Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 848993

Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene


Petravić, Ana
Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene, Zagreb: Školska knjiga, 2016 (monografija)


CROSBI ID: 848993 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene
(Intercultural Competence in Foreign Language Teaching: From theoretical concepts to applications)

Autori
Petravić, Ana

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Autorske knjige, monografija, znanstvena

Izdavač
Školska knjiga

Grad
Zagreb

Godina
2016

Stranica
387

ISBN
978-953-0-51575-8

Ključne riječi
Međukulturna kompetencija ; nastava stranih jezika ; kompetencijski modeli ; komunikacijska kompetencija ; međukulturni pristup ; temeljni obrazovni dokumenti ; konstrukcija zadataka ; evaluacija ; obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika stranih jezika
(intercultural competence ; competence models ; communicative competence ; curricula ; task construction ; evaluation ; FL teacher education and professional development)

Sažetak
Primjena međukulturnog pristupa u nastavi stranih jezika tj. realizacija nastave stranog jezika koja je teži razvoju i jezične i međukulturne kompetencije učenika, orijentirajući se prema kompetencijskom profilu međukulturnoga govornika, pretpostavlja integraciju međukulturne kompetencije u sve segmente nastave  od nastavnih ciljeva i sadržaja, odnosno ishoda učenja, preko nastavnih postupaka i oblika nastave sve do medija i evaluacije učeničkih postignuća. Osnovni preduvjet za takvu međukulturno usmjerenu modifikaciju nastave stranih jezika jest transparentno određivanje i specificiranje koncepta međukulturne kompetencije za potrebe institucionaliziranog učenja i poučavanja stranih jezika. Neophodnu osnovu za to čine modeli međukulturne kompetencije prilagođeni kontekstu nastave stranih jezika. Polazeći od ključne uloge tih modela za operacionalizaciju međukulturnog učenja u nastavi stranih jezika, znanstvena se monografija Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene bavi fundamentalnim pitanjima konceptualizacije konstrukta međukulturne kompetencije i njezina razvoja u procesu učenja i poučavanja stranih jezika. U tu se svrhu istražuju teorijski, primijenjeni i empirijski provjereni modeli međukulturne kompetencije koji se u obliku komponentnih, razvojnih i kombiniranih modela diskutiraju u glotodidaktici i drugim granama primijenjene lingvistike te u području međukulturnog treninga. Taj se široki spektar konceptualizacija međukulturne kompetencije analizira s glotodidaktičkog i sociolingvističkog stajališta, i to s fokusom na sljedeća njihova ključna obilježja: horizontalno protezanje sastavnica međukulturne kompetencije i njihova razvojna, vertikalna os ; rasprostiranje komponenata duž kognitivne, afektivne i pragmatične kompetencijske dimenzije ; primjerenost s obzirom na kognitivno-afektivne potencijale različitih dobnih skupina djece i mladih školske dobi ; odnos stranojezične i međukulturne kompetencije ; uključenost opće kulturnih elemenata i kulturno specifičnih aspekata vezanih za kulturno okružje učenika i za kulture povezane s ciljnim jezikom ; transparentnost sagledavanja odnosa jezika i kulture te kulturno-teorijska pozadina poimanja kulture. Cilj je ovog istraživanja analizirati modele međukulturne kompetencije s obzirom na njihov potencijal za primjenu međukulturnog pristupa u nastavi stranih jezika i egzemplificirati njihovu funkciju na primjeru odabranih područja primjene u kontekstu učenja i poučavanja stranih jezika. Iz pojedinačnih analiza i međusobnih usporedbi istraženih modela proizlazi s jedne strane diferencirani uvid u razne načine i tradicije konceptualizacije međukulturne kompetencije, a s druge strane utemeljenje za kritičke osvrte s aspekta primjerenosti tih modela za institucionalizirano učenje i poučavanje stranih jezika. Mogućnosti primjene i funkcije analiziranih modela međukulturne kompetencije u području ovladavanja inim jezikom oprimjeruju se u četiri izdvojena područja nastave stranih jezika: 1. razvoju temeljnih jezično-obrazovnih dokumenata, 2. izradi zadataka za razvoj međukulturne kompetencije učenika, 3. praćenju i vrednovanju ishoda međukulturnog učenja te 4. definiranju nastavničkih kompetencija potrebnih za realizaciju međukulturnog pristupa u nastavi stranih jezika. Na konkretnim se primjerima aktualnih hrvatskih kurikulskih dokumenata, čimbenika i konstrukcijskih aspekata razvoja međukulturnih zadataka, evaluacijskih postupaka i instrumenata te međukulturno orijentiranih kompetencijskih profila nastavnika ilustrira važnost utemeljenog odabira teorijskih konstrukata međukulturne kompetencije i njihove dosljedne primjene. Detaljna analiza i usustavljivanje modela međukulturne kompetencije i njihove primjene navode na nekoliko bitnih zaključaka. Kao prvo, iako sve kategorije modela mogu poslužiti kao polazište za operacionalizaciju međukulturne kompetencije, najprikladniju osnovu za njenu integraciju u nastavu stranih jezika pružaju empirijski provjereni kombinirani modeli, i to zahvaljujući svojoj modelski karakterističnoj usredotočenosti na specifičnu ciljnu skupinu učenika i na konkretni obrazovni kontekst. Time međukulturno učenje u nastavi stranih jezika ulazi u obzor teorije dinamičkih sustava. Kao drugo, razvidno je da ustanovljena dihotomija modela koji međukulturnu kompetenciju i komunikacijsku jezičnu kompetenciju sagledavaju na izolirani tj. aditivan način i modela koji međukulturnu kompetenciju promatraju prije svega kroz njenu manifestaciju u jeziku i komunikaciji nedovoljno produktivna za nastavu stranih jezika. Nasuprot tome, čini se da „kompromisni“ put koji povezuje oba tipa modela tj. umrežava (strano)jezično i međukulturno učenje može dati smislenije impulse za daljnji razvoj nastave stranih jezika u smislu međukulturne orijentacije. Na toj se osnovi ocrtava novi pogled na konceptualizaciju međukulturne kompetencije tj. na međusobni odnos sastavnica najšire shvaćene međukulturne komunikacijske kompetencije u kojemu komponente s lingvističkim fokusom i one s međukulturnim težištem pokazuju područja međusobnog preklapanja te time nude mogućnosti povezivanja i umrežavanja jezičnoga i međukulturnoga u nastavi stranih jezika. Kao treće, nužno je nadvladati i dihotomiju istraženih modela koja se odnosi na njihovo kulturno-teorijsko utemeljenje. Kada je riječ o operacionalizaciji shvaćanja kulture u nastavi stranih jezika, nije poželjno favorizirati niti otvoreno poimanje kulture koje naglašava heterogenost i višestruku kulturnu pripadnost svakog pojedinca niti zatvoreno, pretežito homogenizirajuće-nacionalno razumijevanje kulture. Ovisno o fazi učenja i kognitivno-afektivno-socijalnim potencijalima učenika kao moguće se rješenje ove temeljne razlike nazire dinamični slijed i kombinacija obaju poimanja kulture utvrđenih analizom modela. I konačno, na osnovi rezultata istraživanja može se s obzirom na složenost i dinamičnost sustava nastave stranih jezika izvesti zaključak o neophodnosti promišljenog usklađivanja konceptualizacije konstrukta međukulturne kompetencije i njena razvoja u svim pojedinačnim područjima učenja i poučavanja stranih jezika unutar određenog obrazovnog sustava, namjerava li se želi omogućiti njihovo sinergijsko djelovanje u procesu razvoja međukulturne kompetencije učenika. Kao temeljni preduvjet za takvo harmoniziranje ključnih segmenata unutar sustava institucionaliziranog učenja i poučavanja stranih jezika stoga identificiran je još ne postojeći konsenzus o sastavnicama međukulturne kompetencije i procesu njena razvoja tj. usklađivanje vizija koju relevantni akteri nastave stranih jezika ugrađuju u različite segmente tog sustava. U daljnoj konzekvenciji, preneseno na situaciju školskog obrazovanja u cjelini, ta spoznaja upućuje na neophodnost objedinjenog i zajednički promišljenog pristupa svih nastavnih predmeta u odnosu na razvoj međukulturne kompetencije, ukoliko se želi postići holistička realizacija međukulturnog učenja s dugotrajnim učincima. Mogućim načinom realizacije tog cilja može se smatrati povezivanje inter-kulturnoga i intra- kulturnog učenja. // Die Umsetzung des interkulturellen Ansatzes im Fremdsprachenunterricht (FSU) d.h. die Realisierung eines FSUs, der sowohl die sprachliche als auch die interkulturelle Kompetenz der Lernenden zu entwickeln versucht und der das Kompetenzprofil des interkulturellen Sprechers in den Mittelpunkt stellt, setzt die Integration der interkulturellen Kompetenz in alle Unterrichtssegmente voraus – von den Unterrichtszielen und -inhalten, bzw. Outcomes, über Unterrichtsverfahren und -formen, bis hin zu Unterrichtsmedien und zur Evaluation der Schülerleistungen. Eine solche interkulturell ausgerichtete Modifizierung des FSUs erfordert eine transparente Bestimmung und Spezifizierung des Konzeptes der interkulturellen Kompetenz für die Erfordernisse des schulischen Fremdsprachenlehrens und -lernens. Eine unentbehrliche Basis hierfür bilden die auf die Anforderungen des FSUs eingehenden Modelle der interkulturellen Kompetenz. Ausgehend von der Schlüsselrolle dieser Modelle für die Operationalisierung des interkulturellen Lernens im FSU beschäftigt sich die vorliegende Monographie Interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht. Von theoretischen Konzepten bis zur Anwendung mit grundlegenden Fragen der Konzeptualisierung des Konstruktes der interkulturellen Kompetenz und ihrer Entwicklung im Fremdsprachenlehr- und - lernprozess. Hierzu greift die Untersuchung auf zentrale theoretische, angewandte und empirisch überprüfte Modelle der interkulturellen Kompetenz zurück, wie sie zur Zeit in Form von Komponenten-, Entwicklungs- und kombinierten Modellen in der angewandten Linguistik bzw. in der Fremdsprachendidaktik und im Bereich des interkulturellen Trainings diskutiert werden. Dieses breite Spektrum der Konzeptualisierungen der interkulturellen Kompetenz wird unter fremsprachendidaktischem und soziolinguistischem Aspekt mit dem Fokus auf folgende Grundmerkmale der Modelle analysiert: die Positionierung der Komponenten der interkulturellen Kompetenz auf einer horizontalen und vertikalen, entwicklungsbezogenen Achse ; die Verteilung der Teilkompetenzen entlang der kognitiven, affektiven und pragmatischen Ebene ; ihre Angemessenheit im Hinblick auf die kognitiv- affektiven Potentiale unterschiedlicher Altersgruppen der Schülerinnen und Schüler ; die Relation zwischen der fremdsprachlichen und der interkulturellen Kompetenz ; die Berücksichtigung von kulturübergreifenden, allgemeinen Elementen und von kulturspezifischen Aspekten, die die kulturelle Umgebung der Lernenden und die ihrer Zielsprache betreffen ; die Transparenz der Beziehung zwischen Sprache und Kultur in den jeweiligen Modellen sowie die Klärung der kulturtheoretischen Hintergründe in den Kulturauffassungen der Modelle. Ein Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, diese Modelle hinsichtlich ihres Potentials für die Umsetzung des interkulturellen Ansatzes im FSU zu analysieren und diesbezüglich ihre Funktion anhand ausgewählter Anwendungsbereiche im Kontext des Fremdsprachenlehrens- und -lernens zu exemplifizieren. Durch Einzelanalysen und Modellvergleiche wird zum einen eine differenzierte Einsicht in unterschiedliche Weisen und Traditionen der Konzeptualisierung der interkulturellen Kompetenz ermöglicht und zum anderen eine Fundierung für kritische Erörterungen zur Angemessenheit der hier analysierten Modelle für das schulische Fremdsprachenlehren und -lernen vorgelegt. Die Anwendungsmöglichkeiten und die Funktionen der untersuchten Modelle im Rahmen des Fremdsprachenlehr- und -lernprozesses werden anhand von vier ausgewählten Bereichen des FSUs exemplarisch dargestellt. Diese betreffen im Einzelnen: 1. die Ausarbeitung von grundlegenden sprachlichen Bildungsdokumenten, 2. die Aufgabenerstellung zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der Lernenden, 3. die Begleitung und Bewertung von Outcomes des interkulturellen Lernens und 4. die Bestimmung von Lehrerkompetenzen, die für die Umsetzung des interkulturellen Ansatzes im FSU erforderlich sind. Die konkreten Beispiele der aktuellen kroatischen Curricula, die in dieser Monographie vorgestellt und analysiert werden, sowie die Faktoren und Konstruktionselemente, die bei der Entwicklung von interkulturellen Aufgaben zu berücksichtigen sind, und die hier dargestellten Exemplifizierungen der Evaluationsverfahren und -instrumente und der interkulturell ausgerichteten Lehrerkompetenzprofile, veranschaulichen hierbei die grundlegende Bedeutung einer fundierten Wahl der theoretischen Konstrukte interkultureller Kompetenz und ihrer konsequenten Umsetzung. Die detaillierten Analysen und Systematisierungen der Modelle der interkulturellen Kompetenz und ihrer Anwendung lassen einige zentralen Schlussfolgerungen zu. Erstens: Obwohl alle Kategorien der untersuchten Modelle Argumente für ihren Einsatz im FSU liefern, bieten die empirisch überprüften kombinierten Modelle die geeignetste Grundlage für die Operationalisierung der interkulturellen Kompetenz und ihre Integration in den FSU. Wesentliche Gründe hierfür sind ihre modelleigene Fokussiertheit auf die spezifische Zielgruppe der Fremdsprachenlernenden und die Einbeziehung des jeweiligen konkreten Bildungskontextes. Hiermit rückt das interkulturelle Lernen im FSU in den Horizont der Theorien der dynamischen Systeme. Zweitens erscheint die in dieser Untersuchung ermittelte Dichotomie zweier Grundmodelltypen: der Modelle, die die interkulturelle Kompetenz und die kommunikative sprachliche Kompetenz als isoliert bzw. additiv betrachten und der Modelle, die die interkulturelle Kompetenz primär durch ihre Manifestation in der Sprache und Kommunikation betrachten als unzureichend produktiv für den FSU. Im Gegensatz dazu verspricht der „kompromißhafte“ Weg einer Verbindung beider Modelltypen d.h. die Vernetzung des (fremd)sprachlichen und des interkulturellen Lernens sinnvollere Impulse für die Weiterentwicklung des FSUs im Sinne seiner interkulturellen Orientierung. Vor diesem Hintergrund wird ein neuer Blick auf die Konzeptualisierung der interkulturellen Kompetenz bzw. auf die Beziehung zwischen den Komponenten einer weit aufgefassten interkulturellen kommunikativen Kompetenz konturiert. Aus dieser Perspektive weisen die Komponenten mit einem linguistischen Fokus und die mit einem interkulturellen Schwerpunkt zahlreiche Überschneidungsbereiche auf und bieten dadurch Verknüpfungs- und Vernetzungsflächen des Sprachlichen und des Interkulturellen für den FSU. Drittens muss eine weitere Dichotomie der untersuchten Modelle überwunden werden, die sich auf die ihnen zugrunde liegende Kulturauffassung bezieht. Weder der offene, Heterogenität betonende Kulturbegriff, in dessen Zentrum die multiple kulturelle Zugehörigkeit jedes Einzelnen steht, noch das geschlossene, vorwiegend homogenisierend-nationale Kulturverständnis kann im Hinblick auf die Operationlisierung der Kulturauffasung im FSU favorisiert werden. Ausgehend von unterschiedlichen Lernphasen und dem sich entwickelnden kognitiv-affektiv- sozialen Potential der Lernenden deutet sich hier die Möglichkeit der Überwindung dieser Grunddifferenz an, und zwar in Form einer wohl überlegten, dynamisch gestalteten Aufeinanderfolge und Kombination der beiden in der Modellanalyse ermittelten Kulturbegriffe. Auf Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse kann abschließend in Bezug auf die Komplexität und Dynamik des Systems FSU die Schlussfolgerung abgeleitet werden, dass eine durchdachte Abstimmung der Konzeptualisierung des Konstruktes und der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz in allen einzelnen Bereichen des Fremdsprachenlehrens und -lernens innerhalb eines Bildungssystems unentbehrlich ist, wenn man eine Synergiewirkung dieser Segmente im Prozess der Förderung der interkulturellen Kompetenz der Lernenden erreichen will. Als zentrale Voraussetzung für eine solche Harmonisierung der Schlüsselsegmente des Fremdsprachenlehrens und -lernens wird ein erst noch herzustellender Konsens über die Beschaffenheit und Entwicklung der interkulturellen Kompetenz bzw. die Vereinheitlichung unterschiedlicher Betrachtungsweisen identifiziert, die für den FSU relevanten Akteure in die verschiedenen Bereiche des FSUs miteinbringen. In weiterer Konsequenz, auf die Situation der schulischen Bildung insgesamt übertragen, macht diese Erkenntnis deutlich, dass eine vereinheitlichte, konsensträchtige Herangehensweise aller Unterrichtsfächer in Bezug auf die Förderung der interkulturelle Kompetenz unumgänglich ist, sofern eine holistische Realisierung des interkulturellen Lernens mit nachhaltigen Wirkungen erreicht werden soll. Die Verbindung des interkulturellen mit dem intrakulturellen Lernen bietet sich hier als eine mögliche Vorgehensweise an.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
FilologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
227-2271168-0726 - Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika (Ana Petravić, )

Ustanove
Učiteljski fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url Ana Petravić (autor)

Citiraj ovu publikaciju

Petravić, Ana
Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene, Zagreb: Školska knjiga, 2016 (monografija)
Petravić, A. (2016) Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene. Zagreb, Školska knjiga.
@book{book, author = {Petravi\'{c}, A.}, year = {2016}, pages = {387}, keywords = {intercultural competence, competence models, communicative competence, curricula, task construction, evaluation, FL teacher education and professional development}, isbn = {978-953-0-51575-8}, title = {Intercultural Competence in Foreign Language Teaching: From theoretical concepts to applications}, keyword = {intercultural competence, competence models, communicative competence, curricula, task construction, evaluation, FL teacher education and professional development}, publisher = {\v{S}kolska knjiga}, publisherplace = {Zagreb} }