Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 803822

Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pućanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povečanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko - goranske županije


Prlić, Ivica
Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pućanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povečanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko - goranske županije, 2009. (ekspertiza).


Naslov
Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pućanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povečanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko - goranske županije
(Estimation of risks from possible irradiation to the environment and inhabitants by non-ionising radiation considering the planned increase in the number of mobile phone network antenna poles in the Primorsko-goranska County)

Autori
Prlić, Ivica

Izvornik
IMI:06-1/PGŽ-677/01-2009

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, ekspertiza

Godina
2009

Ključne riječi
Elektromagnetsko zračenje; bazne stanice; mobilna telefonija; analiza rizika; izloženost
(Electromagnetic radiation; base stations; mobile telecommunications; risk analysis)

Sažetak
Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama - Narodne novine RH 73/08, a posebno, temeljem članaka 3. i 4. navedenog zakona, Republika Hrvatska se obvezuje svojim građanima osigurati temeljnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu1. Od posebnog interesa javnosti su građevine antenskih stupova tj. sustavi antena na njima koji emitiraju radiofrekvencijski signal potreban za normalan i nesmetan rad mobilne radiotelefonije, takozvane «makro» bazne stanice. Odašiljačke antene, bazne stanice, pokretne radiotelefonije podliježu i odredbama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja – NN RH 105/99. i pratećih podzakonskih akata. Shodno izrečenom, sačinjeno je ovo ekspertno mišljenje kako bi doprinijeli usklađivanju interesa različitih korisnika prostora Primorsko-goranske županije (PGŽ), a da pri tome budu ispunjeni svi uvjeti kvalitetne zaštite okoliša, biote i stanovništva od umjetnog neionizirajućeg zračenja koje proizvode antene bazne stanice pokretne radiotelefonije. Mišljenje je cjeloviti dokument koji se ne može upotrijebiti za agrumentiranje provedbe zaštite okoliša i stanovništva od elektromagnetskih neionizirajućih (EM) radiofrekventnih (RF) zračenja niti na kojem drugom mjestu u RH niti od bilo kojeg drugogh izvora neionizirajućih EM zračenja osim odašiljačkih antena baznih stanica na samostojećim antenskim stupovima obrađenih u njemu, a koje su sastavni dio elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme na teritoriju PGŽ. Mišljenje ne obrađuje izloženost RF EM neionizirajućem zračenju djelatnika profesionalno zaposlenih sa i uz visoko frekventne (VF) radio antene-odašiljače, niti uz bilo koje postojeće izvore neionizirajućih zračenja na bilo kojoj budućoj lokaciji postavljanja samostojećih antenskih stupova u PGŽ. Zaključak ekspertnog mišljenja broj: IMI: 06-1/PGŽ-677/01-2009 Hazard i Rizik2 Ovo se ekspertno mišljenje temelji na važnoj stručnoj i znanstvenoj činjenici, da je utjecaj elektromagnetskog zračenja (EM) uzrokovanog radom umjetnih izvora neionizirajućeg zračenja, sustava stacionarnih baznih stanica 3 pokretne radiotelefonije na preko 150 novih lokacija raspršenih po teritoriju Primorsko – goranske županije, na okoliš i ljude sklop mogućih „grupnih“ rizika po dobrobit tih ljudi samo u granicama mjerenjima nepobitne dokazivosti. 1 pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu, te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče. 2 Hazard - pogibeljnost => zbir svekolikih okolnosti koje mogu uzrokovati loše posljedice po okoliš ili ljude Rizik - opasnost => vjerojatnost pojave loše (ili loših) posljedice(a) uzrokovanih hazardom 3 Bazna stanica – cell => jedinični antenski odašiljački sustav pokretne radio telefonije /ref./ Za argumentaciju procjene korištena su nezavisna mjerenja kojima su ustanovljeni fizikalni parametri potrebni za procjenu opterećenja okoliša neionizirajućim elektromagnetskim zračenjem iz jediničnih (tipskih) postojećih izvora neionizirajućih zračenja koji odašilju u frekventnom pojasu od 0 Hz do 3 GHz ; postojeće stanje /zbir imi doumenata/ tijekom travnja i svibnja 2009 godine. Procjena mogućeg utjecaja na okoliš i dobrobit ljudi izvršena je za postojeće stanje i uspoređena je s procjenom mogućeg utjecaja zračenja za značajno brojčano povećanje antenskih stupova i radio odašiljačkih antenskih sustava, baznih stanica, na njima. Pri tome je važno istaknuti, da su za procjenu korišteni relevantni tehnički podaci iz dostupne dokumentacije vlasnika budućih antenskih stupova i radio antenskih odašiljača – baznih stanica pokretne radiotelefonije, iz relevantne znanstvene i stručne dokumentacije Instituta i iz usporedno izvršenih stvarnih mjerenja zračenja baznih stanica na kontrolnim lokacijama na kojima postoje tehnološki slični ili isti antenski sustavi kakvi se namjeravaju postavljati na nove antenske stupove-nosače. Slobodu sociološkog i moralnog ponašanja i opće pravo ljudi-stanovništva na opravdani strah od novih i/ili nepoznatih tehnologija te opće pravo na zadanu kvalitetu života i očuvanje prirodnog okoliša i biološke raznovrsnosti na lokacijama zadanim izmjenama i dopunama PP PGŽ koji nemaju vezu s utjecajem neionizirajućeg zračenja ovo ekspertno mišljenje niti u jednom svom dijelu stručno ne obrađuje. Ionizirajuća zračenja Stacionarni antenski sustavi – bazne stanice pokretne radiotelefonije niti jednog od koncesionara na teritoriju RH niti u jednom svom dijelu u procesu rada ne koriste umjetne izvore ionizirajućih zračenja (izotope) niti zrači ionizirajuće elektromagnetsko zračenje u prostor. Stoga, niti antenski stupovi, niti energetsko postrojenje bazne stanice, niti odašiljački sustav - antene ne podliježu zahtjevima Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja Narodne novine RH 64/06. Elektromagnetska polja (EM) Razine elektromagnetskih polja – neionizirajućeg zračenja – koje bi pri svojem radu proizvodile bazne stanice pokretne radiotelefonije na budućim samostojećim antenskim stupovima i sva povezana oprema: elektroenergetski dijelovi unutar energetskog i odašiljačkog postrojenja baznih stanica, temeljem stavki Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN RH 105/99), koji je u osnovi kompatibilan sa Direktivom EU i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, (NN RH 204/03, 41/08.) neće predstavljati opasnost za stanovnike. EM zračenje baznih stanica neće predstavljati opasnost za opću okolinu/okoliš te time njihovo zračenje nije u kategoriji „štetna zračenja“ u smislu članka 9. Zakona o gradnji, (NN RH 175/03.) niti je u kategoriji «štetnih zračenja» u smislu očuvanja biološke raznolikosti temeljem Nacionalne strategije zaštite okoliša (NN RH 46/02) ; Nacionalnog plana djelovanja na okoliš (NN RH 42/02.) ; Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NN 81/99), Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05) i Zakona o zaštiti okoliša (NNRH / ) i pratećeg Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN RH 163/04) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 64/08): Uznemiravanje i uništavanje flore i faune -utjecaj EM neionizirajućeg zračenja na biološku raznolikost- Izgradnja potpuno novih objekata potrebnih za rad radioelekomunikacijskih sustava spada u krupne infrastrukturne zahvate u bilo kojem krajobrazu, a posebno u zaštićenom krajobrazu4. Zbog toga je vrlo važno voditi računa o što manjem graditeljskom, prometnom i energetskom zahvatu prilikom izgradnje cjelokupnog sustava baznih stanica kako bi se spriječilo ugrožavanje 5 biološke raznolikosti na mikrolokacijama na kojima budu građene. Pri tome valja istaknuti da osnovni proizvod antenskog sustava bazne stanice – neionizirajuće elektromagnetsko zračenje u zračni prostor neposredno iznad tla i samo tlo neće nepovratno „onečistiti“ okoliš niti će dokazivo „nepovoljno“ utjecati na ekološke sustave koji se nalaze na teritoriju koje obuhvaća PGŽ. Biološka raznolikost neće biti ugrožena postojanjem i telekomunikacijskim radom sustava baznih stanica ako se pri tome bude vodilo računa da ostali čimbenici ugroženosti svih ekosustava unutar PGŽ budu što je moguće bolje kontrolirani. O sustavima kontrole bioraznolikosti ovo mišljenje ne vodi računa. Napominjemo da će se za neke turističke aktivnosti i slobodne aktivnosti građana na teritoriju PGŽ povećati opća sigurnost jer će nove bazne stanice omogućiti dovršenje infrastrukture i planirani razvoj službe obavješćivanja unutar Službe 112 u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje RH, posebno gorske službe spašavanja. Turizam će se, zbog postojanja dobre informacijske komunikacije, proširiti i na do sada nedostupna i nedirnuta područja. Njegov posredni utjecaj na dobrobit ljudi i okoliša nije predmet ovog mišljenja. Mišljenje Izvršeno je mjerenje fizikalnih6 parametara elektromagnetskog zračenja iz već postojećih izvora neionizirajućeg zračenja na kontrolnoj lokaciji7 kako bi se ispunili zahtjevi Ugovora, a radi izrade ekspertnog mišljenja utjecaja „opasnih zračenja8“ na okoliš i ljude temeljem već spomenutih Zakona NN RH 175/03. i NN 105/99. kada se na novim lokacijama na teritoriju PGŽ budu postavile nove bazne stanice pokretne radiotelefonije. Temeljem mjerenih rezultata izrađena je procjena trenutnog (zatečenog – postojećeg) stanja. Također je izrađena usporedna procjena budućeg stanja temeljena na dostupnoj tehničkoj dokumentaciji o antenskim sustavima pokretne radiotelefonije. Izrađena je procjena rizika za nove izvore neionizirajućih zračenja – bazne stanice i uspoređena je s zakonskim odredbama, stručnim preporukama i posebno Principom predostrožnosti te međunarodno verificiranim graničnim vrijednostima izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima (neionizirajućim zračenjima) i konačno, dopuštenim 4 Popis Zahvata u okolišu - Poglavlje IX – Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (Narodne novine RH 163/04) i Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine RH 64/08): na teritoriju PGŽ nalazi se Nacionalni park Risnjak, dio parka prirode Učka i dio Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. 5 Ugrožavanje koje nema veze s EM zračenjima 6 izračena snaga (W), Električno polja v/m, dBm, frkvencija u Hz itd. 7 antenski stup – bazna stanica /ref/ , vidi Slike 1. i 2. 8 „opasna zračenja“ je nespretni zbirni opisni naziv za svekolika neionizirajuća elektromagnetska zračenja i ionizirajuća zračenja iz prirodnih i tehnoloških izvora zračenja koji neselektivno sugerira „opasnost“ (misli se samo na zdravlje ljudi) kada ona stvarno ni na koji način ne postoji razinama neionizirajućeg zračenja u području posebne osjetljivosti prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućih zračenja, (NN RH 105/99.). Važno je napomenuti da su bazne stanice pokretne radioteleofnije i mali ručni pokretni telefoni (mobiteli) dio radio telekomunikacijske tehnološke cjeline koji jedan bez drugoga nemaju smilsa. Primanje i odašiljanje radio telekomunikacijskog signala malim mobitelom, privatno, njegovo neselektivno korištenje za osobne potrebe i svrhe predstavlja pravno, sociološki i zdravstveno individualni rizik koji u ovom mišljenju ni na koji način nije elaboriran. Trenutna znanstvena spoznaja i rezultati procjene rizika ne upućuju na potrebu za provedbom bilo kakvog Zakonom propisanog kontrolnog nadzora nad stanovništvom PGŽ vezano uz izvore pokretnih radio telekomunikacijskih neionizirajućih zračenja koji već postoje unutar PGŽ. Izrađena procjena također ne upućuje na potrebu za dodatni biološki nadzor nad okolišem temeljen na mogućem oštećenju biološke raznolikosti PGŽ od neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja za vrijeme operativnog rada budućih baznih stanica pokretne radiotelefonije koje će biti postavljene na samostojeće antenske stupove širom PGŽ (Slika xxx). Mreža lokacija i gradnja samostojećih antenskih stupova nosača i povezne opreme definirati će se izmjenama Prostornog Plana PGŽ. Procjena opterećenja zračenjem radnih mjesta profesionalno vezanih za rad sa ili uz bazne stanice pokretne radiotelefonije kao izvora neionizirajućieg zračenja prema Pravilniku NN RH 204/03, 41/08. nije predmet ovog mišljenja. Dosadašnja dugogodišnja stručna iskustva i znanstvena istraživanja ne upućuju na zabrinutost zbog mogućeg povečanog sveobuhvatnog «rizika» po dobrobit (život) bilo koje vrste u okolišu, pa ni stanovnika PGŽ, a koji bi bio rezultat ljudskog korištenja neionizirajućeg zračenja antenskih sustava (samostojećih stupova) baznih stanica i ostalih niskofrekventnih postrojenja (povezne opreme) u njigovom sastavu (dalekovoda, antena, VF sklopova, kabela i ostalih energetskih sklopova). Dakako, uvjet je da cjelokupno postrojenje bazne stanice bude izgrađeno sukladno propisima građenja javnih energetskih i objekata elektroničke infrastrukture i sukladno ostalim važećim propisima RH, a naročito propisima koji uređuju gospodarsko ponašanje unutar zaštićenih krajobraza, vodozaštitnih područja i posebno obalnog pojasa u RH. /vidi Zbir zakonskih propisa/ Ovo mišljenje ne obrađuje nikakvu moguću buduću elektromagnetsku kompatibilnost budućih baznih stanica i postoječih električnih, radijskih, televizijskih i telekomunikacijskih postrojenja koja se već nalaze na teritoriju PGŽ niti ostalih bežičnih telekomunikacijskih uređaja koje koriste stanovnici. Zračenje tih, postoječih, izvora u habitat, okoliš u kojem ljudi borave i rade u ovom mišljenju nije posebno detaljno obrađeno ali moramo ponovno istaknuti da je to zračenje fizikalno ugrađeno u rezultate izvršenih mjerenja u širokopojasnom području elektromagnetskog spektra i kolokvijalno se opisuje sadržajno širim ali i netočnim pojmom „elektrosmog“. __________________________________

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Fizika, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Informacijske i komunikacijske znanosti

Napomena
Expertno izvješće-mišljenje temeljem istraživačkog Ugovora IMI01-100/94-09 i PGŽ ur.br.69-02/2-09-38 Klasa: 350-02/09-03/3 od 14.05.2009.POVEZANOST RADA


Ustanove
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Ivica Prlić, (125490)