Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 722323

Načelo opreza u teoriji i politici zaštite okoliša i javnog zdravlja


Rančić, Nenad
Načelo opreza u teoriji i politici zaštite okoliša i javnog zdravlja // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007), 3; 629-664 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
Načelo opreza u teoriji i politici zaštite okoliša i javnog zdravlja
(THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE THEORY AND POLICY OF THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH)

Autori
Rančić, Nenad

Izvornik
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 57 (2007), 3; 629-664

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
NaËelo opreza; zaπtita okoliπa; zaπtita javnog zdravlja; odræiv
(Precautionary principle; environmental protection; protection of public)

Sažetak
NaËelo opreza u svojoj biti sadræava zahtjev da se pri postojanju opasnosti od nastupanja ozbiljne i/ili nepopravljive πtete preventivno djeluje i onda kad ne postoji znanstveno potvrena izvjesnost nastupanja πtetne posljedice. Na poËetku rada prikazan je razvoj shvaÊanja poloæaja i uloge okoliπa u ekonomskoj teoriji te evolucija odnosa ekonomske doktrine prema problematici degradacije okoliπa zbog gospodarskih aktivnosti Ëovjeka, Ëime je otvorena moguÊnost primjene naËela opreza kao jednog od instrumenata zaπtitne politike. Slijedi prikaz povijesnog razvoja naËe la opreza te kritiËki osvrt na defi niranje, tumaËenje i funkciju naËela opreza u propisima Europske unije. Srediπnji dio rada posveÊen je problematici odreivanja defi nicije, uloge i tumaËenja odreenih pojmova koji su kljuËni za primjenu naËela opreza unutar koncepcije odræivog razvoja. Na kraju, u dijelu koji se odnosi na praktiËnu primjenu naËela opreza, istaknuti su pojedini izazovi koji se pri tome javljaju te se predlaæe poduzimanje odreenih mjera i aktivnosti kojima bi se u buduÊnosti omoguÊila uËinkovitija primjena naËela opreza.

Izvorni jezik
Engleski

Znanstvena područja
Ekonomija, PravoPOVEZANOST RADA


Ustanove
Pravni fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Nenad Rančić, (232145)

Časopis indeksira:


  • Scopus
  • HeinOnline