ࡱ> #`bjbjmm4"7%,$$$8$L8%L,.%:%"%%%'''-------$o/h1\-)''))-%%s.l,l,l,)vR%%-l,)-l,l,"l,%% rZ$,*vl,p-,.0.l,32*l32l,32l,'(^l,e(L('''--,^'''.)))),,,,,,,,, Ilak Perauri Anita Silvana1 1Institut za poljoprivredu i turizam, K. Hugues 8, 52440 Pore , tel. 052/408329 anita@iptpo.hr Klara Troat1 1Institut za poljoprivredu i turizam, K. Hugues 8, 52440 Pore , tel. 052/408326 klara@iptpo.hr Linda Jurakovi2 2Visoka poslovna akola Manero Istarska 23, 52463 Vianjan linda.jurakovic@manero.hr Rajko Mladen3 3Opina Tinjan Tinjan 2, 52444 Tinjan mladen.rajko@tinjan.hr Oplani Milan1 1Institut za poljoprivredu i turizam, K. Hugues 8, 52440 Pore , tel. 052/408329 anita@iptpo.hr Agroturizam u Istri stanje i perspektive AGRITOURSIM IN ISTRIA STATE AND PERSPECTIVES Sa~etak Agroturizam kao oblik turizma u Istri aktualiziran je tek desetak godina. Kao novi koncept i oblik ponude jedan je od potencijala ruralnog podru ja koji u sebi objedinjuje poljoprivredu i turizam, a omoguava i zapoaljavanje i ostanak ljudi na obiteljskom gospodarstvu. Analizom postojeeg stanja anketnim istra~ivanjem na uzorku od 38 gospodarstava utvrdili smo relativno solidnu obrazovnu bazu vlasnika, njihovu ~elju i volju za daljnjim razvojem, uvoenje novih aktivnosti, poboljaanje smjeataja i neprekidni rad na poveavanju zadovoljstva gostiju. U perspektivi agroturizam radi daljnjeg razvoja i unapreenja tra~i ja u potporu lokalne zajednice i ~upanije kako financijske naravi tako i u promociji, a od dr~avne razine potrebita je jasna zakonska regulativa te programi za razvoj agroturizma kao dio programa razvoja i poljoprivrede i turizma. Klju ne rije i: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, agroturizam, poljoprivredna proizvodnja, Istra Abstract Agritourism as a concept of tourism in Istra is actual only for a decade. As a new concept and a tourism offer is a potential for rural spaces and embraces agriculture and tourism creating possibilities for employment and work on family farms. By analyzing the current state of agritourism on a sample of 38 estates we have determined a relatively solid base of owners education, their willingness to develop and enhance their agritourism activities, enhance lodging capacities and work constantly on tourists satisfaction during their stay. In perspective agritourism needs stronger support of local and county authorities in finance and promotion, legal and program support on state level. Key words: family farm, agritourism, agricultural production, Istria Uvod Agroturizam kao koncept izaziva mnoge polemike u literaturi i javnosti glede definicije, interakcija izmeu poljoprivrede i turizma kao djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te mogunosti programa razvoja da prate tu djelatnost (Blacka et al., 2001., Caballe 1999, Page i Getz 1997, Przezborska, 2003.). Da bi razumjeli problematiku turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) potrebno je razmatrati airi okvir koji uklju uje niz imbenika (Ilak Perauri A.S., 2007., Rajko M. at el. 2008). Djelatnost agroturizma u Hrvatskoj pa posljedi no tome i u Istri kao predvodnici ovog vida turizma suo ava se s nizom ograni enja po evai od zakonskih koji definiraju tu djelatnost, nadle~nosti koja se pro~ima kroz viae Ministarstava (poljoprivreda, turizam, ruralni razvoj) do ograni enja na razini lokalnih zajednica, turisti kih zajednica te intrinzi nih - na razini samog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Premda deklarativno postoji stav politi kih i druatvenih struktura da treba razvijati agroturizam kao djelatnost vlasnici gospodarstava neprestano se suo avaju s ograni enjima i problemima u poslovanju kako u poljoprivrednij proizvodnji, tako i u ugostiteljskoj djelatnosti. Materijali i metode Prema popisu registriranih turisti kih gospodarstava iz 2007. ( HYPERLINK "http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf), istarska" http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf), istarska ~upanija imala je 64 takva gospodarstva sa 253 postelje. Kako ne postoje relevantnije baze statisti kih podataka uzeli smo navedenih 64 kao osnovni skup, a za uzorak selektirali reprezentativan uzorak gospodarstava koji su teritorijalno bili rasporeeni po cijeloj ~upaniji. Pilot istra~ivanje je izvraeno 2007. terenskim obilaskom gospodarstava i postavljanjem pitanja iz anketnog upitnika, a cjelovito istra~ivanje je izvraeno 2009. s upitnikom od 36 pitanja. Pitanja su bila podijeljena na sociodemografska obilje~ja vlasnika objekta; promotivne aktivnosti, pitanja o suradnji s institucijama nadle~nima za agroturizam te pitanja o gastronomskoj i poljoprivrednoj djelatnosti. Rezultati i rasprava Iz upitnika 2009. godine pokazalo se da prosje no kuanstvo s agroturisti kom djelatnosti ima 5 lanova. Prosje an kapacitet usluge prehrane je za 30 osoba, prosje an smjeatajni kapacitet za 8 osoba i prosje an broj godina poslovanja agroturizama 11 godina. Prosje na dob vlasnika bila je 46 godina. Od ukupno 38 anketiranih predstavnika agroturizama, 55% su muakarci, a 45% ~ene. Veina vlasnika imala je zavraenu srednju akolu raznih profila (slika 1 i 2). Treina ih je zavraila srednju akolu turisti kog usmjerenja ato je pozitivna naznaka za vlasnika koji radi u agroturizmu. Takoer vlasnici koji su zavraili poljoprivredne akole imaju relativnu prednost u voenju agroturizma u odnosu na ostale vlasnike koji su zavraili gimnaziju ili druge stru ne akole. Viae od polovice vlasnika nije imalo prijaanjeg iskustva u ugostiteljstvu i nije zavrailo niti jedan te aj za rad u agroturizmu (slika 3 i 4.) ato je naznaka potrebe za daljnjim usmjerenim obrazovanjem za rad u agroturizmu bilo u obliku specijalisti kih te aja ili seminara, radionica i dr. Slika 1.: Stupanj obrazovanja anketiranih Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Slika 2.: Vrsta obrazovanja anketiranih Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Slika 3.: Prethodno iskustvo rada u turizmu Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Slika 4.: Obuka za obavljanje agroturisti ke djelatnosti Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. U ponudi poljoprivrednih proizvoda veina gospodarstava posjeduje odreene resurse koji nisu dostatni za kontinuiranu opskrbu turista, stoga ugovornim odnosima s drugim gospodarstvima otkupljuju proizvode (primjerice sir, meso i preraevine). Ponuda vlastitih preraevina npr. marmelade, ukiseljene gljive, ulje, vino ograni eno je zakonskim uvjetima stavljanja proizvoda u promet, a troakovi postupaka esto nadmaauju moguu dobit gospodarstva tako da je u ponudi bilo malo gotovih proizvoda koji bi turisti mogli kupiti za konzumaciju ili kao suvenir. Iz slike 5. vidljiva je postojea ponuda poljoprivrednih proizvoda agroturisti kih gospodarstava. Slika 5. Poljoprivredna proizvodnja po kulturama Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Slika 6.: Uzgajana stoka i ~ivotinje na gospodarstvu Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Dio gospodarstava nema poljoprivrednu proizvodnju za ponudu u agroturisti kom objektu, a postoji i sveopi manjak proizvodnje veine poljoprivrednih proizvoda, posebice mlije nih proizvoda za gospodarstvo i ponudu gostima. Slika 7.: Ponuda agroturizama 6:<  H d h j ( * , vxVh89ƻvvk_khnShD6CJaJhnShDCJaJhnSh1[mCJaJhnSh$CJaJhnSh$5CJaJhnShD5CJaJhB5CJaJhnShD5;CJaJhB5;CJaJhnSCJaJhnShnSCJaJhnShnSCJH*aJhnShnS5CJH*aJhnShnS5CJaJ%: d : r H J h ( $a$gdnS( * , 89CCIJ!!!!gdX< gdD$a$gdD$a$gd$$a$gdB$a$gd;',$a$gdnS9C7:Cb ":@ACDI !!!4"6""ŹzkjhBhDCJUaJhBhB5CJ\aJhBhD5CJ\aJhBhDCJ\aJhBhDCJaJhBhB5CJaJhBhD5CJaJhnShnS5CJaJhnShX< 6CJaJhX< 6CJaJhX< CJaJh;',CJaJh;',5CJaJ#"""##() ).)j)~))$*****,/0D1L1N1P11111111~22222ƺ~vkvk`hRyh6|CJaJhRyhRyCJaJhRyCJaJ hy5h6|jhy5h1[mUhBh6|hBh!CJaJhBh6|CJaJhBhB5CJaJhBhD5CJaJhBhDCJaJhBhD0JCJaJjhBhDCJUaJ#jhBhDCJUaJ"!(() ),L1N1111122222223 4 4444gd6|$a$gdRy$a$gd6|gdD$a$gdD$a$gd6|22223333 4 444484P444\5^5`5d55586<6:::Z;h;j;;;;;;;<<<雐}xmhdhRy hD6j*hZhBU hM6hhMhBhCJaJhBhMCJaJhBhDCJaJj hy5h6|UhBh6|CJaJjhy5h6|UhBh6|CJaJhBhRyCJaJhRyhRyCJaJh6| hy5h6|j= hy5h1[mU'444\5^5b5d586:6<6Z;\;;;;;<<< ===== gdM $ a$gdM$a$gdM$a$gdRy$a$gdD$a$gd6|<<<====:=R==????????V&V>VVVV&W(W*W,WRWjWXX|Z[[]]]]ǼǴǜǴǑ{wlhBhBCJaJhRyhBh v{CJaJhBh9CJaJhBh!CJaJjMhaOh9UhRyh v{CJaJUh v{CJaJjCh Uh9Uh v{hBhxhBCJaJhRyhRyCJaJhRyCJaJj7hhMUhhM&=???????VVV$W&W*W,WXX]]]^^^^ gdRy $ a$gdRy$a$gd v{gd v{$a$gd v{$a$gdBIzvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Slika 8.: Dodatna ponuda agroturizama Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. U ponudi agroturizama mo~e se uo iti skromna ponuda aktivnosti na gospodarstvima. Vlasnici su ovu pojavu objasnili potrebom za edukacijom te neophodnim licencama i dozvolama npr. za branje gljiva. pojedini vlasnici su zavraili te aj za branje gljiva te su ovlaateni za njihovo branje i organiziranje grupa gostiju za tu vrstu aktivnosti. Nekolicina vlasnika je imalo dozvolu za lov i polo~en lova ki ispit te su lovcima na raspolaganju za lov na sitnu i krupnu divlja . Rad u kuanstvu i najam bicikala pokazao se najjednostavnijim na inom zabave i aktivnosti na gospodarstvu za koji nisu potrebne pripreme i dozvole. Postojee biciklisti ke staze diljem Istre atraktivni su imbenik za goste koji tra~e aktivni boravak. Slika 9.: Tehnike promocije agroturizama Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. Slika 10.: Putevi promocije agroturizama Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2009. U privla enju gostiju na gospodarstvo, vlasnici se slu~e raznim tehnikama i putevima promocije. Zna ajno je ato visok postotak gostiju putem usmene preporuke prijatelja i rodbine dolazi na gospodarstvo ato je relativno jeftin i pouzdan na in prijenosa informacije o gospodarstvu. Sajmovi i tiskani materijal takoer su zna ajni u promociji premda iziskuju i odreena nov ana ulaganja. Iz istra~ivanja provedenog u Istarskoj ~upaniji 2007. godine anketnim upitnikom na reprezentativnom uzorku uvidjeli smo niz ograni enja koja ote~avaju poslovanje agroturizama: u nedostatnoj potpori resornih ministarstava, lokalnih i turisti kih zajednica te potrebi za programima razvoja i subvencijama za agroturisti ku djelatnost, a ograni enjem su se pokazala i dostupnost informacija i kreditiranja, zapoaljavanje djelatnika i slo~ena organizacija rada u poljoprivredi i turizmu. Glavna ograni enja u poslovanju odnose se na sustav poticaja koji nije dovoljno transparentan i o kojemu ispitanici nemaju uvida, niti nalaze odgovarajue posrednike koji bi im pomogli u poveanju dostupnosti njima potrebitih informacija (slika 11.) Kao glavni razlog navodi se neinformiranost i loa protok informacija. Veina ih u zadnje dvije godine nije sudjelovala u edukaciji iz podru ja marketinga agroturizama pa se mo~e raspravljati i o inertnosti vlasnika ili neodgovarajuem vremenu ili prostoru u kojemu je edukacija dostupna. Tome doprinosi stav vlasnika koji veinom predla~u mjere edukacije organizirane od strane lokalne zajednice i ~upanije. Slika 11. Glavna ograni enja u poslovanju OPG s turisti kom djelatnosti Izvor: istra~ivanje znanstvenog projekta Agroturizam , Institut za poljoprivredu i turizam Pore , 2007. Vei anga~man o ekuju u organiziranju izleta te obilje~avanju zanimljivih turisti kih lokacija i njihovih gospodarstava s tabelarnim oznakama uz prometnice. U ocjeni suradnje s lokalnim turisti kim zajednicama 14% vlasnika bila je zadovoljno, 21 % nezadovoljno, a ostali su bili osrednje zadovoljni suradnjom. U godini koja je prethodila istra~ivanju veina je vlasnika suraivala sa dvije turisti ke agencije radi promocije i prijama gostiju. Zaklju ak Agroturizam kao oblik turizma u Istri aktualan je tek desetak godina. Kao novi koncept i oblik ponude jedan je od potencijala ruralnog podru ja koji u sebi objedinjuje poljoprivredu i turizam, a omoguava i zapoaljavanje i ostanak ljudi na obiteljskom gospodarstvu. Dakako da su za razvoj te djelatnosti nu~ni zakonski i financijski preduvjeti koji trenutno esto usporavaju njegov razvoj, primjerice dostupnost povoljnih kredita i subvencija te potreba za zapoaljavanjem sezonske radne snage koji usporavaju razvoj agroturisti kih gospodarstava. Analizom postojeeg stanja anketnim istra~ivanjem na uzorku od 38 gospodarstava utvrdili smo relativno solidnu obrazovnu bazu vlasnika, njihovu ~elju i volju za daljnjim razvojem, uvoenje novih aktivnosti, poboljaanje smjeataja i neprekidni rad na poveavanju zadovoljstva gostiju. Da su u tome uspjeani ukazuje injenica da najvei udio gostiju dolazi po usmenoj preporuci rodbine i prijatelja te informiranjem putem Internet stranica (ato pokazuje informati ki pismenost gostiju i njihov aktivan pristup tra~enju informacija). Uo ena je nedostatna poljoprivredna proizvodnja koja ne mo~e zadovoljiti sve potrebe vlastitog kuanstva i potrebe gostiju, ato vlasnici opravdavaju prevelikim potrebitim anga~manom lanova obitelji u vrijeme kada je potrebno brinuti o gostima. Ovaj problem vlasnici uglavnom rjeaavaju kupnjom proizvoda sa obli~njih gospodarstava. U perspektivi agroturizam kao vid turisti ke ponude i kao poslovna djelatnost u Istri imaju zna ajnu konkurentnu prednost u odnosu na ostale dijelove Hrvatske koji se o ituje u blizini emitivnih tr~iata, u ve postojeoj promociji Istre kao turisti ke destinacije te volji vlasnika za radom u agroturizmu. U cilju daljnjeg razvoja i unapreenja potrebna je ja a potpora lokalne zajednice i ~upanije kako financijske naravi tako i u promocije, a od dr~avne razine potrebita je jasna zakonska regulativa te programi za razvoj agroturizma kao dio programa i poljoprivrede i turizma. Literatura Blacka A., Couture C., Coale C., Dooley J., Hankins A. Lastovica A., Mihalik B., Reed C., Uysal M. (2001). Agritourism. Extension Publication No. 310 (003) at HYPERLINK "http://www.ext.vt.edu/pubs/agritour/910-003/310-003.pdf" http://www.ext.vt.edu/pubs/agritour/910-003/310-003.pdf Caballe A. (1999). Farm tourism in spain: a gender perspective. GeoJournal 48(3):245-252. Ilak Perauri A.S. (2007). Farm tourism development possibilities wievs of farm holders and farm sucsessors. Comptes rendus proceedings. Pore , 20-23.06.2007., vol. 1. 246-253. Page S., Getz D. (1997). The business of rural tourism international perspectives. London. International Thomson business. Przezborska L. (2003). Relationships between rural tourism and agrarian restructuring in a transitional economy in New directions of rural tourism. Aldershot. Ashgate. Rajko M., Tom i Z., Jurakovi L. (2008). Poticajne mjere u razvoju agroturizma. Prvi kongres ruralnog turizma. Hvar, 17-21.10.2009. HYPERLINK "http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf" http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf   PAGE PAGE 3 ]]]]^^^^.^F^^^^^0_2_4_6_8_:_`_x_`c dndffhhllllɾɲꪟɌ߁vk`kUkhBh;CJaJhBhhCJaJhBhbnCJaJhBhDCJaJhBh6|CJaJh1[mCJaJj{dhThBUhBhBCJaJhRyCJaJh;hbnCJaJhRyhbnCJaJhRyjDXh"GhBU hohRyhBhmCJaJhBhRyCJaJhBhCJaJ!^^^^2_4_8_:_`ccffllllllmpmrm$a$gd $a$gdB$a$gdbn$h^h`a$gdD$a$gdD$a$gdB$a$gdRygdRy$a$gdbnlllljmlmpmpqq q$qbqssstttt{{ |<|@|t||||||*}j}ĸvvvvj_hBhDCJaJhBh1[m5CJaJhBh>iCJaJhBh)6jCJaJhBhJCJaJhBhm@CJaJhBh/CJaJhBhCJaJhBhD5CJaJhBh5CJaJhBh<CJaJhBh CJaJjmhBhbnCJUaJhBhbnCJaJ%rmpppq qhrgd U h^h`gdD$^`a$gdD$a$gd>i$h^h`a$gdD$a$gdbn~rtĉƉʉ̉Љ҉։؉𚖒xrxrnjxrxdx h 0JhYFhp2 hp20Jjhp20JUh Ejh EUhaOhMh UhBh~CJaJ#jRwhBhDCJUaJhBhDB*CJaJphhBhD0JCJaJ#juhBhDCJUaJhBhDCJaJjhBhDCJUaJ'‰ĉȉʉΉЉԉ։h]hgdp2 &`#$gdYFgd U haOh)h Uh EhYFhp2 hp20J gd U21h:pB. A!"#$% DyK Mhttp://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf), istarskayK http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf), istarskayX;H,]ą'c| Dd E$0 # A" 9yՁH~Q ΄)G+ @= 9yՁH~Q ΄)G+(-l'Y; x pUǿƐ -Ta"iB:)" 2@5-HR5V- "/ P4<#HETE" Epۓ=p{wwߞ稈 xKTOfKF")mVDQ{%y/A4SV}i{I8'T B P]c%kBM-&ow -(%Ln<5-te)-4-&r>^klMP t,y{T> ፞agCKyx6<Xҟ\ߵv\ Πć~i-C;;^|h ۾-J?AwfԃR:S5sQ3 D~UL:J,~j{P#dIzAg\pw62GRc^*qi=u`dEMZoRO'|u^ؖ[9n럷]5nW-dqqmbÀ&A ]g۷. G˺} E7SIA˱9ؤjCu%jA=ͥLSό3&XӇzi2 Tw&̑2IYYH5V&zFBM[ap nL:` N|t_5*^ (s:S?p(73ж{hS ,-/1QKthvtyMZ/pM( \Im@!t8.y֡-c3?ȗ;BZy+qNRIs\9}6|K[i9O8Q e@0jJPgYr|IE}VI"*HԵ^tM‚IX-ɱ>8N(8MjPjB-ZR!&\;kkhAZA hgUT94V֊ܷh <OSh4z@14| -EG4%FA s> :梵iFlkcӌV@̵s7dg=̕FXThNfL:3U~Ӥ# ]u:s-OYl9yp,>F 2չKy| Ku1㲄1Y /2ڼ/y|@ԗď%#/E%>fTKGn_Rd\xSpC֏֏l ֗m%\h\GƀG,G!1Qe^}פW/uweJUqwa]‰}HtE#§J+mmpLc[2>vzރQP[ǟ$tK K{ͮU0G-+-%{/橛V]oZm#an+Ϯn=x]ݴz5Vqp8ks[Wp ꦕ_R/q,"gTty'N(YO/>}Y{;ɔg"WY[*㙁?g6CEsssZJ栛V#K|dʃ7]R[xO;.KKf?sZꃟtd>ꏿX8:ae] cq߷#ϫc"qֻʸ,]gL#ESe cumu_#%܅vf *̖ẓ-q=yo#O H $o[}U>o8V{Me7ޮ,^^"##Ym eIi/$G6W?Tb:QLt>^ $DOd)MDo/Of`q!,3NdKJ bYE< 1ȖL1<)ge>b,D,B,leʔ˩ҽǦU/ɖW'MzT/r؎,|؆S[gl(O#>݀XO˶!k*Kq8:lj_+qmճ>W#} R3,e;GQ&S^'_sUat͏=A2NeM/#Ij :yxx k YMbG%Fc[N},cr-|ex8a I,@>EC梐('Vly%Fꥻik&fXKjyxd=^RX.blRق%#,mX 3sċٲi'(OvE? Onoa졿9o/>I /0Dn"]a *5@C&nZZO!A/}~ۈTbJ:qbtLQh)!9$F&KG0yxND^ @|ycoQNP7RGoF각lN뉓WĿqmq8B|iڧYΗzN>.~i2M7]Jd _RR(}e%* YMנRF_oP7[x8eT5TlbMNiNSeɩT!ũ SYͧD`ͧ;l|Oj.*8b~~%U9Hע(uBDC}h}i}j}k-}l!{p0aFFFCۇIҏ?~r`?>{?gø)8 ) *5\DpuI$5EDdF2!,ciXZ9UhxzxZ)I8=OSi,# ILLL48m6'|>99:;=3CQ՞g8Ydm^VS3{SDy_eZxvUdcçN?ʔ7B#驥=nc쯈inef[$ќ>*8p>H@zCO`{i+|W9 շW[¬z$zw3ݎOtyr{~=No;RQVF:YjЫoM}Xk?vι[cnt3gZ:fwq9!z v766'.RAlζ>/JQ2\xtu۟K7:imYkY &Έ??Fci!4~z9Bf}0vggj;Gc!=$71]ϻΰ1ychuĻ9擳CԄyf݀ͱzjr@/OMr{s|M7Y.Cb%om?_5?am;'̵AB6jෞv6)U r-9Y9nPHr%])<)"#'t}R}_A9zHhn=,;lӣE?-l=&#Ye-\?"5\Wk{]t=lԶawm4Twhkݭ!t[h#zTE c_c X7+%k^pVK"\7'PϪvm.\XWN ~at@"Ϙ륦J,>>Ht< i2Cpe4 2tLLI2tS|A2G&q$>ӈt5 ~,q"=#@_& .b}K)֥~9_!e _Wi7_WzUFxÓ՞*}ۓ&oVo5y[[ysykn>;n avSM&ܠoE9&?(VVF!."fE2Wa ,zؖRyAOSľ{rr(ZAT+V;P%tZ! A_H3Xݠ+C}B| K\T]!eG!bOKJel'GJXglbY*\&'d0Q̒Bd 9*䈌 AyF2ٞ܉쓿2p#)xi&ʟbyl`l,\x8&x]Vl$]_eKpvV:nΡ Dd E$0 # A"^ =J:mmv: A! @=2 =J:mmvl'Y; xՙ pTlAHC1m!m:̔c22)m,`:2PL A \_y=6/4OXqK2؞uo.Oi^g_vl?_YXKEOomOWlp56ox~|rSn5cwAXL@uw9j&9k9׉i^~>mdŷ6z[mv/КɶÌhS v-kO;ސrM9yUjt|;ZwzҷRwK3iBS_N)҃r\ 䘾'G="Pa]zLvq٦HIlГ)Yao1tkӎ6k6m;4Twi[ݫ!mt[icz\Eo`w|ۯk5k5~Z/{X/჋so>Os1uxq_:5h9k)8}\/5Y? 8A cZ-76fSc=ןZ?bc/w}-GxY;wb%q/@ Dd E$wD0 # A" @VD ^x #+ @=p @VD ^Bl'Y- N> x\klT^cLQ!@ `Z&rAC"+Ht]^,$0DX!~$AЄD6TdUܪ!*+BD ME4E@AΌg> vts;y̙ٽ;R(W:Ob"'*(YhR|M!F !!ju9G "LO?uUDx@7&߶1L;\㩱BU?ZgeaP{n߹sGXBF(%M4mH_yvº]@Ϡ0ᜮŤ :Σqa2oŸlú۱긚W+]8(Bt!Mwlz=Vl"_7>+/)yP|VJ-7,?|ou5gEb߿υ Gz(W:9OZgN C2\Vmq]6/At\!&0_c_r/xΕ"񧟊WڿG6=0fe>vdG눿e?WCzx^+Uxz[h}ܪhDx!fкN=Eq ģ=]XdO5X>}yc&j芌ZMLjQx:u*xWd+L??d1Xo~7\_#L?9[aq3瓭d=eyƃlGǯj INHti~m_#f{;K{Y +$W\\蹵o6XPɱTܢE{ Mr`ߍ yk?}sLtW:.rG} ƆFlOy/QO=:Op{60'{ak- ]6^dKz;)O;% x!= ƆBoϖzj%Dm6^m}&OVSD=}NI ƆrϖzB_$ZfLe"U'a^mqWj LAi@nl( |SS6^4ji.US% VSŭ'z LAדӳ>[꩔l䛲LvRSD=M [A Ɔ.Ynm೥ \lULr1҅B >zfOǝBS60'`ߍ rϖzn b;Q$Q"A~Sܮd;b"dm೥HtSOM[$wSLǽA ݨ2O7ߍ >[NlloP(OD= {7wA LA72ʽX?l"xG}')O'D==C LA0ik-tqƫWLwtDA&҅G-Q*l`2O6&˟X?lD׈xu`/uRQOzN,n&ϖzjs*j> )tm!EaǑ['{ |ӳD;W8Ht$Q"AAݨ!<t|76߲6RO8{'6^brS⃨'ͥ [Wdm|76T*kܐ;GsV:d3(o39?sr𮜟)i`r~ &gF>dr~F+gB=(tmM8;{.!c_sg |yI_wgKY7\=idƬdc.-sqc>匹5}]ϘF^?qLwKҏ[0>>v\g5eH,k&?1{L]Lw0y373y#L>1 &L^7pML~19&?'bWU&䛘|bL0vg 6jfuG;f,/E"*׉6,.yN۵ ?;q6>+5 gZ,m%sNQٔsF٬)ez[S%jإ?Sb #O^b 4m,}0h>vΏ=?~3?z2%cp+YYz\ n٬j͜ )}f|cdA^Zh:aquRxds-ƦEUoW|.ʎ6;J}mtԼ3V]<[ֲ|QNY_o󰡒`dD>0XMyzaY(yAbC7S`3l#K7?uSA:y/D_##J _0גmI𫻑;DU <4qibA )mj-#ٚy6w{^~_XC[G+1~-&{) jkGj!ވ^G];kY:;hV޻q}N2#3k5G0+Zճ-~kyj@ҭ-sA43#}.3gK}7ųSΐ{^{b2g81Hҍ9_M3p_ZB\f/V`BfsΕ0 Dd E$n0 # A"" Bx nI#H C8 @= Bx nI#H3l'Y; xipTU4"K:P XEqT`!HÈ20"C FRQ(DYDĈ dk5li:* 5N'yt˽y{;sQjY>:["*k;,De1"YXW̎Ir \ N~*R1;OVUVPZdՍd p :tn̒X?C~$4ۯmSPZ$ږb29s{˴(~3zʙmWs }f|LOfgwq:ױ[X{9p:MD{5<u1*Hg]xMm{.iȸrqS;{iU{'GȤSyOB,Wg I cu=5m4rfv;@l;9n?|Xgpm1_%y=^z{zʗ6p+XN2$eZF.S|Í\2r7׹ƝW/eŵ@kңGNߚƣ;'ӦEʌύ}01ďӎ-5'M h-5ut. nQz:Z@_#a ֱr?d8xO#>)c4r?9YYe8"99e- 1"ڢm2V&2Qra<Ö%O&TȗêG5(D2X@ 𾌖"(v NO.ɐ ͡ѱTL6X7r<}c`NޔނLt|B>Е򾮖-YF}W6:yO e= kanY4DG3~D g84ǞbS=cds`o8:| pBsWǁreuFc&k mgMJ>%uL<}\Dyf$eN' YYbXdNӱJG>x[̐BX3lll:[-bya>-p -u|#?8rewrnĦA3Wlfu?p߂BRcㇲ@V ;o;SGc~%t7~]?Q hyii }}2H>%}*~FLnb`19X,4L R:Agm]F zjޚ}/ &:kc͆aHMG> NK4jk]}QLu.Z@Ht@UYs~rh$/"& =y)l'^[1QS#7?K)":y ?L~07aZPbB153ۡ-aj~YˠJ99 c.W]aQvRvmma<(T@6+ñe#w)d-.wTV5Z*]Vr_ܡ-[ބWp#{c9܎U7-`?yO)tΠt]FG8A *ʥ6W*\JY.9:zdzd:K]YkJM%RQ%! ӨfiDtnt6HM'%kp~2Y\CI8P'#j45Ia>8ቿs<'ysL7sr|#7ζy6ߤ;0a\ӗpm_"AAHqȠdP2ˠ%6i{.P$R*NozXK~z[٪W ]֪xnRYoA~ڡK'5cbߦ50Do0ly?1\O;ԻT^w"oӾï488*kjZD(fgeZ_GGxZ/xƯլ{:Bo_}rjoztf}qtUN;֬j}X# u.Ͽ~u_L ֲT}\<]W>ށ]VK.2]*N5!}^kdz3dZ4kM3Ew_r֢d e]e[i$}0 &IqT S^s=zYOBg ?+h{ߩVL;ՑsʪF̜.UQB+f1gL{ A{٘SNU杒9dc b>3:]T62kx VSԨ~؉ةb;m]-;}Ď7 瞸|T ˵B}\t9n'>rǪlcd\"lUzǨkߔƬh[ \;v16Kt6wNp/aP& ksz7<(d;BѶ=APOt'Pb.Kk]*{;1 QwINVܓ:r8' 94'3^A|Z٦Fq)w&2MťW-D1+cam68x8wֹe-gZeu%#)}Vݗ.)l01!mdĂOǟ0iKVÿ DŽ|Nr'N?ce5ΥCX|L< w H9z=ÚG y6wŶa:wouʁuW@ ;w-Ulpo[>{7իu>.7QXV벓?;6mxle7NX\10S}g 䉙" ,VgEKƋ5nsY1Dl!ʍd`*SL<9<, ʈ ZFT+5brGOEI戇lV9omDeEε9\0pZt7=xs&3̟13-+1 葇c &jکv奶e[e(p)'^#^G,&*pA,M.&oVPfyCd8^;Gi`z`n1 ;ƭ_TSbdN<'N&F8L4+e2B8J ߖ)LdayI\-O2?/O#Wf:yg'a̢fFdnRj."y|ei}xpY]qc&YVc\SxV\\k*m]yZ ׊Gk*ΙU;+wخx 7b9mq3R DuNFۉE|@l!Ե:멻}c_s?>1XqLMθ\F#r^M71bY7fo}_m/#n!/|G/R\,\qn}e[es[erKzY|\zD6G.~(qlBo̹sh VΩ[՜c՜k5s5[9X˹X9Y1urv=l#jM:d2(#PKO2K0+0WNTGKyy3& ޥM3cN_ܾrg>ì2G()|ƶ9uΣ}}DW} , gxPʈ bQITu&B=Ia]q8L4,Lt no1(}~1hf,>cL>el0F0V&5' * o o/ot. z|4b^c9^)tԳ'h:X>0`ϳn'9GoA3OQc_il-I7/r|\ݺql\;x?QM\oŵQg=խK׫pٸv]ÿ>4O\ݺq k}#/3K:Ix'n] E\G?HtC)~CmML}Rҁ{!{s%c6ٿĽc^7p7̚w&T]b!tK1xx܃Bt>S_ _hܠU46go9n(ۑ<ٱǻ+wS.//-^\/80GF$\O]#o;SqHXm?gܾk_ -&]LWM`[A; Dd E$0 # A"% ,2׀t@. g M @= ,2׀t@. gP.l'Y; x pB2aGQHK;S@iǁj L! R%RL3TV (Ĕ !5 E=dI-7圻{*"C @HdJgD{zEZ[.?k9I3תAN讍ҸFj\+is϶mi)í"η-Ӓ+EҤeXojhTz֙bhc\܏;wlx~#ỊF:̱ع9ӿMSO;.Dxh%ƺܾ[\8 ~B}el3RQ p?'/=o^v.?E&~KRy|:Dg516(JQ-2_FbF;x's BNƔ9xV9.N=Tq\7bt(5)vrVac~5zd=2ZY4ڤ!Ϛl5MFz6ުIo~^&ՔKՋ?Wt}I/hjٳ }ks.HVEIyv2r T@C}Jn&LHs ҩRu|tiutLOˏ>#:Kzls$CJ?y2H`ot-o_"c&Ahڹ:ʴ:2ru)9I,Y& XH'(9̖ 2K&3gyZ2#3h1+"X,d),wX)Sd \HRpB 99r]⟷V#wΦ]SO̿Ġɔ::7OI8XeYإpY#S |G2CpЙ%6vX3j$k לAE2.F%ȝܹȽ"Ƚ _B7d~^jcz7vt?Q߰_})[g{} $һ##ߏ2iS7zy]tcSߏ7a 8# 90_""h7SH40I> vk;vbq1Bn.i31[@'liB$m%HSY뤧ax^#9 r1=NA)}~LeqN2) d*Grd<'↳ sv9Fw.c2켘GEȲYMyYvvf83zF5_[};-2Pcks'>;HwE%jtA-&K[݃]q}Xs_CP@:pʠ+fBC= ۡ39%P'Pu>4DS4۴m4YS-{&i'hWUCzk( stx]wѫ?nт@qcv4;`_yk=?PS\ށFc)RN{0}5o[cϱ瞍 9#[WߞE~L?ߔvɖא*{οmQ.<r)eϮve}elU۵5_h,nꞫڮ߻nZmt䵫{*~]k]vM/\[]kȥ=_=Pwa}t42Z{ס{E\0"ט,}ֿ/yu]⅔G({o3nb8F/uXI7{%CH 2TF2o1>wf^>{Ȼj/OWWY\ndm\nJ?7'`C8:c~Wj׮Tqs\A _˷ _meMt#m>obֻ,y _}kYm涫GW*KMقh<[0~t4e'ɱ8~T`dј_^e V82;T v=?^; vgUVk'~'\k\J|ͬ{ȌC,yg{p>7s:ϰA{ȮgDxt+GM[o&Y<j~SmkDn_v/zkFw Ğ7q97 Dd E$0  # A " L$S G(% X @= L$S G(%=l'Y;U x[ pTAi:)Q,S,"`+iѰǴvK)L3(CCDAhaXP `Ɲo XWWJ_)H_]R w[vZ4;pٖ=~ gS4mOWp8LTF|zmحZssse@H;ilM蝹XNXZ>v6w nphsu__>: BlI3HnUc6gj-펵)y)`eZSYld*iBuOC;1W)OlQȲېKIlQuYLi'u (V[`exN[lQY|+M/7GoȖ| hW'wR8c|i>c 76֧ӥoMI×⋹c"]~^ &;]ǓOl4"}H|)!>ʀρ(59zY\I;V` i]6v{πcT-*!JgQVMx}¯Q7K:zG\Z G ^`F.4,!=1c#xP 7Q'i0Ho B*+3hxXh`z}E'ZJh F<~Ioa^Hy&hvz<@Ӌ4~GQDsh ͦ"`*͢W4<5%Uъ1z1f-ŠnA6J<Ӗ ueˎdt-/K'#o?7̳xBOz`rYk_iEQ@{ cX_`3 8kg3oZOҿ͑K#r~m6m*ZޑkZDಒDE/NNzGoh;le;lfc{"<3@>}6_y90Euc^ؗ0e{S\4RrzDү.BGuN|ZuQs!pe $#$gQ9td7M"teWPWcכ:r9ǻP86θKȯ ")/udQg+n7h<ӒwdSx1d3Q4`*jl _jǞ3B|f8*"M6{lL:D6RVf_E OB' 1(dtBˇ u*=OeyۧbJoJT#7#du[ov#w EKSܡՖ@_Axv"r\[郇"tnԇ p|\'{lzSZ@|JtxX*rmzru5 mk>Z>D=s :uV;fy6rF_A#/ Gz!OYMG{.E!rA] kөK&ϻhWνy2yBpt\>OS,Ϧ=G_}.>JoөKj{gyΫvgc?\Px+_oϞÑ;3 FKC|afﮓp!GlR6.w>#/&#{mԩKM`S4ptjlV6i_BS~989 搯ЯiY!l9gg>m>EOυ7||sאߛki+G' e.ԋMU60MNVLe{]lo]"{qHG 3oYSKW:IV(]G]tihU.L}7O˃cMbS ՝ !Q<lK;SEZtH]#QK%sKFҫ7)l|E*:Tǘҷ >VO&6ЎZqB랥&Dc4Q(y~̧|~#uRSL׼p0m=9˕ΟwEVݒRwK/hzhQ}⦇8`gvVƎ.;u9>IN]}l Nf#sp%.}.}=l91;<=΋qV=lgI?p;\&.-wи1_N9|k-jkGɻci|z T Dd E$0  # A "*lt-8 d @=*lt-8 #l'Y;rx{pU/ y0Uf: 4vf:C0 8Hy 6`KaNL"-GI|`CS@h n!<3Ms\NNMn d={v}qUD3"TcETHv)䘶o.J 0`vM] d04knPNJ4? n>;' :gcn Es$^.lMt5C.mUjno޾e|&:Mtb뙲oع5c['ɇ{˥ w,;|Z_k{=p- ~DA$\w{'6 t.SH TpKS4mNӶ9ǞA0ڸnvkƌ{Eߋ9<㮲s'8(v O$y8U-rlIeld<.sezb^ukY+\ QGd5\%KA䬌e* y<)A< d iKA8 .Av\z?0޼1s \p~34>yNw oX^ޖZ4kGGX"0zlE[E0ZE_G1~Y⧥k~[Jc \_W2Bj<^Z8\p p8nÍp p'Spg8i{<ܞ[qèvLW{y^~}Ɖfo 0>6cl|l~"}}NVzg+_ %%IEd5$kPwUPq?զ*𢤡4QW:JJGA%d "A&Q!hI`){/Qim/##ܣ _}nOjSgϣ}ޱKS]u>H~uuoȯcK7$^`o׺K1{НG+xtCHR,&;4nr1>ו?HwQZ4kIs0R[Nb$NOm]s>yw]ѠMʹ6@[)S,` 0T US- AL`*&#Q, *pe\+Vp1( SM=sg.tZL3syG*a:`|kf3@# 7Xps!"ە"EZSY%eMCJ !b+m,W!U7h.&}$ƫICՓi:t,ϋ!_ TOFzh*"!)*u)}}n}$+QX_uwg9{mGc;0w6&Ǟm]~UWr+AYr6_g B5Av#Xn.kNsKμ[_A8P-웍c6;HVos+k@9O? Rk;ZK}cq&(òk-? c{?R'ߣ+M69eWYŷ6PUA:=^{"s [>Vx/!GFqٟī3UcZ(3<>~}^^~X3̅dy\4͜S9v`g찉eL#Z^$?-;ٖKk,?Yk#u~F3JO %$W qᣔ2o# ٬1D5>Z^~Hi8]9YyEy#E'.X8Οwn\܋!^liFwc9m]&jz嗒d}^~)^ui+m>֕mZ:85@8R]s>/d>r|s2pN\9 8'sd.s2Jy QoV_//"oX#7&|#p XxuOs5!mGX~;<0iٜk/zZe8 Kw,xe=W,E</(x5 ϝ!㹑ύWݣh*Bij`YS"ϕb"Ers=L`9WS / nNŊOA\JX%9N*-w\k8) <:$Vam ̀cp{C.7^_p/]ac3^ 2w C4NݱḊ7cWp!qW ]ilW">M/~q;/Dz gAx3|u/v@t!V;$'uՉ5V^.1˹jj!K6 7d|QI>6f"ȂyKس-t(z+]׼uG# jf}X?юW8uT'e=MN7&"oDQ9&Jw> ?&,r# [ݸ;tb=2>r9|vD-kWL>6G5FX})r!{ѽf~Zͼ r^u $גԉh ϻՠݟ-'+21 7 [ NXh+7uB{/^:: +$!WOd)7ˆFA!ⳗ&ED*w'Q'1GF}QιC}9X/| mmp'weЏKzǻڷS8V| ,mDyK 8http://www.ext.vt.edu/pubs/agritour/910-003/310-003.pdfyK http://www.ext.vt.edu/pubs/agritour/910-003/310-003.pdfyX;H,]ą'cDyK Bhttp://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdfyK http://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdfyX;H,]ą'cH@HNormalCJ_HaJmHnHsH tHu>A@> Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k. Bez popisa8 @8p2Podno~je p#2)@2 p2 Broj stranice6U@6 D Hiperveza >*B*phLB@"LD Tijelo teksta$a$aJmHnHuK7K7C]m}~9TUdsApqr{89CC I J X $%M "OPRSfgh+,./> !?@BCCD!!!C!D!F!G!!!!!!!!J"##%%D(E(F((((((*****22222344N55|6777777777777777 7!7"7$7%7'7(7*7+7-7.7778797D7E7F7G7H7I7L700000000@0000000000000000@0@0@000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0000@0000@0000@0000@01@0@0@0@0@00000P}A8C J X %PR@C!D!F!G!!D(F((((*344N55|6777777777777 7!7L700000000@0@0@000@0@0@0@0@0@000000000000 00 0@0000000020@0@000@0@00)00)000@0@0@0@0@0@0@0@0@ 00000000000to0000000000000000000000000 $$$'9"2<]l $%')FHJL( !4=^rm!#&(*GIKM"d <333|667K7XXX '!! O"$UUHXvFw3g h"$?ƜomUirK9 "$ ^& s"$ VS}ۑF @ 0( B S ?K7 Сuѡҡ\ӡԡ|tա֡Lסء$P< g1g133&5&55L7VB l1l133,5,55L79 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCityB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region @*  "7"7$7$7%7%7'7(7*7+7-7.76797C7F7G7I7L7"7"7$7$7%7%7'7(7*7+7-7.76797C7F7G7I7L7qrH I #$"#hh,->!DD!!D!E!!!!!J"#F(F(**22!7"7"7$7$7%7%7'7(7*7+7-7.7F7G7L7"7"7$7$7%7%7'7(7*7+7-7.7F7G7L7;:8pyoX< bn)m@;',/p2k3y5,w>.@ E"GZ%d)6j1[mQrt v{6|~*h$xJOgYF!sJv&]TM URyD<mB9nS;>iGQ x aOxoMp*L7;| ;| @]]HIQ]]J J JJJJJJJCK7PP P P(@PPP"P*P,P0P4P:P<PVUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1)jF)jF:.d:.d!4d772qHX ?~2INFO KUANSTVOklaratanitaOh+'0x 4 @ LX`hpINFO KUANSTVOklarat Normal.dotanita2Microsoft Office Word@F#@&qG@&qG:.՜.+,D՜.+,@ hp IPTPOd7' INFO KUANSTVO Naslovx 8@ _PID_HLINKSA0/iBhttp://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf}6w8http://www.ext.vt.edu/pubs/agritour/910-003/310-003.pdf}a`Mhttp://www.hrvatski-farmer.hr/CMS/0085/Rep/tablice_UKUPNO_TSG.pdf), istarska} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F;ZData Ox1Table32WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjs F!Microsoft Office Wordov dokument MSWordDocWord.Document.89q