Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 531120

Predstavljanje računalne baze podataka i web sučelja o morskim sisavacima Jadranskoga mora


Đuras Gomerčić, Martina; Gomerčić, Tomislav; Glavaš, Goran; Fertalj, Krešimir; Gomerčić, Hrvoje
Predstavljanje računalne baze podataka i web sučelja o morskim sisavacima Jadranskoga mora // Zbornik radova simpozija 2. dani Branimira Gušića na Mljetu / Durbešić, Paula ; Benović, Adam (ur.).
Zagreb: Nacionalni park Mljet, Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko geografsko društvo, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, 2010. str. 385-385 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)


CROSBI ID: 531120 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Predstavljanje računalne baze podataka i web sučelja o morskim sisavacima Jadranskoga mora
(Presentation of computer databases and web based interfaces on the marine mammals of the Adriatic sea)

Autori
Đuras Gomerčić, Martina ; Gomerčić, Tomislav ; Glavaš, Goran ; Fertalj, Krešimir ; Gomerčić, Hrvoje

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
Zbornik radova simpozija 2. dani Branimira Gušića na Mljetu / Durbešić, Paula ; Benović, Adam - Zagreb : Nacionalni park Mljet, Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko geografsko društvo, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, 2010, 385-385

ISBN
978-953-6202-13-3

Skup
Drugi dani Branimira Gušića na Mljetu

Mjesto i datum
Mljet, Hrvatska, 03.-07.10.2010

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Međunarodna recenzija

Ključne riječi
morski sisavci; baza podataka; internet
(marine mammals; database; interenet)

Sažetak
Mor ski sisavci za kon ski su za{; ; ; ti}; ; ; ene `ivo tinj ske vr ste u Hr vat skoj. Pra}; ; ; enje nji ho vih po pu la ci ja pre ma va`e}; ; ; im na cio nal nim za kon skim pro pi si ma i me|una rod nim ugovo ri ma na{; ; ; a je ob ve za. Sus tav no pra}; ; ; enje `ivih i mr tvih mor skih si sa va ca pro vo di se ve}; ; ; dva de se tak go di na na Ve te ri nar skom fa kul te tu Sveu~ili{; ; ; ta u Zag re bu i re zul ti ra lo je ve li kom ba zom po da ta ka o pri sut nos ti po jedinih vr sta mor skih si sa va ca u Jad ranskom mo ru, o nji hovoj zem ljo pi snoj i vre men skoj ras pros tra nje nos ti, o zdrav stvenom sta nju i uz roci ma smr ti, o spo lnoj i do bnoj struk turi, mor fo lo{; ; ; kim i ge net skim oso bi tos tima te o preh rani. Tako ve li ka ba za s raz nov r snim po da ci ma o na la zi ma mrtvih i opa`anji ma `ivih `ivo ti nja te o fo toi den ti fi ka ciji je din ki za htije va po seb no pri la go|eno web su~elje ra di olak{; ; ; anog uno sa, spre ma nja, ob ra de i preg le da po da taka. Ra di pri kup lja nja {; ; ; to kva li tet ni jih po da ta ka raz vi je na je mre`a do jav lji va~a du` na{; ; ; e oba le ko ji }; ; ; e na taj na~in mo}; ; ; i sa mos tal no, brzo i to~no uno si ti po dat ke u ba zu pu tem in ter ne ta. Ra~unal na ap li ka ci ja za poh ra nu i ob ra du po da ta ka o mor skim sisavci ma Jad ran sko ga mo ra, nap rav lje na na Za vo du za pri mi je nje no ra~unar stvo Fakul te ta elek trotehni ke i ra~unar stva, teh no lo{; ; ; ki je nap red no rje{; ; ; enje pri la go|eno kraj njem ko ris ni ku. Iz me|u os ta log, omo gu}; ; ; uje di na mi~ku pri la god bu fun kcio nalnos ti pot re ba ma ko ris ni ka te la ku bu du}; ; ; u na dog rad nju. Prim je nom te ra~unal ne apli ka ci je znat no su olak{; ; ; ani pos tup ci od uno sa do preg le da po da ta ka o mor skim sisavcima koji su redovito potrebni raznim korisnicima, od neprofesionalnih promatra~ a pre ko za ko no da va ca do is tra`iva~a. Ovim iz la ga njem `eli mo pred sta vi ti na ve denu ra~unal nu ap li ka ci ju i ob jas ni ti njeno radno ko ri{; ; ; te nje.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Biologija, Računarstvo, Veterinarska medicinaPOVEZANOST RADA


Projekti:
053-0533406-3640 - Zdravstvene i biološke osobitosti populacija morskih sisavaca u Jadranu (Đuras, Martina, MZOS ) ( POIROT)

Ustanove:
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb,
Veterinarski fakultet, Zagreb

Poveznice na cjeloviti tekst rada:

Pristup cjelovitom tekstu rada

Citiraj ovu publikaciju:

Đuras Gomerčić, Martina; Gomerčić, Tomislav; Glavaš, Goran; Fertalj, Krešimir; Gomerčić, Hrvoje
Predstavljanje računalne baze podataka i web sučelja o morskim sisavacima Jadranskoga mora // Zbornik radova simpozija 2. dani Branimira Gušića na Mljetu / Durbešić, Paula ; Benović, Adam (ur.).
Zagreb: Nacionalni park Mljet, Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko geografsko društvo, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, 2010. str. 385-385 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
Đuras Gomerčić, M., Gomerčić, T., Glavaš, G., Fertalj, K. & Gomerčić, H. (2010) Predstavljanje računalne baze podataka i web sučelja o morskim sisavacima Jadranskoga mora. U: Durbešić, P. & Benović, A. (ur.)Zbornik radova simpozija 2. dani Branimira Gušića na Mljetu.
@article{article, year = {2010}, pages = {385-385}, keywords = {morski sisavci, baza podataka, internet}, isbn = {978-953-6202-13-3}, title = {Predstavljanje ra\v{c}unalne baze podataka i web su\v{c}elja o morskim sisavacima Jadranskoga mora}, keyword = {morski sisavci, baza podataka, internet}, publisher = {Nacionalni park Mljet, Hrvatsko ekolo\v{s}ko dru\v{s}tvo, Hrvatsko geografsko dru\v{s}tvo, Institut za more i priobalje Sveu\v{c}ili\v{s}ta u Dubrovniku}, publisherplace = {Mljet, Hrvatska} }
@article{article, year = {2010}, pages = {385-385}, keywords = {marine mammals, database, interenet}, isbn = {978-953-6202-13-3}, title = {Presentation of computer databases and web based interfaces on the marine mammals of the Adriatic sea}, keyword = {marine mammals, database, interenet}, publisher = {Nacionalni park Mljet, Hrvatsko ekolo\v{s}ko dru\v{s}tvo, Hrvatsko geografsko dru\v{s}tvo, Institut za more i priobalje Sveu\v{c}ili\v{s}ta u Dubrovniku}, publisherplace = {Mljet, Hrvatska} }
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font