z,09?3t>EtΪ]~'hfF3੐e!oH}^#92+Y|n`gukdűh}Y[ʽZ.ٳc޴WZ̸t3p3hŬVlnUt #?m!<\.z_eՂ1ps߽Oq@ </ËU\?DYq^GHuW XZnAwlkdtno[ͧS~z> #fKk~=/%UV],>Ծ3u0jvN|c̩ K?*GwQy.)d|h&1v\f<0ҁpv+JaTI%)$INT,=O];\?H_W~vXf ^u]Fc$?>v2z,vUպ+x19x9SØ T/ҏ&<wїΥE;',fs׹W_S]_ȥMs}N®dtM&fIkQ:zGJQ >?W/W9Q*XW}Yv6:K)f<}6ϧҷѺN'KvM2f,wԷy.dݐպnU/ qEt@nu8}շnAI◷NUR)z# p>)߇q?(K][bZٙ?2?_s궧~b\I3jɽ̿&nɆ׵uh7v1cx \\?0 p*=8љH.sC,s|O؛2:qb l7Aб>ǭc[ϵќ7=VzH.&G3I'&a^2dCZSC_z/?Gu{mj_U-=G>BYCVuUm6!hkT1"*7$b`ܨ|u%$Je$I)8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS38BIMhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ Adobed@<   u!"1A2# QBa$3Rqb%C&4r 5'S6DTsEF7Gc(UVWdte)8fu*9:HIJXYZghijvwxyzm!1"AQ2aqB#Rb3 $Cr4%ScD&5T6Ed' sFtUeuV7)(GWf8vgwHXhx9IYiy*:JZjz ?ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺP2Lf_dh1]%FC'VS Hz!FTEMs4VдUTfbh$I [;xԳ;K3$l3O6{0i;]YV(r;r*VjV(j̭!3ܙ{/o1+2/2!N*̯I45%QZT㨣=Yͮ"xV-LEV=W'c†~:_ӝK8%&ux~$cy>Ej5IncпY2lt>s}VtƵM1 {%|Xa۔(EDϘ#3}…~KfSplNmIZmd[qn,%4QAQPk2mN'KЊyeMFBu WIH܊j*FW }0[vF̸:InĻ#6_jzg흯Ex_4X# V քV`d;/ϳ$z_+HE21SCèE1[˷d;fꒁZP@>c?)OeõW>Ln̏81n$Zcye86r1PoIa ogvD76XcZwxqPz?>Q01ݱ*'UP,N.*i6adՔ?~(Hn~~ڱ̛dy3Ӧ]0>Y IH&qQO 7$o 4HLjrU$YI !Ǭ^_q]?ѽ_x+ݱoqCr=(Ჿ˿TO^f~y5~?+= 6,>AU+J!o]v bTn {1vie%:As v;܃'GVtwJt 5[ҫe fN_Dg8Sፂ9Cg-|bW槺U@:7 'w Oߝ[{:#I3MM{5Ly4 AUĬ%7`"A_&\ܻVl_ )+Q&l~>uP\asK"IԪXԟP^ yW1{ Ӷ:ndp} ]1A"Tר4?t.qXN6WI<}(WU*u2~@kX*ABjE>Տ3=k٘lVR7YqK1-`(*P%\8> ~C=eԹN잡;֘|n ù }B.*-9 ncW'' _sk(##@;keUDVgjEweV 7~YF*]](DUW/#j̠Q2{{}]vhi*=mjMϻG_[&7n MF. vWM]e*Eb>a_o^\IBVCUeP^9 LQL y_ߟU7Yt1"+2BzC? o{1ǹ:׬grdi;qwKql-1u O8Uu-yYchA^Ags7Dis$rG+ ̚ TG3iC*{V܇qeˑ3%A$K x KtTr4ȁ:N{{^׺uKsFMKRHE7SWFYH-j̤2yʮ]AS]#:wNh2esk%wuEa!W cO%9svނ+h"~/}'y2r,%'Ѩ~GkMT }{Cv\Mesvǂ4ª#PMym)P7jjI551^$j9$+>#HO*&0:"= %,~߾ܓwWWVvs_Tj"$|7?͐(wP N!]OՂSJ Z',cco5l_zm=k](xƵUTS%iQT>T}{=KH FQ;j$)">m|5^!WSTٴ8 Y bSm~ٚ8J"9jvje<)JWETʡXGLQw|P kC 8Λ/cdٝтlME~JlpR#M4#z {KҾ{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~5m6 3*d%Xjumc&V4tH$M3.1smsh;VB&$&]l4XoÖ92>hޠ\bi&\}* |֥e~Q˥]v2:<#ɶ ]s Y398rL䟺BQ]MJ *뭖DRDCȸ;i ko5x²2*tTcNf)֍R/>/pg#s9206NV>C?Ivf֢J4 ÊzJgXD`$vX]Yl-)yee{φdC_FU+n?^!`BdhHUCH@HރA&w9ܛ_U 6:OK]a 5UG=.G)"iLn!*.lvֲ63n7`AuQu UգdnըJM|)=ՠ ВfWR:G fKOe]EW-l֯]OUcWYMIMڙ ,\ q)*b5=$-+&_ 5UBZEqM#ܙh sC $G 2h|eue<lb1{m[{18]:ch!8QGpw-ԌYسdzm-lmᴲHJ(DP8U(ӯ:Q׽tLǞf&ݯM9JXQRRn)qQM +%PhuĺAVs+r5M1P Đ4cCw.Rkt WiલaUPZ+֝$?.NEҜt`oSIVh_pEc58RWG4YO,4;/> 7v;`w0{ Gihi0UPD72yn7XO0ޮƄm-1ԡL|%ᐇ 4޷QO{d|T5;fk(ֳb]jb{=w" GVG](Dq{f=ٶǞy-/"Ц#,č $q&gHРߟg|ov;CmHdJb#ĕf T\r(:u,߆;*oM qLE*i&^2($1$+lٞ[m[nz.c*K`52 )rO{Ʀ(w_խuFU6UB*CMO{%E،DoVEi$ٜ4xOs]RVT+RI S`uݧ^rg`6wlE^ռ3EP+Hbi@!vz y`{!^1w)*$LMu|9~LB NFzbMOӕw2n.0T@ؒMcHTj+b<ɹkQq{Gri@I$3hI+9.Z=?wmw 5y학qqrώFz-մ MK=TDUU+Zi}{e֛~ Ige1H*uLIGS֢Oy=䵎r2DGEL"XBu@"2덣z5|^j1sw\d4)?`|8|]<8Z(W;39,E&/!5u5)"Kx_E3r&ڳTq["2Њ!.N:o>;MI PYd=5j[H 'MwLCwtcluZJqGK5d8G0yN̛<^A׵:U IY`+vdLmܵ$.4tդ֫ KU_I׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^Wsk>sbmoO⛓'OJںL^G7&/O#s9.+U<4Q[PʑfaMdf4:cRAeMNx"uRU½o{v-oۤ@F 4$(4 SN[(M)]3iTKMI"͗C-JT~?K:JYS59 oG}ϻí#"2RE I}R]ۍ7u4V+QZ9b`O4۱ `.flBE!)m%]Ynkiox=溷rjV+`z !QFv U& }{^dfe5be n:,4y\&JI)1PlB8D{ ECےK-,uixB;*[Uܿc]vnLjfBUwV]%T1໢ΟԻ/&;j:D8륢W-j8j$y[0o|zuxH*T4.\عb6_ڠP;cPC;|R=ܳddu~{ߺ^[4 zVټt${p+y `d0U 4J:jj:z?!MG_N&cq99kW/ƮUuC$AVX?P'|,=cotjVFMmQAuȮQ8fַ>dbdC{]]2?ɰ7#[Yxʺ,n,aqظ6RdžRTGL&>pmrO;UƱx8P_bO?..O 7'/7W;wjPpOU_أ/g靝#Z^G`aK!8Tvoe2 *iL~e"毙R=\OR#wps [x&}*WK:Pcx YcT =۽r; >_ԳxJfIB/yy@E{Nۯ{^6:h aq]*#2O{cȊס iL{߶N 'Xʁt Ǭ_Pk{w'DSbߛ A6LGWܪ =qk?|c׺._.YnA{j}ؽ[lRrZ]zqT|M&gmR<3I#a ^Vsr"B ͥ #wiԟ=ˑyߙ,Ȗ4t)]2udfSGX~jw`M*e;C*jG榒U-R UEU-5T0M7M=ߐ$Z8$Q$(-fFSȪȯ0u䯱Am-/M#tI5be*X X"vGd}>:|Xߌ;{].zap#iE|s vK0w8sBx1(jKXQ4A>r Io,0,X8//JĴH{:׺u{z{kUls~mc:1Uc%&On" PMM]L\2Y˗[ַGtlF6_D$ᑩFR162ؾݿmpٚȠ$ԍFD*X@+?ܭ^M9ZUF`+RKr_VKO>#斮m=9Jܰ/aןl ղ¡%@%iU:*#Hcrۛ屼iÓ A*!f%X$pYn Yu=/DnnG7nmǟmjr`d!Lg^ia)-lmھ&&용"\ߴ1VaM/o|;xu&7e&ԠA~KW\x?+D[W/>z1U*̽nK/Qӧmc!m1>6.C-!fÀ* $b䐬ikVSZVmL>{\ !5VkH$pºPz]+ׯ{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺTtzZ3;Ӵ#'Cɤ*ܰW?¢UZ/X'y夫+ݻEtkդVWVF䌪>RG/Xޫn$ZuI ^Vdvʿ&C6öw[K[7m&t63f)2h!d-%%zꨡKP[9vn^h}"!c$I4c$D.tG g9?s,HlJ-Nš#H2@o¯1IX}'!Òf-V4Ӿޘz9IYւ2X-%6/{ڽ AKYՐÉ6 ˫a-2>_K5y=7ld?RT2)ISP2hY{oPImJmn=NifRɕRb1xn,y2sT023dk x{2_>s]^1:T>0c,iPYɱr6 \6@V5XIR#ؑЍ죣7g.RlPuڴ_=gpu: cȵ&ѓ!%V"e4d5񼊉4,W$I>@9yQcA2S *E|G<ӼOL,n"41 jCV_&ra7\]7IJcy4j3*EV44tB/L<Ĕ:{^L/yrE %R=:Ii405v, 06>;4 eWdL ȧJ'T+tQiڛctZmoN3ۢLG:3n ^QA x*aEh㑙F=ٹlBi,zc,tD%hYU%@=ti坋m/ ,x.tYdCUVI]u H.]{ߺZO`>N9={9+>OmnPl &m͒W)'TTNJycg䯻}t_IIx i/VPE'Oͼyϟznޔ>FI*kх5̭]n>#V:u]skod~ɥRmdzݽ䊖8آbRѤ/:@FYU`ݷ+]jtۮ EIM^d)$5Qw;&yՄrnk"# BP<`KSVJ ti׽uQ*Fp-X_iO)] 7XMQJ#ҿnmԭAf|uW&cܫ q4CPzx^u~U~ G<͵Y ܙlbQev$eh1>&o~lYmVIV|IcaL5 Rsg9Dh/.8"q-"tCPhj ]O1=M|}.bzRǒ;o!uxch2YH8}97_keSt< ȲIZAhWV;ƹLm͜4,m`AYyCFQ#j ٧hoxAAzu{{^ꌿ?ϏA{{fqPm̾.;ogz,&rVnZ|>S,SMKI %dy)^r7sumΖ ZEfd?@ke,HHWH?p}-r[K[oP,L B.4I(VءT4+Ep_nKw0 *z 3;lxHX[΍f58zz-%VB\UFBtUd8?Y;p5RH;bUT*{=7@ -(,QX:1SS=Oݭ_;FbvkՊ#,>Sݵ=KKTRdC<1bwMsi܆:%)hWs-<շI ݋TqfGĉB;&ISQ(sֽ/?F&v.I:}T$tnܒb6~8SPՙaylma_wu&Iex8mPu}˶nwOn7mujh9f PD*%N쟔@uyM;Rτt϶2) Na)8G4[M-<' f?uv63GimVT1˥3G"BYeW{~s q%|-heUxDHxdU/i?_΋~GgؽO;{Sajqjj2L~,xyjEW1hi0g?vq&q.Ǯt V0 ^XS x%ާ}]iݣ_xp9˯"TO $3$Զ:N{{^׺u{{^׺u{{^׺u{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽ttuA6|F:ڢ LtԴx]-~W#8$US$Tˢ C_8~_۞qu$"QYFʤy`mw4` cfj iSj"3 >|8>']{T>W%Cadr`+{ rc AUCKD15FB~y;V#@!+ :t4o̯z{;Muw=̷aֲ\D"K]N65li<9#J aD{?9{a ca˲oQ<#+rʴYSχ{b Rm4:OvScU;~upO8jI9QW??ܾmKbc""lLYřD$ko}llyomPUV6)+cJD F<5 cY$1y\{#uO?(?g/f6\w&#Y{vqYj\~R17-}TQARVl*H{nGs7 {ٴHRGee%JDCҹRAc/zm]ZX&L1V5 T<*u#o/`7_=ZP!xEG߷#}n]s]ŅY⯎)aƊQ7[,lgV8Sn9#!U Fj,4Þsg\߿ەXR DLY5xfXv>|e{ߝhxܮk}cQb-dm jx(UNJ\76>t;.\yhfdHOڝ,F^Yu"nøsNv{Ң2DR@ kS֧k ؎m۽]Qy7IIK{ 5"nC9MJl%6+II)Xgݿ'~Oė'Ð]L n'}S [;Xs/$[Y@9c+0ݴz qiN (t_lISn-5و(irY-նm2㥖, QY}DepCܮ\<|ϰhCtI*I#@NIDuF9Бџky9S%I;0HNG @8aP:4uP|ln~L%\ VTYhjk+6SzǼTAj2 #Du`$ ڔu#V;Vp˱+1"EJ8W-F* 1?!o7=])7,+t54URME-]-Dk5=M5D,OOd2Tz+,7uFd3>xb) ONX+N x-@|#X#&UdB..YT A Jε#Ŋp4; Aty]mݍ B鲊ĺ|`NNGWF+Rf/.`-ëqW-u ֚!m>N3{^׺u}l}i-׻]^;OT͖8̦b-%N6Eyj^T=6 =uU7J30 :&LcÎ16X(ynd?ޕ]ddUIyC+@PTtGAR̿[l E>*7GvQ+M"Kl E <QF* &C;{<[uu#h[ biUve'LhQHo"{;ͱMº4#IR<])#Ũ "X-\׺ug,=S_{jw_cw휖zlj>$;n'үl[(xZH_zKcK˪;D$Fh2bXݣ)r<(7{{yvjmĭ(,|G^W5^d(̺W">f_qtz̞+v5];z=[¦dFGPTI43e"3Vdg({j2̶r&#$M 4Uex3ݿ;{]|۝uy#&IJ9C;LNb㙐/%gn:l-5N;hȱXoǗkm|jAN+ Yj+eqٹy@!ZJ]$HdbL6*C*D8SYr,r?ᰳ(3ԠH6,i[0(3ݝA_ߛ"xwTQSfqiSKYReqY&D&h43E#9s{]m6ܐQ0 JCFVܵ8m0o!!dP#*]qFjFWZ+?'G{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽uߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^z'U~YmfGnuz)sRR>R,FgrMQ:vkpcN: ]d-LԴuPcOI({o/4s(XȜ,PH"F#-QY$IO&Mk ߧiw9vо8G$cBr$x---@+ӶGzoɺgbu/+ =[V(hĩSEl$/U?)rG$O` Ukfye=سi@JH:%\\8UHEHUTeVs-46W~g%ޒd(76,4xj,2RV%6G.^jeM5w- R%.e$̖}_^nȳD69/vzMՋ#ÆO?״lϰ,v"V _RY+u{ߺ]<#,}EAZ9o+rε){t}f1jw.sWY&j(hjl{/5˜m&zgfb. E'u$`$ ?;h99YcYDnG*#jF3 %>%VA?a|`ݝ;tN,m2g|trY:MWVRhlQ/,9TlgnpijK ;ڪQҢ&$V?9{\ɹf J TSR<1 ʠ-{β]>6ʿX:Z: ۰<*ԗ3<nZTx1 L̑d!Ȝ; )̣“WfHDRx~e-E7{u<)hH*ŏ*jdTyS\ +|RIoO~){vj%=_M4ϊŽ#WyS_MODB4HPr?и[Ȧib!T3?F1}l)xj!DRUB^ *ͧ z޽{WA*h/Y|PQGtm֛Qb(w)js'd{seˡ P}3_*o=,>Έ$]hȸxLBHÍfRjhJ+\r$N](o54-eU.xHBh+7.xקWurEcS;5k)O>[1bbJzHԋEe}W{+8# W$xs`TWңtT<]1{gzpnͯyMvn-x3\xbҁ$RR .Xb&y[y-H$th DVQvv^k/w("k<EWv j5hG[9{n{^J?rv?U-:+Y6j ʔ3c[U1ӥ_uͤl־#/.fM )HՇ<<)>{/x,y~W)BI"qAO=U_:7`d(嶧TLFv(šf>q̈xϾtyf"L}c_uEeVE6,JR_ L򬅍<zuA8?{^׺(:~C|_]sC hvf2K>?lχ=x^w|OZuAhQ`EhhH)pEEuBdG𮣷ewR#c5RFi?oƺ~)CnLufpSGQو6B: Y4!VVA:QXr3GGM|f#,Q A JB] xn+{ȿ־w=VX $ JG1rn't{^%n.cGc,7mZz:vYdyez\e5]SKUkI4J+s3`đfHR?@4DK24V ={htʈ,Z|Cd딦cVj-5:GqJOl#-1[ '"tNYn }ɧMC>,5ƺP[a蒘/*+q=Y.2L~p;l-=u[o 6Gk u u5V#tyܹ̐(!f$ fiKE]N=mÕ}9 "ꕛx(n`HC"(7?_4=[iw<ꖫoݒϘ2T3b7f'hmH,q@,E@>{հ SYfI#f0[ՔVg!Z?FΞmX敢ue0R*Yh1䷷{K;\wzng+UUiM2QȈ,BV #e^rqyA\xz2|%$Kf',Þ}vg\psKY4$⿇Z-Qư(0hEξ=cxv[vlc}]tx,G, ~|j()iIM} ԵB:eO[K<\/[ܬt_KC( c$pUu f)0/clmuOjڄr b%VUȆ7 1ҤnoE|ٴٮ̾;zP`r㬳)<[fOS=U7ݽ->7r㩫`VP7b2slözƋ-WZ|gɹv1R!ʊ,E/TŊ?}o㚶xkF*2\ T821p"]Zm[߉yޞJj9;uWS[)+RK,b5LDxǟaԵ׽tٚw-, =*h1\NRZ6uxjxWAw]DhC+)HdUYe`pCA=iЛ[5}7G7ye4-Ř'us0*RfrEcZUj%/s] n{l1˿rƢ*%&!aKH\%`f'컥W2Hh1Zd!V" ^QzuM';^꼮6?6 3ɝJ}UoLc42)GMI*XR:-Cm$ܫ@m#Gf/WvyOc1rs{y~t[mgH%U 4#NCdn~ݝegcV ͫ3rbKT⪫(Vj.]. Z<5SZi.Z377b}k3F`]jQ֏CJ9|dڹkU *Te *Q33TC6VZt"(ٛ?vvߛWnomz r[kv1c%)12rUS# +~m7qw[_ `Du(:23#{GHw-ml۷} ʖdY#b!()""(M 1Q(ˊz8zi2lfC+%-/CAEA_K$8䨩)!c{S]hZ }"F ($nʵ'[S!Q 'WR^c$So=LJ $nXt#I;5(A3ݩY01;Jzl^iԭ2G[I\3Ď!nxd/^*CnABiZ*xASJulvϼ&%mo !78TCQ}+)_!0݊,,_eW.ɵ E]eR9F9B٭&r{-#)0EƇ$|. yg_\OfĊW27cddQ~5W_ uKmxO)_ ٪鞚\x8g )*YaV%s<'>KpJ*"jvTE[N/)@0QLoWۭ7*mNK3UVbIkṟfiZ|Q_~Sv>ݝܻyM'[ma;AcLÈGi杹Uy;um×; Åy!>#W14/ W=c<۹>ayٮLexƔ<iVfl2^YY^x›=gpcb[*gGY)J)**ݾVZ^iD(Uf(F(IYboHzR{r *FkƝYػRn,Vyj\N j֞M+٘a-q]w5,@NONc{~ͶQI"PI$I5$z ?z>jv wߍƉW 6햊vľ+[6ͣj(dZaGdIٽs-rO8˚l \>\D׫ )fDAxN|+y?wrM cS)ç #jiZoNa殏fٝrn *)wMr55IdE\O\Օ eM-b{h qxl%SFrzJ҃U9/-yVg$FVV@4 ڤ3֤i>1lvٰv] K|wCwK6kS5m4q%DJ+V&}&smo%yMx#[Z> %t"56},(jy 4MLR>j!E+MwOSvy882}sX|vXg㯡qu*:, ab]!{-9n^svo=JjU4_*LnZXkeռh܏z izo1;Ԏ5 F$!!%i{WkNa~>Y:x hj(4ɹ'6U5Y5u1bdyJw;8ZМ#PT #,a w,o,lbCAgBեIg*eB)b ^ z|;edgs rv~f誢fqYIvM6lPGCl.XH:Wr8_"֠ГP%А$aM5<{/0s.+=#%) \L +(;WL*GȨ\l\Se)(jJMA%@W+⇽9mpY[EZȋj)!@3C.H.O[f+WWI*@*%\Pf&=ĽL{ߺZd=Nv gNMkuظzLs>W}QnHI55T8uѯmey*Yض,ı eO]s;ݭggU[GC4diC'Oru;v[k1NءNە8+ɇU=X72J,~B-/)ii \۸ososǸ̲HM.!cXOgFRJͮIx6ɻo/"hnc>%&3(2 R)KZtDq+{ 'p*6?`7me~ܯ[vl٪<\je%Ƴ'CUm5MQ@(hPfúr37M[mr3gKK ˧7Ҏd 6p˳oQ[fT6$LJ4*xje$?_rgouPSdtBW財ċK2w&))-eyէoߠUY 3 H&H"ia|EGIC^Xl|޲lϑ[3Up;+6=Etx =.T8g`׽{y>[ dhō94CC p1fi)zm}mGk gP*\*WUgY@*Qoio~׺u{{^׺u{{^׺ߺ^׽u~{ߺ^׽u~T:h;{z{.{J;C[*%7 r{ Ľ־d/c=ǻ]y)DECܐe(81EܳKoxMl.qM [_+p6o=={k3[xnۗ-SKYFtnϕ|F,^:lI[]PusUfJ>9S^Tk (P,Pƨ؂#4. B"P'x~M=Ziwp.,FIŜn&9quM'\u u|Wpo2F+T&7,xb4THŤj_F&LD+UjFO¸P$ (#N{i-]˰ms䝧y͇TF4R@X%}j4N1OG5Sn .Flzj~i/_RfMXҲ*#a_5˵>ɧKLAhgb0 #Z) Sܝ*r)e ͭG5 dzrVV ɪŒEa{ߺZ‚:Ōu?]j `b()EOYUÛVI$ÎLZ!Y3*܋>#jc&PIб+;6jsr߸\%."ԅL/@51kDcdwh##+0=r!iŶ$^@qȋ-4q๎5ueV_q1_un#n2pe1<]F%deO<ΑE33{yW;1UTYHWt$gwv ff$Ub@M:|O]:7B9NJ8uokn ."zʪ VTl[S%}OB>s'{Cl@v_$hڝ"z Os/;+['%7ͶnԘa;h[=}#:N\ >WUؿYML:۵Qj=ӘtRFr--5A'B.;4ǁA8#~]tI9SfFY}A~EOϢ_OύɔoomqAl NS45#+?FT $ujl..ʇXPָO}޿^wme Rɞ=c#/ۧ0Ɩ 0]͏/)SrMW tPhsښg}ٵ@ygm'ŸR%{s0n5?$7Oٙ%H"}Ӿ2sM48dwy$rRO^YP+GDKoWAS##7SӇUcS%a2k޷?WGm?ggUhڞ'-Ҟ_~[|O-5?yTSJ{ftbD9`tlG}@C-l)i ~u3g5%?j(u?멦}_"ܾotcy Ʋ Ϋ]*w6B([ yu/[ED/lolev7La6Qy jbYɤDtŵ6P[ZԺM+=~Sf{d.-o1ށSZPu(|QT7{ԟ~yEOFR 7$;z v% +KFSsB?Q?Í%r̼/#D=I~AGS\1ۣ%RcZ3VmC誶G?e3+ XLagmm| ,2RJgxN{ymVy:QPi_C7N:~߽œn;hKڻsdhBdAe*:Y*<`.Zط-vw}-/Hݹ0IFU!L ϸ[ܾMjYcX~5u*u`\GАGF#DONw\|u׀V5S!>V[WqͽK3*+ih*D5M"NrG.~mED!%@Qfڐľ4r%{;+GB54mJ/+HYt9`tO}+0[Wt~#r{ۢa;;kt*7 C-ES.ziiR%Yhc:P)0B~%(吤OnAϙ7,M yjJ%]yS@dVgrb8tca^Yt j8jF,O7\rZo|Ͱ_p#?m kS f7zSwޛʵN>\]GO\eF_ih mUI!zQ=wOsyC[>2IeEB) rcwo[t76ЋYU5iFT"U&"X`h|j?ͻCm-.mMI_+Sq!jsA)|\6&'K%|wt^>HYF!HZuCX0H"Wvgv9yOp97.sI RZL,$B!vG!:u{U|ιZDPefߴQUgv.~(Ql&ЦOClQF%=e=e(pnw距Ra$ $88:]j|9(JAWr}sv`ƪ jFAdbďRҬr&]g>=NSYcZݵ6~1UU$S e2d*:ʾr^@#oX)d`4uuځGSKqq;-,7#2 "11Cʚ'¹H'_3̍eu]YPT4]}֞ ՋUՖ$Y`/]qygVzg'jZ&Bv%šwϼ]qLHt@*rׁQ|k{K}d^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ_ߺ^׽u~{ߺ^׽uPm_)=cnY8hZF 7i20>=Hie5 ԪY#JY(쟲7_PI(!ceW)YPVHaut[|f]]lSshmjvv&rpl\{o9y0*r P \Qq5vS=k//ry!@0P X x[{}9naDt"Id|N7gWRʮ K8|f&h3Sc8#[rՆJ\l-IGe~/*Y;LB$mrxT(|I&U8>k~nyK!+ò)1"jU-aP;=󟮣/Wj??=ܻS~w~۽_)hvƬ͈( Ê0|u4CUSSQ|}xj=zm)oF&5 PUUUX">;=n9ǵܤ|H(DaGL#H w7G׺/*>S|쮇*.Rn**82a Y=S=~,qp_O MUMt:T-^l~lyfBLd֬t&6euYG" yQ0y ]ZX:ZdԠHF]RX؉P?Bl\m ^ܯdvGR"7OU`mq3S` gv,˃s++sL%xmɫ(UsGbyeRIaR]D9&>R'MhJ908LR۵wV;eRܘ^f1_E,C=ϑ9s|m E`̧$ˤ2x$qk?o-ÒdFlߣ>DzGWbq*-rފ:I&➲P㖛.}g|Hbt3-lĬ"̅T 2ƆY Adz\v4nw%S܆ m2fg."V07/*2NڛTu4ЌGblڊJYZd: ꫭf\RUc+H1Hxd6TunƦdtS.woBg'Ifi LI<`|ٟrnҦI`T] ywmجpCtxQ{*{^"AuYiiƎf;7n iZ)D4eq;G0fs~vWv;\3BeGp5=mQF X%HPi 97U#;`;"ݨ)Du!$k~0Wu} Hzj\ڹ$q$q)q}L: R Y_ux9vhK?04"Q& "%tY_|nM1,Fxj,mUXwcUPIZxW/[hlMS4?16RXTfvnߗR˔\adEKʭl>{ dM.,295Uf?I8"]?lNwKY@#GBt,ti@ jo6Ϥ;o_/Mǥy,l*$#))ҰHh)SR 4QDqvn)a7iEңRh;wjDvMjyeF,I',q#R5Uo̟XO{N_ q9/g^)i=Mm NVr fĞru=~ː#2 ̸) dmZQ~Lǹ\i%t%!V@k$ +%z䁍y)˷w5W.otmSb++_TZ+뫠x㨪x< bkNpy_jݺT$q$adw}`EVUT h0!׼4n۵;TdS-L'ƠI|k{Tݹ"8P] vj`lj ?v+cڥrGzcex_yu~?,7.r^Ep#m|l/YU೻Z|T"YW%e%NMUbWv^pbne>,d,hjd"`f oymwyoYt۬%DI3Y`f0je^+ Cyg1[^[r!෦R3w=Yٔyd&TJ=N"?W>{v0a+"s#…JK$a1`ҁK"Y𫖽OsKo.#ܢ<"KR(2-ql;׳7m]69ϴxŀȶ;!Uȥ_SWAS&;+C=-BH+(;Eva5zuG*4n:iFV *=tlv-g ,X]d;F:#]YZg.Փ¥Lf%}_] uy݋TPkjچ2:䧆hfcC?n}߽v/jDDfTXVY!hdw-ﰅQ .W'Ҿ,%>+-Ӣ{W}GE5~;5ܻGsb++7Vŋ##ZҒ FY"Qt9=Fdx9`!d$nV] u*eDy9ܑΞsi:7LA2Q8&W5 Q@Ǩn!8vU̒/;N; iveZݴ ,9*%yֻqVax\UB)j DV1/$ALW ¸ߨ%a6PT28gA"MMl<{[+xd^׽u~{ߺ^׽u~ߺ^׽u~{ߺ^/#f)epu"-[YRRA=mN;mcjZKNtWK%T2{=r/-KDvfUC,@ #0qzOg.XqrbyIҪ 0 hȭ֍cjοX TǶ{_p>*l\Vhwan>fqy4\z3Y__ϵ\W $.*IAeUdPֶl; r˛evےjbcm\l\N=`\fkJXp2eqT5Q4-}]r }Z$VB2cC$4##ڭ(V/^lO~e E;e/KK()V$:vOzoVn8(q.;S.å'ob[feP0yzXX;|<`JXww9oy{Nj hCLAY+Zvu|T4[7؝Ϻڶ=6> U#t( N/o]tDW6*3im}doP #t%4f*#%`缥1`F$hi5 d(hOV[1u9[Miv+49 nC1I]ɓƳQSTQ=!ex٬|ܴ O-b*d}-8;.v-ޒ:C#:E;Ew+q><,1tۧyޞ5_ܮl/&qAEޞqZ⿉'Ʋ aOݦSI@j5iZR8 m;l/èxm&ѫU( *{ߺ^׽tU_v͏AKR).]h7ˊkÓ~RIjz9m;:XiSY*ا~L[*VgF-ik7 q(/[q.4 {u$~{ߺ^uv֏uCqay`mc>v*эl/ޮ-I9I1o6 9?vDF]' Ѫէ%kP'm˹&oЙD:hCRt(wDk_T| ˯ػ)Yy01ᒡ|UȲH]o*/'ڹw]93FV?1H0z9lySz[umgŁD2QOG$ g- ]|g{vhxkoeC=l8)6RL:C“%}vm9m4/U.UF5 Zgp6k5۴W6AjL&jo!yZU232Pʏ++m2NN,۫!WX잻li(+Ց?+ py!C]^$V[0bt>h3 @HdHo 1o>{3(mF $H$FzG2x:v=ݛ 1X.۫&*w y|7⣠,hiަl>7ml{ Eދ"54+:EҼ9l[G'UV;HU Q$FFߛ? Ļoav*SfwwXmqi;n6y,ItTWk4GSCU {kۿۖ12Rb$I@U&ZV,sߺ{MXox[i=Md*?CWx[U)5럓6p:/u6,$7/W2{&b⪬޽Gm&֛v ,y4M,yZ*8M㒽4}@$Q0܊1D61 Gq˃{>d[MƐ-ԖTYQpkBh>w1m~sgh7E%fo0M6wrWmClm|诓mz"RD+ES7[tRln#0dT!TP_Ò9z7xc,npoK)S(ѼG ̫CB%k[_ ~7Qur5 ߿NWs* puTE1+UX%?y=Ëܮs}H8Y,@»>#2)X*P픞-KM$4lbWAtG%yUIzu{ ƻ'6jU=덯HNw/}.Gkdfv| j15j$skUdmϛLK6q,uАDx3*ʲLHE!{96nKlyKG+k $cs ]cIVKrkQ?{Tsّv&τfq{ohml.Ҭ}ǹqAM]Ty}E= (EzʚhlkNxCimΓH,ҼG(B!C$"GL{3>ýGysȖ2):I,U p'IM1~_CQy::l7%•4u5-=]]<$R̒#RA8&kytb `hAA<PCsm2Im"GRYXUYXT2 =SO߱?/Gm^ Hj75"G .O$_1xj{yI@$G: .o@ BH#H/N]Gy~H$4^$Ҥ#4N6Srwp4}%]⎞\#9|._05ij^O[ U4tUu6d?u1-APEXf]~WE<|9c7ʎ$Od;KanH*V POMq-i,R$4(1 klvVS,yra2[ &E,AYIYK NF TUݯm}6s+˶J$05I7p54t 췺vl!o5#NQ !HIIXKn%=>ν{{^׺u{{^ߺ^׽u~{ߺAsN=8홱_Vs[KG FG+_:< 4M(yads>j_١\`bOcJ*irMsh`*r!VU0{_y]nWcbza#8 nN- e4UP$2KRO%r/MP[𭵾bAfid+˹P2 Iy9pͮn譬 bD5J# g%(W<{,/XO-ݭI9tۆ|&6|UF%OM6h)h3qQ[Nn7Uż<;qlonSqTf FquFXH&(p? ?k9B/v蓛 UcVE34nVνO={ߺ^׽tߗb+'c1o[T,V_##_G342,n#۰O=Zԕee5VV*@ "=3qo@ʅWV2V AZ80߄݁{n=k;3xe7Wo*|O6mlێ-vc9,S,4mm߶MF.i-&&ݤm$tQ!xZ'qu \v~uȨ`% i(kfdmQ*YUST^ mvG}{uq*<ܹ,`)hY44 2=kޮ\ofKY㇙5ŵhE $F\UxÖI``1.w7njn ;[v>|/=6'{m\_1ir{l=M.8e^ϊ*,+w;Nnl-)GB;*(@(FWgh?x{v.Ey*;ki8)'Ƭ{\Ȍ?NI$e}wnΒX㬪ÑIKnLsm2$5YeNO(WRp}״E6K<1H4.d1u: 4<3JNE31QZ} eNOכ~SnslEcIjhS-ƲE[]R#{I=GvAySUj( EVsO/˩- QX[BtAG}4& 4P7VoNâ~gzoL/\)d*jk-MU]G 멪i%}mr>Gyrb 0m%>T>_?v6F+{ڛ)7&W5[?JKtY̞zㆋU$UMͱ I.վ౳7%e)f?Wq,T(Ai.-J[]b#Dǵ 0TE,4ډ [rG/L÷&=3}-VG5a4FMQ[OGK0`}IhI'Ǥ[mVqZIQRYI$^̧d2묦1fl.E;jeC<5cOU)'5 ,vpDpO -ry,aQH.Lݷ̒Pr so=ğ#ÅMHHܼc7W׺u.$}kI6VDxG0"MKIS VG 8+r7/'^-o3Z\5h=@k3iԤ:|m杒 Z5rTtH(J 8XZ|Dׯ̖6qU h0G!]ɌI"Ԉq8z:J\}PTǚ77jb pbU[Qs,IdCͮyyn,Y",x1hk#>fjܛjR7yunWbi|Τ|_NMue"Q)(ᚒFwY=}7-Xw 8(]GeEb(>W{)h_q@V]iUVaFP#C5HOĶ=Ӷ/j=ؔP6[k(8'3ݫ'J?o5<9*z}tGCBL.zs>PդX2$,BMzlD$7~yv6]@.p:BHw"jѤH r+avj]p%63qT8\6:0)q) E@{..${5gݏf$[;+-;=(-QR4TE@QW^׽tw}uƾ={AT \Zh|v۔OS=xXCi)CܭilfkOJ(#T0J-EM $Pʤ5ݰ>{\|m$N%c5;PTv*4m z m9OĐGrn}-bwcD 5+Z2 r /+}-]ܫ>unf188Foae76G_-nX' c0yvi$Uߦ<"Di :,#1X6乚.9S[Wmosͳnȑ㷜0I"ˣ%9$HH-*C'͎V .f{Ч[l?L,[?+S;D1!IOm9NP9Ǖb۷uLdikeF U ~k7c?!w^zy/v@v#)PxVK+0I}m ׁߛOkY.Clo={rz *jeb|l8ݩꠂ%2z7[]}Ky)2W8 `Fb(zݸZn}a!{RXث!hPJ8WRTYx0q33 Ў6Jnn,]Mo'WN:v]= Y~YVۮepdNOB2bDȠ\k9EvxV)e,zP$۶dkxGҹa8Wag4V!ZF4h'/g?=/;;W6$s˷>\AVb2 5<ed)4T ~Rv9&XPA:ZNFXFW^ $:Hs ud„Iqn-/`S=%Ց ++̄UK-_6G~u~ٻ&G=}4XU43㲴ӴI=$/-4Ӽs?(>U_"TmKC e ++QKe~ey`9cв41Vp:YYu)dzj =t׽u~{ߺ^׽uߺ^׽u~{ߺZW8Ϟ}[=u/K~N\N*<#݅S1m#ONƛ% ER:#L'U&|ӼbMaȯ t0oX3L QgvvRxobt9dxA,PYd0V $-.7gi6Z.wu~1e퍿\֟wgQ;~IFl#⫓'䯚|tS%$᝖%s#DIBriXHD0?rݵU9A>G—#-*\35؏!=ަAػfufOPTdjnl3Y%;&DT5 >FME*uCAMX~}vms!F okWU ͭ#;'6srYĥ"9#!IPv# 3"hJd:u~{ߺ^3}%z1՝ :G9_#4'B$$54UE=ME<.Vw}`hoSgD1EjBUM* "#gyC`}`;JP5FYD ̵VFxWC\f#GOۨ:W{nlof7fO2SufwTiRmႦmGjzKcayFZ*ws36tR`7g6k'kKYZi6PdsvYՔ~ xOuw=Y)gi`+R#:6wT]B$###as]= r;]w#*B-sݬ㽳rc50* h"+ғ.~*u^6nQtfɾ'}:JP6N&]NB$zQmk1:Gh|VʄQ!NdtwDTCXCqeQWV Y'15No ^u>]͠e6WSolf+rUeqWw8܅v3QIO$K4,Q{_2B`7u.'pjhF*.Ђsͧ";[)t$:<UYqJA ^Me]QPr5+E^9(3jjQ`XIٹ~mw+u8%,ʾ1̓6jĞg,*E߹veMikyffUFanx_Zt 8ѵv*=q4l5 *Zs,OW]S5vK'zk1Y+zdGv _ԗ %RP( (*""(PeglZ%HbYݘ#/$YvgvfbJ>tmݚx|v$1o w_[̔t,4qfm̦~$U *iFnAal1ܤzV%)"I=w.O7;7-dspOm4ֳ=I-gq[ڬwic6;Cr኉TJF-<&5KpoĶ#bv"M.*wwnd1es흡M-8ܐ4Gevdp-ݑZcuVz(ia[J#N_4lmvnd7Mr:[ץ4bQe }U‹ kr5YOU.O'ݴnUtqN*Go,Vd/F(qZؾ-{̊@U1H)⭨HD4.ŦR.[cbNTu%M۰|?[2XgB3{^=Ve`+.jX9JIdǜ~Cr۲]f.ťI&7ڟ' 8{7fQgsgYQ {#Ե9ZHUPVV4oRiC=,v+&]cLȗRxK#S ;.e2rܟd}pKWoP,[ڛ2HZbf[r֟ݙd;3tXhls*oATU-]umUMuhzj8 /wR[s -ZiWyAg,3hEG[rǹX䒋z ,$$~0/$gLp.'pbqySfY|.k[M9*hqL^FYs$ORH>Z{Y浺㹍:8*hhU EzmpAuk:Km*GB]X Aiw߶;җnv k x6_q'0p:Hôĕբ-_{y7g 9̞IefF2 QV 3|N=EIʮdf !_ [1Dl&3E4U>9&P6oO=؎ #l?4էKWun[FokebX-X gE6Q ߝ&O;wx̎Rd,q!J|^ko*:k(jZI,|櫭ϕ9WN,*ctU)Z!kFi u8|jۚnwQٵRFjΉ5f-S.m>/omݽ >q4b|U48^68i"$TE Mē^M#<;ww%ݘff$I$I=dMikaak0FjqDDPUPTOltmfWAl{,.fL5n'Q-e5n.,Q5IG7̟VW/6nv[9$-]JZBh'ʨ-[XS>Zn\[+~YP+&@ I.*mqA&Zʲk)>)P&YI- 7 4Z+!q:vÞ|S'Gd8--NϢ;~|uF+xZv꠆RZQO{k(M_wJ`DhUeh EEHLPH+*a?Kty [ &+2kƳFP1+u14hо@UPU@ p^I$sb:u&Uݛ]ݹUo-P^ɚ۹ ȥM ^s7! 0TCOBUMm{u☢Va#MIF+FT*)HV~<]s˛4a]5U.S8Jo{a=-KSExl6Yg_/S"Ӊr8VL6+ j݅m e(4 D)eBd;*j Q}÷ݏ';2X,g9؛;knUg"#4e9M5jPT)iRQ.~]&ڴioE 2щKHe%(o_n}xmIdLӣH?b$đ$0RrYa8Ƭ?G띇l/ՙV{>io5[B ;˛HYH$KiaYe( #lQOtYIyť r88v}$2݃6٬~Yq=>;GQE;VJ*rPc6.,-vy%2MqaZV)"HҬI+VY/5y$"(-f3E4,Rb(Ù[ĝ"u~쮸;kn 6v4uwɮo}o~̕)v~ޏ+jR #U,p.))'r?块yڧvu7 fRK#*<4`vmޭ3=ĸk4@S JO)%ivvJzf3~&EcIg'z~, 6lu ZZj6MM;[kKxD1B+!tx;X r0W̷wW.(m4,TpxQD~$UHb0xJI)e7U{srg34>l\Dg!ߣwǔVI.p?][FxeA\iB}_^,r~J9pftӲ5A?}_#DžطIHkEncS}Ą}ے׿xT["jF?Q:ecwEgc>.O ?S1b!.p3sS QU S7bH_iu+`*J\[m?.oω\eFy(G;DN= #w߉/ekx%n7d<|wA,=AJ /Dx ^O{T5l>ru6D͡#+~ OT{c<laM c?Iꏳ/8ijG~m{=lMKM}W#ɃQ{}l#?SG$Y^a٦ɶ\n2Ξ]{OM UpbW4;kt]6&|{r\96As@:<ὕMf~w';unlml{+{` 5n]Iѽu%$+QV3AiE[T6ZY-xкFo"]1c;B4Raܦa~Ha@w[G$K$2"(g(,}{7wve֏w.* P]$*jvlc'VeAWXg8sV˻vdY ϤK8AM,$4BYD)c>M=s-5ުhdU2c &/$>y$ Bl=:uvuYم\uv&`%۳[vQ2,e( fm6j窧cdmLR|T,m\g݋%ڻv>1a67>*PGEv0%7bovmerB[Vyc.d.ԊB݋\alחgM>$qO4 6dAFNN:y]7젭bl1IS&fo;5Xc#ݙaW$u4*hnriʯqe=j%aSL$v\gbO7m[QLR6Q\2%iCH}sudٲ72LNd DQUS4SR9lelUPv>ixL}sy CC %]2HՑ%{ɵVkqRD$C)WGR$$neuV3#zr;c^3%`)25-g3T{#J (39*x$VGU/x+h`](9=*HV4 ʈc UHיxo+̞m- J5Uy¨;&=k?x}}U:-]E.W!;pҏj\~[/WU,H<9<@cp6fۚtP)ҫrʊ*Tx\}';)7QٵUԛSGsqi/˿=ʺ#ovgX涵O`wFc$<1MWQ9HEI qE:J־ NڽɤptLH$ ?񲼛|D_ :M>>]*"\3$u5jTvJƤEIJ=eMeeW09 Mmy7$*`p!P44Ϸ\oPUf * bRIdt?׺u{-˚x׶ۦ;N9ܸ<1Tc8(*)A:<O$TGV۔&30R#ribI ^ݶir}UdC,jghTҗ.:ї|øzLoMvWn1nx%۫q j;N-Ǹa+CPQ4V.rĢNa M)"xlU:iYB‘*ȯg>r|L\~Lir *pRY+KBZgG }_w7Ȏw}E4x f#C錠umk.+"djlkIK\V՜Ua''s;=l&R4H`K(PQ1YUv|[p( ƨSiCmU%jtV*Q+G4=WY[׽u~{ߺ^ߺ^׽tڽA׻dzBlbk' {4v{v]"2( 9fAVv@p:*7]7s%M#& wj")aTϛwh|IY&l>l]^RqGCQcWBa')ɊJ妢ZG[v]cㄨMo/+*MGIbA#I+$z"IJfӘ}.I#ywm)˦8եcGXI$h4R7e ;[6_ ]ĵ=U6ksdw]l9c!;WLR,e-}|&Ci8 )H(%H<(#w+[ A(u+\?td1"yPJ`H`OF#Ma0+w 8,f3 GMd8ZvWX'Vg륧ؤ2VL\5Vm3TvuJ*]h:Nw-۠42Ī4 ]ȦZwiE`[Zs+w7_d̑3XdҮSr ba~ޤǽ):J\WM[m l"5eUi#ToZAĸw,28eW/fkh/lm6^FgX3ƱZaVS{t>%=^W6%ӛEQ]#3x_nfފz*z8)kaIɞ~ٿ}ZF䶭LjeF*cZ_i7 ~'r3\ZʠKSG$ʰ5L|tӨ7qE>m|Z$SPQoMI]YWWEO+ 9fL͞kcM6a"GDxSxzKd* GXYU:GWC4"]Zѫ1Q1J't[oZ` [z*7Wm`ǵb6[q|~n͙t b8x#LTD'k۵6ߵȈ+VAօ^HqYռZ2x59tfa弉%s k52cS$t0h=B#/d>ܝ6Nɖ;/+GIAHƊ5յSGOKKOUR4ݧiܷh,rƈ2ǏPff!QAf!A#[;e^%n$**!d&ۻO荳fػ *Z,~\yKvWN5U2CMF3d:mDz_;c?4L1X0o `+ rR<Dzx9J)JHyU>'`AxjIg?COE[oF_Z)Oxz9Ԣ$u'vJF~nL?)up `'q~Wo^yC[E#o8XY1׽t#um}+6Vgp`8vS5vF(x\@t5mTDxeTLvmt[heWh5u+du<IRUX]>X-iw<,2Z2šKE$GQр`v,f2oPIm]EG=nMN>PA\{n ȏxCqry.ŹxYnI}1"E=-v^wc-cPdUFd}ۛ/|~cih;/NnZ}$ɳ]Et8N=*jFyUTo{T%Tb xs,@:dҫ2Tq>u?,oVXUR"}=K?L۳heڳe*$ {⚞5QWeԣ6ʢ䲋EGuT `}vY7 e[uk$wH $|JJUdqË\D4gvŵݶ-q GxWhxqFzM?ǵK.ũXblL3faNzr[or_nw#ۏ|yѦ/E_.j 7onm?UsOo"@_f~swbww)lbnZe 72HP^݋l۔ph0?.n ӣzRFPR,;vY#Mm"xJԑkk1Q`^ۻC }`1PZc4ԔapkkvI} l-i۠4bU}/׺u{{^׺u{{^16N߸o7[bw^z^o-qs\R4mvm;չ6{_4?]X._O=ٽS:&j"Ű;& !/Lu"H/{o_l`βHTԋK>_7 s,? -ź/"3N _ymݑXOW}1lm\ꖢMӷ-}Uyu\)_S4(ƾ-goW4s[O$e(vlM˗ke^]Za*-5 GI#SW y>renȑ탌F+(KBOoLv6tt-18b@uS,uƾݵ؞l:|.C{z4Om{}Ϳw^6 fFmll_-4x&y* +`uyS,V1&$0@3*AMml 5J'Le#2@(d(] -lX|ﺲU9qRM6bJW4z=MD/#,C{ݭ{eb-m%"PX*^Y^mFan-w{ (;.+(RAjT%Je~jܿ{17?;m"ȵ9-2_*+O]6 u!O~v}kִnr&]HBܟˠwG{'#؅P^2.G7Z¿!_7OqSdw7Dn2o݊GM_LɎ\%ݸR%JRIF-vo!!&ȣC&ӥIGo+YRhK66 9&) ,GJ.Nu <'Xeo [ҋ%Fmܲ[ZI;6ͳej&LV2Ledj鰳OfSmŲ;IF`A(s x*g˛[ሯY%o-nKy>ȸJGf2t㶦ޠvX:Mø18Å2,59z|Aq]<HU=_K<;{HLqkdRj<RNkŹAü]>**'8.F$HJoh0׺uoo#jQn޴qsc57>cNF]1BKKH h*z$ 3y鈴危1h2!c]vnT1>>nΤ*7gZVTrx V3Lԫ58vl϶15&A__$42TRF)* {iWsmi!Ĉ$vgFF e #D`ߺrfwЇKmW"ehɈ+%c5$N;dv/iˌfZL->ۯQASٛe3KZJ$*Z褵Bvn_s| RGo2ÒhʗZqB(QaO,o_$sF7A.bxdԨߨ#o$8j2$@콯}o{Oeߛs1ZquutQ)JFRL&G/9QWTO[kb^l{Rfhu1Gt,YZv`yddPJ]BgA$mT+WVZt {*߯{^׺uߺ^׽uV2d|Q5õ"݂;ܙ\v=^-lܔ*1924{5,LL3ϗfb`cs((%dIDv}jo'"V҄3,]e!o>o6@lMՖ6V*-ڴ5x;;Od7.fxa(*?SEu|?z-sUͺ&Ũ0&tX8xξ;[mndܹciV/\X*;K0RFhȚ*/6_{y_cHٮ2 H5ޔ3 2>EU y!HHElo~9Ǟ=IJ h<*&*oL jW{>%׽u~{ߺ^uK=v&J|Utqo=ZBde4ee4*A"=u % VVVA 4]=׽uM'uZLz]qb3Lynȥydy3FGO,8aU@F{E~yXNbǕ"hơ4ą2eCtJn!{m|59$(5Q9uOmv.Sݯw[9/Te \C> |uy(=ڙ?Vf;+#A _m퇐Vgq2#I$G.::1bYS.Qo6?wY+]J*M04;zL]hr,I9/w1O(%"FVx2L"LA{^ۭc??ª/8|Z7mk-Nk+O 4X <>iNUx\v qUKYI@Rj͟r{uܠf(j:4̈c#PƩ_|imOskG7EKWac F#jBG\J%ر?sբ&yw]N5Na{Z<-NJZ헃VB }.?5Pa&mqAc LtƆIy$s<}ʽA6(1*Α&]ɂ5R:vD\w u.{{^׺ߺ^A˶=tcN lWge/Uݤ 50%@m:ܪj թ AL]]9-'ICsk?Wpc-APjk妎*:& RH\/6j=%c%g ;P _YmEI֏2.#tvUdc䤫kH CQ 5n.toq} SG9R`K3&@P:F=ݗ}oh%Q>ٔ G0wZ1Lˏt?/(<슃N%[*s3PRUvsLk3mtAEdr!% \]YQ&R)$*TʪRx4!}}Ic7|[po쬒$o@'`%Rgayl;L[clx쯧mo=•?wqxzLooUs u5g,4H(gݗx U{%&˩*-> :^$ĕϽW){q,^q4ްY%ba? i#{iVDoβD PGX{ٿ$c6;~)~m̲Mݣf+ kh}D2|mY-Uf U˕w.J$9x9YZC!teeR5&J>wi=Tb VXTct8"=+pQFi$mژo ?oy#O_ߟf>^aobV0 thXy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~=C1þ- }ӔFcG1EX?/}ߟŸ?^aobV0 thy_msæ.Z[]~^]׋~Q(0n>:,^37vjxيt[ZZEL7[7K #{%]EܴpIRH&WYK$RO#BȲ("FkmSon+ s1x]JzZi5&*̗6jV)t4?ű괔\\>$VRL$߄Vi( H|GK{XFsx%koyyv`$3IزU1GU$5ɒHbSosy3=Sm,nb6zv)j(֯o4j,њ Scg~.n[<"hF :Hԫ;5Y+==vjڶ7X^dYi&6BK4UH?;|d֎^늊œ 3Ap^le3C6Je}@ * ZOۏ*r7 PwH&Y+ 2T=Olm`e`Ftܤz$,Dډ{ˍ5ro TǦb gN]%2EW{{[ϰ_I/{5ܘiu0+sGRѶDAGVC<wy~ =瘹rKmT>\Ui"9 d ȥ:|Or4EuFb9#O4R'@%ʫR]k>xt̟?7w.C~ TlݻfڕjuPllnqGٵ;s`l=,fe{[{c;?v%"cii("\8݈+f42,z80kP[ݿuda[i9+F"y$ K,jĐZDYnv {;hw'kl{wCA3fotZ TJ%{XpW6]Ø^x6yHe j[@HP(\emuݽG,8 _y;|R<:yڝ;1;n6BXiqy TQj,yE6HfZ<,f{MowܷmdPKjC#Z"]q-@=+Ù=`ܔ+Z6 !d$vXL3#hUHAn݇>hepv`n)yl¸-G-JcI73[=ѣ aI)*j vd.+Bc in;NG[ͦmYa`LuK:PH>(=k/Mus6a)\nJ9&gWYI\~UV CxF<\.bspV'RBdե%a|F@K`Jȁ+ p4iU`H?Г{^׺ߺ^ֳ𠟔8|\|Qە5Y=51<32XmYB_UVSU~ OO#M-w=(ʥQ""u}pv_ndS{4S91"%U;t О[/xO3=apUXOUs I>͘IQhrtKQ:E߯l9 akkRbdYHEA;[eub`2Oa.m; o2_+P"hAO1 <5hB7G(w "ujt͛t 1YUàDe\*\yۛnSv|==~oqlVܕˍq)+T,~0q /8EumZ XAk:LWÒ;7?y'*IțFV_ J̮E-M JvN[GhMklLnmLeUEfa8a\f!QƂyj+g, +p7K˂R$Mm+s ĝ*AymVߵnelo8BKH$`3bU@$S;N鏘,>>n NߤalUlׇ(iIVY+(cԕnO+n^ھ_?nU?.H@TD;R9518rڄKaĞ'/+;J1`cơ=Tc.hhX./;Cwjⷯ[nFY <~2f=|FZxXژZZJ DhF-o&m̈́R0HUUׁ =f˿c1\ٺE|MPA tOxt3j>ڗaݣ9\VO-YWp+/o<C6ZZ wE捳bmfخ!x`XRdXÙVHЃkwnaV kFUE6$U(!h 50OQs<" ʥ%X2I2AMYшpjp 4tY20 *n8͟6 &9)j'y䞷'dj܅t,#rx7N`79S&*($hɲm8;oD6 V*k!̭nl|n^{1{Ÿ^^mRV݄/$3)RwB$Y.{ys˜$]N[h/3Sjl{ik=˗P֌NG.~,~8b~IWTUSo?r9ss $FaH,F:DFnfbKvm;tb:{)TXr]*cy]"_'c?ŭ_B($@c(j/Fq#G%e5~KLbPLj3LH?쟛/2ٔ, .RZz*.3wFN`o⡯zle3L" e]Q}Ȼ*cU iLhV5'?U{~#@t(7FXQa);6]$toavǕ!%$ 38427MN!fMo1[k˩F=!#Z"-NUQ:'/lv<{ښl!Xv/#Ujw;3Xcپ_~n]݆u\PZ ^b11tl'%I&v!YzjJu,λx߮ᇗ.R G+)WpVHהqbQsX\۬$3G,Q\+' Eڼ-d٫g;b .~mr;e*~d2&y鰯<8~Zjin🟾ʷ&mdm13*6p EF :ޟuXѶoêH[rDkl5tY ;|t9,.?fM[\ٔ5kmllL8Ǩ<UTSRe˓5Jogl721OE!!䔂ZUɦ*Vw1Dl7s OA,k4s)FEH[-R 7Egs[/5̆{cc5n]qR}-(F]lFɾsXItIF+v !$đ3i@OYr.̛fn"EU E+>gHh TzKt#Ϧ~Nu%C U뙣ڣ)Vob]Ⱦc8ȱ4,M5~q̜̜)=.EuL,|% a!]%.([r3r?n`K$Ey'HfR263ZlcݏT}݅9pda8Y6: SUUbT^Ҋ{\l<kiw7=EIYdh¦{執G0 vwd"IdhhAw(\SA]frn-I3T۫vS쮟ٱ RIP-iۯ2h4uYʪXVJF϶{O;[梨FKXIUyB±HswzҺgeAgaN=M,4qG%9S}e۴؊ I"?Sr)eˎRY1P}a&:||ymQOHdh)kj暅=~n1J!aK\O4qyD muw 5O 4$`4pK(8'k?[mZ-xeEJ]&.IugLJWT4deI"|BJL /˝7.P V;i./IdJe{A'B~> ʆmnmVBHr&x]Rkc{hQ_=u7N̟kSb vٚEV{EΨ;UUMxFuDabc~qykHO)DT?$;e EX'S>Iy ȷ/,f#j HbR$UB T]1Йufի vWRyC+S*ڊZs &))!?w5CPoZҦH`YQJ|G.O,d;+x7#X_ZH`IR[OQ~ý u{{^7ڽ勺$u{km뤡'\ɤ52+) q-{f9[YE{t:*GDűX>ź䁬h;]C5t$:փw_ RLf#+wlaSJݭ^~:LCѽM%E}(GG z^׵VLe¾H_Xބ$c &bf1J %Tiv?@l㶫!7f I[@\>)j5FhjsD1Om.{y^ǢWEF*R$gmֻc!{+RXث.CYj,O{^ߺU/>AWXZ-pYpL|" }t 3P Khy#}縃^ݷ#\I=hXvĬphƧTxɞܘM-2uG&iyMxFǍTY_CS߇)9xf#MHCh8vRk6&$TdsB}f5ehAMAH/7#.[;E2 uuhx!X:V9ZS4E$42}:b!%Mu+`rEjJJC[\=ۣ 댲QkBEU;쵣Q]Խi{JbjWy;:]9 ik Y:l"5&(#Y~i{Vӡn ` Ln) JЉ $.{WݶN^ԭR0BDqCXv*$q6%v;/ћd0;%1k%g&zb+#SMCK#UIJjtlUǹ8U2'H"H(ݪ8Eޣnv_&ٻGwEiQ>Ƥ w:ƆG gs6A4v)3x:WvbmS1&;|TTv$JG6VJAT͛i.>xcs@]$2U#]bcE#rhl{w V۽D]_EiJ*F$!B?|ܤڛ2/[s.ݽyJ e#GW&sdX&F& 1@)?[tA$vUw#C͝(i2)80BOl_sz^xoq"j|E`D3LT@U):;owz`quU|f|otKZrֽMI?F+;<ſr+ŭXܙ#bX.MNLe< =P$_;q9Wyӛkݥ2uwMZ7EZ]_Jbok[k͝+ƺ =}>h6[pn^87>f6~JLl.cSJ[j o:K]mQA[!i8gd &;i\OKmz7'!o[=k0uoP -pOmCC_q1`5ڝwn {z&ڸ^z{)Iͅcji_[]>kmA^^5k*e#F VI"h#Dׯk< }3\O3O,|JhUศIlex3m4wƺ =}>h6[pn^87>f6~JLl.cSJ[j ߢ7%᮶YS-w3RMqGyȮ'%{_Mfy 0obyeT3BFm2Kc-i{/=_5LX>e3iFoAۃr^ޡɹ;1מ.RdvvGsasښWOPf,W uEZʙo`H㾑•h(v;EqkmA^^5k*e#F VI"h#Dׯk< }3\O3O,|JhUศIlex3m4wƺ =}>h6[pn^87>f6~JLl.cSJ[j ߢ7%᮶YS-w3RMqGyȮ'%{_Mfy 0obyeT3BFm2Kc-i{/=_5LX>e3iFoAۃr^ޡɹ;1מ.RdvvGsasښWOPf,W uEZʙo`H㾑•h(v;EqǨ77=n kYaSQ]_Q߻kwnṿwN: Jz(7.͟r.=MYmjuI {H$gifh@_Y#YJe%v EonM嘽V2 4p,1IЇSpڞkYaSQ]_Q߻kwnṿwN: Jz(7.͟r{t76ey$% 9-i|9dfe+5^پX<ތߵmgp N+llvGxkdIbr'Ocyk[ڧ|RB^ /#Y(b,ÖHhR3YnIe1\= }1{ei"Xb2=/C׾((k]Ч;ћ-vLmݛs>-r8u~ )=lPn]>o:mro[THKBA%s;K3E ZrV&k-,}yx+gۿof/s"CX<ތߵmgp N+llvGxkdIbr'Ocyk[ڧ|RB^ /#Y(b,ÖHhR3YnIe1\= }1{ei"Xb2=/C׾((k]Ч;ћ-vLmݛs>-r8u~ )=lPn]>o:mro[THKBA%s;K3E ZrV&k-,}yx+gۿof/s"C.n޳xbw%5.M5Q];"ESPcޫܼeζRYZFr%"T//Y?8;ʗO]l&H4$ݦ`.]f^׽u~{ߺ^׽u'9vɝxvmz6TbϦqT+}%% Td1M(Gtl]ӓfiAۦ%T).%*B5*[j=-"r+"hDEURGgK=鿒8heUb'd2YzʍUQkii("鱱yK<% V]r/K JpZ>X`h/>G>eOG|yЯZJI֖-ĔXݾڊ`]²7:"=^VUBug I4ɾ![N+VJ*n%$DYBʥ#PjS>'3m[ ݃ײE *WR`]jt=jo׿^^BdlPl-W_wrhVX<5Z㡌kF=xIywm [S2d54j\q@xo/E3egwxw*I+:ZȱTƜ'u__ٰQ`g;gIQ`5Ud)ڢzqQ9]\}LBN-Η^{XMP1v \m ! $+4) պ?fy lJcXE-F aTI.Ѳiou?roymپ;O{Խ67nn][1$ͷ5n QI҇MIH)q3Q}"v۾HoZ83 ƚ疈Iz73nϺK\ݵK,ͣY@bmC J^io WԘ?_k$]EN7k`;v~:&udG}_vVAJ\#mkj ?mu51\ſk5#K!H`Ǚ./ңFZ Y"GߝͼkϸVr;g01KqO;}c$.4htܟfv-Q.WO9ų]Iٽ_ bmܾsz;'_U+bm,9Zر\mvrE\^rĉ Dn3G}!&,myHX% ItD$ {-̫kvwOnOs3[(~cj+b.ܤ{vwlޯ܆6_a9ݕE6ږlXYsOmYm0Qqy)co"Oo$[T$^A\[ {ϼ~$Z3KDAi.S~=[oemn|fkw`2:rmEtӟ[9۔~nn&=7u[(RÕ}.qIk9 F ./9yC 5zIMDjh"kazs܄Ty#chh-%u~–G+m2=>9όn[_T]sg0ro-ݳzr۹}vNvVjXrb3/=e)=wog!_HE/#dU}j6<$q,mn{yORmU;'9݀|ju˿1N1lnRmEoWCC؛w/ރnآmKV,Fe'6(y C1귑'}7-/U-D{{?roRǙ%YMOo) Y@ʶgt>35oRw6~-MWhvh{nq:[Smaň̾8}ݿ}#!Hb=V$"EBE5Ű۽ȏow\BMXX<ıK4麉?WK#H[Vܟfv-Q.WO9ų]Iٽ_ bmܾsz;'_U+bm,9Zرo/`2 S\ǪD1$HHV&w;+xIKkg86f]7Q=)d{s*ݝۓeu5J:ߘڊ?s )6^ݢ7!M{oAdelQM+[#2\mvrE\^rĉ Dn"=es 7֩cmcG,ZK'_,y Vne[[{r|s οG\Q]?_av&߫۴[f~4=rq8}V쭊)԰kbf_xz˜R{mCh^G$1Msyxx"ڡ"Zm޿G}!&,myHX% ItD$ {-̫kvwOnOs3[(~cj+b.ܤ{vwlޯ܆6_a9ݕE6ږlXYsOmYm0Qqy)co"Oo$[T$^A\[ {ϼ~$Z3KDAi.S~=[oemn|fkw`2:rmEtӟ[9۔~nn&=7u[(RÕ}.qIk9 F ./9yC 5zIMDjh"kazs܄Ty#chh-%u~–G+m2=>9όn[_T]sg0ro-ݳzr۹}vNvVjXrb3/=e)=wog!_HE/#dU}j6<$q,mn{yORmU;'9݀|ju˿1N1lnRmEoWCC؛w/ރnآmKV,Fe'6(y C1귑'}7-/U-D{{?roRǙ%YMOo) Y@ʶgt>35oRw6~-MWhvh{nq:[Smaň̾8}ݿ}#!Hb=V$"EBE5Ű۽ȏow\BMXX<ıK4麉?WK#H[Vܟfv-Q.WO9ų]Iٽ_ bmܾsz;'_U+bm,9Zرo/`2 S\ǪD1$HHV&w;+xIKkg86f]7Q=)d{s*ݝۓeu5J:ߘڊ?s )6^ݢ7!M{oAdelQM+[#2\mvrE\^rĉ Dn"=es 7֩cmcG,ZK'_,y Vne[[{r|s οG\Q]?_av&߫۴[f~4=rq8}V쭊)԰kbf_xz˜R{mCh^G$1Msyxx"ڡ"Zm޿G}!&,myHX% ItD$ {-̫kvwGL̕E/6?-O>?i~w[_>\k[bӞOW#c+'qÖr%mw 6EMW~yOq_y:SņʿSZI^wkv߽L.bj7ƨӟ[TԔovP[wp|RtjvUyW7R +Ag!(%/2HT\IE R(. d퉏"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N779]͟_TPo͍QS?75+)+s;7[a!<.8-zooqH.l$p !RBMq$Mbt/iHkT 4p#x#Zn׶y$YU XYkwYKf}e-w|s)>u5LU F0`:scs[j3zmոvb.Rݿ-Nӊ*W{YrJ-'y̒$$DF'B&KGY";g"=Ŧz-{nHǙHYൊeVqe/$g[N7t[sQw&j*J G`I n3Cmo=ČUA,Ɗ Izjx-`U4,UQVf' $y97W̟U&~4OgS7fZ:;9_U5Q5^ejpn=W[nSJM>҄5# o{e#[xc-kЯCpX}m6'hbX(x|E8f:KEENFE#n/nn/.i.䳱,O$~}vF>CN /dM1#7M2{ZeVA:#{͇6\mVKqڣ iB9#cg#z}/hqm(w;Lkp#4+tPc{:u{{^)v.ߔj]ᷱ0ۿ24Wnl6/3$FzY槔<KMj{6Dž}&QʮeR 7=kR=9 =B%$S0SC܌Ge4FXn$oڥuDڛ ): 5~/3/A% AZwGy7MS dvGrakzχ+_E=\ˋe[8t]bU-f4úd!,Q< kmnK榸j D{5n,1:R'_LJ1yQ.U2X]֫]Z!-ciXPٶOivqY7.6Gidw&[Y otj M˵6Osk6~O+YɅO> }{q"$4Ziu%BXUx=yc5ܗMpkVXbty@IRA$V&.GTl%g6&;v۵wr}[k6?=ݏ/ܥ=JTcrΓS}_ne[[<{ydx D(LSW2>\m/,> hE3BrR9eIfWCCB.wWPmA8Y7.6Gidw&[YFmŘJGw|.[lGf.mQչ,Ij+F7'vIS-6VF NW{~y~٧H,WNfnrvܮY(vof^ e,>`lWmuGΨYH^]ԙ 'X7 G6[)ۦhcR䞮8;jl{i{_m ?R-|VLZW++%Ecfm[_0_mrw 3XMh97 .(03V}MRg^KG]I;?i_|wi>on,[<>3fm]ŽqTKOK,rUTRfF|~}ݱwٕAs OZDXXM,p#ơiDR4y-3_uv&9l˵ޛIk1? 訐C-ĉ$rY A8/ZM($dF {٭48xftTVeuyn: m ڟ<K)E<˗S-IDge(S)V9$I q3CzvZ~KKuͳ_W(T ɖ()md̉q\|W+#:~'[msһ6.X]_FWrɔ;-_ic5b\;>G;Aیxv7]HaYe HXHY[Lom}-{.yk~H7 M %/,%2xϮ6I[CMFL.]y؝2o\v{WyUz zP6%CO<[IǛ/.nԵC\[¬!Xa\#qk#J!P[7-}"Op1mku{;,z|I3^5c ;>jmMA&[%п26N.U=}F/_GmǶ63/qո\vKm%]ld]Rxy.mED[#,PRrHIf-Ao[m-s?%U fٯ+raiM RA fDSܔe] #d鿅SnylnL{cj}Ѽ3:*+27[dRUKmORxy.mED[#,PRrHIf-}3_5Z[mRG*fLмE$Kk dKG=Mɳ7F/kFn?yih2%/Y*rtUtSn_MwX$vE2ht5`FՎTUtQ)s6|V {uMC(Wѿ.i,2K {munݒsM~R)_KX<=-~sr˜bq8j[%UNmow{vJUUUUKT(ZIe8VFTV`cn~Ƿn{LJgHVvfv qƁidebWi]"GU%j|ڛLK~dl]7z7^-X-Clm]7gEEf_Wp۪J mÛm/_.]Nڊ[=%GŖXLX&;1 Z{o[m-s?%U fٯ+raiM RA fDSܔe] #d鿅SnylnL{cj}Ѽ3:*+27[dRUKmORxy.mED[#,PRrHIf-}3_5Z[mRG*fLмE$Kk dKEO{g1c_Q?wNޝM_[T&Ë_ܤ՘\}K+S"SYmc{گocy ү#'ţ$U &IEmp/o;txZpɛʼnd3*rKh&#T[0+Ϣ̎xv~NUPzy|>Xm1Tx|fڻ{gqy.⨖)K X娪mjq c+n6p>,vXFGCD҉Ih[_%fMs6=k6{4bQ [Hb$X$q]^OSrPIt/̍O_Q&K[khq1퍫F訬8unuIW[->yERxy.mED[#,PRrHIf-SmmV1fԯ$Qʨ!-4/,QIR%o{_~RޞմۯdRwgIvOW6x,&))Wj2x݆Sld*CSCfa.r=y%6W@E⺲RPUq uYRXaަך7 /qT޶7B̙ 10ibRky䡅{oB sy J t7}_A,%3MAd*5Q O>}A6Nv X-7({X,:T)5ZTBWQ.;:Oo.yz夿砨JK {o<E *%޲{^׺ufUVf`3T bx HqU UVv+ktgnG!/ܻkqc\Nw(FX^'WOi\oZ4*|H䍨kPAU܎_Nd٘Vv`U] KxR"82A]:̶wL8Lp8<#! TPepjI2xyI+)eŕͽN2>D>ݭ͕+%Ѳ:GYHߎL_TcrOWϴWCE$(2FUe_:ERUdrjB΢H$P$SRXRԽw7)OO)̱ :e~Im(QNTi#3_Wm( 46fF+r[|ӳ*rH**JF9xT]]Q?签wm΄9|SamMA⫪rrᣡ+gٜ%=44bI:xZ,`4 >+2kx Q31}!Pb#|=q_ryS69Kx.3tIE@T?6_0vڻOptw}wGK`ɐUm̖Lemvۻk; < mki81:d> a_[_E%^)0;b_RDZ:9Z{2[v6m=g'jibiAPڢEh}mvW[n: ٲ7~52 ͼY!te!вH]=6 d[0T]X7U7VEWVPYѯ^׽uʟ87L'4ԱQVlR%~ˣhwgkuo\vE|ջ~sL~}XEq_^E!giagS<8(kbN`}#=;b6t6]6mI)]A=Cb0KfYg%'MիmJ?oo/?Ic;ߜ_}y?>9E~HY4训ϿOjզ5KF}eχ\]_G\w_iӮFzm|_] ڹ ڻPQPbiS'nɛNs[7mq m-leXr$vR,>9g{Roz,.\r?o\i-$o4חی/0seB 7L{.6y5V)e _;_O {vq4 ϽÐZI7kn[Q? bn1š_ :i!q5mľ<hoƙ~%3W[t?w>2T<>}oӷ~}M1?w?w6wu:m:~u)e*m ~9m_^ƚ}-Dž]Z{h岻&$w=I.`6_7~~dwLOpd|/?ןp"f?_$rtWVgߧj%ףM>},7l>p=~%4Fӧ\_ !&߬Ay:n]6:3=6;cs!zoIM|˴[ Mym,YD9~HY4训ϿOjզ5KF}eχYRoev|}szJi/΍UNC_|MwXWV#p[31{Ctbh]mo˂o{Gr040;wxMU8x) =P)DdG֗u[= Y7Amochd)AGԴx-XXcRK^gnmXʑ9YH_Tw7{]eO^#ܻ7OguvG?ߞŨCbohvRJMͷsrlGZ䒊]ېRdM$V_w'k kԞH< qslEmh!qJ|0ӈŸnԞ_j&.o{h>]#Ϸ$wRse+x9z96_7~~dwLOpd|/?ןpbf?_$rtWVgߧj%ףM>},7l>p=~%4Fӧ\_ !&߬){Ov'uw]V/ro̓տ 묷po{K,ho waǂNڂYOmڃu]#Mw?KH![׍%Vm6rjdGI&kt g[n[76N.w;?JܵX$C񲦫nwHX.^t񯬲.6ge6PMrw_ܦެ:fv?gQTNzH'U]EA[#Rr}&=an c51H(^3h)e*Hn6tAʻMٞ&1V.=焻òP-;~uW>.VS%s:Ng68oqb~l9 FeC6jN UFm9nB<ڤ?oy+|ܽ3n5w6HΫ@Qԩ_+P^ƽ;Ϗ'ONoñ0:Wofl-wka66J }X\#WJ[~Øl9ڏu_sok{{]wPPA8iF)A Jf)6${{G;;]ZnFͱKiidHCd5S5e?|3{ws/_/3sz ?cF9yঞ<8"OOo4~ﶗ} l2E|C;o?I>'mܽ& m08\ްni>_1[&VG2nnfly_n.mw9u!yFB˪(PD32){wpk;K+(Ŗ}kk. :Fip|ћKZݠkcmuG'uܷC]jU<1{gGtHGyt^UN,6ZcZxi\~O/.s_M;ѯ#W|=z6/*Xvga|]m'b?X1 n3Cc6';pM~*ͩPMh86{7'58c2 whny-'ݭ y%%GxJ[[y>Z[kX^4s\*XsdחwWX 5C V uN[^^+;G #tzESV6 =FKE4򸠧bIqH+g>> hcF/Z)f&" nZ}9nIjfR-"lx*(FO Vҭ'^u׮o}|h׼{klZMqfÍOkrQmݻYKVzX#a+{}|_Dp"Ԛ B#: /"(s5U^P]RF0,LѺ,#"z;3Eڃ5E6hvVceqsR5:L=Sed&(i*߲=>].TϜtE?*I?o|kvk:PT2tB{>lݽ8]~ ǖfj<l^zi" O>%7FbUb6O+XfU8Qёþ5e5]'T=}ys''{~hF2 &d-2Ǧ<;^SjJV8/l>تH#\.lPg}ʼn >! eZ]`F+Ny[}y$# r{YnLf F5V>*ǛާݤHnm7!+]ku*aֿ@S!Mٻz}tM;>+^6=5\U%n4GIV'UX$6'ŷeUtbxTis e*T*z.z%^o6z*X͏,sC_OUSPet45SG#+*r'$`o6G\eh/]Aj]#Wbc5bU"xB6`sZPs־PdT`^ r/}K/_)?=5wlOIwkKQO=>-COQq5y,`ENj,xWиZ؂ֶ)5 Ǫc~q9'Էh+k$DĞz._.ޜܸ<f-|l)mmRgUfÙ()b7qZێZavyƈt3"Iq\*Ti ,<5~ /tym]x;v QT+c`U%5EfP'qz6}Ha~>V)WC TMQO<6O]&2,kڒYدnfrEu&d^*#8DEPs/|pNue#6*)` AcTi#vI)3r=I?g%}6ScryXѮnrc7&w-&KT墠i tu5e|{xKhv/ݜʬK;FjQCf"2a|~W;Dx.##giR_DQ?_NT> 2r5]=ݸr"d}]%uKO-|QPSB![~{5ޓ2IyR.&D ڬ Rζ r+% CS{C*{Ee:5̯&:c2UF+ŽM VC;j|d#a|{^I9r+1Z@D8A`:TU|[+pޛurmLCUnfQ^ *M4ơRΆu;=z>(J*J"S!]c=뎾2{6mz$ݴ,aJ F4ALӫ랹=r}ñ1^cr͍Se}[QGpΫYͻnv,{'jsee]$ɥnmy6{`||C"OR83s]H\@o6/mM@bsay-q{'.|y-漁`HK6K\ {+!8/gPr-r i7OP[G(scd۸nAWg+pQdk&EMMn{/Vɛŧ3[LʷixLWbUGP#] IqFYMox }݆m W{ cf7f$rexcKui[Rh/;r i3~Xኬnx{-n=^]e26'CS } Ɨ|/\IK΂`tE]Z[VHVk|%&=s724YFܒte];>114V$7TTr m*=<=R>O?Ptb?_bӗ-I໊̦m%OGhkOһ'E/ ? vx-/G|k/O'/_7cpum']uuŔt{un~UMNmj<5 WlVӷ5Znltoq${_;$C$mrjsn~lݹBI;٭*$vfodLhX+4r]Nd[HܻKߵ7kQv7O6RdؐPs`rݻKX UqWEYEV[(nvqnVCλ\\1 pT%QrdgDC}D؃7 ϺYɧxc\FnRFu7O$O I$cnfYw|i/рmza|8H}юde$jǝMq TpGBs ^>M8! GM#(vt𶝮?McøǞ:"\x/$<#JboJ{/z S?v3}O)|u'rG_rק_OSN4L^C޿=[VGX_O}Kw -O=p?-;+sU`7uef^'oz^~ }Ř.g-''#s{AkiͻKчCw%F迉uo &x ych{]\ ,=Vv3o?'j-^o$>ҋ毅W'{MkӶ?F={֒yl9S-[?6E|<<-.bIjŕfm:]űmN!XDF &˞p.m=ǟC{k5XdUf|KMr:![FxN +u>3nݽי运XosѺ1hTJHI&'D3ȇv{^ci'/h$i$d6)M7kl䯎jEK LII3IK _,oKe3}<"noLnɍ:wvc):-Իk'_jN_l:)Cغ%Yj+%Z+sgxTYREvӣ2VP!6֦3my635,DVՒEW]HZBxLJ.x]u~P ;e]_o^̮stVlJw}W[|Qz)7Gr((6|,MTl6y~i V!wu: ݬYk ݈ễf HkOv''^[̰{p3Llloq=#ObeKԽ gy3N 6__-;cbaq3 ~}SqL {m 9j^a}mlcK ?eŢ~Y?˦XHw{.l7L}{uЖKM/hmT7yw'Vշȹ/#El:I>"b6vٻ> ,QFҥmWduS,I`ivwc9:ח~vٖ ei&qJREYlKmblv>4&ޗTkH%jE&IG4~*&!K9=Y#-j]JL^Z~58) f*>-&?.xpU]hjjZelx;c$rYIh"t8XR,RME||(χ$KU6΄F6՚8䷕ T?տ~*푖G۹m6V['Q{;=UwF#E fSCefU10E4 A&Mkk}C6ߙ;i"ġ{4{Q=^$Abv؛~߮\}h ,ek}HIdbU[&Qʈ|ܿe>ba\?tOGlݏ3Y]VkYel)WeP7m6[7 xp9΁% q."{} {bͩgIm#I cI-fke?|3{ws/_/3sz ?GF9yঞ<8"OOo4~ﶛ l2ڇwǚ.l5-s.ɟr7vk9aݩŹwiC}ݴBiqs*kGq ӛ9 s$7占#xtK=ĩypZZ=E6~mx2n)ecneIVI6[Vc,ͽY3Ek1Ǿ~x+i'zdv u|6g;>s3ӿ)ZdcC4}O>͹9>Kib3ȗؿݰXsRKͮJ*\I2-@KN}rǷI XՙQ -tᥲ΋lvogx|ꪌtuO\ԙH6 ڛpl݇\4y3iw|7WvT婱=&&ܫ.A, D|YWY`q4,ޖqD\ov9\n{fdRJ /<7`+zۅssNE%ooa#ԥ.ڸܞM!S\c#u!\ glw+f#f#\((a7=}EKHx2LweB@jY5{RO{k6*E߻#o 8\9\~/?SAn|ue{*|BE3WV'-&H>DRU0z)#*U[|+wkUc@a։Ogdlnb-K-6TY8 I6n/S%=4t߽դURRa-=+{;;@ej!ZzI+JP<̾{oLqƃPP$TqF4cO ,$i$ǿ/d6vg'ilYmq^C%_*1<63{V`gV[RY)ijxqzy.7nYXm'R*ǽwF0@ e;9'yo]sJ8+)F ?\bߚ9`d,nmVU5ˆX4-F?~_Kc e<0O@'קO7csq{c ׽C}ֳ10ۮ9mj46o={E4k^)ƞ&Y!ߖ`MYRh0D<[v ]f_>=O;ջ>kSc%5Nc[K;wf'Y%؅W%CZۓ7[M-s~BIJH@@>j iLט~=\,lKk RD tHX"Ѱ@/;>:m-|_w{7~㧖n+0(Sw@vYC{n+ Qd v| $)W0=I GGk~C ֛u⣨xㆧ3۹5 1+P"8 'pUMyzqke4ZPȱgϤ =5_oKw^4;x܄Yz*+2{[rfufffxgϷtRSӽA4W}^Z}VӍ Y#IB LB 33ƤyێS"뮚F9c m*g=/] ޢc=f27+5y*G X2${lܩRn;/EEhGRYfUYHX0 Ѓ^7W{f[^H%. 4%:JA ݳ>윦3> v⩣=I7uA_k3{c͜8xVW% TU4t[}[Gڽ[(R5𮉏L*S9[]qqJEJ3f-6};Z}kY5mK"*H@{fw[3Zͯ.ga N϶vCŋ\4 n7)Bcwf6Q-RQ^ GD K$='\|5Pt5 ~kih1PTbwDܘqՉY&o޻o irءϏTے!0Ԕo=`=Mm \mnVAKpbLKq=݊r}]\Oo k ow8~D⽭m>ݤm\m;?`No;kW?qysޜjMōe5SoA/wx=sG[]~?-xOoO{]/i|8%>3Y~x߮Y?V}~yu&.{M%=3s־6:gUHKg6 M2T4JzqC[O*U'#r*ųDZF튉="V*Ymۛgw7';8Þoعy97iWR+@e䶬Ρ½P#]̗ɻ}Eع_kfGEOx(ԕ]5Ub|b{9_v=m߯mzynLXɳ[Iam:Q " #2T<>}oӷ~}M1?w?w6wu:m:~u)e*m ~9m_^ƚ}-Dž]ZnN!=AS_E*ݕ>?橶R}g!?xcH 7aj߼!āl|(Z)m<ض? bl9VdZf?S ߸ӥ~^ nYwǪ̯qe7C6U)3<hV.uW%->V娰b맣˾D{f{nu Rp*X(f"yƉ$;XSw9-4w-+wgW<8]EiR4pm<[,'/w?Rbt/OU݌/zõZWnpZtjя^3/a%?RZ[m]u7$˶7 !\ :9㎥^ܳv'͋h쾯lO\mʯڴu>riV>AKpbLKq(v)o wsW3=/ 5KO?{vɷ s5h#{^S|>CW}o/GѾyپOO9"6Ǔu:mbOha}KykǰkeD٫vv>)1yjGll.s5✴TcwޘTCXiv.YjJc3$g$5 ={H`]JjrsıI4Q? 0Dc>;M.UVK:+VhV(&$x Ҫoۢg`uՔoQm/'n+}>kCQLM޹u="5qO&{,$nƞ[b+-$Gڙ.kƖbXKEI)FEۑa_v^v^,ؽOz|}6cux:Ǫ[6ٰf2pC_D+!E{\ܵUu;7/Id|='.p$!G7y/&Vc9},3~c7x~ iÂ$~, >Giwڌ/ǓW~%x_WEkzn';OLn1x(r8]6be&૪xhh6 8unQ>3W /rl>,LM{ZpmMvc0U#|,9g .›v8igt{[;;Ym>fưٴBk}xh9w2mĶv%'{;ߢe =nYM_,ۙL^ .M|:MIU{?:jrPkxu63oRTe ߱{|m^A$ە̋XTEQ*Q*;p٥[O=mRV'?]©ZDU7H>t&HY蘆f'Mn˫_9,/f?# H6ɮٻ?u a&2'߹ZGy C̫4~<4FʖI c1je9+8t,Ođr-٠l;yĒdq\$<_?ΟҽՏD;if6j =~WplJI_pr12}CmRO@YcR]l|R%BHT#E<iNI5[o<͐_px&GahcZpg+1SSOvjhyO2u M_sfӥV}ҽF,LM(c*2k2Hµ">ݮ+mZԔ}g<4`._soT.xvO`l*J!Y 5l<3R0U >ڞI j<$dN{C14=4.J 4*M:;b~* ҉FU*-H O[i7׽u~P7잾_{#fPnݥ7xQ)ɷmM(rUz2-ml;H *.a:lF%do^"X,0$ ﹇f h_xݭhRED@H2QU`i44SvFtcOOYanZWYhcha52Ce0 [J9Vػ73sЄgIU$eV'@;!=bYo!$a "9/|}[Zy4-y7 ( vOu:XtIھuT^@)…UVG֤-079sN-yC$EUu%׹5o"B֔zӞ[7mَ'i+):fh X]$2CRN%H'w)Ogy~Ktd|;ȼ+O<~ߙ=-5qĈ`Ӂ[j53Cy}Vw _W+]_{)6K+ E&mWN!@jN7a*7Nxɩ0L)DZ15Q(%Wlnmav)_jB< 9?f]e+te⯫SZ ӈ՗A06^;-+ǚ#jujnsJ|2>N=dAFcIVS-D&sO(:Yy. e ^$sÓmy/dV[R@` .I.AvfcOI'|mŦ ^Z%GvvoLHfɔmhwkD=⤙b u 'wH=,Eڡ֎ d!Z(pԡ?zɹY3 Mu8Ic VIZ9'#">TM!6JA7T1}uۆgү"X#UOv%1§Щ9E̻ϱv^$, %>~}|~RfwwfwX^iZ8SF^y`4WEԻo8Hr핪S+#4⾵1LT5}}ǾorW v_NoFݏpo]9ޛ|uO@>(gSϪƜ 6۽t=x:EP׽ Tβ$}-ym.r}i$+0# a\V+ -JJϩ5JW ,y"kIJd52*,n >{_[Ms< Kpdd__ptgߛ;Q݋؊wgf:kvf ɐn,% pd,bWvxNig#kye-&!Jbw%jeQY_ro{4[vtnL[)T˴,iDF=z`{V_>t=&_cUc>Bb}9%h:b?۵0\5s{7p~L|E]1{ݸ}68mr-c 1KKp+m6p[ZٝT[ﴷ\^̻{]Mid\NO#KW[nVWwsӼ'ľT{zo^qq2f=ӛGdchu*J⸾cqb*7ͬb3{=w7ܽcq:oi"kFW+{y%[9Mmm".Q܋noݷvkәs)ax-.C:9nXVQ鯣rl:};9fiK{˫/9f{G&MB9iXR$x?r6>q}D7V |ivȡY5h/Zu Ԏ}rnO뚶c{Mݮ7KZ5<*o"4f@6tnv|M$>9l_8${'Lʼ_]w{pv۽c ձdU]skz3XӃ;3}\3^rn$ۼ鵵g/aCٹ1p]>-;ibw" -m"mػl3}ؿjq>9WmOm1!:,/nn)zf͓nrMwfJu2nd5;/d}͟RnpV+Loa%:n17 e{[ﶲA m0&l#WA3]ɖXTgJnz? ;s|a۸s/epnnZ|mژ]nT^ R虷6G|RVڬr+mFoXceXo%­ &k+2he{6u}W| д9j,DG>.O?߲?ߺmYO?kMJ??{sYGMiON:h\|Wi3Zj^OK_K;Lm.߽;{j]}w_Oknl]U7juKx=KWILc3\_s&sZmS]U 5Kr'E5$h&Ԏ37}6UmlmmYˈe{S_Qy #A-oyZ{ g MϑTO?M ^lm'Ho9n>mb};)t~u*J-| AދnL9Ù=[Ix=/<-mZRZo(H">[{7![bmSX /^G,pq\j bo~v7ee;'5tnu/f(6XzL0ɔ;-KKOKIC1],MRc`~Q#cڶ)8쭧H$$,q33@ 4&Hs2%ݴc¶KuQ WDTA$1qpA&}Cwp=/:xu/P߱!~1>i{w^e1^ sRژw.Wrd9›G3yh˷/qV۷g ^%p;aiٮEm k[3j?+Yor{2gv7=½{rA;G<-]nչY\]_ N(tS鿶އ{huGOktWNmY[e*sInAߛ62f|!r۴or]YRk Z^Hlw(5qGOr-v޶AٮwNgmm oHഹK[H湺vaZ]Fw|waߊJ^9^޻uKwwV}ٻRbbp$tlO)>|snqb|oOs\<\G7[Zn[gek;XiM d%/J ༸}l"r{#mwGvm^ko%m=KY ,nKT{A_{k;ۻ_?{o5M^BٛS~o S:q8#"3*Rng: Hm? DmP:M嶟ϚxmA{ 9=պ;x^;#~lG=,i`lV3{&[r?m8nKoql#G_Eo vE.\O\Oi}ݎ}mwN_]m"Y7Mxd/湞-ź0";!-E >i:OǏ{ʇq{Fko{n{po-CݸYMenj}K.frՠ=-M[mfӔʹdO,}$Pnq N[E,&ٮBe[UIC=ك_ ;vTpv$;Dtmapu^w gح/?ߦ75?'~wn!:oAzM|g޽{buɟ},R.^4?d7nSMn|m~Hn%8nV6֜adW_`;7]s05RchҎ"fCc4PSݎ}َnw_nl+qv6k{[sq+:hioT\n0M>ܞNzK|~{sb_rwkrfQ;3jo/uN'6RϢE]Wۖe<O3ЮKVi`i<1X֮ ɶt-k-#dFeJA Qi 荪_wiP|_kŃ|uv syꊞnnЮoٓ%b0՘S+dݹo/,lR.9-m$iHU/R\vʐ(Dq41d^14mۋ8y8b)佰I-Ipoq-e 79[s^c;d|=㽷V/?GiUoQn ;dl\>ݙ-mEfۊ!X{ofyv=ϒWwm #%J 練w(aI" N[nF!Aô{7[rlеfL\ۤ3Is+LmCskX,O/z]woA3_y+Kcz߯?D8u4pc7FGn}ocWpx67 3G%dO'mݮr7;?usG|[m.mmsoA3[^n6S4+먚XQ4Edl;{"xFQ" $H jQ$hJlk9-5fC&e'"N1$ecC=i 򺫭6 iޛ5vdIlޔ}ػ+={`b)eK.Spnnpۃ*}p(Ü㰖mtP3 x6lKm{Uya(\$a{L3ݛܩ9l)7(`گv/si`hẂ/^ khm\ڽi#&/'>;|q(9t;;~tXu^E[.ڸ<>ܛ-ݵ;h1 ] 5t;Gr-vmIw+Ĩ-%ʦ#c~$}UgWqr/!u[47W;mCE,3XG 㶥}asr7LoϓaTʾۻ+6PnNG)Xhkoj/%Ϲ2)e, P[Q"6ClmÜ+r[=qў+żMԡ#B^L7 wqwWrwK_[agz)u݅61yPmjo)K39\>WqW*Shw^vY7~anY㑣2tƿ $K清 yncho{/n_^m$i -WHyKe6߬߻h1'{OyɎٴbAә7\l9>S)vtb#-o}6ݢ\9ɛñr;R[l$qdu-m 1J_-b׶b>|uM3nĻq3ϵlwxaC,=13O<.oϋ{L`7/WQ9˽ٙͅL^45{%ZOWC5`7ȟej;[) (#IU'hT:R;]2C~&ۭf]=y[K-O^.rtߥ󝯶~Onn7M&;j>]vYeU^+(t¾{sӹIe͗s\Cwk&=H3 K-n±KxgIm )쟺%YAm=Iyo3˴ R 7[#Itn;,s ԗ77vk߹XMnǹf3_(^7E:çd]hjO&1}M>߹];~{e5ytuQT^ b~%YsO!޷ugoo%;+r]IDXb:M>o.KkIb}K)"(]ns4VZsAܛlǝ1^|dHm qۣwTRJim us}ҽšX~tۡb*H<φRqiԕaccxtDBčxyz'|Y &+2|<Ê}Y/[ީqZ'z:,W>u76Ď#BVO5ug}-om1O/-[O=@⎄V< }?O˺c6[-=wFʮZG`f'byfHZTAe{KiY|Eu?[4NrYgJT) .H>M2\AYBc6`e8`\XVf0|90\m=RɎٞ9t5"੪2Ap$$PkAI4H˪DH*hYգB]nރsx[g{;1j Fi 5ZL=lMrʟŤ{tl ^b9_OȚ}LUv@VnluKC]X !d ~w]{C7(t! .&c z߻ml;@]]*+1c}2I#Fz:%V;O 3NvVٚ|SXed6 Hq&^&}+ [7Q*Jd%mKYnU?Ә_ACPZV(=׍%ңqi[)]z#O*{tmSi7>VxSpUTGmPU7YGx C]}K}].MŨheuhc$8M)eab?MSWCQU>Onj|ye?08Q1H,qƂʑDP8 ,J%Չ tU>T|=ꟗ=qzZ>\d9=CO+e1&q`bIA1J֥Hj\o3lNqwlbզ2P+fХ5Me Ǟ{k{ [[݉j+UIjkq!Kj3-ۻi{k`koi,6G,PRc)顉q `˫nﮤY݋ij1$OCK;K x,-c#UDQ誠>@t?Jzu{{^Ho百2۟uLμٻo Qev+uWRZY9@,6pY{Ye}Dח3;꒼jGڊ+ZI}7wvmaT?)"Fګwu/X|"Ӵ**i[q)j7݅=_`4E%)NƗ( cno~sZњpA_ï:;,[$Z93%}su&~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺDu7g"-**)iۮYi^4{QG+i"BT6bBk0ݤ=_XxVp`^%Qe6g6Nޢh :xܴ͡C-i Y<~{d7S5l$f qn7=޴L~Q#Oql]EkVٹNWӰ0ɚ(1]\3jEGՏta;w0^DZML zF+Q҄Lo\H[BfuTES7BE_ȇo_bN废*&͵Zڹꖯ CI190VfzhQޓ! DCq+Q<_\mgszL4a ցD@qzӪqSïW]vkWd <QG]4y3jww|nwV*'J'JԒP uNŲ05ɴZ[XcH5V5'Wѯ^׽uX)!H6WE(򬤃jYYMʮ*Pl EQ&vx$'YC$r4,XbG>%7g9QͲɧG8c*{ro_Rh_A|뵝IML J%/kԃŠ*+ǃ>Ղ{yf9ƜG'Gu{{^׺u{{^ŷ4>B >8{/™|Lvva4)'Z^XXhs?i#7~+Xݾ9M: 6ε4Q44{;`lݭI T{n0DL4qRYD}~m|w5{'$dž<7.خڢog C5OtS^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽t}MzMd&x 㵪pm܎&xDM *5 5o[l6mow Ҵ1Ȭ :'+rY$lDͺf\H͊:;t濺˫C޿ux|=;w&g>uh?8uǿb}˺e,ueF!IM_A[UEUIWM:槩6*UXddH! 8FADuىbxxpC+UGpzPTUPPpI&W~}{ߺ^׽u~|>XRņ`CJECi)*/m?{ ?rHjdяh*= k3G /ؓ*:o]ӏb$2R|naeV׈ܒe"V,K R؃b:g)Jc~[ ϼ.G{]׺u{{^׺ux-%9󳼧Z4QB$K8S?K ΃<;b:?Jo}bos;p8=u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׾ux& jb ;kO,SFM FX/-?̌}u~{ߺ^׽u~{ߺ_?XJU+I`}RT] D$ܞ{Qpo=ҫb\cY~obOn;g:zY%~ֿW{No}9 Sczu{{^׺u{iigu'jXZ+ tχ(s=?q?+} ;Wum${\Own.c㤂;;blwb__aVAwnsQn:܆>6h(/CwN7[$dk_QxVpۤsF,Ճ\ˑ-$]_nUĒ]A$KCM/sxvw]u$Jw SF2t;OW [v}x}Ly~?aynZ>7ϸ]z5Iiz.:5G\/CW6/TeOti}^uE_{vOM7smo{+{z;8XoP$֕{_en-[_ߗ JLMJ۞9z_p7-Ön&].E5ȈWFgHc[^s|w4Cնs\oZ$we=)hŵEh"[>mSHuW1q&>IͯtIYu}^W{1{Y1{_tQ34neY:L" 6A(3sVi<>|$[V"6|y]RU$[}qEOrԃ6{p9=#9wo15$o[:!^HK*Mj4(?}_7oo2 eϰ9:rv}ZѪHM~MuiiM8! GM#,t𶝮?McøǞ:"\x/$<#JbGyuǼؽݷk~n|GsZuad{ rf b91͐UEZ/Zw;nVW[/,n'֖"+sn$P#*PJ-vmr=Ջ~ʲ$ј低'U\ťWY &ĿCxR=%_ٝ~^6KGuv^]3EJOX)ԧO.58ښu-e[xmKw-qУ4i0{&іdðFn`זlN_v"{}ƭ?X~\)C6.NNؔ?Kt;rz}w.Fzi6bg*9IG_%MO,jE6]>;>?t]ʆVx(l˽]#ؗs'(=Go~{g5\YC"[\I+5hLP$I.ʢ,Ҫl;,=|C]םSq18zл!+vi1x|6H5s9gjJ7 >B+ {ܷ[x߯w\Q]5ey]Y%@c]1ہ$ /m<~[l|Xmk"dHgۥhZDHbyhsrLQUּ}]մs>/ݸ|g3s[ pa݋~3}[MޙErۙo̾w ߹;ogV"[̑. nQ~E]Y–n$;V r.D>;ou}mWWIuk;Q,ku7IwԒ)7O?}_7oo2 eϰ9::_qh>u$MS亴M'sy\ؾ{+SSצ9U>]k{__뗟:f|a=7ͷɾdOX3]cWٽCZUq}dm|;~\6=*36G*-|[nx}ܷ[mpGtpַ""\xw M!lJ{q!/5߷[Vp^WWeIhZ5ݔLk_I٠IliuOp?Y!׽uCk-&ٿ/bw|2׼wNzڸc.:?y<= ^~m.IZ*0y;ٺ\Ƕ^ˑC ҪvwjMQL?(fA;Ͷm^5M<3i4kl5Z,,I)Ȗwb~w?ɾ׎7O?~o_qh>u$MS亴M'sE\ؾ{+SSצ9U>]k{__ 6=Y Ư!=QwujAZ;z\ػ|䶾;^qbǵ5FZWgߝ7ӗoVpY6ncyYc5IHfmw%zs?(uNsҾd"*Coopq+I("1 orsǼd.u1]Y-߿{c>xnn:mvmpVdveҩnS*ϼ*d7Mt&jXV5ƈ()=)Ԯ׈m˛TFkW{]imVĕ<+饶[pټvO)>'ϼ*(~LÿM~/žow?ѿw|d )/w>He{:^RDk>nKNMtx:|?ae}jxz2kz/|:Ws}r6&en+W޽ml.nkό=UbۋvA%lf)6Fs ow.uǞuط^_sI] ܱDNWE8c5 2]%v2^^Zqvncٹh{Hcn졚TRYI%W]Be<[,9=YC;/}O[n =_x>pz0KzG*6}ؙ=txڹwL #EGY*6m\Zm;uym1ų:aE<[kuˣWP$C,>rӼf}ݻ*[]"Oq67wOڒFZܼ^"ǡ$};볻gzA쭇݇ME[w4]ݷrVMCVPHjrceCI^*ro1s~ǰo7e͹+$n0A;LI:b2n(ŜE܏<̰ܵ{#V!Z)cÚ+)X6V7e&L,7_!>7߀p v ?_mW\N~o;rk65 y |u>wI[]OSC۝aus>Mc>hg1K"^I_DYU$H\INةxv^x.Ue}=XCJr_l②i"J-ŬR̒B'ln|Q6[vc𩅪[UPy*iP7YXZj~]\s1\I-IşX0Fa1b;~S-g,,={K XX5U3SH*C=̬%ڣ>-۳u^ /D5YI* 'uۏ)uݡIwb)fTܚoߜ6I㵒VI i,klyEś‘4XHyEsȼo-pec,amF4vԵk}L˷nQ;\W=gFRoᄍ?O+z3~l[nllnwCM&37>cRbsۮCM]-n>\ 56T=白X=yݤ+PY$uR5 IWQ;<t[:s>&ѳDye%,uT-ٝRKΉ ֒n_]c_{/۽Y݇ha7.֦qjLK7-gu|=TܗVV.tUѩڮl_=˪K5]^/[lR2_/dNۦ2c?ym}y;Gmd;?9nq4Un}O$Obo[y!7g9Wp[mHZ+Y^$6\}9larc-RWS&j-jmn,Y9<)#?Nqey-jƀ=+!#2fHe)07*zdu,/W =9t9ݳWjg ;dVѩnυ;qUWIٱ`v㖺L6<;mvh7KG._aA(x)5шef3wb;Xw nMv{ԆnfIY"h9*~}qVm񬾵ZfmSHuRnGO0M't`?7?^H? ?C}шoN_&w2)ٷb ;<|y?JX'OSg'ۇ\AԴuOYlQ˶Cyo5܉k&z+I/=/ћa~aoܵ/ǞYWﶡNW[-cp6>lf:wG1y:i 6JTʨ*%r?VU׋Ho#ITcea)FEK(~f{\͍1m\a,uLfʭJ-$Gg.CdSwF?i#_{yF;O!5ڴoG7-O]Su |1xPQ7bЄ/4v 6_x4O7qL i+Ϻڟ*?} 7ON?}sG>}i|;wOOʻ^r6?SM:xW}2Wk{z6EoMZ®'c]~?WϠC_3+#7<ۃd7go}oWlޗP4jNOppM1P歇Mc٠XybV9'k5iV;aH&8 8Ṃ |cɼsʻOn!dSTeKI2Kkq[|؟%~+&ڝ#wn-#\G~1 Tۑ6~oO+ owcs~(rW`aq_>g{7487;F[-&aL$bHc[v WfmņĶ$R_K"̨e- =Vv3o?'j-^o$>ҋ毊W'{MkӶ?F={Rg;W?6YC'3tjŊ`[Z՟ɵݳExo;{3,RAR8.M--oX5-*ownFau: bڤKAwyIu ԉnm(}0?_ ]]ǿ]`0{|G^g0?'l&+6;)۽%}Uo=C5{fpA OumS*wU|tz}W`~9kopcnftyb$NJ“Y>FZk;WHV!s}{gHfnd%&cr'L.lV?UkM=d^/y}Xq^J;t[jnȯX*T|㨬Z_*Sh^W(2}]GpAl4BѭIVHR $>6VW-KD\$l`LVIQ`]n /7 `m azrOݴL.VlvS{jJxEѭTUm߳Ŝq'7rDž$r^F}=q[o,i^h2[Y6,2 (V8- oU.[^_poswN41ʤLj!RS^g]0un^h^Hؿ]Խyz3xvghvFMň쟛ie&Y[zAo6˟-VW$4Lw_Cmml!6R%*6ցc1-ۗl+Ǹk{Oq.?ERݰo.,ee3;\ᴦbu&kom70q9I|GQahnvf+wosE v jC>gwmy{7rĶpɠȻ^4IUZu+!BEE~Lml&~oxE[Fb>ٯtчUkY3X}i7I ;>wσu~ڕr^bin=v)K]d5,}EsKKGn(6kH&\˒nm,oyK%sU%uu+Qڋa/$If Uo{b/bKKXZ[nc A+y=Y#-j]JL^Z~58) f*>-&?.xpU]hjjZelx;c$rYIh"t8XR,RME||(χ$KU6΄F6՚8䷕ /u-ӿ- :7od6[5 5[osC|;]S9裚\mU-nݏ:8jǘœrn<tDwFdl۩9!sX w缻/qՆʼŵmVPE[^&ƦX]|euywͽW757J2wlZ?BM]QȠd(~u?}$&c=7A'T$_ D1icᗯ_[+?xyCs|7{sPM>xh<==| ?Olv<_s4.xQޛ>-۳u^ /D5YI* 'uۏ)uݡIwb)fTܛ%8lk$3v0#rӗXkp7"ic>" ²F$e LҽR8Ms2.ݹDapC_tΟ91;~|j4}*:'09u_Tj4|Ê,*\'3{[4׳[[nUKYh׮ƗY D7, y.Qn/~ڴ^Cv+?ղI4' O{v|H)Ovڸx_;np5{nɑŷpx6tFfjX)0O {_wa%ݿ:ıAڽ"-yW2"X(? cylUеX~sr75xg8[HeF|i j7lf|zr77\|_x|?g!32co?ᅪnǛG |ܿKx5ѧI;uth]-Ovŧַ7^-]2p3 sAː]ýad~z[Qd}2*{ my!;x }Cj={n)m9u۠n+wc=Io2\^4w1?>_L#3o|S~}ןoK5~6wY4릝ϿOӪEE^}eQ>m8uձߝV|/ѮCux쾲Vvn -蹷Tpev`&ozqgj` t;#Y0sTG1󛡣oJ=-,ɻG-!ᬯ=n^;릙MZ%-.2wQlluF?m*im+YG&ftmمr\y W[<~?&?;:2I**3#2K;6O|Dw;$ܓs+(dzǐXN|`7wN?!^׽u~{ߺ^׽uM;Ʋ% #qNj+XIC{"/jm͟M;'U^܋ϼQ~?vwHOB5U$*3_- O}rg8Lmzg}&41svfs_Bo|}{ߺUu't2vhn)ڝQŊaTnǘ8mMPGϳL7{b<Tm.¦IEp|GR( #"-3:3"PS$2s/Nv.`!Jma;fM*KV9Gnk]ogwr4sPjEv[%6nېlPAQݽWPn]dCG]V7VDUWbm;xnyr 1nW $r%tH^9.}}w[M$cYCe۹y%# uZdVVmn^ ;K:|wyb|r4۫)?/7S ј|.LC3SNztf%TqM_MUEWcp&捷L jB.^B6<D풯"S~o6gWoHm#k?g2\w9KEiV]ٯ ;rlGa4aEݧKw.vn"وmc~ r-ߏĖV6[Cjڮ-vYK,^_I<;q&-9_rnD]6J7K"E^-mDuRnGO0M't`?7?^H? ?C}шoN_&w2)ٷb ;<|y?JX'OSg'ۇ\AԴuOYk)o}ޘ_&?;uytcrYI&ڭ~y }Mq TpGBs ^>M8! GM#$6t𶝮?McøǞ:"\x/$<#JboJ{/z S?v3}O)|u'rG_rק_OSN4L^C޿=[VGX_O}sy-zcp;Jlϑv6Z^[~9SC]]k(w&Szڬ.vQcdxUc7HrykiTٶg }-,$}uF6,@M۰}-6qi7Ѽ xHϷm`GZ@3ΧusϺK,#)Nuu;UC6ܺ;Ĕ=ETn j*ܟqQ)Q|L]{_6n+@9#V{(S$[[J\p7v^J`kv۹eD`)v2aX LFuk*=]؟ȿפ#ITjޙ>=Vv3o?'j-^o$>ҋ毊W'{MkӶ?F={è(3!N] &Eq_[,l,(9}յ]ZZ[9cX3%S$xw-e"jM[rs4(lw5h/o} m1Ey ([Esm;׺}c>S|uO7|9vJlP캟sYy|/ݭ%\5?ߥ%-Eܾ6/ >6Oe65ƹ^exW2:E]b.=ͿϽq}]瞕+T}]J1 ӷ"ICev|6~rGƞt.`evءoڋnKJ%&[/%"knȯq^H-Sv|-tq Gx& +~ĶKʾ$ka2{s :isz ?i=IԐ0!['[/۲eso:)r]U\_-^ɞ J>a}g- meS%TI9{~^ZPn'*'hڜl ;<#X?[kUUno6 Ouw6Ӭ *Wngx“,fVA#]^;5q:ˮ{o쯇+GG/ڹi?|knk`ϿYWսy#yj/e5yJJS$6Z~}Bh=6Ϧѳ6Տq>;o_궟yKYu^=.>/bg_?>G1?7sMƷ@G |ܿKx5ѧI;uthD-Ovŧַ7^-q}-^o3mג;{nz4λ=/!YFooC^Z*rۏ5%`mJM׶6Fk:SWus xf_!doy~Yj;Ŷ?e?GGf2 n?uf:~TCһgvZM\3yA}gw:jNΘxWۆ XL\ <`xRYҋgkXM ]7S踓ͽ`%譭$..Z4Wpx{mOwd*Mw몔$cۻw#@,R*2lm'xױXlj 1I+r1S6g'Z.?b0G/:aI.ʉ)ck{z6ogg^ZGzϱrr춦EHsλ=׽uR>?WW|#tUvgˈgXna68#e }ßCA[*GF++LuO[{"DfG4eCjtVG+,NX/Gbئg$J-1=]b hˠfӨ.SPRWPUե| #(G:VġUԊuPeӨjB#Vr[zfoݰ)FmVǑ5 3mMw`ɭ-RM]OUI;:m{gx;L c*)[vDgweqokMޞ$E)TKC< eՎDd$t ׺1»Ʋ#Tz#RK#&QGeC0@Uʥ#R\cRY8k*mp{9W(2,QYT 0GJnM<7`\AQ+9{ +`6Z*Pj\ ;0)(B 5w.JȒlye|.yc;uIs:UM/jb-l//c$$툎&eg3#D@Re{<׺l7Z&7 ?6#lP͚T2=EUstڻiq294keO'|}kw7#g8F>}\sV->.JaK2"PT[ \W>s.()oCI+*$qZꉞGcR"@U(iI=JvM =3F\Rԫٛvv-F#-weq{n5QRn3,S#]sL.@{ݛMymy[6h%fܡUi³F!H>~4{+{l6K;WOeki"a;A*^{ܯ"\oӨ?!>]v_//wGN jzNݓ|Mo CQB|n?%>F*-sov8F^+*<{&Ru,++X!?s k71K,]]o݂v-;B{~NY[ůoΟ=AִlO˯gbGamԻnn=;&ml{?+V[%OSQ[ޏr1oO˲G'/\RHn%y-yA$rCgl )r"$W[jom=|W#mTSCWm)bܫI(k#:I${{S e+;m]eT|>J U]W*wⰵer%p cq,=.psM9y~yg+#6X~DQ[ \smr{yk+ܮEl}d䇙c (IVx>F6i'qos;{/?s._\w{Ϋ]7m]o^RqOQ $ ~R2^ݻnOLTp>w-E H`WMu2:揼Dz;:뷰eswÉ=0 Ю g;ڟ*3nwnëڹG{ev%V3}a[uM[m&Ta.V։iuՆtOi=yl囵L 4,OD$c6iQ s'7Y67$n $IX. ~g=%tE o,K6@UYNwݷa7mtӮiHbMLu#*.eEf 2@Y>e ;{&ߎ{#ov.OMojUӻ;\ͻ벸]Kd)7\c)9Jv&m {ܽͦkݶ[ޛQ4Q[{nPaY{Q o ak$F _ ;jh&vggHNJycy+ȧwvGO]W ŋӹ<>Bӻwd)u»kP9Oo {?/d=Cݎ>Qd/-ʏIw O-%M7{G<{R-{F6Ab`NЩ^ƸӬVVqkavPu7pb;#x6ؽ[5.ۛnN 5jSV෣o>[,^kK{EDI \)&H.ڛOx99wy9[E!X7*D,fΒI5~?׺^|պvl9pk? obDž_ꚼ=^ؙnk3#kFߕjɶ6,Vٽxt۹f\rqۗ6;R}Pq5ը ,w)&-0&wع7-ӛ{2]qd6F븉$|)m$fm.*/};'hnɶpUasU{'{|~у"X<ׇdŗ%=@$C#iaܯ1 )1`eH1;H̳FD{ ;yEjۡkoq;D ,oWy]9x5FRϠ>cMwev[=_4X/ֽWdⷭC 8(& sUP&G##mf+y^[{{1fhGqz{mK$Xs 6 [9'Olyk~pۡq.Ҳ'N|k]FhfM"N'I㻻u{ߺZ8򶇼q{'a]ѕ7}c1WT/r?!2qerͱ&? 7L9e,j9m]ϔmn-,6HI;z,bIHKWhoX7HpxvwD "Q8%FJ+^Z[]E$O562U5>h;>;=/gqL&N)YF-꾿rSUt4qɺq']7"lgoD6v5e{а\xdf˚WmkjI~'_-1a3&5%ң/;n@-?o ݛ n|-m\Rgo :>{Ÿ:#a̷L_囶eEeq;yxc]ID"f/@s657Y-7- mi,-'81M600 ܛo1;wpas\$5+A5EKjzdxъNZY^ 22IGGBUՀee`C) wYZnQcCxџn|7vZ&s/æ?RFSpHWgxr6ᷭ~wHnWuW{6o9+۽=q}DfKݎi٘s۴~6Ğ_7OoZܝw~ Ǐgn>Q;QՐg7?9[R /TշGysN폼\Ec %^Z]3-0J&F6qm~U7>ϯJ1$Q%ट]4[K}綷λ}b :V塯9˼Uѹg/,>Zۧx;{m{:*Ѳل.h (hVnm;{-mǷ[݅ƽ^#edZLZ2;[tHوsUqᡠ0p}]\Dwxf+rQVm}IQ>ɔ4OHPN^Gc[e.,D[͂+Eyo#dH+c l4{p[e]r{ǽfD+jwAlEfnjFsk7km6Iݹncӎc d4^~~ qpx -tpP6,2C%ҵc{ywp㷋Y`ۯ>a}Qm9mn" R9w|B)3۷Ɋ.ퟍ5-PRdqzns-E4[-śʿ{k{|ZEm{k\rs{6Ynk[^i7&/hj]6VRKI|7콟X\Wal̦^py#Qvf}>G,5>ObxVL6ݱϸ.˗7Fq;G,RCh xӮ'- `݋Il|W0m|immr*õG# $UD95sGp.Cq;{zz|nDՃߙ*QQ;/{!6{V~ 1[il&*|c(sյ;qo|bymWܹaKQ4X[i;tV}KgwySIg%و|sG#܋=)/ %bWtsxon-Y/nj7 ->}*0SI%ۆݏy- Xj/@Vڿp娶9vog=<=14dO 5̷?IX=~l[hL{n|]s,4)_;o%>VOսֻStGdm;+װ0]Z_L8 V.%DZ*o.i6;}{ic{k{y.wzW$m Ics/dv_&you\hd,t7Gs !#+ab=K?Jj'nmI9 U}|%4NۜHJ+{L߹\a _YEM`zy^$ 0l>u_/S=?u4]gnJ%|o^31q mLՠ,r#s9KpPm@+gޓt+^\ˆGJ0?j+zfm2<YHO2ۻϾd{)KݛSpSUUkjm\䤠Av#g0 IOO5AcOJ~|Ѵ_qmE:cq*ȅJ @$ N=r{헹Iy6X: ]骕F >B/%"drPG169vnU}p{y0p7Thh8R9`y:e,;9&JmV7*5L*Yo :넲G rM+qD$9qgv'j*4iQY@?!ϷMOg1^ MV?k2|PG)@9f}OsI{3QY M>~^q_-KZ}>_: ]\7%m!cleylNT<9TK@GS~7o~^>5)nѨǢ5zH9wߍ*1k{Z겱ϑ':OVzv%|δdCf2ŐE*̤XGkm61)ø"Vg Vr5Ou<-$ H-҃qOʾ5yWn[uF?}U{g;_䯡4Gp>/±B72}NAh'`n~M6Z?Zgsxq'IPn?o1ywOPl譙ܝUiwOɭ[뭭MCUY)7{),>-i)+~yaSwmGu(dq,Q4)$lTKxsLn\m`nS~s+rlnз[HNGk ,E* ,ͭ|X [;6by_CnntuvoSm˵w#fvV_{PI1=(Ujח=Z%8ŠH[il=?FLfFo_%>T&ff{Õnq[_n (_5V%D%ܦky/*گg[Whu_oeֻTn/=Wfқ}sXEswT>Mznx0G񿋷TUóeCoq}/g.;{>H-҃qOʾ5yWn[uF?}U{g;_䯡4Gp>/±B72}NAh'`n~M6Z?Zgsxq'IPn?o:htߛstu>su6BmWS 76cfUM8<ggoKte3;1un*46nنO7.˹lW[QlU=wteR-B 0[R.^`wݎk=mwߢ.e*G\2$5´?2Ctyد?}mWk:uuܯܷ2]~7ov_C3xiMj8xV7\]>Ou<-$ Ou<-$ >ҲY٪ګRiYGok30sr>dI[Mzay~Om|Ce7Ǟ};[s^bil|YPCDZa'o)mR=oݡ;e?}o׹:Cv6r69Ln;7uaqc۴o42r9 cjnTu6>@?easfF[DrFY<u ja#a[okP+r>ucthі%k{[mYO[=Mm:M'oíѷptSx϶tcozJ_nךOoH$q߯1R IißlHwwWoŗm;qLztOmz]Q-uq6^t6\?ݏ|yv9/IKy_cqH'_c &;}]>Koꗟ}Ojq[x@<GqX}юӵ1)1^k?=q[4 w|_ԂCDZa'o)mRߣo]"ko]H+Ǎ2>ŷwv4Y"Oݪn}{{k?.Ǐisr 5p>_jH'WŘ>M5v?})sV0j] #_=S'_n=g^⯭]]mvҭ}Wƛ plĩv )۽FBCQQoh+1{,_=Qqҋk+D%C5Cn!VȱGw9Ɔ.:oM/.޼{FArgtF$=%s^[pf?zctPx7E=^Vn/;=쟿_MY-'8[s o>72@ I]GdImbF<(Gڼ'.x?)'p/O <_;Kq\4Lo>=;o C{gY?l~}}7Egbb_4wm7`"O=s'Km-1B<ϵ=C>E;E'Gunp1!I뽽ܛ!!*vjM>4_ }b#[Dv||* KYwͶT1LWnh`'1@6+ Z#9Cܫ8!جw[8^KnA%\㉮Wk㯉io OAe6?he1m(y}K3 G&ݴ n> yǒa 9.xZiC2I q X''}ۑ9{gdkdܭ!:.D%g[qo$o C{gY?l~}}7Egbb_4wm2q9v|nd\KA>xPx3OcP..x?)'p/O <_;Kq\4Lo>=;o C{gY?l~}}7Egbb_4wm7`"O=s'Km-1B<ϵ=C>E;E'GunpCg3Y ɲz~m7s/oU8Y4+λqokmω2C,ݲa%s-.,⸍,L" $XmAePP7s{k}-Z--#;v5i.k2.fw7;yQ՟2$-ڦnW'Sx>v9/IKy_7nkR * ‰ƴNWg϶Rt}O5\D. Tx/][}޷`n=AmMFS_ zzLNX{·qe! #c ؽ]>C[ow>mv-r 0 FHbl0YT G$kc"vF;{B)4N[ҲIIU]Mm{?ޘ? OW}՛&x`;'7tV)f%3I{7|1o'.̐7x6Q<=[ih<я v} n}拯?Ow ǽÂOĎRx779Ϗo}Ny[pf?zctPx7E=^Vn/;=쟿_MY-'8[s q9v|nd\KA>xPx3OcPϵuN<{xrxpIj[f>:cy?$wWhX; {?p[{i`v;*0Yzݣ1n fw{KEZO٪wjȹW}[ vۤy%x,-rd`%F#& +gmf>[vvunXp%5EpIZ[&-³i \̞u-f&+ڽxwAIQIFga]WLU7Ó *ai.+%=/ڏ+\̤082J@GZmW^kwl*6fJikvb& Z*fikqRUB1ȡemW){Mmx$NѸPѐ#"6ݻv{& E ੡Ȩ?dž3Soj+X$-leu[#Vcc(^52I+PI6ͿZ7BLGͮ h++rO&=6o;Y"X +U|=*MHN**|fo9=PK4`fnlhX9(CT=)^Ͳ{; h۞S ׮P},ߍ;\]/HҮE8>cb:?_]oQQRN-b0SfY3OQ^$u{{^׺u{gzg_~7>91zvVV3-L;j,ר*jǜ+)xbV1|oqm^[Y˨Y!@8xLx,k)54F/}zMl.#؊*UG0ƒ4OOoRmΗ|E }U[%ܛ(m#Rg=ʱi|q ur2D08"VSZckzTJ)25 I!bEZx?V TJ| {a}x\ͯOtcWmh+__C`}9ޏc?ں 1폯-ڷ߿n;w_َl}{kkHվwݏu+wc|y5+6^O{6~tV̖cn\v' x ËTrͥ\:qAf,ʞ$R6w@ڡEhPlTL;M{q\4UHd<%̼(u$H Do14~$"sgo<ʑob-F8 ak\ǫ;{6Qk8\!!e )r'uY 'Vl~ Vjq5 >{^׺u{{^؟{wOhmʈzܥVfptj۸*RuhˏsOim~ZSm@dAJl xB4CdoeKd8Y4$n)+{6>oioduM6?%#=wA!EZ +-Ilnmɛޖ F j +Jse3xUE﷼ WYP*MqDY-p,_|KwRM5<{/~aw:QR&>;2jbS8 p)lO76 aD, $?zIeQix%S\N@)[{{^׺u{{^$ᄅKQS/;ȳ8|Uceh֦lnr4dtFGWU`}伵[.ܤ@R=C2ѷV 1_@vF#>Od_FPFz kK#W-l(mzH#mAQC=N?bYٷ-ŢKD5h5A\v{Zz{0x Tv(d1xke#wp:foPwͲ>&ߛ/qP?;7l{_/NVVcr4GQKf?ACGG [76s7~T&wTɊۯ3VK)+BFٔsmNNʯr|l>ڻ9M94IJyUtj榪)O97^goH$n-Éue`Ə!#vP3sV|; g%P)팳Pi B# ҼqI_T'Hhg{cmC_ ߿[׿ټP{cm{t9kr Y[h7.CcO?ߛXםۗ[kxǍm.ڻ?tSf4o==b4nޫYP4M ŽrGIY4z:r5l>=դE8G&xVѥRsACB.837b;tbn~Vo͗Gftwg=+Qbk1I#h$Iq|Ƚ˵A8u6I&T=E*$(w[Cۜ6sd hI" nټP{cm{t9kr :m=IwU/rbL~4|JJ.Џ0mhxyTTTUQR55J|m7ɶ[Hn[uWԲp0UBtG#Dnʧl#7mǗmccHjm/%Ք1*!5fg Ku%X{t;vj^>6Lozo?߻$_oxzo([ɿh/|/j}Ώ xpëq-4K'IƲА@X"C'{wncUgN1y! p| {Nݯ]/iE=joɺU49^#ҥ˹hڪj jwͿ`9s"ޔDY# m[ Amk a l,>̻5rXҭ۷FYf$GάvjvԴS!%21gtXU['L|ט'[Or5'FۑoM74R~M<ɓ{72OתѵUux]{VU~meVh_];mϲvx&7=SOJğ+W4ڳ)ؘ^|>.s6g˚<˓Ocۘ]yݶWר-ŸWRp{[ V-Jʉo@筛*[HlI Mt^7VؤgrAg|Ů.#xW>sݍIG||*5oL\݌/zõZW|5mZt#cքxY|=3 (LY#uѻ{y|N{ܓSxnxBkU.sG|M˼4uٛ7fZJ n`dm.`MOS-=n6妩Yw̒YmKEky.fMZ%Gtx2Ip;TpݶŇy8f'XUGdHTrG*2,IZ9uG(?~hfFbzޝ0*z9ޗ6ܦ?_Ə]K5omqYMɚb˓PҬu0C#\A(--m ;-4 $HV4v l˻[3lH[#HѮ.젷GBB*n2av鐠}nڻx S嚅q5y*yzH {j͝cxeh%Ի=Yq=f'ܙ|v.! <]5 *WS21u|kmqtmbrۮЀYc@JD,cG`܎X14պA; tyd+*K3 aeQ|n-|~.OЇm\v.㬆kzՓiRFe?"cV+c$14y0*e'A:g=}=K o&Gڒ4$ x 14|oFtW*^}bqo)}:M|uH53/ϐ[b W캝9Xݍ,[!]AQSPd۔5԰V?rcf/e˞J-BXMj*_qZT?}mnu"HMٴ 1wBU!"3JОD6--4Svݻ.jI%jI`tv- qꌷpYfާaܕqK@/HN~Jϟ2 )6wǸKQS@kO6w(ִAXu{{^׺u{FWtGnCl=ŵu,uUmt۲i+]"bRby,uZjgGך"l6IM15:YI RzPww-;]ŅNX.ShҁfjhbPm_ 7]:w{#[q_c=g{#3.X]AQ3;}[%=+|Fc1Ww^v<{[g-}6hͽյ42;vdF [{{xKd{ͻ[m|fEn-..."DLmY YXwKWGþ ?o>y#OyV/~KwnpLXMkGm'ӦhKFM< -G|?lկmmu8|Mz]w^.\~ߝ7X|;GSWK.pT}C{rPԛ,Ve5ڌUj0לfbNki-ʹ\jݥXoA d1ۥMȐosE#{[n߷H/$vR_meU,;yx%{]=½OV m_6v>m~pmlPwɊZҷ`ӛw.{7-CgpO)+?5{ow+n70_mc2mGgA(JB. B=7NKwvH坴Cw(E݂sF>spn-BX [k=׎=>xI/7}aS}Wc{~_u?p* m~5MZtߍths[y~5\=|?ӫ^px]]{/{vou̓Ԙԙ=ӆ| &ڻ)KqQyuUf}16gvmvY)+3PwemymUcgBRYKovrMO/hR [p{ÉN}>G_jI_Htrd%<\P\q?-BQH <-k o%玈Dx4/?ƒ؛w ޻#|w<~l'}ÿt5'#i0xӯGyM>'/vWPokcjzV4իn<*x5}SEx WUv~vLN>Zn-vn[6+c|k|5+1uQ "W*&{5܂=~yOa KN@ֽi㝥iZ}PYu,2A^[d^d2foim[taK}?ӺڑDҺU+ۻ_*ݕjݻmϏ[g6ۊ7I;[RUm/{fX]HAn*ڜM6r?6l;b|?"~^|u&'IQzgDYw;_h<ū|yJ/;k_mWo1ݷ|CYe<$CK]1Imn&d:דvd0x>4{C\#qԫs.>{t|o!a1oi("ܻz|9{uubV{cw&B)~ ?'`g7q#>c<1R滋v=56v^ܔ;0&hv6:yZ>5ӴZm}m2ڡ ?"@{{^lMó"I>(wrWwUQnbB,"x/ﹼʼr1T;)aOA%LfG-P{3EɷY3]s+8h՚Zj(S b߯gm d,|IYѼ3L:Y] Zc,̳ؔ 7#~GmxNݟzw%^ԯ]w_?7VؓdK;S[\J?,,R6?xiwD/'g&sVITGp9ڵA|Ea&$m2XK+6k9[s 樐,eo hM/f/·7h{WXe9פ#>At.Z ~MG-[QxϾwe~v1BxI/7}aS}Wc{~_u?pKu6jyTxi}N:oƊ}T4ixz~~s>MW6_t׶>&^._^AK;evaͫҟ7>흇;/c5v6^w3ne3n1OD#g?ew>__vϖ7' #JeDGo {xaw_yu6ݣ8/]_mܮ9j|Fǿg4ЭE,p 7O.M8..lf}hH mMi$]ݜ^}oWs;߻7'_?7Ϲ!ޟsGc7x~ iÂ$~, >GiSڌ/ǓW~%x_WEkzn';OLn1x(r8]6be&૪xhh6 8une:vFk=>tlJ* ɐISaYw:<;G:hn/J:}Ž6>%;[x`!؍;.Y<.v6{~`}e{NUha{bid;!-<Z4&n}yP}-``u\[y';lqqz(P#xo焟}vKe<ѿ'U<w%Yx29}ΰO*]t-oOx(}ܠ4{g.Z_׫uߨMO&7;ݛWQѿ;6[loս[G9s[zFǓlǹRs]7&dw9MPͿ26^둦*qyk$!wC_XM[RW=o<˞{ۋVW>oD V!5OyzO[:)]}Ve}ՑdqTvRd6mE>N9bbrjxe4x"6<*{[ZBʳ(YYLU5VXuȌ.b=}R~ttRmoe`UY][ToB4"-RP- av{^׺u{{^׺ңv7*6|tB뽡luM'OQڶhQ :e~x(QN8i$:STؿv{m͟S_-M$C5VXup̟}σe@v845G OY##4l^ K}G,n]ˏǷ+iwV*ij̈{Osy$ۥɅ*䀾 vP?O,T佮DZffWl[14t|}ŽKߧ+1y,&f+PVb݂̅ygVK2YMU# ]A=K%UՀ*VH {/kΕZ|nS/ Y= !>1 %un>'YiT2F_:[oql崐 ΢HI OyRj P1x^U>ݼԄ&8܉j K%2Q}0Y>a&Rf0`+RC_QTFJOI]EPF}}J'duaFWRU" Qjnmm&Y-&]rVA#ӯ:Q׽u~{ߺ^׽uF]{xXBb!'K j |]NG-ܟS (+kIZ"9Z&y^]" y$TCd:KH!CW>9ہ6vCeByC4:kn-ruEGޯ\FS,ߥoo!KB}2%2+xp鉮D $0ɤGp` |.7$_V(D.Y̖wSw$E$[-EͭʽMCvN}y?ǟ,Uqhb;X˸zWeVuF[7K}O$lSPcjwo˵Xo 䶷9 ohTmG?`No;kW?qysޜjMōe5SoA/wx=sG[]~?-xOoO{]/i|8%>3Y~x߮Y?V}~ۋG@عo=W){*pѺh;ex>K QOlٕͷwS⣏wϓ-ǝ`y#f+՚}B_s#g+=]z#~Q3xZAmTw@*n[1l&Wiuf'9 c;)4{tAؙwqcrt*!7o{~GN0mcTܭ1t}DI$,;puS7>|}۽6i%ʕ6 ]atbm((FnCdSwF?i#_{yF;O!5ڴoG7-O]Su |1xPQ7bЄ/4v 6_x4O7qL i+Ϻڟ*?} 7ON?}sG>}i|;wOOʻ^r6?SM:xW}2Wk{z6EoMZ®'c]~?W/wO~_{=[Aӷofmҹ~cz^;wgjqgrKU|,٥C`w}si [IuI-F\dC _>Yܽ9+mRs5̗/w"ږiծ "kLxq˼!;Wx|;ٽ3~_}uߛxcj_s<콱U;zŔۋ5|56KTUbbGc;'2o#7H."(XEgҋ kinqd*am2{l{0ܡdzܳMs4_lFmJK%0- -=>;b|?"~^|u&'IQzgDYw;_h<ū|yJ/ \5N6Hۀc>!zfQ!%E~~_yOOcx2R]?5ӽ! ~9ۂm&zzmD c{wG;Y{+機t+\ c.ge_yQc6~]yh#"TKTkva>w| ;l;ZZL;=ĉní׏#;LϾN!ʻ'}s}Y~F=wvf+tb:z`ۣ-ޛ%>PFi)1;g.a'7%q '$xm fXD,ɵIϾo屿#r7oӭIuz$Wf-x@+l;pɼUl'-ݛ3؟|nh6M,7.c;|J.nē0wvRק` dd{&i,Uqi- :lq-n-[ZI\!WvnCܹib)%-u-w$tgm+Nʹ{:Ɏm]mywO>j^1͇ >=5lzNI :^9~Dxtk- [/[?2~f8E_ys ^.PWXe9פ#>At.Z ~MG-[Qx~j}G'X?Gǭc>!zfQ!%_w[mן*2:g~;/;]&#yLhv^/tϹV--Ȋm m˟xx6Gal["gn;kfm"7S⁷Qш]{rlpn{u!}[o%Lv _^mwO*ޛ7M7 W{O?n?cr+j!Iֻ O۟uvjc[|oykhx>cncu}LxThWK[Vmc-=v;UXwI弑4*=smfI&ס"Դ[sr}뽶&>ÏfI6KmmYOh`pXџh&Sg r{hqKA{ʻ?EH3uNrhV~feye\"^(m46R?ЍZ"^бkf_D٫vv>)1yjGll.s5✴TcwޘTCXiv.YjJc3$g$5 ={H`]JjrsıI4Q? 0Dc>;M.UVK:+VhV(&$}-?=/{56fvcnZJ|Kt֫;tn宖l]_fK$ej7zc"(YZ[[w;B~(dWIX0ɷD\͞r׷^Oiʼ7+MlE#^,OXۤMr&d,dk5tUYnOw=27OughV-G{v?ms۹ DžShUxh<==| ?Olv<_s4.xQޛ>-۳u^ /D5YI* 'uۏ)uݡIwb)fTܛ%8lk$3v0#rӗXkp7"ic>" ²F$e LҽR8Ms2.ݹDapCgʌ_Ο߬orػ3{aQnSX ٳ_qfL[blVK֟}J$b9{ܠH$K}HRh a΂HRk p/yol~{%Uhv sAa,<ޅC5v 0Bo?ݏʷ{t_7%&M˱f7fm۰mˤ53_if]Uzf5 mNW]ˋ_8iʓ%ldH,M;ۯۿ(7.?Ve0W1^&N֍YHlH`IwK?no|Cfe}77|~WkOv}5[7.?Oo'oǦ[)x}^h=:#}Vv~۟c0[j;7U[׮qe,{%.W|^)S "d17 .6|^gg.'(cㅶ8-[pZqFK ڱ[yyCm`5lm[ v{mep]f[vɸFMٿ) AKWTl=.ګ,ŸrP~۵16 T E˒x{/Oc``!w,0g(+8b@*ӭXc $lm۬9/cG3Z+[Vh{#Wk 4}{?;+dm.{;05덉rM[Wdo:ߵEDQ*da1ǂ~C.=' K۽MHΧnՕ횚E랞yjAǵiZm>)TiU@ Ex 'r[q*~&XSJxay+OB[cpxv AGb()1x^>*J n7O% $ R±(DEFO<3Msq+=ČY,ƬĜI$zAk6,vѠTU**c޿ߺZo?f]CElOn +2ut0ImqjO50] U\"IГtd#_oA𥤚T ʄ) RN[}yPsL0n6PG$FJRuO/z!╕u+9=lXVn-5^|u=2x$IJN +}9Pr[+.PC%DH+HE2ymi-}d PBl?/pS^׽u~{ߺ^sx<;b63{Oqc֦[SѭeSAY" a%e`YmW;/mIcj`hAS[imUZnaxZ$R*(ETPA]|{7ko?/x|}FG :;NGkfۙۛ7 T$Tq1vSVf$;L-cTjQitK{]HOK ُw. n&1ԋ'l 5~`[o?>Fᅱ :qNg;lo(64\49-E>3/jtx~׺(mr0]lm5Gp$e2ۗxED#7K-o<8V.-9uTG7~\NΉv,;~Mgʹ70ŵA'.r0*Kq--vCȖC† n Ϗ8Ke%ڝv)o wsW3=/ 5KO?{vɷ s5h#ct:n_;W@^'JAIGSzrũ76qOͿsv_Q1mvW=}d>vؾxύe~d2][5KC-'^omڟ޼[ǽ=_óyT^lmGZ(IlxZ[Bw‘?BuB~e:}z^G̾xw47h>4a|hޗ4-NVݯ/$)S;D`ڝ;PgytM.snɍu7ڍ[! Rɳ.G{r=;Yor%Gh I5%!+4vH^Q mvotxw{wELp"eȐk(w O/hR [p{ÉN}>G_jI_H;trd%<\P\q?-BQH}<-k o%玈Dx4/?ƒ؛w ޻#|w<~l'}ÿt5'#i0xӯGyM>'/vWPokcjzV4իn<*x5}SExW5olͻwA޺ϳ7^szn@g;|WLk*O{W7'<G-#)y^_6MCv\]49.o,~-nlg͏iۗbe _mO 6O5 ݷE C53wWuuQ+>5;_}}?A_m[dϜg(﹅[vø^'KK]_R6MuKnivW]u>4_KCqdSLw~1;{1?:J[?'Ǫ~MG-[Qx8\ji~vѵ]Gǯv e0 -t;r-{u͒x^OexBkU.sqRZvޘ~Y~[EV-vOY /ux9vbŹr{Qjm7T4}Ѻ?1nsXp#jeY^T*{yBa'۵}_fwCq,Au/9^`61K)GM7/2{gomݹ̨۟5vY\ݛ];͌df_k yEg[SC;ďݧDĮtK%6k⸜MIo{%6lK x=OЕ!FoK/<ͻA|a5|aüNm~~~E6~c-U߼'Ss] 5Nߓr9m 1moI˜ 3JKK]2%[)sYin6X9^m>.jb'ᵆr `w"i^⶟OnY6fmDuH;m}?5_}[k&7˽7|oݒqS 񍯷~l=7]y?ɭdߴ>Guw]M8aո%äYhH o_}oy=71*ϧk<bu@=}E_d]}GJ]ҎJ9Nb:xeH[e4nO⸜݌Ywk7?y?ѶZJ,'IK^g&O{]ZyrF]?V;*c ҋ#V쵯N9:?F=hG e0 -t"hݽn'=Iy<7 ȍa}Ui\=w`չl-ŀdvUE6\o1G"i"- ^K+&[QF`wTO;l?ua,̱Lx- )K$iMvi&\5=xO(x|(f7e;k#Ӷ>orWՋP$n^Q_o;2lc.'$4nnU]!ZRJ%̫/1#h_mkC&<{Ansn56VIe jw؅"Ǚ2u]?f5ĤW=SbsrRc}zbQ aػƊfV_G*;mh̒G/d8ֈ(@K\ #u)$D\w0J"XrH49U[So},DloYKyZh)A[_6/dֻf1sY NfYCqmC9 e%1]OwHۂm^4.d) DO8i[Sq [x6lnwk4mFc3kI?y\bM1v6#07frne>`adp٬^WE=L]o غvRWK#۵.>?P+h=ܖY#B."UR$o8kȕVYm,LyלO_w۞gmMd 6K\7e?|3{ws/_/3sz ?cF9yঞ<8"OOo4~ﶗ} l2,Ol꼭&K UoC[*jm܅T4 }%|{wH'; ߉$KF*]r2|ERVt[YGЃ9*B8mhGZ4X0 c[i%YcůFzP|OK]uepTo}˫v&Ouctto+ے\TZiO7+sϵ$S˦}mSXU߇?[K7Iw ܣK;sȋoui`4F5͢^7߭ܜVSA%h%Y,Lב;,PL%iSw ">@|MEzǧs]U 505ͯ7%von6٩(9?cgͻo)=g&2-',qx]Ti$fFMK[&<ie*+ܨM0IYKG3rlER ;(1lo?1+Yn^.ً1>:qsݛiFqX+29(M5%52344߯vk}HDHd)-1Ʋcqjr,n{hI_qܼI[7\4*t"W@}6fu{kR=;kv U5. Y*ޟEewB53$uۥnfydjWbMpvlۭ6ol#ckpƵ'LqD5&T{ߺ^׽u~{ߺU{ҧv#+i3ݡ_MeRLn$n:e3D$mFEf߻+/4$ȭkdr 詤:J+#<:ܛ.q +jd0uRDF0@=SLo. eU62- N K?iǪNB6Ry6M9^)w̤5|rŠH5%XϬ8rs|ѿ4`ˤ8+#Eeq|}{ߺ_ߺT>8Ww:۶I=#mO$g5Uٕ4m!aPH"IU:NBڹ.U +ۯnܣO a.C*rjW!7:{cswad%v֚QTV"|8VW@M/%?&w'Jd+ٵ:}46k7h L: 9 `K{S]ӓyۦRpK9FgTebܧ[j=ӓ'aiBYC4CZ|**^K^co:^׽u~{ߺ^׽uWꭻiccul{[:Rldcۙ9>1O π5D"/Dr lu/ YIu<`Ym ߾7R۞ji 5^!T+!SM6ֻK1;:o`0o{m܍ *6vK(j|JR`M T林[o>>ӼUH2\3mNnm߸}p'6n}6;;3}}nym!s[G;)rǷwWPMw-@Zwwyhwy_]wOW}h?Q1z?q_s..{˟Ntv_> '} ~xm6JxztqBs x vIrݹ/8Wfm7M #\F+ عC]}t[6/u-9!]m%ãA+I, h8P+$;2%ݴc¶KuQ WDTA$1qpA&y߻۪O[M_WPII򝩼!s1wa᰹ JWMW&ս5m&jno[2%Z\+Km~LKk^&wW[dvɵ^2Zhv|wfR9/-ٖ VgT)k2\IolfMOkBup| ?ެȭYь|ϱެq[wrR+걵gǁfo^r˼˲Apn[HXmdoY7w.=W{4s4ohum+mgIY<~9I)?ymke]U󏲶nMє.ݓ 9ٲm-ڛ9g;lLCN/!;.iGU5,{U";%-.G˩{ f~oU&đ&]C%s ن&=KD֍ {w+Dt7ݖ=_Y#0<qo|m㴘.avIO+6wPw&-~^^Iv)4V/ZhO7e ~+|EoO>cC M)O?wgoO+wVJ8*:naŊC=Y#;LOmқ3w#>zJ[-sv3e Fi(Ti'/y}>Ctiˇ&tX|KO(x$b/vjcq6jJ I%{MO? ~}G]ޟ̧;3XI7-ѝl8 w/6o x͸;l5}vGoaVJ{mryζ͎2\tMm$2@$󋘢}.r=mlEL;}qu\md w+kci4E/ƾI{eG~ g߽Uh.pptoOH[>L?vҏ? Mw%Μ{~gOP7#ʴOvHVo~m#8=/h?a{dQc˘߻RlU5|hS&6l9Sa~{=ʎIw6aql-RƝY%3s$0^gxo^F:s/~sǴE/G $-7TyEnx=;TY]{OjqۓNMmAj;{;6k{u~sx [y^%.lI*DxVhJsf[iG0)P`h6VSWw>-qX;i*aۻ)Su |^\>3m |-Իvm,YCI{6z,(5.Hܛ_[i9#nNyWGuu}|흙g)?!7m;뤱Yv\] ,/`żLVSCOsxy%=O]pwTMrF;IvIOA-ė3&X ) p{U.۱kvtgd|xݍHaijXf5絥ns}BoN| j~킦ܘ/];N6Wn޹mw\Lfir[߳5<ەNP9}Ob7ۯ#؈WL\]JQmjvI;UV{vm?eǺ1cldn&Is0[}kw v\َݕw][/Qy{K{a){+/5S;Kޛo}c%Nuݕݱ;\w;d{CJ٠Iasmg #EuGgjf)g{.?n[ѵ%.mT7pd1u}p,w -7'[%o|~{sb_rwkrfQ;3jo/uN'6RϢHkr۬‚iF)j, g.s8*i:%k}7v,mZ}vԋu>=>cqad*gíSee(w; bKYmf3$FUHU[dDK)-&گe+Ȯ%ØOop^K[/,u;Zu;ss|tS,FDl%>~Dyܮ)*i3;r~6hiX6V:FTKƶݯmrVQ-YA*`2E*ˈ7sjn{iv@.7;uB"Vt*t#ծQѓv]{ߺ^׽u~{ߺ^֟?2ߐ7M%-{ŸVf@jPt$ eyw}}j Y].A+w#$k4uaБ쟣{{^׺u{x Fݔ+=ˋu%Xʜ>fWc*hTFY$~Zy=Zu`+﮶-_d6m/FHvTJ:HaIRA=|>p|cܟ >NnmSg!ATװU@8-6Abjz(r4t#HokF۷OM@њr$MgYFG@$o?oh}l ۳bJ@TnhWGބ מ~쭸'=]]U~bJv$|m 4M(T`6{c[oKI<9ˆxv^ZYi+# ҿe9x{X}0am #ϋpP%_n"hk4G#5^l}C}ڕ?#G12}˻˫y.usȹ`|aOF34MGiiE;7(rǏI[B_uU|J_]jM!O???큵*xGbdwWz]_|h/CQg'1f6k!7&bjj(aLYj u2+<;[%F b$X@I$,qƋUT[;K+XᅤBdFW!@Iyf$7Vu]qmvC:ʹ6z ]WSUMSMSh_TwͲ8۷xMj#H¾$Kki5 뷁(ʗn۴ͺ6W3<~4E#4~ZS»Inf3]wHtS>?ž`mJ?#>e{_޼ǗW:;s?2|giGE)mJiC<}OתWux]{VU~m~'=_1gl WS??~'L|ט'[\̰x>0'F|?|?Ji[m4"C<}OתWux]{VU~mj{^+;Ckܦws%bq6{oⵘJzxoYYu"r/w/^GuJG#HbB 8bO4gvnv 0'F|?|?Ji[m4"C<}OתWux]{VU~m~'=_1gl WS??~'L|ט'[\̰x>0'F|?|?Ji[m4"C<}OתWux]{VU~mb>]R?_} Wkx;IMd|BckM|}^{%rkx27O|bAoun1~red3xZ_|hdn>qx,?O$?A{]P/xqp@rvw-QҾ}lүz.ӦX;+u}R? )=2:礨5';c?_nOm֒%Iɿ-^?A\znOՎĴ"?xwOx>="mi?jTx2ZxWQ4pБG7}5ء>sݍIG||*5oL\݌/zõZWն-kӶNяZ|CYe<$CK]17o?w[{x^O x2Rc_ EKyxJ kuscso{eq$7ȯete!*GY!ygiZ]X_=rG"$n]tu%YXe$A]-#Oz#coR$x&O=wu}1Nk3,7ѦyF=4~4R~M<qG+x&Vж]UCZkwHtS>?ž`mJ?#>e{_޼ǗW:?~e9<=4(7SOiMqG+x&Vж]UCZkwHtS>?ž`mJ?#>e{_޼ǗW:?~e9<=4(7SOiMqG+x&Vж]UCZk="w]]~덇kmuTz:jZmܴD(N >*}6nnI5i# X -3*Mr/n6\lwhbIO ='ùJi@u!O???큵*xGbdwWz]_|s xz4iQoM;MO-)S<_^h[_^.}uZ˭U:[)GP~G}6_OHL{{2^c˫os?2|giGE)mOS<_^h[_^.}uZ˭U0[#ezWl r'̖ W|ۗu9c)2>]3f3f=iۦx.&ƈVY:T7DI彺Fߔ_7u1;/k;3:<%e:'jdD7-S>׸m9VGd{&9WdQH;+mmvv]hU$RA%ՇA4;Hڨ ^:[)GP~G}6_OHL{{2^c˫ot\̰x>0'F|?|?Ji[m4"]7(rǏI[B_uU|J_]jM!O???큵*xGbdwWz]_|hYًd K5ٴa m4 (PKi*R9z/ld2 Fkg0vk-]EI5]j 0÷w/!3L9RMA1UPy*!7hԩ dWDb22`A#;M9g9^9#u**) U̻s"v[']el8eufJǻ}&,#ua2˸JϒF){ڢ Sg5^el6-6# V{S/kx|7agm$mvI$EHב]疬_vC -yda"+_] E[#,w֧ >?.g=eukt[~*s5UP9&MW9rl۹,H0CJ b;c!%wE":uͿh/uH#K즯Efg$9:ҭ eyJG+.ٻGoڻiP/j읷;g%vC&l5 u\cU<$wۥfydm*i@bNPcuϷmNĺE坨fcʼn5=)=o^׽u~{ߺ^sݣSwkJvۙÐ WAE>BJHH౒hen,ACS]S*u:f{{ٱmZep-OsHH֮ҊpDþXǺoۋj]D55sh{Gz|9g;ݷgz6dg܋ݻkI3VSQQDfL46ow]oE߷ Au%mD@Hjw!V+[;g7!$"H)&TґHR5:~cmvn?m ۻSx wUUAOQ}|U_kCKy&I_Mݙ'W;y&yv,Ɗ&<vllbeoEԝ)EƊOI^~ߺ^֯𠟌[)v.a>^^:Z dbPORjXcG;ċr5u3WEhUHLN4#7>~^O:l~¦4_*:Wr yY:UiYAڛݸrj7Lգ+ﭵ"1_gCRƲ2e4{AkmÞv0̅.ThRVcy]f i_RwیbY7{)Wic@H]*$HKs0'FϬ׺u{{^׺u|2ݝ1UݽӘ|냋ܥ܎TcW=44l0REUMMY[}y6 DVU=+Gb"2;m\2Z [;iicH e?EP(XH]Z|;'&wf;=ޛɱ?w}u'[w6o =K٘Ѳf3SUOAM#q7h%}bV9xkDmrV"jy}ǜ#wyg!8;v)&Sۃ2Fe)MK Ju=c{Ow6.Ã~0p}q o`ue }nmӔ|WVFM%6;/O{ϴqnn0p䵽czľWKgz|ɾRnWwwV[\^;X[fQ49T=n\Ѻw6*]-{grVO:JJm'w=sU"IA b%#*,y|nlk -'I#[$& 7$kHDVEi`6G9ZnI{o$Rd5QqnB,R=iXNcS m1:pn]͊r5vK~llܕSz56|lI,ve7y*RPB؉cĈ&'wÚHNZNF[IgrLoZH#SAm|y3ln4E+YHmU-#50W yo ب>qw#Wd[?3[c``))Ğ NmS}W5%-qw#Wd[?3[c``))Ğ NmS}W5%-qw#Wd[?3[c``))Ğ NmS}W5%-qw#Wd[?3[c``))Ğ NmS}W5%-qw#Wd[?3[c``))Ğ NmS}W5%-qw#Wd[?3[c``))Ğ NmS}W5%-уCŤmDzHd=vܯym{d6\ ۅ-dŷVyo`QvbmDsI{9-?+qn^M[Ŀ; E]{o K}o\殣=AMhuNs]uf$c6o^<]&YCx%ΗծL03u3ƧBk] #R3xݽc{+Rj'H r18lm/ޣlmk7Nvr3l`YUGW >c9RS)jU`^KW0vNU42hȦA&: Gr̫$Cwe}} 9,A(FMFBC0-ڇ3׺u{{^׺u+ml͝/Dv~RT[ٵXJsٚ5ti%UJ,rtе{x2,DP#1`gI)& }}Nc͚Lʗe* .C/"Fyb.IOm>Wn:zNNniR=>?yֆ *1 ^hfISLJ߽ݮ9Z 6{7Po)k,񫏈Io=;v?lllͻU1RUE%sfۛkch4]2}/oz-iyk3F ZZI]q=vwfmcWp BHO 6Uv "ԑЍ죣{{^׺u{{^Vo[+qo&K{"*LNU6[oGE> C3Ud4ʹJjlm}V,41 ` *3\6.e?/=:|A+ -0K ju^O$i񵑥^S9Եy:jkrbZ̙L :zZ6E&^{ ;%5rҤ\ԉVSEKᑍ$s1 "w/#}%so?*33mThg@MdgRdM˜ov펬}쾿?~ymڟ?>Ò16}^{ɰo.v5j2 :<}z:<&̼?s4i#M_hu}UG[A;d =jEN_kgWu&-ժ4G\֞w2?F:Oѻ]WW鯍;Wdh;#aVi6O܏eȿIo|zÍ_/w|_e]V>U\hkU~z“ON]w'4i #Adq~W'7xr_^_ctj_.ط|_f]V6U\hkU~j};z ߬ѧL^'zhv)]_SoJI=g__cػiG/AIۿmW7FM{v{ѫUbikW>U~j}>zo lѧL^'FοOm_=]ZWƬ#7G?AHۿmW;FMzv{ѫUbikW>U~j};~o lѦFux4l] WƏWtg]? Q>^sW#mѫ{Wy}&ɽExEժH4֫?Oq5i>G;YM&< hV)}D{3+dVk5}c#U?.mq5}7Rl^'].Z:~캿þwNt?A}^ɧwOi]V'txUƟU~j};ئ-ѵI:4ѳm)_=]v?^͙WF/*5yhS<6mW+VN]jZxoOGlsx^hѝZ h6i}D>ͪc۟ ? Os}? _jEɧxOj]V'W| W-i7K[ͣkӦFuktRSo +⦪]3zeOHtq Nc{u{eol.2cetu\eROAVup=8rd dnlijM4SC!Q^L&)HFZ?1ܯukNQKe}-`h.#3TW1+<$deV~}pB?v}g7g.l/9lVڝ~|B2Qd)>_&];\w/`nM7g)`'m~/zy7OZ6,~ԏSEsۣEmO7<40}dfv!"XkK|5ֻvγ]iʋ%6 G4J~ch?x,j[oy?u6;ݽiC]+S_OuoӶOluɗpěºv$&ռ.:UVs$;dSV5(/_%ލko3>fwu']_)Jܙ _^mV,0{rnw-aOxxb(qIq.NOkōۆu-ڭq"s!{\Ѕa%Ɠ`vWn7wW;vٴY{[D|#`-O*;U>f[eggT;}5_<M&aU}e1p;u~1fGڢ*].^=9zxT[E{Vi`{Q.8Z8ܒbխK:w;[I],W{%4rXPճY IÖh.Q_4lѭhŵi+wc}8\V+_u Źpjv>;dAM`${^,g0{jU<9 +wn v[˖dgI8cKĻ$%nidogrMjHi%9;HPng3=tR{"Cu_ok?vxtVMq{zӮֱUq> կ J Iy7}O-V4 uxZiFί 4EO޻6v횏?gS}շ￾QïͶnI^8Z6j1I_4x{jӦ! M(sLJM8SDpo=Um6G3~w>To|:o)Is6۸v5Q4ixxRWjy7mMnڴҒ! M(sLJM8SDpo-SmG3~{>To:o'Is6۸v 5Q4i𥯧%~uVM)"҇:htӏ?ZU>;r|9ds>{xJMzmpMzfkZ i5WK_OJ O&I`mZiIWί4Okݴ|oumce> -V/ŦOTokmkc0ZSO<)k_64h`mT$C]^g:hiN>,tֽû6O6ߟ~9tqEKy~ngMit"צV)֨šu1O Jxo_4h mT$S]^g:hN>,tֽúG&cOcZ0fv7>7ŦOo_5kij)]kS’jmw-h(kLW=|XyCvGS}/ ECy~n\wM)5jg(ZR\b޿ S˹mϣE'U)GS]^g:XOk[mTx|7}y1o/ ǎ龿5f{]9Uj[=k*i[rQE͒˽=Y wQ*j6>9q=-knc 扃4q6ђʡR'{iC4Dcq߽G|MʱhY] 7b"7$H~aGmɝ s''d;G殫p-|w>;WUG^z^kQ'Y?B Fʪ5tHHUHtOd&k} yՂ-%f=>NĩT@akYkx#Ezu{{^׺u{۸{[hwWUbkM[+0UjÉX'pӻ3314Uӊܝ\_g*)⣠dXa8{=G΄,uJʚu's7|jb]ΦbNj}ܟDe}D!#wUy %bT$b8UUW~n魵zכb HJW%fs4irѶw;USXiGNg1DhryxM]FP*j-$ٞOL卓c57}$nYBҽa{ߺ^ߺ^׽u;=~XmTDݏ@jܸl0lUEYVM[u7CAUUI%ϭ%W 5 n*3#<ƃLxwWT^"1 ܘ#f ,QGm[dۗyࢮNT,dh2Y9vԌPUn&XZ:iŴAn[%;tBѰ*%4kaBuRi=so,o7[Vi>fhRT2BYZDF!mX@as>o 3,Y,VW[y nBwx&GX#Euk;uGBU*@ kŽp$#dt`U A uwD^mw ؛/_4Y96Mem6N/_ep$+^c=ڹv4܋˦ Jx`ۛ!PGpP>῁}{/9ϑzĽŪ NYQxIQnv_pAsA*DŽ`qsjk-]׺us3qZe6? O/_YZ1XzMN()C;dOڅe KXܗPZH C@ xS.-EKP]i :j Q+?({=6Vw|}w;8ljn,jA{=:R% +}cy'yKtc;} l$hJBm2$H4 Y0fs4 7r\}M%EIJ,}5S%\ɰoL2u{{^׺u{{^׺u{{^׺u{{^׺u˯[;LNiehsf楧! ,>nL^sasr) CS U(IIqc۴BFDTt- gI2e+E|o7I+F%nލԥΣEO#:R@ҫvRg{^׺uMksq OkajVE_"5gf?шBS_]{;.z#r{{W)$ğ0٥:>z7܍k CQ=p m c9_D?4{:mɽhNm:L&iwUFLl9J erS`Y$Y%*{\I[L*$j`0;{mPGʶ[p5*Iq+F &Yxsv x|N۸foq\ AKpXqN2((u B1"(Pa\^\Oww;u+wv%ĒI$I]uH"EDDP**P:sO~{ߺ^׽u~{ߺZ?//6EvQin&7"G$ró6~]1׆x%/]\<H G鹼b6qTԀP$I]C"߾˷{]񮂱RX HJkKn]sPӊ}SMɸ1pUn:z/l̔ɨ24[5,?{N|1me.g"y8؄B2 HTtȤ~>۫\nwB Ӊ$@pDed+$ڃ N{{^׺ߺ^׽tZm~}՛қyMM#LSq|TYgigJz"Cٮżser6m QQ²FeEX&ɺl;ewF,Hڏd`4۽o۟Uv}GM`1Xa0ۮoSd9>ک|5xL|TOW"d ~-]E&[rdYb2TAY+e/7nUg&mc0{+1}|x!۠RO,#j59 H(gr2迹~Nwf|쏙=1ܻG+s#0ϲ0j;h6Z>I-^:WF"kzec}.m㶹7DR2F;8RԬ N.%Iv^3`| ߵiQ6$*X$]-ulP=UnݭjZVW-wݽ݉ސNhJ '*DU8UKVtT.-_'(Vh:[uT[fcfQ$eKYcKk=m{b^콵#wc9!2S O e%U-]$ Nch+CSM4UG">g׏o[uAAVGRQ$̎Awj=dkM2Fա C#xBG" ? m+3a$0ESOW eڻq1SwY*ZL4lQEG鿳>m>mC~c $TH^$-Ifay簻ϵ;n:I/*M&'P+\G4j VDWU'?w^;+sv GMT_FՓ:6!am[|ۑ'o7ɖg%WǮLс| ]|XͿui[?n~P<8Bl[ k?x!Euq&ɚYlj|ڻcr{E3 doI6f:ͭ7آ枂Ym$63&rخDmݞpN^ڞ[b YPLe1LPܫ]p=weRHD.Y+B%$Z6=V6k9Wm^6̬^ G_O#W+,~g 簞n^8EЁ*䫪p#ؽ#lmۤT.ڝn3*EIp8uhXӫ=_J1TZllUu4xvlf& _3y"z㦐6e# kdjXYP3TE,50Y<˰r6̛[l``P|Nc@N4ꅺWs|=x>5d6o:aŪNe;nteWc)+&' ,o%e\Q_v},o?TM$p۲<Pm;ƒ70W8yKc'>ۚ,En^[#y_b>$q$ ndM$)$aUse1xܛW#AG\ؼQS1WOCPdza2xDEY98qy$PISSxrUrДܘB ]U`.T/g8v>BvD3h :tE:%hݝV"zs&X?]M l۱wPծ˒LԹ?£2YIUFq s}?7fxcdUq PR-DIdZonew~||o ż)1hVVTĹ><eq];6mlSlb>)dVV&J%ee3xx~C) }[niKI&`:kTs2dej mӰŵ6*Te*Q33TU,SN_eu~j?6r|[Ӹr-V;# RS:'nW@̓uݵE2Wszp~egWY,Ϟy̭۸YO |CkIw!{yȷ$ ]!aboMK{^_˓p7{ &˶6yhjh{5GQMM",F)>{ʹ{gnf2 tx (AIWiaSxĐRjvf$ Y&0dYn.h`:bt]g{g66 `1w'jʺɪr9|_%U5fC!Y5E~FjY_s{oWq>vITDP8*FǴcV)m[&ZTffbYس#I,HIWa}iwaT5IўõvTe{xN&kjTuhj*<]7[߹,JrRihI]F!Hc)^eKYX[d֤5)2)eyrbHEo59`o]Anv-QntZ|Nn&.{;sh60ϐTE&>9jkZ:xԝr9& oDSxQ5i\kpį& kǍk{}ˎ9#/}kxbSGi&xigh}:î6P-A7kl SK4Tq%^<}ٌcIW[:CO,_onRXS]EDDRNUPh:DzrϷl{\A,mbXQA4fKU݂NTWѯ^׽u~ߺ^׽u~R;M#'mOMit^'wc(2Cq,|t(dWSi)|G*SvsgNYfmtQUcF8ڪuie(VJ6j)}꽢9>^i&B3TD"сZD_5O>15-A,K/V`WqcjL;`AVXq5S4YU{q,<~)%Qiiȅw׽u~!~Nt͑]Ͼ^ y;=F"v \-Ï=#BR @'rl彪Y2"<[Xv 4Fp#Wa9)ͺN b'tVDX44چD22)֟ڟ(?68y6 [;gQ&"}ú3-G-,R,ܔFi)) ~l$ytdݙŔM1 8Ҡ{C*߹>^l[\-.(RƚVLD9%6vk zKGUtmaweˎUi_hދ!SKKJxi'UU5uXs7;:s5OV7aX2tViT),"$qG SR$ltnG]u7e-˳6?wmߏ8%HaIᬣ%24csS㫩᪥b mtzos}HJB dՑIN<˴l{\mW)HڢGF ȌE" &?zaz-~uo7I3T;C31ReF6dՕe9yza{ s #JSvI cq U>}ݹmfoY.mVEI(NnʽT5ث7'TVT6#%GEorl|5i[jɩTeva>FD9m >war[ۇwJLg\8斧Q4U0cL>k}9~Iaø9VPHȂZ!!*5Q6E8{%Z,naÛT-4u1 V¬]ה]w5x#YcՉtK(cRX!ࠒ8[M}t73m}}'F4whM#9WI&osL?u:|^gevV[?l<&۟'&Z ÑX.#9Ae2q0%-3sln X*ild35El)-5mEEd545UTaW)v;/^oPa$Z9RC#K$x%r?S4mq_'E,6J8 xʯ F~^ާy ļofwIבz;?edx$SWMW{oF{ҒmH,ϊ#\\@YbR#-dog'>^7UHmXxM$ l&Gmt[K!vEXȊ9a-{gRmؽ1[gmce7%-4*S5:W2UGMECLsEOO6[NVNfiRx*Y݊(gr ŻnvõAۦ$5QTE Q1տwV9$Jk~fȍWl97WbJMÁLo ݽ Tbh+L^.a"lP7;_nyBo~Q=˺ o`*Ebf6Ehxvivo6m"dT!YbTHmYf},>{۵f5EUVq' Y8t1bjMXwY YIẔV*jUTYx[SWOQ-rai^DŽDyelSYq:g#Q 4UeT7.$6սݶy wR"EjH*L5yf!pI>Obj7& $7rLT3̔pI_TVTȱCrT { pnRl!#Fv A4PSkr6͚KpHI]c@XF UEjITZ4?=O^ͳ6ݞ}Ӷ)jԵcs=MA*ʬ5>R P\9m.tltnlylJDRt$bJ,B%$- }!l7MÚ|`2f\6HB̳xx1Lng[8n pXz}`v~bhx3*֭'&)QX\jW3s }9E6{%[L h۽p 3<#^Leua'rzsx;m\ȴA e^j=caiUGkAܻ=+3uRRԮɤeYXMչa۫XivIP>#q!\KeOן \۵[2nvgVa{rw&l]Ɂܛ~j&cXqIMS40ץ21 }m}>]}Ln4a:[IHV\xE-sAyzߚoy6yI"GB48d Y~x]rö"4$*jTo kk՞{mq8=0y\5RC展OEhxgdxJ=oqqgqݤNUԆVVR 1smm{mqgynJсVGVYYI A uG͵3vw ^޸jwO{u~[9;Y!|ᥫzJ R*,#ڶܴ ʪ ;mpchmE`D`|7s,Ov@ r%`3["IT4BnEM,Ŀ?%>gn9;^Xi-Udu jn,%,JdKM_EUGVQ:UQO>sܕ}TBGpo ѹ udtu˘̊{;˷ie6 $SXXGBDj2+!vjfSbvRRcgnge^#qTȁd($1K "z'66u籝3mMѻn|<ŁqMB,\T%PN}-k9Gwy5ˆi}9xg"EYQ|rϻo|%\x%Ǐ4~,42 q[\셒Š @Y4XxHA$] UQO׶ȡDJ£\#Gh`iՙS\7_U*S#"fh91sWR׵L'`GnMnnrk2J]AJ$*1\4oJo&Ku$0[,֩"rItZTuD/lSa+QCIɽKGۣrm-{ M퓥c3YՇ˚C40<ƪG-2Ѯ|BdK~}ʺ$nVNAUTExD 頧Fu^eUpimW v%C#$QiUrIXT֤|!&.=C6fiPA۴Ÿ3y*L>O=|ɦ*UsWWOZ"X$9vXpYfX1@ҚHȬ獷ۮQݹtB[(Ҁ;UQSRKɠ;I#riI|uvLqfh[Chǖ9W$jaY\&!Y'C)ZT ynvd) %FV@XV? &ͻo.ͶDG$41rb DduR2Ld.6~t;V؝-d-ۣNJCqzcFfj}54S$Ol=۷)msU v}EuWyrƴUTxg-ik$m*$Z]DBFHbV2댉cɏ"~5|vO#cϼ{vC`8ěQE>MazPRT_Tܙȼ|u ۹a:'S#Һ6ea2UC0sǸ|k͟]q7};A5ҿbRśAA%pҢ= 53@lܝن]۳krm\>43Y&H||F*gdq!GCMPwܩ,{^H(ZȤ*3+vu-yl.-og$39BV%ϋ <&I*Fdp w{weCH;j7.lGel+wajFDr]ER׻=\OFD.uy\n xQ귚4hkv$VR$/ns;ލr|it: u 3F#-,ʎGӵF!=N *a|T2O5Ȏ9>S-ݒ1ʩ#c¡WEzge9yqo#yiai#Exjuv>'jDRkKbn|ڹNGm *5m.5YYYl$tմGzB[/{.iA<$ݨIZYybŝjZ"jsy:%ա.IG`TzP$X?<11;!vʞm'~AGld3~l{]_>G积y,]3d'-6nz7=}~{b/J,"QߊsHƌÎV^ekxo9Kq&)rXJ)%e4h5>.Vr۽j Z) Е9 T, G+~pq\NT#W P65}2+6|T+j7n3:#MC(EtSW*)s%i8_O͵\{b)%,PATUZ4 du7]yK7%jʈOTh(i$fe`U OZ]#\TyZy6-\Sol=ׅ5۫=[>ߥg+QVTCC.6Zyr϶>?2%$'aJ&KFUYiU (ߺ|v0ܫ0HXp5G.vXYZ|_zo?mlnϤ뱌9 R]UnUmݭ6]>*ZX^DJsvu[!ٚkhnT_"&$VݨHHnm'5s[r31D h8#BB$aƾ6%K)a}}?T ٜZ}Q؂: -+,yJ2_{IX{9r%73 " <&TRwM/Q"S$Fܿ{y{Crnz}5B;DfCp &cO8d%dϿ_77,) hG[:LTUԧ;MkyM#[-UmmmubEW-;U'%{adXZ\ͥ: AT J]V7&+6HVo)drͽS%$#%sʌ&:ld[>oE,E"CCMBǿy~шbr 9faB?JJ\xD$i^_l?1{Com2f]^$+#ԴVd̬!*6#+౴8|&CKaXV6((} BQ"P yynrK3Y%$I$Mz$V""(TDPUU@ t힞׺u/9v7壇nv NqۙLia$dl}!|fJO2ifPd%ok=}帳-MEm.IHƓEXx}wT$[]"ЌH聪W\e QLr]Ѵͩ=AMU@UQ6mFT!UwWKX(ժiCo8HcVsP *ˉ迨xCKQ,7]X,Rh $B8 %q+/ݗ܋z/jJh˘UuZHٔ{klÕimvjInfK;LnhTG݀m5EFJ qrTI(>#]{9̾_Ȳ-#V5T"P 8XعY% CHϕ=ڠ aGOym!XZDQh!1O)_d2* iWYOGC)V$4/?1HMo+.Ӫud:;>d:w8 zQcڧ^)*h6Fͮ?--PcjJrjo?sSGyEHMD]A %Bj$§?=n=MxۓH6ZQHp,S h]Â;V}2OJ}Ѵð%cwjH/c(gqTCn 6ZjjzJhᤥ2s&m{۽ʂ 'q1xɪ6eFᄎ1=|d3n#fk(;{sK2lt`TRYkHy[~9eZ\Q6t#i},z-[Uͼ5˓4oݶo dR-exD F= wL̒`+^m7]w?my) HaI&R$v䬶H$WK[u{kefV8c?Y̮ Iucddw&UR}e=gFIM,>g EX0Zo.WrbmkkFM'Ԯ\/&{p[3]Qa#ƁuJL3hu}B44l3v~/X-ˀUnC!yܥ9LZ5H7^0Uc bl:Wyj|y?ۻgc=iw4[C 5aYڂM3Z&cUɸNjNOEAG "i5)Vx"2` ?/U )[>:+3) n.Y>8Ne֩pTCNRjru"JdZ}lۇ^v"WR<&WFA+rXk+ircalOy3wW*RDQ۩BR(J4ߒ}_09,30{C-6ݽkQLݒnܶ/ 6ɽf~Av+(3Dt^r&m{K(G^dr:F5 x䣽in(ٹ=Ϝw^_="yVk6Y)<۬Y$+Q鈹4ž]*pbBRof<ʻDKmd 7|[>ڭKw Zx6o03?3/W3:csl)󕴸tq5RBzEU ˆ!HjVDF'Μ<˻Ͱ1BQ;a 0$3wVՇsw=s=yc8o̯`^8:_4.0mWl_3K؊**ZhabLmÔv^K[ywDrO *Tѕf;w9{w3sl\mIhnT2" Q, #W$։w:țJ䳟Hap؜{/Nx\enk3d:qRPq8|m=^G-LMOO+"309"hmӔ..'H-Y""fv!UTYH\G9[[$mWjo UDPYUAf$ =T?'ya>0[{p9 J-p!\W#%C,2lm.vHL.Vh8c?qoock{+*I_JCa _<ߟU0uj lo`nj;]7QTm Am9Nߪ#aX?Uөbˋwx} ZZR Z2x1TT4YXW >ͲG?X[sps1V CW!i ڇ!H eFuv>X|.fnod-$SY!!G]N@2\nk0D(JET0F q)]B8ĝͥ#Zsz-fufݗrݍ9C_Tz셤1kəii*kz??nM[t2H:4O=^_/pKiu&#],TG,s'r}[;rxyݻ&TrylOdZMRVe) jUѧmi#JCi`GcFЎc%{O3oq- ד圮|O*$~*?qx[>ޡ }݁gcbil̎K?ͯQ1lUu-$t?e90ɷ~'+#$,48BȲxk~֌ "xfRX$ّd24F}]O{ߺ^׽u~{ߺEoi6o!qm׶(۷n;#]Qˆܴti}MgO 4rUfkUfWR ¡$M }..2⩫t|l|'I]M_Flfoldb#O\XZϴXu}!pS^Sc%|+y 1Wu*@Q@[%̞"%'>Vw:αl!1j _^ܲ붚[YϭW|c'ԙZ-^['=˴;oo⪰u[shj%TPdJm}R&/a^XSͱәwIRҲ- au$H>" kС9y.'s=nܫonsr Č%_ )$Kw\'^㶖Rclm>>Ii21O -m>Zȫ`Ƭ4YD1KڻqdnRsf UX qF!FXIXYeDp[FZ#-hU`gY42]B~3l|)>5{v.[w1#Vd3_EVJz9d%'_EOUЮu_[k}6ő‘*!] r2|.O|}·[Ź[WSq2)i!y9+v%߇:dtW n1jjkkj ʪtkt!10q')y7>j`f\ PUUPI,iWfbXk9kil孎hcRjrؓùٚQUt}׽u~{ߺ^׽uߺ^׽u~{ߺ^` 7z& ~7v{nny:v5mZ,fCpa H+)(ꦦJڹC_r.}樷˶J5H"DBt $j𳉣ݎM`i-6-`4 #rvRDW#kytS|:rwpuZ:ޒ* 9e|PRWEQSO7Nb~S_`^ ՆhYuxQÖ9dC>tO -l9mYh@IRe6j,r,4r7koܛ!YCrjDԵ[b0ݷ`pk$m$4x}4Yx\D= PQBŤB{U`^C^}6aw+ U]R]7 u :7G͋z\ōͷ(r3L{h`")dc43#[Yon6$e C #mEZR ԬHQ}^{-Zn[tI&cV'uTDy!Yljtl8O .ڵuF 7ޥ|53X*\M U*29*eHD_t_bkGk\E#4H@c]ٔV[wr[奔m% {d͙UX4]QT鍕I 5"`ށcGPq;n s`鿹]Q1Sbv$9nM=Da YxH lGge.4z#HJ q{##3;&YLp۾AnuuhD #3%D5/W#'fɩrwan]ظ,uuf݂(5%lpxYd~2ȇ7ϖ椗hH5vdЊ2֪}g6n<;եIs4CWАVԌiK/+^.C;Cpm )bz?;J JU{ \&+)gh+K",{Iv멼[HrIk =KnQjGtw^6&R~?/rI;W;i 1sG:O@єF9|d?@|Y_}6'q\l{fm}8QxLkfV-ٹ3P&܏ԬӶ᮪[qVVPT㨾prڹޮjtWqX/3:[ F8PH#U-HE@H>ok'ہTvkdVl R;N] 0~|g;ϵq[rTQ>*nݟ}c3xťR[ ӼQ25rGsL&9fIb]aFK)daU2:=nYjאy8F+۲.=h4EX$Y~M;7tÑvYP܄vjM׻dWc+vVOWG40jQ*y#Y75ܺTxkAui+i1t5ﷺ]Ň*ڦzI!ZFXЄK"0}'1h77jnv6ktd#gʈ;o+JUNJx`JQHttxw wm2q#RH^$cj3yoyQqۆ4GW2.ؤА`NOUI]#!Nؑcwo}/in֬v6.g\?'$9b>ʾH̵vïp~\4$Z ǐ+ô4N.`bqsʜ-Nz;(|%!C,H e2oi Ocm}(՜^xLfcM}uNNax3[_kW]K}q}%5I+@Qܖ4PT1olm#E5,tV%$-#v~=ـ{_nL&+⦎j#Xi<6zol%~ jy*LױYKV)`$(ƇJYs?gM޽< ^ҖJ&n6JFiɦO[7݃ٮﭭIH奠HՕ !jMq8{h,/羕@ֺtW L g[[}mZ2[_zm&y28kKˌRPeUc#vja-H(w l%X+B`Fb$P{ng){ h)hP\+Uʬ80}-׺u{{^|{C unjvvx(:~k󷶻>݂O䈪y" % |k{c{ d[9p %"3HaeՖ޽+^j m۶rrSt`j%͒K5=uIUU"rd骩3皹S=ET%)THY5"8 dpJDH'79'tg 9`J8G1ʬ2FJ0tL7$;3?5z Q7*<}'bue|u݋ӇSоkjfچt:䧚d1\۝m2X8Z$ȤWmb,5+I ']G޶)F\@M^`i o `KS$~{ߺ^׽u~S};?=Qvck`cPSű75-uv:=6쯟R49Lf'-j9ǑcNT{vnWmA>;F@&Aj*,R##,'S)ͳϹnV/fLX)գwolͣ^SbMVp*lTPdV:Dɡ[PsSkmv_xv+0SΟgA ߽'3mne7(UTy-z~?;˘m~Z}=@諶]61iva䖺8i*r^/CEI<Ѣ sgݧ>[lRrۓQ5RmS@r,ʱ@rWޯlilJ J(RdH%Gy$E7GЏ=Y1kwl͟U{[~mM{K]7v 0UQTYG%^#3K[zJXLr"ـ>Xn;u}5L;F⢆0$Clw{I,7m dj*MEFzȃe_rY.t3 %pS䦥&ST@+2\SLX_/z^rإۚMm,pѩ* UM8DDTS|R^}9K{ SUDbGq5#T/,}Ȗ lgefh*ofcBHba6}km ,EٙI:#_UUy%HP( ߝ4/Ew GImmm˲ 5]m]CkV[/RK 9گly>KrY=P%% B@)/{';[=+D4a@(j4jk%j59ۻv<t쟲c;S1>Yjx:賛i,,~/NX*" sc|5bRTFԌU$Y%vROY~]15WZB/;b Lp"Y[=τ[ڶ$~j#U[b!igWM{+DZHhSzFYEizHFrU"S|A Ջ4|x~ȫ*u:|#I^JJzidve3BH4{]#C %ƛ~lo6"D2SP#ggwjTm֣ǝGz1Wz^޴5~E5WwmKUU2ͥh\ءSǾOr._)b2<8CKe'lެQSE >_xStfݶr+Gs}Q9 ɐTm1X*25 jG<{;xnrWLjSA@( (PPP:A$r]-(i$V\Ո5$׉wtoIT󧺳{VPn[eZ:8*38aYGs53.C LŊ<Nj&zQr*Ҥ,3 -20UTBB˩zuVu]⧃/SF3 yd#6*Y've,bO>a=|H(&IB@Jf4+AӻW-r˱VRJsB\-H cU,I֕4N~tVo;25V;wne!I>_#G&UnEـtwтm5Þ(dE>]^j=GG}E.uFij |H_E25Ru21}+{ E/=wy ˞,E~(ο={v]m^7l=4tz;f{n 3=DPK6--r,}I"]TeBdS~R>ggwu|jc'ј5qe(o7}[RTfVb}LM|t] 5sC]6 ]V yf*BD~%Urj:goWHaNS2/3)/PG_2B{H~BJXi ZWF?d;$)em͕5u:Xěto:Z\xkᡚH,r"),vwf";=N]uP:6 2^ֿ#jK农 AR ȨHӨn_ה{qvEfWmamj0OT[2wqtJSSMIFzyq><5՟,Z÷ IhIhWďuU\G\ س{-{C0 +xRwGltQ EWYRY#En7j8,c\p8JJͥO#5,OKJUd#x偭>Ǽù\e%PnDF]jŁ%(04`9oBu9]]zYnKF(-vY4Y S\9^A?z8|܍6嗪3RPanwݔpAF iaiz)"1络s3m0z "f5"*?^\NLFb\>(D#.tYeoTahJt{ŝL{ߺ^׽u~O3:WUT2)u]%|TYΫPi 0]N% s 0j۟nwrw ZyʖHP֘+aZYVfhiC幷KAn+换()]-2i-İA.]? ~|w4MnN6T=NFJl{j\EVTCDVM=C4j}<#jI#h TB 8 ~󊛩PĈU#RcD5E/(, s,MoX{[7fq[VN ɚf+ZL5ecYwfrYZh衩c|nc=;덣eHA 4(J\VCFFXQkmwhg KT:ۆ &)#e^X vI.'xMu~{ߺ^׽u~{ߺ^ߺ^׽u~{ߺ^׽u~TAXy7)chhKEg!PPnZ&M|$A^h?ۿn/ͼ3SOMEKDeEAņ~wul((ll@3,rј7v0nl 9LtLB1jh.X UV23bJyWݮP{Is1*,ưP(?R dI9>s7AeGIa`dF:%GF(/\EG#wBb2nIlT헃pr&I1(3JA4qP5Ya|yylJXPyjd}"&n)#Ͻ[+,_ eJERMҾ*T0$гE'KZlQp'G=L6V]nݣel{TRRn26Z<2ڪj8%ruZYJKL>/ E2[e~5m|d/wM"r2ͬh/.T"#L=g R OW;+->3읹opm<}!KlLzόq5E0qg/&ۜ_9S^rxBIFk@KʈìEbv~^Mw䍮 rQ12aAB$._?w0_=+ձ6Bsfps{7j䨅lG[[ 5U<[J(hMxadK 2")YD8 ̾o=۬J]JY1xިdۘĒPL͹Wt{{^?¾N96\X< ,Z`4u=<)]bY&u52Y?JR^h>mQW6K$;TNMI ^a{?oTH$:8pҹx S5o:Zc#6z{W1) ))&ܻj EK^ yV'x悷︭O-sRN[$"@#arc?mj-vwac#>o2%SM ȉr~Bݵv'xs@ ~ѣ z+?sw{e4ˬF?%MgAw˧ubz;%5 &"-FOE_:ocam>6{G}bQk.nokd "s4 g]Gqrx}/3F?G[wome(.|x{n|PMz%97S+B@mLw;+`m'H``r ~"z* vo;k[ôH!qOr K"ܩY^h4t7l7e! եc#<E1<ʻVYy(GHsՐw1-uwnTUPKSGeE *ٙq;Bbl5}J[~nʱ^" .Ac!tjz=r퍌\y~$ E AVI՟:b)!඾* SVwewnUi䙫k*y`G0wod2.y|M#bhE1OSɼ9vU#D;{^j\+]nĕԁ9З{^׺u\+f3ܲŕtJPݵ9۽{l4;O;mͳ+ETD9,RKmI7=_`mvHw64A$WT#$+D h6ͫlmNhY٣EhY[:KH3\4efN8^; c\."bqQxuPc(H$HUB= u"j=ty׽u~1gT7dWGY 4Sn I h)hf ,sMIIR<܍=eV<FOvP\ITW#rkvm.T9Aj< G+6wzwn<vTlRKOWlb3(Pӭ]TUrY*r*{KʋinAe Y >Awb8"D|:4La4wF$j.#g!|km/ 4٩!s ,+n(!Ze7U|_KE#ɑG^{v>ͮR!ĤH, V%jlWyފ\*h [Yco+6haMwp묚׺u{{^׺u{{^ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺU ?N]8q"*%hk!RvV7exJvJ顭1)cd>_w˻_%ꪖ6Uƕi 5ơdqx/`vtvg 4E 4C%#YUR MFSY*=Av01Tla.K\8WhXNKUI+<,Z,7URa8C-, ̝i^^{+VK~F&jA4f3*sx֨ӭɾ3ޖK#쟑Xz%Z VE7M{*V>Rnq{3{su}|qk"PYTQM̨!fx1(zdo406:j@3(Y׸S{^2*")gv!UUEٙrO$ID@:Џdw/dtq j⥠O)-ftmlႪM4)ihR3K"nnsZ{G죛O U CYh*܅YuaVw5Ha .5cpX 6 iqx|6K7;!Q"$TE ynvwwbĖfbIfbIf$I$׮[[iiEi*""DEUUTN^{+UmBnvnnG= j J[UvLtgO3/a{mua [!$1h1$A(XT IsMtڗ»[@ 6Լ31$Wl~{lRjWKuWM%Me}LGM.Ffygȼ>wv%$^}םVP@(Ak}tˉnLvprXJjj0] u{{^5lUIT5SSO5rCCI$5KNb,EȒFG0TdWFGMʮJIB:I4849K'> |GpLZ|vj[t\w(^5GCSsMi)0Ƈ^R[/đBG*$22΄K2$13_p}ܸn%uieZ4.Rc beC |Ub3w:F|rMrD0[ xsQnv=['cO%|XIb(7Y7~tNqkFxcG!8i)TDK_'z/d(ax99xR$+A@\?,{#{^׺u{{^'${rኧpo=ŇJy*g984.Hm^-շOuvA!"s@Ifpqvە kD*MFIg鯮;_=UbVnm6^{Zi*'M74SU/\Cis]IRThܣPXUGA鍟~ykt9Ll8tX$C Bu{hcq$urW)uPHL V hN{W!!!IIY}SWrrTYlFo+m VjMнA=R>{Mk>'sfsJU 2Ev ) S&|=u/KiCCgEECI.B?dnwVl흱7"Ue[osФ+Q^()"JOcG.**-EcJu]Djj@:E^n^M RϡKiP$(( <:l7>n<ǎ=_tQچK{5UˌGpe1Dcb(Օ5$a` cb8 uQG*њi%wtL/O,.yfh"%Qͱ*s[kǏWHԹ=MUS5]]m?$%A޳d?'T$̴+!EHgF*11۞ܕFYi! ^3Z-Q-1.}^`|g35ޟ#X'Y[zfo~P5*(0f`ǖ A6U2wnKo#qڏsjA;FУ$xmt{7*R֎ATiRUJmEHY&)6?w;w/_ʺpWOAxLM 9?ۇLN֜GwjKDQ# Y\Jj_u{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ_ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^/Kklڜ/eh0uؽٸg-dzj*`4UMܸj4u"=UZSIK%T{=K=ܒd4[= s Z?VXˇ({a67 $KZ (V@h*֓Iw+vldan%rtX,Gccn)iGMtU4:$'E/KySy+ݞ_緹Y=i/f1CG QY97׍ouh:`P9JLR*cq"P-<1l&Jߙir -<9-/ GF"e0P $Om/ne(Ix!Q o۹nm-!Ғa'8,5H*Л22U=Y qvg2|$)㿒[K-146ĺ7QiH>SI:bWčP"zћo̿7uSҋ; Mܴ&W3(,ԫf#h1t%|ji{/>{%/m{[yXIT(OuH]+W^H+ETZ~K&cH'vun{z|{ߺ^r~׺tVպ {tmWaM𸤢5O_7- ,lxy Vڻ_(/w ڜX1VjmZLJ ㏽%%۾- bPAզCX ս/VZN>J ٲT]yǤU9 mC]S_ //wMzc %Գ evr5P|ǰ[.⳴P51D~6׺u/a6Og 24۟s[#GM)?djYHV>[~mY+E-Ҵ:>j5?<}3lHlP $G ~/ `?1:Իnm _wrn*lbcG^];a)h0N?߶ol!@ Q]B_ѐ V_":y 7[ɶb46`$GG F{uv߅8L&v,ʠ&ᰕ2EM]: ]3 Sui_wfprٮ$g*H%[wqSPm|4;=Ő` ֌QaPXp$tgfu~+;nmh b(+6 KFSx">84l;7>p)YdbbʪIsVq҈~,ms)k$KcLq(@H+ ((QE:oo~|]KkCؘ ֹcnAkBQ FU7zY.g"iժ4TjsQ{[8k}0JӦGW)^!ۯ{^׺_s{l^뽵ҙzkWK\{ysJcFcZ# 䰔O I^{gW>K̈$±ပЏPc>]cm6Z'ěīi *P<_Պ*Q׻F[4}1,}e:qu튺~j3S`u{{#A]Djb8冂SUQƒ*d=iy;R>O"(]]|4e l7S^:sMh3Q"h;-"1F$FQ >ש{xə$nM3C?`nCۃwc76Pxm\m sOӭf׷$Ei GP"30sMH\t/~՞O-;*B2͡ˤS Rj_; Iȝwԇ\+[Y5Ga"F: x? A9yu%}ڝb<0[e4^wc,:u{{^KirNQMݛV6|O_4љ;i$5Ybhr G= "p"Ec}*O GUKY \W{@< 4Bu]h+zDvGc~ۛ#q=1܀:Zdd)h衪eczɢY62}Ϙ7;-gi+ -IK1 Q3* {\omhEAT3h$UY)_9oWμOz1[(1k`59.Ǧ[RRm5 A.^|j亓?0YKϻM[$eQit [Ėw]ћC"'stݾky!Y#`Y52Uՙ\j5ާkm7K)mQK!P6bYk)&*wpvc \~ނCGkQ% tR-5NF ˼2%1xKÎgi<=ꐳjzC(WH^cy>W$%-HY.`DJdƫQ1x;u~4 1Ñ~usOGv˾oRGfgRl㕨zxzL~bjj(o({jomw35LB8V8 X؂˶^[ DIZ4hgbA0ݼpnEw8Z\K>+5lʓ-55>|ջO"b2W}dT`9^!2lE@{bLj,o"E&1SyGVߢw`cU|1#ʑO}6ݮېt7Rm#R3vDCD18uG"#^C-qddbZ%$L;3$RK/_K5͹ruxXvC%Nڦl^4 ȵkS#)#}ۭoOmջ$, {b@^67]_rϼ> å:QdohßH\9mvۿ-/n|0 j0ulŦ28ٮwF Z5YF#:^ T>S( +,8ꍙH$g׳ oۜ6lUX #m*8 uA?w\Y+drVF{fr{(UϖLyIM籗Ss?f%QW^B4ڱk`2Z$A,xe֖0;BYrG@ZI\Sqh213k0u;orQVVeR1 >ߊZ((Xq)dT Sb9m}}⵸OnbE9iy$lmj%PJY;ػ nxki!Ȯ.@ Oβx/8m.wg^׽u~.럢ln^=vF+_Yӭ"m|/7[]dұShj`0=ˏoomy1rDhk#C.'fQ4v8-Q{ſv;nͺ_"QJdƑ1~l4RxxZ]sd}+j5jjfW#䪦j婨YFW{{%;UsRhJ""ɲmnGb*Ř<ļ3;;1%㤷YM.bXΦY 9-t` Vەtuet4m==k-FRDk:P(P.Cu}=-{=ŢmQԸy^7hcbm.T&i"G/WwnlRJpvig㖷 7/=T8hjjy"E]Qg8s({ Vnhђ(I)NVVH~br/ S`ާqc#8%V0t38@vVHV8i^؟:eZ)vvClf_%WSYYSk+eMN_1]=SGN$46;{Ԋۍm*@*(pTUPZK*l˛_+0{]@Xij$vf*EUP :u{!z^+7lMK]ؓJښk[(G兄x,%]0`ڔNlG}r|Z&`b@Oѿ._}9|7+Y]"$r]SN5&/֭19ŷ&E3)c[7c4~}Ӏrb2c\Im{_Hq$[h۞2㲈6[|>-t~m6ă %v'm&6Lc#lQ}y\2棞dV)TL?Sf_m(.i5h#y tWK Ȥ.{-TuYl, ,zur$`l\3ЖQFOE|~~bpt;b1cܙRH RtT{l9rKKWE.,Lh;Nל;dtHR]&U@D V=_a.}{ߺ^׽t(=}\,WS* b_WKY;pb1jJI(`OݽFk7&;I4u JdbpU%Xu %lVK9(S$2eY,E ùY$FxeI!HRGj7L>sԯOIP׵ k g.jO:_v}MMniQOF`+o.`6d* ċs QA_ڏ7Iiy$RLPeq5N" ;}-%aqEn? .MHgEIø:vo]}W9ZG)`2MfKm*=Y_)0pL&ʡG2!;?6csA۾9FWM}Ue[PaeZv&$JLd\ n$ep#IBQ]s05L'?-DpC#p|Crg5PUV c ;/eugz~,"rb8-py<,[ʤb >#m/4I+`nv>V;Z6GW1UJ+! B$Oubkndh"M::Jڢ D5UU~W#8#&S$EcN{s1|չ˼s;HT*XQٝzq\r~{bZmqB.K1fj *c#Z"*C'G{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽uߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺT.硪6wFz\48ʭGN U-F&)b/T2Qh|{}EfMY9.'9n7=$i5΀.A*JdxI%Vp$tFwhZ r oD!x\GəիzOݠ/G=9Se)1 QEu7k;_tcSdi⎾Zy%2I$wuE2M4mYXK'l>Bov: sGnuSUE!gɍ1!җ*aM}_q}"V3۲Ȟ$4`#'Ky<Xc}(.KP}UXQ8ÛRaTwRA"z:AsUwfmm,B+EQ\ve.i[OD}9g['^8?%?޿>,8n6}5p:N+_GGd$^d஢/ݰa7LiS;I~%Z}E|fYTE繜xXX-x;UXs(j5WT4F._nJdYYU.*BP ]HYggׯ{^׺u{{^->$t>D3i R,7]>ViqXJ:́EdȽ%6BEWUc)r&_s5mc7gb^R(U' vWXP7c&<}od:FHƊP+$YVQj֘?K_}ߠ/y}* #9&g0O@xzԵmDt+zqOɟw.Dg VPi"GA<*Y4$u0k1jz{-w!,so*&"s)2FJKq{?uN?S`W kk'y=-5-.Ct=5$y,F(c%"(ᦡ{:oW;te *JJ'$43ԮP +N^1 B\@I U F"(9П{^׺u ͭԹ}p<w] uYL6f|vOYO*STR#A>Z]\X[^JC"04*C+AkK{KMFrJA c򟠾io-6u{yJ4ivGY4q#h0*d±vHFlvf潶{\.WQaH:4V*ݵ#|2r&nqr;k(K[UX{we޸'Bvyz){bh0yZCA>+h(bGx"W/gv&·L9lɠ(:̘h%CSN&y ,>Hi$#BĺQnZOgclHYJggrݢsȋ,rG0%h׺u{{^׺{KzǤNvف!2RɕRb2j2sT0sSbUdkHof&s%m5*HU.Fc3id+j6;,6Y@i_YJ#RGZ||1~cTXrTʽ۹1 ffZ6g1J9cʯ߭ ]M,uzWM^}gym_qdClPE5dxF#>uIE7vV0[$8LWD)*i:P$M eߨU0;geYJ˼%M|鷶>; Snj.UWY+^YN(wah}vԐ(I58Q+D.uɡ dTrǹ$17=~+|mxz᪐sAY4R\p 1tjkڎ_6{tZI;t,R0Sj({+mTg`yp{7MQ ,d;!U3H!4g䋝gܮg=ԑG$ZBȭ[Y ZQyEI'L5Zq qyZ ::~J:R&Ts">42[,!YD^vۯm9$dY5]*\&xt=Xp@ym\$26B %(KĄa&={UA[[=ᛩK%nSfHT8QEΕ$ܐ9[G6sշFRHX5$z>r-ۜK8v "¨ J?a]{ߺ^o}#jlキv$UoGqdzhjrS_%3-CG,PQY8B#6N_6lI DA\.[,XJtQT_G$"sL־,v?M_MasKGIOʚ܍kqYZLKf;E„QOZshdLV# Z~}6;voʗT*@xdueUy {J-wm|a}۲hm Íϓg`bLj*ĤiE,)^Ylօ呁՘.\n(X^vx=ᵸrj%+RbJ !QduER \/KXoghP]9ٝM2j*/͗E5J!J>?KJzZY9goIc[h?&֑T$Ɖe/QxP"_m~Rqu0Z MCx($Bs1I`l֝U7_Vl/?𭷋G[WKa#e"Og%b)`IjA{s ;5t[H,ϥ@:TW9dv K A+=nGtDS#v 51Bu{{^׺u{{^׺u{{^׺u{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~=1m=q;h7c*\% Sݡ5E>rsU6 uᱸL]~NRSQQCWl-9m}g{B=5@t(UݝY8 XYܛiKn! IK,EEFc4k\ uC{>^| ftڧ)UATg1"\9cS}9ZY'L+M< ʋ-۟tvj-qpKDԎb`Z&(]:ÛݏfHZ…b&UG#ǨA>Bl%ww6CUQK8tsȘjxY*)fU.MZ#8C>霫)6مFbzjںQPRA~{9>[w3XKklaG(mt"@Y%b?g6ݧw-iwfc "Dwi4Y(|+Iw^evxHv=IjF,{EהJƧ&X[U^%X*,@7j;eYUԺTQy|ph oHJG^mڊdEHV )%ʫ̮!{qev/X*"prWӦlrq:cj%M-uT~{uo.mG5˪ᢍOp2˦4%X,s9{nϜѹ&ͶFDpnGNYUPdvFT$I&>u{{^׺[YwZ.f+j۾Y0{stnRoKRdTu9ƙ礤YҚ *wݗwS fߖ( ]eEUU_JM,'ױֶndFZF@yI *D ~$BH|yo5Vl^鿋8qp[s{Cs3[Go0U0,KqCYLUdx)Gy}o۟2>y+Ֆy]j;DQ# [ Y+{o-r׶?YD(1MH(#Y$ipC#[Np̵?omSQ*k(vl_[흥S7sؙ׋2UG:ل, y_%oXNDWTjTԵi䏼ϿIgk̶ r׉K DU&p3euV` WcfǢzWw,w^/\. .sjl6 -.&YWFYi"FĨNjh=80+Wt 0 @f#=g(mW[)|PHPC$P9F*R$(Jlw 0-ù38M3 LNANJܖJjz*H]rHQmks{q u#TE,ǀUPI'OGWWV6] k"(K3iwCRbbv梫|T.㧁>諩LΈY"U{7s.,Ir|2heiʱyi0 Rõ&U_Y*hZRz~~&7{_Tu8GM7R j3AW b!HdnSrvֱMn7@ Ԯ:FY$jj @G\=էа*M,][.[Ȅ-%x.}6?6޻+Zza=WJ5 4Tu/$A4nQs?psuganE|>] _yn ~cTsܟ{Hm,[cznkYyj7_q#ţU.X$}۰}2(Y"X>uA=XU!Φxf,}k1gHFNrKU.ףUSV ͑gh jӽLxXYjjXy뙹-ÙwXԪ-4jt4ʪ)bdH=eWk[x$`x(*qEbBg‡ٌOCN{{^׺,4Qy%8G%؅Uԟ{Uf!TuVeE,$tAi6L ;kn)kw~)QW-m]&Gxe25I"A1ơT(d`@fЩH * ©YOjkC+ͰEzKbIӼ U4 t[eNSoopd+*R$Qb+}<*"DF:YcuAO HFhKg y7 ">RgA7Aؗ#2䷞k[T!K uRX-u3(Qۉgd=vةX <ɏI8ۨS>'7-ۣO #QO,JbO̬=yX';_>>䪨|FibH Է ۋf`v HFE QI!iVbwIH!ID(9pT"+?^򒊻.,Rirx{wS43l۲C4JVh|n#"O#mXz }ZD.A<&74|.E_@$#,FɫZ+[wQ{x%FZZmQCattPPӊY2x4=+ty_p++v1Hje PXVB;!}乬XuOAp.QɩLGlkkm[;nඞǵ[`6#е}mFJXzZfMQ)H4vf&nd/%vwm *՘4PT#v ;{$'Lq"Ƌ5QNI^~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ_ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺ^׽u~{ߺP2fs_c3F?)Q1* 楬$Edt$Am4Ws2{qY˶7HP}j?WU*uq@ksŸX*Xp(IE>oOg%>~bvRo5r`05;mgsPDip8XFTk2˖uo황8ȈOQf: ٶ^gE6֒=8b8TҤn&}zO)𘕡߶Fl&Xō٩S*mPHls- 5/p"?3;ϻni<}p: /1^mE'U<2+(THڞ,S7*=,e-t'"cנx>_fb,zzu F)("85.,th܃?-lrjzO^?1(gAҗm1V+M}ÕܙwʊUeG4skJ j=5 iO:5f;O.OGJs'oo_UYOfzN翴pKǺOf>}1ʋA]LjrʮZ\\pYб[ڏfl{K[?ϼx+۾qX__,?>b3K](HjY4e7:eg$|G :(>{t9%'u#mvs?'wmEDQ*V3V2f<{-"g=(1ܛ2~΅ͩ?dcamҙ Y[l|3 }3qf`.ƴ!2$?{wdӘ𼑚RBKOo)up(VV?ȭz8;_2z}SlZ֠pi&[qa)15}<cwRS"io w_'[\[W/\HnFWI5oU5kMپ|p2%R nP:qo/!OZQۘ-h9x?9~ΕW S-4ϛW)a{d'0nňSMN5PǒQKosl|}y,M.īM-v܏+]5(Ii37o1#ۤ2 BU@4J%9*ͮ"6yW.*Y^jb*Yc\֔bX6 aJ|~3q,T4KGIM 8Qe>>???@@@AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHIIIJJJKKKLLLMMMNNNOOOPPPQQQRRRSSSTTTUUUVVVWWWXXXYYYZZZ[[[\\\]]]^^^___```aaabbbcccdddeeefffggghhhiiijjjkkklllmmmnnnooopppqqqrrrssstttuuuvvvwwwxxxyyyzzz{{{|||}}}~~~]}tRNSS%bKGDHgIFgNnz cmPPJCmp0712HsIDATx^c 翸ǒ*O۴Ifpbb qcffffIoޕmlYyxmoMTR12_w#DGOkY{]ϫ]fmrbsSJjzpAJ5i|Cu&TLc'yھ% (ų&:ozy;`\3ۣ\5&^{ЪC ^[rE7iAB'_3k_Կ}ޮ`78zgINKmhH؝aG?@ΗΚLϯlY\^YnOlrfWoúC`Ehz' )% ?/٤|<v"bA#ms)N&,L WR=/a5g_68IH;>=lU )PZqI.~xo;/L~340ˑ$!jOnib`ejR:)HBšlʍ4_ ƻߟtΜ#` Q=h04:&PRΌt>ku#cp|rjzvv~~qa~nzjbl$Fcdfcթ[{QWO~)r$(W;C㣋B):=NIeqb 1PD"W$"h`C!ūcqv.=w@ l"/QU"騎Y &ЋÖH\؝oW5*gy 5E4o`gF;֐zO@8Io(EuIu2\&QQYV2Q'OIk3f8׏pnCoeD|;I*}ݥiepZx9tOrv(9 D(IR*m%' ȪC q?&Sս DQK׊ER鏷_T݋ʹa':=vۭk`HHG1߇G*X8C9E59wd/ $22E07똒$ $gK`) [kM ɟn ܩ?fw`]b;X4, ~ t%b؅9+E6chnH:TJ%!Q9ˈV5˯ ( HL>w,>K5ҖYǕ/6Dy_f!_ot.((92=SvNX1vԜP`MtL!2A6QS?+79|*㷌 Lk1u}*Iq]|g l0:3Ja2n.r> ;_8+G4 (J9}Lej4x\OQ?+77\/L-v*>|eo%,"0=J4UF " zeBabX;CoJIG`1o$mgВk8e+ O~a#}6"I@2Tr]d>_鼟݉22#U&z_I fj0 gsh7GBV{-k% ظ[!^*6)I]zN,r%)E^ [^PcSԆ{|8r{lⷵY*mJ<| \&')BZh`]"w}"]zkl̝_VH.NqÎpcZ+tjvax18/p\$l5=䛆+(+ 򈕸ēDifj\P3!| kS'r5w14>7*s|@8R9$i.y9q!#jG[+Qr9{qZz-rɕ =J8(TvdSp.R*VR) c7kBc,r ˕&O w5dS!uBI#@<(2lQSh{c="ZLu|)Ͱ _9I)'ɺfs$dlZXq7Q|`8gx_Dg:iד܁BR"qlyj; >th7.愄WrMۤXG*0H<ԂmVW4yqEۄuʕz4&Fê*CpZ]*;Kno Nvޱ5H6^h#( sl$y0G>2,$gAci'V|Tԧϫ (_Q֚{6 $ JB4:JzO S5k$N` 1݉88>Nϐ5oa*˩?pB*"ܿmU IKϰIlE"fl`S(W9=@t@O 0ϒg2}Tɦg/9\cQ9B& hz Ny1d>>^_{A~򣟅+6&OH\?=7x}wV΋(L@!sS?!щ{(N+ށ"Rf0If/) 2O?: 9=8꼯NIRa3#!1vh֬Hz yLv_&|!rV&5d+676*Y'D,.u6VU׷B).X RrH)Ԉckp11u!Sa Aknxɡ=![%6kϼC| Pų)ULV Fl.=Ǭ.≾<%2`AQ0 mn:-\-\C|\,N8cZ50!hE =z:cDR̦EC КAZUxnHakGCTSBb5lAAy ݟ_F=w栂R9%E@+ݕFNQiU}3,==WoR9 Vt]"x,dT$h.bhQc :La8R.=:Pu k p$:_zɇg$^)*tCwC߁"Q |Jg= *<҂+Z`/( D NG H'y1r/r"|="Ś$5uxS9g rOx!2TAjsW5}֤%l">+rnE Bln8ԉE@HS声WןTWS:^u,bc&HfV9p#I(1\uE•''EkrdHÔa2d쳮;kbwKI^,Ej ,05a!چB#nX:#i)Ou'nVBEͩRa!gCx@'k{lLg V=0LbxuCZr* Ώ |8+cH+#E\YLHޠ ije;ksCQ M]2{7BQ_)&5H%SwG$?vo`44 E}8R /+dI䥿3O .8%#6"M`x;)|(44 T`zNJlu_U`fo^wTbOٻ;i)u5cBF H}kAEkBٕ=eUE=(]+jb߾vg> ƩYb-dʣfl u(|)$eE+7@D.{>C fQ._2drˈao`ضK\rqz q:Rns|8!g?R\,<]3`-D,v 79ɤn62c]FvFnc>Sqޱt!lr%! wN $qTYdkb;LnNDj+P6*y5eqIh|M"Ώߠ7y$e*w^,A% l%!YUU ^yQR"R|ϮQX}%2p^b9H*`]̓y̢b#|-?pcY)BQ ۈ2Ǩ3y]/^KmUW4l hCFh`Ȯ܅ ꒱`JhvYl eVJ^UyYpik;C(iBJA ŃUpvtqI-'7Į#~j`Mh8"7GI<)Qg3XzqX:YKɓ:9 `-=b>guavffzjrljvnq 4(*_q!^@V^q.K*S*[I3>^ :F=)`@6*P)/f0J_"B'!#n+E /p{Z< kqcYw୉QjS7lx>a rz烀IJ**d|]DM W& 7IԊsuyJp{ެ/ICw88ANg{FgwL^#)k-;3$>zi'8BۖųW(?7<@?u X֦F{!7{H5Cx07?Y0&foQT(ߩ>GA˱wc&IkFH.T`K6)ğҹCX-0dIAдn@[IAnpLR3nI܉ mr|pK@<2H5mO)"X׃EILsx 4v WcV 5rR/[\w9@o &/5*n@K vT%!gPc鲔~"HWCWhA7vLj?f~4Gw>HBM)8ԭAMg.2qDƮ v16l!u>Jº;Vgpq8]pjS%P,6ReHa (y:n"U BXseuO12Oxw,J9?:bM!$)'&j wIːNu~+sC`&Gd;AwQ.fn?5/uO$̳ | cwgOK^N2.e();Zދ3_AJ[3̃+JQ/ pq0рXqEyPC,7ݖЙ?xx6I146JkZQ_y1x QN@ĥTRPHd g]aIaL oAW*P=|!C\OL^Ņ" G nfe7I/V,F:hX/i00#d|.w(KĤe>9! 0Jc!qP$W,DaEO(RkET$#]fCȑ%E;=EFPEl\oBqEպDO+{e&3F58 Q0&%] 5?㴞=>x |}0\zŽۡIϜ7vŨo2/r\Mú||$3PR_!xRrecP!ZUz7W kj 2] n{67o<( +#ӂ@!.4,[[WUړ eֻ>3][; ocND/=xs;3V\L̛9. 7RkBUa#XBCd@c)-\ڠuCV ^P`vs!POxǚ.3;ia|ٍ-]@gJ8D{Z+ory?z GP̦U@B%;iosEhO$!袩csSxωF T;rTV<#qi`GI~kgG;X] {u_6'1/ ,[,uloO%_|tR,4;J mE^:3.'Zk`nzd\ClXoR9 Cv1v@EI܏Gd!r N&-X^}˨u*ڔf r>}#DGЎ*v2\J^~n C("6ATj2)&"/Ih0?ɕ@%:qMw ?ՠ]lCH-@]Z2+Eg IBy% $670GfFIQR7ܻ\Vyʿ` OsSP~xо(1~Rse?Eg2Q{>2'8ވ\Zzg#P `W]R#Ćޚ!`.7:Q}}7QQDƊNE⁷Yqψ bx7@.C盥XY86[el򓂥wl;e be*Ys x;N 7V $YjPVC$up!_[08-ЦBce=w-v0v(?=$ϐ q&L:cbB߰IKq78(S H r[ ԙƠϗm j$NH{bn (fO|A @JIBȒ3⛟1Oɇs [+R߽nBY!!uQ2+kP%h@ |R+^&}tuAn)uS޴:t'E ;?1P3}M@pGρNݑ:ܛ*"A5K5 @_N<$?Ͻ]A7X~ iCܧ[w`lVAF)K{_2_d?f9v#xPJbb)[W/XM Sf`_=%[r. 6"j_<~uPF⡨u( ]@{o()35a@]e8G㳬0#W3>fFb.l(8BJgHbvBLQ7˔xL_`2ķmV K | އrJE`€yɄrfMKEŊ̐~ܮ n>L]H:\MR9r)I#k >+DA_?/!V 0h5,c63-pWg$y(紻 _wMJx5 iR&pLjO꣠*w)wòbzH,~ peVco.ʉٺy _ wGeQO ^e p 9S|¹ ;3?>@C1z ="EjLSl»uJfӞ5,a$P/^'&tC c׃V@3^#||n Ii}}sӀAhr8~.B2MK .{:=|pS(>dA/ xe[ !5ZgI)+`.8^L6(BC\;PK]?MǻLBckZn-uVE!ݐ.:eÎ 4[zxELPTFsk鲫(n&XNYw|<,[~t?5j29k8/.pqU89*aTF& # u<=,ߝw <^s'ݵ luS wz D}Ua->N&5 {9Nȇ.j_Se3 B> |**%r+z=/i`^YAZW'f`xKdH)@-{!b'#bV_Yy1l^^,[:i Bo - W`gFiU$j+6~L{v2J5BG3$VʭN 6 Х)3ɯtB.+s;XQurBz.|@]\.R8"~o>M<Wٖa>lѨz@WC [:#yQL8o\x .뭇NEMiN!" !7İ;HZ1tvbIAn1NmTgk `as6M ^M;N^VpP,CރwR QΊJ8ڿT+KIlThv %ޒ}x{ 5/rts29 MA9DJ̇tJ4E -&bˍ=fjVC3h; *@&hf@pfI20(q`1v-."̒%nAvΔ!5rA'mYT7^{IEEPDfEfg|a W5>@?s%_;1pk jgESr~:@¡҇O{hv*򇛫pQ @Zc 7CiϏ fjc#ِːx`U[bML%f'v)u&lՏlo ]ٿgĈ0z _B;)ơyrX*H1R[] Mr5`B:83800;0444<;{r33Ⱥ#777''7}W8^`TBDa\{jO\*Nn JebٯVcGDI{(i GN%c-i`ZtoH3P0Wm h=? `X] tՎvWNM³S}3/_y(4d ˹fnFr!h,W|N\)-tP-MLuͥqnڋWw)"F2#)8$yW+?=PB~> }'14T4{zIp,W*ʤ2dT.WH32\& JdR1O$-f:B8T#s8YMo]l!lQU{]R2]/pxHBɞFv.WW~}v@eɻ̷Kk4Y? JrIs$ڋ@rΐjADP_ujSߓ/# 4$ɪL))+ͼ_Gѵe犼KE%)ieʼn遲R+&37ƹ0kbHϞvXCF jq턆4ݫ,0˱x;wJ w2Fe{z" Xr1"Ob.:{ĠWg5@to+rt0L6ٱ&e Bh"V$E1߅~ "!H\\=Ώ!Ժ԰wR)s%/Edd`<]C;EVCZ ٱ3Z=}Rq{H'Xlr"e P(x# <. ^> zMc0h۲sEZ>YW]Bg)i`S =L!d#(_p3zx߈ Y6NzɁ?{5ȁ oT k /ߺ *T͡Y:RZTڐRԂ43F\^|Gx2HjBh5ԟ@<@xZ{ozr 9 `Oƹ\XE2Ŋ.PDqI%N',(C{R1p9ؗNs,"xL<(2 ;O } 0)\K: dlfx(cu7\!eB:hAzӨEIoA[$lsӳ~52Dv A:Z )"F'7RQLapX'Dl1l;@Y薓elؖc$|z@SAސ09C\ycՌFi7DQ<&.:d:94Àp2oZ}>:L<nC0f%6 +)B3kShww{5u֏M 3m܃4_E%]ZE(ZރQ†-yڃƳpو :g` uY1_F`ﭽhJ׃@?4jqh<\Ybt}R~\ Z EPKs`L4D¢UY':ΖδGN7r@@\6rˇ)e 5sm} 0(r',*KHbѹ9fg2gft[!*wϏP BɇeVHIfw0 3>L qP H#I*'&&;kGGGG:+'>66:>1\ׂccMMGqͯH<bynϦr, ,C"]!ܘn悸|3;Yd~0̌4x,?8PB\yiӈ\8 .GKue'F_}%4X_ՀY %t4gOK6b6.*=_XrWEe9_IEQBC5)B{᳏M*!hi̷gTd^nI7B9lXTgð`z[݌ CAKꌐe{ mv+&+tK 1Ċo\nJlQ2Vu%vA!j^iO-͜+.\1?ϔeQ `H%? + w*AN=Tv>XaM3s5+!8.g2t#+(DL*b =7R0mnf4AHjiZC%</H2[w>VJ)spGjM}'t\&r=gfcG :3 czfR i fN>uG ] sq J.f{ r<%D%uJ@ۨM̷۰ @+7DڻE厈u 1DQ캒*fHvO3[ta~)Wk5T \(VwyO"Ku:yYnHrG!nȅ5\2Zm x( H6p2#h}Gmm( TN'1ABbsV+j h u=E=#ѧ,4wb/Cfb"xoW{7TT<聍;'NLv~ݸar _]`.crƵ{8 Ei-eY,-HI`PgJO%X8\H¦~/&bL+"TY'!]|75 -.ri:""ln.-JsnQ 3kP \. (%?axG:OfqWNj۶ G\VI^SRtal6:t"k};KczwK2D}1>BX6$K5MuGT"]ZlN9qҺX0aɶMe (A- 7vV2`f1oAc.&%s}nALHN4O*Ze˖ 8R1&Y|>xpahrR!BB#0._W\H JM&I'm]0v:yƳHWaw]:C9=.$i$b2젵MyX lUAQXDZ6BW I%Wt WN>&n XȂ~_\N!kN`J<g,K}.BZD1Kk{xvoYr9gl+2>ۨLu#hy'J1 )?0T}$`x8GPT~45%/ic|"Sb Nb]~x!T Ήp_(pC eZ(}n&?.͎I ?'$#kjFMah-Q2Gݷl|,ljx,n2aSy %^hj;gʍiQB=9X_knzZfݴ T/i膑,n ><Q[V.aŶ1Prm |{RQjZr ? v q-LͰ Uy&|n^ b! S={`|V %O&&La<:ojz1я@M |COm=̩E5ft֏qeţeK-C%& l1O^4I)I] ;mDv9d=MzyU_r7A;xGض6Iq;3=L9rFjB.`W U_ӹPBr>z(p衐o-ď25J|4ee )if(+r &%9P`2m:rJܲ_"7ơ 0Pz2G( Tn}Wdq?p$KNoeєϢ|UfFcJ sH "7nQ2PB'$awBsb 66c8\y+Nh,h˿`g(IZ7UJg[I*yx)Ư?r6aps>DuCX>wbbKR8:*߂p3vYC.4HIap歠M@ |z2$uĚGʶ\zT8YgY5R9V4"CgwaCnw?~xPvaFFg@Qޱ>Dte\asP-l"],^Da*$}Nd*"Y :?M&AԻAwh\E4^:`؉q5 a[.5c;Xs@ŁዊMeEK+y5+@"p% j<,3'ǮE] 7**<8ߎK#h ;/<J~Zxd.ɩ)*R=;kS(Z><NO9 Bghm g,4lI6yj<(Zo#f[\ȎGQ;"3r4*vf_Pϛ1R) m;;+wB\Ěȸ5yոTdqnWhiχLa1x_}~$K߽*@9+bGB2mbލrHg&j*hUyEU&h4Kc=*֭9 k&3vQ`d/q3޽G䃙yހLWyC[ We Vnukό(RbIer[}X 1O!f$;* 9˖OIR/_H6؜6}uu7LǨKĢmgR唋͟Alƻ muLGiO% BiIﳻ6dGH7WzS]:|ܡgIC: .!:Zz^ RJhs^a/:Լ##ص.G \-|u׿U϶_AJiL so;5Z`=KmUZјޚcٗWܨX/dG OWh4 DCwYz޶+AC@44m@gKx B_]viRzQ7ls0C_ʎ?C!cx-/,ߺF{u{,~J{쵵uPkwܲ;[]y9]p{0ϿUs6dWRtޅ.< -_?Z@8 RM))Ca*=bKʖaTۗ[+< O~7ՋC|]o >xе;l$?v6?%)tTH& sT~qmIQp%9j%%9E+7π/%"-0m+r ^+v|Z]gq|H,!/_l AȥKM({T/)z NyΡȦ o{[b%5xFr:nA!R$ pKȒ'V;Sgn4 ʲ: #ϗBxS?3WEfW,E꒔2*r5p/hic m|@8'ϔvLC69QuP)Y_VC 7ɉ08#"`hKddtttLll%_)T/\zgv Fܝw+w,3u O$yPŷ_uqP$#};E]sW']ݸ05lx<<=p\눢)HңjݠoxIYy%j,pӼIT};Km?8>p^z= |=A͸_09=( zƟjhuN@CKFHxȼi3O_2 LDcg lsg`goa/,mj6|g m7b;`.h BfoS{A'Wi S#:d+OIoxyd_\f^׻`k{n$5|pkhSxDID2^U{&I0QqXĩ_j$h--EE=̶c +/g.:5I-G&Y_YaߙGz.u/Nk**64w)NBQΗZ,Vs db>kS*Sa}$߃hu)sYq|QR["/M uԗed* B' FER >i󜽅M#,o&g.&Ey`$f7\g((ɍ[)y4N;4cztq։pz50bH_J@ߎ2%9Z6ɇQLH;Տm;,]tKPI(J*&ɚ( 9YEٻy!%0a7[u VqMQ3VQ"P~ XBgbS$QJow*&,.B~7Rk7RTrߵz{z,4lZ^_GL,mNǀi~>ɳ#z͛'' iɛmW嘠EnhkI%kz|B7ٹīqOOD2,liV.98ZYg؊fn|Wb[.S. jioc2.L z#F8^wVrF")OTXȣqѳ7Hwِ8opOpG- _|ea Mg-&"g5^Hj}[&gXW)t^/ mpTti<=kzrNkxJm&LQYa 'X\AT4m6$)s†NBQj.$^ =y s`T*rr׮ʊe]SW[rIG^vN=6۷nJmD|ʰѱ g:L_gm\T]z7wlvf ȇ/ZB1:9|f8542M mob7J&.m_>a$bĦǴ/9[cU%QTIޒ#|駟Wu%xN^>}5Ab[x - /hkiX<*0<9,s渐DFKmy͓v{nBcP#Rf 44ia;9|<#;Ǝ"$ݮ`@U~Gm+ X1^nWGM7-N Օd,#$$9nu fٰr]/C 4d04:!ae 7 !VdQ%lLPjo8a!QG @[a-XϯiG}Tri9 & @ۅ 䑣f} m7*1>BJ%_F=zf*c!84?LPx !!IŧE~l*s'+4,YKr|c]𫎠у^Df P,FN\~s[U>fB'’Oנvb) o~7KHT"5=Ν<=u}qT"7D5[tr]_yvZ|훱pA[v4-(`} 7M<R2==D-C=['P&e%4̪ۘWI_ vwv9+&G5pFЈ+ hoR5u>Aƣ*Dմ6AX9F-U#%u\ >ʮ1Az?{ J2cz <}QgxA Bx?/eFY]!Zt 9A;OCaOuVk`ڇO_OH{v}+\ o$Ωu1"}0C}(d}*21x lh2]$.D,YΌ N[G#%;efBm':{V\Mj|b gnЄm;x5Mgm=T,'|^sIg>iduNs~ʿ H+eCu9WBݭL M<@)ӷQ?{ J;~ Rz-UCu뜥3O=cn U>` > (("]T+E<*upB |dʒT[Lgpa`G?h1PЃUQ/hь:TlL̟Za$yp"MC ¢zjhxR<1Phh3Ћb{.d2 |Ԙ݀dUY82'k`|MG5{Ax{ Zb>s 3(ckbf`Xf j-^R|8=Oy$Èo?D* 4vw9l<2Z)͎"P OLLa/Ql6rrCݗdBZ:~q \-Q uplKV}6mome%1ςdmF<>4 _D{x2vh^j&*"@:*R6Jfn ?!h"ea2~QK@o4r&:'0F4 I!%fLT_27ISB87:ߡ|ap<޽X˓ ~IQ{5\&5ˀDZI?v޵sCN8vhv@qO7>ÝN=3=.;zz؈΃KR~q̫p ] $ȔXiV- Q;ZTkjJoh (;& ?W$ݸ${H ~Ic2}8(B.i#Kl^6eQl3V n%_޾\aN:`xe6tI j1j?@Qg,it6 7i= f3uF Y4F?P+!$hoVu|wA_hT*=o|iʡf0w~jM EnG%&YJ!h=$q۱'5Ce 0 #)(E]Yp6wH`5\ SC OfڛAQfp/&:W|ڹ <`~Jxנn_-$tuByNY:R ϏV\HEt}n%x8%PwUDȯ„6< FYNAaҊIPKl%\ v}[9dţoOJ3я[;nT+ȯшmJv0_Rqz6TJ#QSs, ܻk_ Qi Fv+c +"&0@/w+}`1 >HCZP' `IBh?Wy_h@/ :>_9rwt|X^@ˢ|$9xZ8_XoxN^ 9W7/'3@Cq@! ,nz0w4YY1">d:FĤ:?318)հrbE*:gOiΧ-Qp}tg[O?Co||O~>qoαu"^e>FPM.3Ō" <4 f8aLd$hNsbDXoT荐x@UK=GJU7u A)>bt3N\ Nfߊ08}cG~@7ص7|?)2`IRW\tV,[b^w܈,I:eհ P ΍a ^K0smXc0̗@w"t[c{ny4\ 9wZM ߌWf¢IѮfffrIʛ]J;˗_rj,,QDY%4^|XTT!_*tQԡ$_nX.ťFZ\klyzt f ]H}94m@) Cwb۶ AEw $J';_aqUmzp)#LOHے,lS&Orx3x %l(!QRil(TbqbOz]q53Tk3G S!kd~7"D؂nzj+i#L _%7J:~鬕'BaIAj\W2?DCG%N@쿳 /}} A<]0\K0 _bV!iD 暠o<3=pmJ! t24Qth(`G.cEyݿ*LuG\[6 P1j x\]x"Ms#r=u?1rXgSV#FdQY`1qqlHoL%h5sI,iq>?$Chؒ iW'ڙ^J ^OWy V.m;?qcoAkϣz]/Y$1fA.g-^ RpY?5WR\ xZ.%*b! %~D7 Jڰ!k xxŸ%4 }U s(iXcce JJ|҂B#CVEظ'IPx2 Sφ7j9#D`ĀI6 UgqjoXJ󧎝p_/䅇g/c l`mF1Z>3Zm5Dyp9ecvvv>fKZuX4>5'Z޽|,INk4u"G &d%w@5<PjҊa YfQQ` d̡%&n:[TnCQvYi#i1-; \HӮ0cBEII..jL:YGj> rD}ixFiīWU ;ZFX>s?#ҿ\7=LC*)"Gb`rxS>س6!_L/H|S/$;A<ԤvBčkLdW uŐW 90@<%iN/opm % "X 'c zqUi5[c G9w6 SFdb 3cPx2%NUS4 ,!)r%"Ӿ56vW 7(l^,G+:l z}D{ŋzK.0s(]7!8\,?W=c&yMBԲO0>xj`krw'O4G\ t&/y=xl/Vֳ2d Va34 " 1"kL`QRE&v@rB.z]1c>,h=X2Ѐ+B5!a0Q> xEHrhmL>oʏjJ{tg}t~O[{WHIC,b}Xr/R)k'Kb'Aoŗ\g eDqA:4pFT[N1p`SO~z@r-h6g8`{Y3_! 5ݝjӢMa=O+ %;0 uh˹{دW%% <=?[ r6'免=s4Z:[$۸~+T΃}̷xlO<0(oZY8i/ 3s$!a R*1ȌBx0X)ϴ:NBmTwэ3s3vCH`ށ>%t8\{" /eYwbi,n$:,+ Egb'G%s7a(,ptQ#ل_J9#om{GXI$?7@s..כ'67%%0嗕28rCպA=8.pY~|'qF5˓͘6he_gHxۙJ@:a<-]'NNw۬bJj(|=ģ7Hn7M(>@*\ܹxȎ%r#juNHU5_I<y#o uyzs3յi()G^PNk=CNX%$:6m`F=J0 +v!JI.4f_8ݸ"ZC}V 4C?I5{&+//C܉ă I'ȀT!t1HS$LX+ؿ[UqF'Aa:˺1>z_jWxQp^O 2rƻX]fS9hϚC wԷ$jV!6sҹ+jT>o: Sk== M]wpБZeMYXvMa(eޥt4/plQwBV nCf v3Feqz53k\'ȝ4ߍwΒXa+Ar`/} G|:0ޤ|ㇹQĵ [mS$ؔ,+[.ta$JȖ!碔A7*9EںW6;<_2ݷa"GIe< 94`Q5[K\+ h{ &WF[<`$P@1P|θ:Ǣ2?04b#0b4dM pP'6ů" Eً]ra̹nH*K0¯*YtV*BLB:D | 1A{ONAhAAP2^BqNr`켖h|5 xV0pUcC!آ2B09(3b v{!ak׌Dk<_،o(4e?S"/ W eګX;_pq"n+q~r<ϋ&Dq3@Ev͡yxxE@C;Ԫ&$[-M0T: AG%T8N17Y`![p|)>aH~O8C[wejzaMWL-{1'|Av`v^9N wà/4vă7`|^%.FieVpj5s#00 ᥴpD"N7il%T֋+ \ˑ1@LIcUb m0zֻ@Z&`#x` ` ,{9&x~P6H,̮#1 H+tq3IB[*vs.C bkk젭 #a eA$r8||DEmzk^|ѫk4',.jxIx31u)%H\Wtď+yT" ^s?)B0T6* XKˆP%wF󳒖`:1OʀԿ[x9'm}(?ܦ~%zsBS‚&h!V̋9Br6:j7xpR( _u(] 1lx`鋓 $)͂5YM+g l~P O=]<0/Ͳ6HlxzUx`T%64H qGJZJp {;S6וw T@WjP bVUQ6.0Y q%5{A]퐇G>⡈U&-Oޤk)Pp.SDCX+Xw=Gx%֌ZcM//*dP6<_[I2n!q8je}a_A&m,!;*: ;1I$2ګ}oAEޡ돔FiIOi2@[<'}gĆk4h 'Y.!8)WrbivLJmA?=.TlD(({$)3~{&ǚ)s(%3pd;s'󉍛ZGyꍋrhۻ#iFp)lڑWoA/rEYMpߤqo[a4%IQH?4})6R疃HyYXGLqyWHI= OsY`f;B9tA⁑J*MgSI[10/%-_bQl\^/$i%ڙ%89ASB́@"^w!] Lj!T:IGc Ra3ҫ'է3ot.*x-3 v$i_1+Bl=&|Mr>:Qm|l1" |8"j w^7 ,;՝ģ@}n׋8^;QhPQM60`q|Zԅ`$Iѯh qLfadC?Lc 9mO 'A39bd;ףJ(F`HJmQ:luu$Xnǀz1LGI]R{c) OF{[%WC FT4Ύظ)t0y2=Cmld!]u.+ZR #_e~ { U]uFSa&ijQn>2o{R& \#D~`:0{m"mP;nh;%\u!cA.^K{GCT3r=W.#b5f'SCwsţu̝xȠpHQ<9f$F8 QI5TH1~r|B@&{!pF)jN`e/ňGj90Jbϋt (7Ń3?Υ%_:|DBs#W44!m=9^]ˢ @Kj({Fn&;\:TCj ,`kru\HO޵Hl[m"zeܒ" 2sy swy(:(U< E^28cv{t)T $_NM]:`<>WUW.=OO'ط~Om1*"pRPĘkyg5 28`aG"'oDu˥ \w4RgC* \oqc^#hܭ D[dQ ƕ?VQ= bI#xd&h Lk=;y_2?m Cnd-Թ^M9,#piF3 qK1~ IL](P9Hiw,zlQ08/Z4Y?4ϮSTp$qݩx0Q+Yk["v /EKR [@T蟞ıi~Z=Z)(L$ՙxI& }-fH66CGד:0R %0domt խi/]bd!Dыy:J)\C"M:ZRLJp^"KRfX3uxUv`_$6>C68үYh"5%v@.wdu$$7Elt/Ŭ*4R* [StkOr>F^vX$Q r .HL6`*D;n_K9Ŗchk1i]hF\+GȈ^,dIp2ΨƱXWgU:?YIE/)hG.nk2IKp|" JnW.&azFKwxU\)Mp_buxKz"-8#I {x6q\eJS/XhM8n_\%؛/yюe_Jӊ*7M:&sa=ZǕf![=($ ^iG;_^<%C@{p!;Jo"e9{% p1R07, 7+\[KM7ҢG,8d,.3m;Xhն%sWpoY$NRxIS/3S k&&7cH|Br(/P=tF{<wP?X ML/Ы^V<#u'a Sr`[U_3e09t *ς3h GIGMNSC)WNOg/g~J*ᕓ1VD;PS9tJβ S{khظ"1h1_ T[l:W;]8Y /iw^E<ܩ 9$Rt&N-ĸqzoǪ 7M.뵞,&YE9K7ze7tw)4)p¨ 4<4(x-YdV$8*<ِɽX$e `KTDiS|P߮ /;/=[J*&n`YqS"qrivPPQkz ;0sޭ\4TP8 iBZqq*_wJtU@K%f TVh 'b)ksBkZ(vڽGcZ[Z<\|BPH,8PS@I/..P003M`>))iI]g6H8eFER,eXڥJ(K 5ǩyj[^A!iēԦ9z^:,@B:T> IbszxpxBZ4ltD?S݅r~ABj5n)3ncnTmpJv5ă$XLN )qWOL"DkL%=αtP*m#^:{Ρwҡg&"hJIUZ\\/4#ghzƉ\. ))%e].g&[oI}bEs_ʲy}@].5]k0TaK<`pe0wbq`Xpӽ˾6V7Krh@N!;[~ (_,rB IN*k]5G⁗--kܞ 9З _|M큋 ۾`l6~]6fܱ%P{PlB\eAZQq7]Ie"헋7'Zi!NƧԱ4- CQ؀@v-\ ԩ-ksA|!y tLm?>^qt^S[-֟˹.5Q_^)r4s,`-H zx@!r2R]Myg#z3m}Phhmv/h0j aP/Nʤ~& ׮ jdme^}yxa2W"r]5$UǪis3' Hr樀#4M d<О2KpTAR K~.HIaԸʇ2٦5ao& 1Kh0o {0xw5g(<&m>ZjP: w~Yc@" q? z[muڨ̍)I` AƢ,Brohl֨Tg C6 ?߶_sd HftDg:=օCW(UDF "R1 "ұ" DJD %!$K>8{pgvGw8~s$}? 9!֢ !uv](E+7 ~)L^+ _j#uCF]x#Et•n"-GF}cDOJ@x7.J:5suv~J9ʇlݘGN[XQvt"UI!JAt;6Ûм˕ FN0_wlC4{'C xGZ:hUڛ^❉g`Ulҩ2YaS4n}u+J#c )3xjYu}3J8&{thye]FXAC/US)Pmë %{hw {h^M+yAuܙ^*fY03W7% d\m} 1ϗ? e/^غrǑYMqP$/?)SeV< &2κpr)VT!2 RaQֈԊ ozzzL!NR@H$g=̀D@W"%{S۵sWyF$GBB lqk¹A,{8 f!D=A5 F"8.8Ƹb;3:05N-xuF=K304Σ/"9H޳ee6Wym V7> 6slF EFn&0Ls@n!ɀL;< ӢM+_6>&XUD:{Oƌ]ȸ,'>-ZX8V)kGԂx浢I( 9OkCceM:|4j}Nqo N`]i 0 |1r}ޡBq׳ JAB\x3$4$ .79Qϕ+;X'wSHd#Sѐr=sscHs143[f6yd'K'yd~?UĿ̹pj/pJ6\ h(kvFOHtu=x-3mJJ;s?7rg&pDc !FՅ[1'/9Gˊ,{"?.ЉaAqaÇ+=Hne yC/ ɩjm EFH?mOZ i_ɉ N G}c,1}7K:X IUڀvln9$ZZQO\a_ɛ/92 "ѯWz+Z y '^IC`*2L-ngٜ2I("ujE#*.bJ^C(QcҚ_ӐDю\!Ce})ǿ]~,Q /,ր01%#Cl{^,TkU2\4pK@[a~g FZ , X_6}aDteP(f۹%d䗳9=}A7Vd&yyzFXFx+xj*HkS(_ | "j{\+hr ց!kAE]rQ}; >11>Ȱo WY寇֡/k5Jk-lx07Axg,sr!Ht!}cl=*s@ΐ~AWgGkKc]mCskǻ ׈:* 3}T dѦCs K?m4Ͽ^:Q˝߃ښ{RWq::zyC#mnvji{˭ 0!l>䛐,2%/cb3PKN!+QML~<NήnNVn+o6$YCm :nȉrŔZ /ܔ1$t!^ikwFT5w{Dug% 2"7-pSN;i&sfw*Dq mώA=oL"6PyȧKx>I8V&'Fy좜+ݏY[u>k~\&sV & IENDB`N4Dd z<9JJp s >A?Picture 4"b3)Vt2jOf3Wn^3)Vt2jOPNG IHDRH usRGBgAMA aXPLTEìeeePPPwwwlllrrrmmmۣpppِddd@@@޷ږuuuaaabbbΒqqq\\\jjj֛yyy^^^hhh{{{```ʌ~~~tttvvvsssҨYYY]]][[[ggg씔񝝝xxxkkkԽQQQCCCGGGooofffccczzzė鿿___DDD:::RRROOO111nnn}}}܁ЂWWWSSSiiiJJJ뀀ZZZ𠠠XXX|||HHHKKK===VVVMMMLLLTTTUUUAAANNNFFFBBB888000???,,,EEE###!!!III>>>1tRNSq pHYsod/IDATx^Kmڳm!0/ֲspie\ޢT41E(JW|]W6wMŸKJpn MX]; 'DmD+ՍU;X|L,ZAKuԶD/z.A%X =mV K/ItK{՜Pt[vQ"" 4Wu-Z6Jl~v6ϋ5AV[|JX! LoJ`oM{CԕK񳤹RXG[{7>wb6R'O"(II`Ǎi]GQ AJ"QZd"(G d6Ob<)I.X"tB5A2ZZB>m'txsߡCǬGؿGWuNr7`!f_XnýB Zw phudGG.VV_Ef$xD9BS6_}T)#J{?`btihf[KkjwH`EfIqAIa )iWt8x(c'mÐ86pH!ǩGZlc~pp1ne~O ƐTcEbE~J."K̐B&؊K)¨[ۯ@|ho[E;a@_@PU8qj+h* yP`yT^)l3+<&7:J^<.oPYIb@'``gj֏Vί*Р$yX3)eJ^ܽ4J:l Q5&iT6a {eNo.k.zHtU=#+?tvyd읷g4!y-B!BŻ˙/DN^0!B93#T~yQ:!Bvvڳ g~?yW7<*DRAKM8!}cW:OT *&QJ`a {n%rj' WyYxC-hiEZ rHRuU=k*IcuXB]Y0>];eި| D +bS[@$X塓*tb7Yd*Їe*AuRR$^B:U0ZRT`vhVu#*<妓C/* ,S0YMRP ]U Y*B EvIQ{*O=ub`:,sҩtUOb2i'&B>[tuṹI24O)܃Є+uaawa tuVLB!o' *`Axҟ` 4M߇'U0].Tb !5@gA0hN t!(*-U},Qc={S5uhtZ)AkaUF?82^%a]'po=#B!B!0x9+ut8vvVSQWBp4B# 4"3@# 4B#8-zk;΍@?;' 4B# @# 4XFp hggH=Lh>8^9y,[mٹxp׹f&vb3'&:Ubie1< ^'鱈 l299X ɴlˠʾ"H'p(M詿F ޽쥀F-M[4 :;L#7F m'E=#LeG-6A K|L8[W ؒ{idowg!%wsi"| fImlC#-`lˠ| -y4o ؒA#-y4O%[xBh58@dFCO'hIhPQAf"{[hF nۄnX6߮Z] 5HF`Q@SKĭKzB0k_6Gt餎R++:I"Fާ58k6 ^ 2E c*l^xzC`c* &$-PJ2EG"aCDT53XA-%gdmV8,͂?1 z;aTDR}3 #Ȃ3#|%R f f'xA3F zA`S-2Ю&1h Bp@%#5Ġ꛱ *@00 Le 2RB L8{ , F1Ԩ$j6/`wټ{aeA%JN0 Y.iv BۘAA#h[-v!Vyc䦔ƋX(/*6xġPUa"طhw3Hlm7x@Eč} l\JRiOP2t<*G9ƱEnj{IWGbL8 Ax䵚3 E u&+Ny#䪼Bvɠ('U 0Pn /Yrnp"%@Hҙ`>5S&K)0WPUr3A $Q&Gy+q\j*,HRJ>aV!6 n'$BN@XE)NO M碮Qf2zOUz12ӽWJk(jE5Vl)0]LJ>$@$dTkE:$9BSzlR,O)ϥ}"KdJ0՘3zрzDQҵ2#3',q !B!B!B!B!B!q`v9 7 zS(r2krVdsЈo".6ǔB!B!B!B!Bfy黑9wpvzIw@!B!B)0ɟI?]H#lP߸zFpXh'/&lJ]~q#AOS5HqrWwOΉhmw}u+Z;v@7:tAMO}㸻F= x&tFqp3؆F5[9wP9 5Au9= x);ȹn\@~ ].>ݦ(]iV͑pƟC@JJ]ǛƦj@Pڵq}ˈ͈ ;s?= Í MF Ik%ʯ kiz|J,Fed :<"OR 1-z?{A6\ZNB1;hD^Ak[Y.*~` 89w xw<3tv\ԝW#h7`ObQ# |1\a?^A# ƛ\|Ih 2'erxFoB#BȐ@nG8'4oAF כn>| ,@8hmӶ7}4o!3 .Ooٞb+6Vp C]TMz=O *ٚcԃK^|L`I| OqF-0 KxpK' 4B# B0?.AFpkq XigZ H#8>]XCKMad!34k Ɔ_4KD0S R,F`@y hUDP_V#V/޳ ԻhEC\z!VbCCny,ૌ zpdMAj4Be:f VOhPDܦ'YPr21A[LJTzFpy ֦L+H ()I)pPo2r< (~%2eCf>l(A6 4W(S3@0#N@JXF`h+9hE6 n͂AQJ 53a 8m+UK#X}16 { bkB4u!V#0(JLuj͂Acz4( H!h!PI#: @W +7A@ So WP;ȞVbED- h ڼp…ZUkk+3Vr6 {AC0$T hP4fA4K 9 b *LG`X!Do =hRǬխAMہXV;Ѝ,S rܭE0eF쾃`&VA@P]Ai{]A18js۴yA_@v LEF."ļ,AX6E/9FY`A8"l0eV`^L5m( č^PL,AJ˩ WP^lYP )J\L2w@!qPn/A?8 ms}j2fo1 BVoßFB~z<'Ƿ7"r3F19cIQJz>VCʓ uSQ5j+uF_ùZ9Q|T)$ëɦ#'I`u@iH!R _Ly N_uQNjl$$I&gE”w#Rȴ 1X.VN&1CG5MH^.]H^qT8I'EF qÐP 9U" >K~֕ E HLɍ`,d5|1LCa6n''IBT=$ق~X3-0Bs?[㔼'~ugt_8 44kU&S!$X4ӄmfRaMY=-Q>$eoTUf^8LCaM. &IDCb-"LPR޲ˋ]B_mOLsxKD=O2!\mi:+ +h Qp֕mKVf#r#$y赠ܤPl=?)!AReeۚWT)V>,w$ U>UI Ӄ;&U2dFHJe&AP)̠&d D/%l3Ƞ,AU| ec/l`2ɤhArA57uˢaR8$fx)|H#.~دXf $R#N!G)cDM alZ+N^(.j CWW,:bPCĘU=(/RB!B!B!B!B!B!B!B!B!B!B!wOnC5o!B_ض]Gf!g@A2FS^ Ga坟3o@7eHP9ijB!tȟrV8" B!! !tBG@# t:B!D# rM;ԣ\.k@G@i<^BΌ/??|trd0^rZ5hl)# L޿x!BG@!t:B@G@# #X\W@9!!!G:B7f7o5Cպk-8!_ CG@# c 5G(a;NVXqB \saB"k!k粒\dLp:Ƌpc^r#do|Sq=^Cp:/ KWGu&F#:fuw>@>) x5p׀@ʼs`=[#b|}Ibe`pY.~\pi]3|'#_)1@mA_CD&ز09ǧd4&>2 9KY<!/kn; !/ežA^R#\wDP<!/<"x1 y)b߀f|6:B^o:~@!# 䥔FC˷;GBG@9lb?'LY#k@KY8 r׀S!XBG@K]:B^T9FSd:!g ^lKwrX;GOcfpD@ȿaGK,Sᕅ,)tbvM]#\+||u9Sw,v _^鈎|+w љ-sv MG?BG@;nboV`b~G450i~A6XpDpuMGWڷmhEV߰<|nh|W\QG}5؆94@,]=q^`7~ ƂYy,FyLy(:! { OlX!Du3n)ѧc\Q `'wXdYxEnlq7 ._}҈`*Y HOֶ` =. )J ww&+]:$1)Cሠ@<1]iwD+ľAțtB5"Ȗ$#'wJpkc 5x@-)+y̐%>k hBb[gXzh7E.cMgAbctͳΒX$b+S`RȇɎ@̳@4;kbccceiD;z``rk 1w $7e7u}]>%֣@L%(hPJbŬXHIn`|"7F鬁{AZ#y)"eވIĩAb?7,L ,VlEް$:+0zn%ydHŚ+|]`3:cxaw jB}=1yw-g!t\>t?GK[` ߏ}Ǖ!}VX1v1" Kv󮊏En8lD >G0coh"ohkc 2d5f-bYS`CyX=Dwo9'G7 :v8[ e^Q}G Ml+HVyDlIJ1tLYA.TnG`97}`JvOȍqQ&2ŮG`˼G't#>XV2.2֔jo}Ly(w8TlRx ƆA&X+<^Śa+V7Jib*{yhxVĝR amJQ[ڲ؅le,rrX6<#E~*>^ ,b#v;D+}7W׽!]B5@@7r#H+dn2`بxc6HZ&Ɵ:+_'CfkioYId[,]b3[#CqA/`ee( + mL39`ڲLh*[Mr#ƂױXX3JMLb63ajA\Xb3Jc_yJڲ}BFbQTJf1bGzsD5PG4"H[!LR+*r}ެLe]FuCĺA\lbe-ag b=Yַȍﳒgt#Uk-;pY(Ab5 o&~lzL(q>AݻϬ$m[}b-Xbs#pI#qkLR/>w tF[ mYBY1v_[w(UX6&JtkPD͗)ZDa~Ŧ2]`VJiQ[̰gKr,+O4EҒo6$ώY b .&2XT,e{0Tb[(}žo,H,xjmb*+ SbQ EJmÐMatŷF:wͺuZagV6dItʎ`#]El8=㭧M:4zḇƹVHzE):mMTz]Q3 K?ȳm@U.c?6CQu;bS2T¾kd+RReK`E(n&)u fgsD_P>2G^2 1&B 6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Z[Normal dCJ_HaJmHsHtH >A > Zadani font odlomkaViV 0Obi na tablica4 l4a .k . 0 Bez popisa X4Reaetka tablice7:V0 dCJOJPJQJ^JaJtH6U`6 _# Hiperveza >*B*phP P _w Bez proreda$a$CJ_HaJmHsHtH ^@"^ d Odlomak popisad^m$OJPJQJ^J^2^ A0 Tekst fusnote$da$CJOJPJQJ^JaJH/AH A0Tekst fusnote Char OJQJtH R& QR A0Referenca fusnoteB*CJH*OJQJphPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lb7}_dW(m,@)$vb'h Ji7C10\*O]4k !ᣄD_x<|~GN:2x[|W㹎~K;V ˯o>x;A:|H"̝kع"X $og1 -Y,{"4" N@blAxFp1a5 W\Zxj<븛Pl7 Mq#c[Vw#d0&¹C"֐ ɁQM++$,l!Flo;Fm# wCL0^Fs"!=$B")16 WKU{"2 6{1eA ; qc?Pȹ ;D~bYL7%׭˓KK 2m$"zg)G߄溹JAOBQoֵƺR9n%3B;~fP;\ny+H,2K"WADNJ+JCrܒk7rt3x2#]N§ZaU,-='7_/ ?4c3s![ZcdWj(Gtb•tԷ<ڷlP-$Y#<yH9liꙆȮiW1ceXٚjb4çҽ.֭ͥ.go4j j KFޱ\)ޤIh_[][#:?حW- MJiuM ]x K f * 2M o|J0ܮܶ*,-.01245\]_`abcdf+h+/3^eHHHKX8@0( B S ?z@ z@ KK>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ER{{9<CE\c\d03AC:GH|KM=E  ! . 5 8 = p r _ e t  " < D * 3 O Y 0 7 [ a g l =A]cw{ jo!$16TYOU15DH /6?@ci 29OXnpw !!!!!!""[#g#z#{####0$8$H$P$\$v$|$$$$$$$U%[%a%m%%%%%&"&]&a&&&&&&&''"'$']'c''''''',(1(@(D(K(Q(T(^(e(k(|((((((((() ))&)*)^)d)))))))]*e*p*v****++)+++0+9+;+R+[+h+n++++++,,,,%,o,u,,,,,,,,,--C-E-. ........// ///#/,/C/F/^/d///00P0X0t000021B11111>2@2H2L2Q2U2g2i222222222=3B3p3r3$4'4f4k4l4p44444444455 55;5J5[5d555555566!6%686;687;777777777778 8W8Y8c8h8r8x8;9@999999999$:):+:5:6:::1;2;3;7;<;>;E;J;T;W;;;;;;;;;;;;;z<<<<<<<<<<<<X=_=====$>%>&>*>,>;>>>E> ??a?i????? @@@@@@@@AA$A4A=AIA^AmAAAB BC CBCCCDCOCDDADED`DeDqDvDDDDDDDDDEEE*EJERESE_EeEmEEEEEEEEFFFSFbFcFnFrFzFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGG!GA?ASFUFaFbFFFPGQGGGIIIIIIJJgJhJJJJJ4K5KnKoKKKKR**++o,p,t,t,,,....i4j4o4o477779999$>%>@@AACCCCDDFFFFFFGG:G;G%>@@AACCCCDDFFFFFFGG:G;G&`'l+,Q2.0!0a1060JY1X45:?79k</>8>%@(BH;D~D1AG|H3J?KL\NCQBT8V2W?YWvX^cYIZ3?ZUZZ[]bm]0^bx_E` dPte,blqLsI8tdxA?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdenRoot Entry F &[pData h1Table.FNWordDocument4SummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^CompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q