Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 538537

Multimediji u nastavi


Rončević, Anita
Multimediji u nastavi, Split: Redak, 2011 (monografija)


Naslov
Multimediji u nastavi
(Multimedia in class)

Autori
Rončević, Anita

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Autorske knjige, monografija, znanstvena

Izdavač
Redak

Grad
Split

Godina
2011

Stranica
208

ISBN
978-953-7595-26-5

Ključne riječi
Didaktički kriteriji procjene multimedija ; didaktika medija ; kognitivna teorija multimedijskog učenja ; konstruktivizam ; medij ; multimedij ; multimediji u nastavi ; multimedijsko poučavanje ; multimedijsko učenje ; nastavne strategije ; polifaktorski model nastave ; senzorne integracije ; strukturalizam berlinske škole ; taksonomija medija ; taksonomija multimedija ; teorija ekoloških sustava ; teorija obrade informacija ; teorija višestruke inteligencije.
(Cognitive theory of multimedia learning ; constructivism ; didactic criteria of assessing multimedia ; didactics of media ; media ; multimedia ; multimedia in classroom ; multimedia education ; multimedia learning ; multimedia teaching ; poly-factorial model of teaching ; sensory integration ; structuralism of Berlin school ; teaching strategy ; taxonomy of media ; taxonomy of multimedia ; theory of ecological systems ; theory of information processing ; theory of multiple intelligence.)

Sažetak
SAŽETAK Središnji problem istraživanja u knjizi jest multimedij, tj. njegova primjena u klasičnoj nastavi od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Sukladno temi navedene su teorije i istraživanja multimedija u svijetu i u Republici Hrvatskoj u području obrazovanja koja su bliska sadržajima istraživanja: teorije i modeli koji čine temelj uporabe multimedija u učenju, te je u empirijskom dijelu istraživanja ispitana uporaba multimedija u nastavi hrvatskih osnovnih škola. Budući da je riječ multimedij višeznačna, posebna pozornost usmjerena je didaktičkom pojmu multimedija: terminološkom određenju pojma multimedij, pojmovima koji čine kontekst multimedija u nastavi, njegovoj strukturi, taksonomiji, obilježjima, filmu, televiziji i multimedijskoj uporabi računala u nastavi. Analiziraju se pozitivni i negativni utjecaji multimedija na djecu. Predlažu se neke od mogućnosti postupaka kojima djeca mogu pravilno rabiti multimedije. Posebno je objašnjena multimedijalnost u nastavi koja obuhvaća široke mogućnosti izbora različitih medija i multimedija i njihove kombinirane uporabe. Radi jasnije preglednosti i dobivanja uvida analiziran je odnos multimedija i ostalih strukturnih elemenata didaktičko-metodičkog polja u različitim modelima nastave (berlinski model, hamburški model) na temelju kojih je osmišljen polifaktorski model nastave. Izbor multimedija temelji se na didaktičkim kriterijima, a oni se odnose na učenika, učitelja, multimedij, nastavne strategije i ostale kriterije. Svaki element ima daljnje razrađene kategorije. Empirijskim istraživanjem stekle su se spoznaje o uporabi multimedija u razrednoj nastavi osnovnih škola Republike Hrvatske u smjeru podizanja kvalitete učinkovitosti nastave. Interpretacija rezultata odnosila se na postojeću koncepciju nastavnog rada učitelja u osnovnim školama Republike Hrvatske (HNOS – Hrvatski nacionalni obrazovni standard, Nastavni plan i program i Katalog stručnih skupova: plan i program stručnog usavršavanja učitelja razredne nastave), vrste multimedija koje učitelji rabe u nastavi, evaluaciju učinkovitosti multimedija i didaktičke kriterije za procjenu multimedija, primjerenost multimedija učenicima, elemente koji omogućuju i sputavaju uporabu multimedija, prednosti i nedostatke multimedija i stavove učitelja o značaju multimedija u odnosu s drugim čimbenicima didaktičko-metodičkog polja. Znanstveni doprinos očituje se u promidžbi nastavnog procesa na stupnju razredne nastave u smjeru kvalitete učenja. Uključivanjem audiovizualnih osjetila pri poučavanju i učenju stvaraju se jasnije i bogatije predodžbe i senzorne integracije kod učenika, čime se utječe na osvješćivanje njihovih kapaciteta. Time multimedijsko poučavanje i učenje pruža svim učenicima u razredu mogućnost uspješnosti. Zaključci istraživanja pokazuju da uporaba multimedija u nastavi implicira mnoge didaktičke transformacije od kojih je osnovna djelovanje u smjeru razvojnih pristupa učenicima. Uz zaključke istraživanja ponuđene su smjernice za buduću istraživačku djelatnost. SUMMARY The central problem of research in the book is multimedia, i.e. application in traditional teaching from the first to the fourth grade of primary school. In accordance with the theme, theories and research of multimedia in the world and in the Republic of Croatia in the field of education, which are close to the contents of research, were mentioned: theories and models which make up the basis of multimedia usage in learning and in the empirical part of the research, multimedia usage in teaching of Croatian primary schools was examined. Since the word multimedia is polysemic, special attention was focused on the didactic term of multimedia: terminological definition of multimedia, terms which make up the context of multimedia in teaching, its structure, taxonomy, features, film, television and multimedia usage of computers in teaching. Positive and negative influences of multimedia on children are analysed. Some of the possibilities of procedures through which children can correctly use multimedia are suggested. There is especially an explanation on multimediality in teaching which covers a wide possibility of choice of various media and multimedia and their combined usage. For a clearer lay-out and better insight, the relation of multimedia and other structured elements of the didactic- methodical field was analysed in various teaching models (Berlin model, Hamburg model) on the basis of which the poly-factorial teaching model was devised. Multimedia choice is based on didactic criteria. These criteria relate to: pupil, teacher, multimedia, teaching strategies and other criteria. Each element has a further broken-down category. With empirical research, knowledge was gained on multimedia usage in all classes of primary schools in the Republic of Croatia towards enhancing the quality of class effectiveness. Interpretation of results related to: existing concept of teaching by teachers in primary schools of the Republic of Croatia (CNES – Croatian National Educational Standard, Curriculum and Catalogue of Professional Conferences: Plan and program of professional upgrading of class teachers), types of multimedia which teachers use in teaching, evaluation of multimedia effectiveness and didactic criteria for multimedia assessment, suitability of multimedia for pupils, elements which empower and inhibit multimedia usage, advantages and disadvantages of multimedia and attitudes of teachers on the significance of multilmedia in comparison with other factors of the didactic- methodical field. The scientific contribution is manifested in promotion of the teaching process at the level of class teaching focused on quality of learning. With inclusion of audio-visual senses in teaching and learning, a clearer and richer impression along with sensory interation with pupils is created, thus impacting on awareness of their capacity. Through this, multimedia teaching and learning provide for all pupils in the class the possibility of being successful. The conclusions of the research show that multimedia usage in teaching implies many didactic transformations, of which the basic one is focused on developmental approach to pupils. Along with conclusions of research, guidelies for future research work are offered.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Informacijske i komunikacijske znanosti, PedagogijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
303-0000000-0982 - ICT i položaj studenta u Bolonjskom procesu (Nevenka Tatković, )

Autor s matičnim brojem:
Anita Rončević, (213822)