Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 803827

Procjena rizika od mogućeg elektromagnetskog ozračivanja stanovništva grada obzirom na očekivano tehnološko povećanje broja baznih postaja GSM pokretne telefonije na teritoriju Grada Zagreba - procjena utjecaja na zdravlje


Prlić, Ivica, Macan Jelena
Procjena rizika od mogućeg elektromagnetskog ozračivanja stanovništva grada obzirom na očekivano tehnološko povećanje broja baznih postaja GSM pokretne telefonije na teritoriju Grada Zagreba - procjena utjecaja na zdravlje, 2003. (ekspertiza).


Naslov
Procjena rizika od mogućeg elektromagnetskog ozračivanja stanovništva grada obzirom na očekivano tehnološko povećanje broja baznih postaja GSM pokretne telefonije na teritoriju Grada Zagreba - procjena utjecaja na zdravlje
(Estimation of risks from the potential electromagnetic irradiation of inhabitants considering the expected technological increase in the number of GSM base stations in the area of the City of Zagreb – health impact estimate)

Autori
Prlić, Ivica, Macan Jelena

Izvornik
IMI- ZG-GSM-1

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, ekspertiza

Godina
2003

Ključne riječi
Elektromagnetsko zračenje; mobilna telefonija; SAR
(Electromagnetic radiation; mobile telecommunications; SAR)

Sažetak
Zaključak istraživačkog izvješća IMI-ZG-GSM-1 Hazard i Rizik Izvješće se temelji na važnoj stručnoj i znanstvenoj činjenici, da je utjecaj baznih postaja pokretnih telekomunikacija i pripadajućih antenskih sustava na stanovništvo jedan sklop mogućih «grupnih» rizika stanovništva, a uporaba osobnih (ručnih) mobilnih telefona sasvim drugi, potpuno privatni rizik svakog stanovnika ponaosob, uz nepobitnu činjenicu da oba sustava zajedno čine telekomunikacijski sustav i da pri tome oba sustava nikako ne spadaju na istu razinu «mogućeg» općeg, zdravstvenog, i posebice sociološkog rizika. Antenski sustavi GSM(900MHz) baznih postaja mobilne telefonije već montirani na mnogim objektima na teritoriju Grada Zagreba kao niti buduće montirani tipno odobreni i tehnološki slični antenski sustavi (sustavi usporedivih izračenih snaga) temeljem stavki postojećeg Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja Narodne novine RH 105/99, (koji je u osnovi kompatibilan sa Direktivom EU / 1, 2 / i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, Narodne novine RH 204/03. ne predstavljaju opasnost za zdravlje stanovnika grada i okolinu. Izvršena fizička mjerenja i fizikalna procjena dobivenih rezultata, te posebno sačinjena procjena rizika za navedene antenske sustave, upoređena sa navedenim zakonom stručnim preporukama i posebno Principom predostrožnosti /3, 4, 5/ i međunarodno verificiranim graničnim vrijednostima izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima (neionizirajućim zračenjima) /10, 11, 12, 35/ ne upućuju na provedbu bilo kakvog zdravstvenog nadzora nad stanovništvom grada – dodatnog zdravstvenog nadzora, temeljenog na mogućoj zdravstvenoj opasnosti od elektromagnetskog zračenja spomenutih GSM antenskih sustava mobilne telefonske komunikacije (posebno druge generacije (2G)). Izrečeno znači da je svekoliki utjecaj neionizirajućih elektromagnetskih zračenja postojećih baznih postaja - pokretnih radijskih telekomunikacija (GSM standarda i tehnologija na 900 MHz) na stanovništvo Grada Zagreba pri sadašnjem nivou znanja «prihvatljiv» civilizacijski rizik. Znanstveno istraživački projekti koji se u budućnosti nužno moraju provesti, koji će uzeti u obzir i epidemiološki i psihološki aspekt korištenja mobilne telefonije ; posebno mobilnih telefona, međudjelovanje tehnološki povišene razine neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra sa abiotom i svim ostalim živim vrstama i koji će daleko detaljnije, obzirom na nova znanstvena saznanja, provesti projekciju procjene rizika i upravljanja rizikom, nužno će u budućnosti dijelom revidirati izrečeni stav. Dosadašnja (dvadesetogodišnja) stručna i znanstvena iskustva ne upućuju na zabrinutost zbog mogućeg povećanog sveobuhvatnog «rizika» po život bilo koje vrste u okolišu, pa ni stanovnika grada, a koji bi bio rezultat ljudskog korištenja neionizirajućih zračenja pokretne radiotelefonije u GSM standardu. Posredni utjecaji, elaborirani u ovom izvješću, ostaju činjenica i potrebno ih je multidisciplinarno istraživati. Također je potrebno sagledati cjelokupni utjecaj novih tehnologija na razvoj vrsta i ljudskog društva i time na očuvanje životnog, posebno modernog urbanog životnog okoliša. Napominjem da osobno neselektivno korištenje osobnog mobilnog telefona (malog mobitela koje privatno koriste građani) predstavlja pravno, sociološki i zdravstveno individualni rizik koji u ovom izvješću ni na koji način nismo elaborirali (to je tema daleko opsežnijeg znanstveno-stručnog Projekta / 6, 7, 13, 21, 33, 36, 40/). Podaci o ručnim mobitelima korišteni su kao usporedni i zbog toga jer su bazne postaje i mobiteli neodvojiva uporabna tehnološka cjelina. Dalekovodi, trafostanice, raznovrsni kućni aparati, TV i ostali izvori neionizirajućeg zračenja ni u kojem slučaju NISU predmet ovog izvješća niti smo elaborirali bilo kakvu elektromagnetsku kompatibilnost električnih uređaja koje koriste građani. Njihovo je zračenje u habitat, okoliš u kojem ljudi rade u ovom izvješću skupljeno u opći izraz «elektrosmog» i njihov utjecaj se «vidi», ugrađen je u rezultate izvršenih mjerenja u širokopojasnom području elektromagnetskog spektra. …«Primajući daleko manje količine zračenja od baznih GSM postaja nego od vlastitih mobilnih telefona zabrinutost pojedinaca u javnosti se svodi na paradoks odabira. Pojedinac može odlučiti da li će imati i koristiti mobilni telefon ali će pri tome imati i jako malo utjecaja na odabir lokacije i zračenja iz bazne postaje. Nadalje, ljudi definitivno imaju koristi od uporabe mobilnih telefona-mobitela, dok od baznih postaja ne vide direktnu korist i najčešće nemaju niti direktne koristi od postaja u blizini svojih domova i posla. Često trpe i financijske posljedice zbog smanjenja realne vrijednosti svoje imovine (nagrđujuće antene u blizini zgrada ili imanja) i nikako nisu obaviješteni o mogućim rizicima što zdravstvenim što socijalnim, utjecaju na okoliš i…..» … Hazard - pogibeljnost => zbir svekolikih okolnosti koje mogu uzrokovati loše posljedice Rizik - opasnost => vjerojatnost pojave loših posljedica uzrokovanih hazardom GSM – Global System for Mobile Communications - globalni sustav za pokretne komunikacije Dopuna zbog stupanja na snagu navedenog pravilnika. ---------------------------------------------- Revizija zaključka ovog istraživačkog izvješća: temeljena na Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih zračenja Narodne novine RH 204/2003. koji je objavljen 30.12.2003. i koji je stupio na snagu 8. siječnja 2004. godine, a koji se u potpunosti NE oslanja na međunarodne preporuke /9, 10/ koje su do danas bile temelj svih zdravstvenih procjena rizika od utjecaja neionizirajućih zračenja na zdravlje ljudi u RH, posebno u području koje pravilnik navodi kao područja povećane osjetljivosti već se zasniva na preporukama Vijeća Europe /11/. Za područja visokih frekvencija izlaznog elektromagnetskog polja izračenog u prostor oko antena na tornju bazne postaje mobilne telefonije u GSM(900MHz) standardu pravilnik donosi potpuno novu kategoriju izloženosti stanovništva zračenju antena, - stanovništvo koje živi i kreće se područjem povećane osjetljivosti. ”...... 20. Područja povećane osjetljivosti su: a) područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno ; b) škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti, te dječja igrališta (prema urbanističkom planu) ; c) površine neizgrađenih parcela namijenjene prema urbanističkom planu za a) ili b) ; .....” Pravilnik zapravo uvodi tri kategorije područja, profesionalna izloženost, posebna osjetljivost koja pokriva sva stalno naseljena područja u RH i ono što ostane, bivša područja običnog stanovništva ruralnih sredina i ljudima nenastanjeni ostatak teritorija. Granične vrijednosti za područje posebne osjetljivosti koje je nama od interesa dane su u slijedećoj tablici u Pravilniku: «……. Frekvencija f Jakost električnog polja E (V/m) Jakost magnetskog polja H (A/m) Gustoća magnetskog toka B (µT) Gustoća snage (ekvivalentnog ravnog vala) Sekv (W/m2) Vrijeme uprosječe-nja t (minute) < 1 Hz 5 600 12 800 16 000 * 1–8 Hz 4 000 12 800/f2 16 000/f2 * 8–25 Hz 4 000 1 600/f 2 000/f * 0, 025–0, 8 kHz 100/f 1, 6/f 2/f * 0, 8–3 kHz 100/f 2 2, 5 * 3–100 kHz 34, 8 2 2, 5 * 100–150 kHz 34, 8 2 2, 5 6 0, 15–1 MHz 34, 8 0, 292/f 0, 368/f 6 1–10 MHz 34, 8/ f1/2 0, 292/f 0, 368/f 6 10–400 MHz 11, 2 0, 0292 0, 0368 0, 326 6 400–2000 MHz 0, 55 f1/2 0, 00148 f1/2 0, 00184 f1/2 f/1250 6 2–10 GHz 24, 4 0, 064 0, 08 1, 6 6 10–300 GHz 24, 4 0, 064 0, 08 1, 6 68/f1, 05 * Relevantna je najviša efektivna vrijednost. Vrijednost frekvencije f za proračun efektivnih vrijednosti jakosti električnog i magnetskog polja, gustoće magnetskog toka i gustoće snage ekvivalentnog ravnog vala u pojedinom retku obiju tablica uzima se u jedinicama za frekvenciju navedenim u prvom stupcu. ……………………………………“ gdje je za područje 400 – 2000 MHz naznačena šest puta stroža (niža) dozvoljena granica izlaganja nego je do sada bila percipirana temeljem EU CENELEC /10/. Taj podatak, naravno NE znači da je sada rizik šest puta veći, već jednostavno uvodi zbrku u dosadašnje granične vrijednosti jer će stanovništvo sada definitivno «psihološki» tumačiti nove granične vrijednosti na način ; … ne bi oni donijeli oštrije i niže granice da stvarno nema opasnosti od svega toga zračenja i slično … sve je to zavjera . Nevjerojatno je važno, sada u novoj pravno nametnutoj situaciji oko graničnih vrijednosti, koja nije u preambuli Pravilnika precizno i primjereno elaborirana temeljem Precaution Directive EC /5, 2, 3, 4, 21, 22, 26/, u ovom, prvom izvješću ovakve vrste, elaborirati stvarno stanje ozračivanja stanovništva bez obzira na pravno utvrđene granične vrijednosti. Zbog toga se upuštamo u tumačenje. Činjenica je da Pravilnik nije donio nikakav propis koji bi utjecao na procjenu rizika, niti se je dogodilo da su bilo koja izvršena mjerenja ili njihova evaluacija dobili drugačiji stručni smisao zbog toga što je pravilnik unio nekoliko novih termina, smanjio-snizio granične vrijednosti i klasificirao ljude prema područjima gdje se kreću. Izvršena mjerenja obavljena su shodno pravilima struke koju je Pravilnik potvrdio (metodologija mjerenja provedena je temeljem norme HRN EN 61655:2002 i temeljem zahtjeva iz priloga 4. Pravilnika /12/). Jedna od žurno potrebnih javnih akcija je edukacija stanovništva na svim nivoima. /12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/ Prema saznanjima autora krajem godine 2003. osnovana je i počela je radom nova udruga za promicanje telekomunikacija /17/ što bi trebalo dopuniti prazninu edukacijskog prostora u gradu i RH. Zahtjeve Pravilnika je potrebno provesti i tada će se uvidjeti sve njegove vrline, mane i dobrobit za funkcioniranje pravne države u području sve veće upotrebe neionizirajućih zračenja za potrebe bežičnih telekomunikacija. Nemilosrdna međusobna bitka proizvođača i pružatelja usluga u RH i izvan njenih granica prekrila je Grad Zagreb i nepotrebnom količinom «elektrosmoga». Taj dio problematike nepotrebnog ozračivanja stanovništva optimalno je rješiv jedino pravnim alatima. Dakle, odredbe Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, N.N. RH 204/03 koji je stupio na snagu 8. siječnja 2003. ne mijenjaju zaključak ovog izvješća niti u jednom stručnom stavu. završetak revizije ::I.Prlić, v.r.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Fizika, Elektrotehnika, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Napomena
Temeljem ugovora o sufinanciranju Programa Instituta:za 2003 godinu klasa:430-02/03-01/100, ur.broj: 251-07-02-03-1, od 11. ožujka 2003.Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrbPOVEZANOST RADA


Ustanove
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb