Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 396161

Javne politike i problemi modernog upravljanja


Petak, Zdravko
Javne politike i problemi modernog upravljanja // Hrvatska javna uprava : � asopis za teoriju i praksu javne uprave, 8 (2008), 2; 443-462 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)


Naslov
Javne politike i problemi modernog upravljanja
(Public Policies and Problems of Moden Governance)

Autori
Petak, Zdravko

Izvornik
Hrvatska javna uprava : � asopis za teoriju i praksu javne uprave (1131-6443) 8 (2008), 2; 443-462

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, pregledni rad, znanstveni

Ključne riječi
Javne politike; politika i uprava; upravljanje; birokracija koja stvara politike; koordinacija javnih politika
(Public policy; politics and public administration; governance; policy bureaucracy; policy coordination)

Sažetak
U ra­du se raz­mat­ra od­nos jav­nih po­li­ti­ka i mo­der­nog kon­cep­ta up­rav­lja­nja (go­ver­nan­ce). Iz­raz up­rav­lja­nje u os­no­vi oz­načuje nov ob­lik ve­ze po­li­ti­ke, up­ra­ve i dru{; ; štva, ko­ji se vi­še ne zas­ni­va na is­klju­či­voj do­mi­na­ci­ji sfe­re po­li­ti­ke u od­no­su pre­ma up­ravi i ho­ri­zon­ta­lnoj sferi društva. Raz­li­či­ti pris­tu­pi jav­nim po­li­ti­ka­ma na raz­ličit na­čin pos­tav­lja­ju prob­lem tih tri­ju sfe­ra, no neo­vis­no o na­či­ni­ma pos­ti­za­nja ko­he­ren­tnos­ti iz­me­đu njih, sve ih ka­rak­te­ri­zi­ra nadom­ješći­va­nje tra­di­cio­nal­nog pris­tu­pa os­tva­ri­va­nja ko­lektiv­nih ci­lje­va zas­no­va­nog na nače­lu » za­po­vi­je­daj i nad­zi­raj« na­če­lom pre­go­va­ra­nja raz­li­či­tih sek­to­ra i ra­zi­na. Ključ­ne ri­je­či: jav­ne po­li­ti­ke, po­li­ti­ka i up­ra­va, up­rav­lja­nje, bi­rok­ra­ci­ja ko­ja stva­ra po­li­ti­ke, koor­di­na­ci­ja jav­nih po­li­ti­ka

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
PolitologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
015-0152481-2477 - Hrvatski politički sustav, upravljanje i javne politike (Zdravko Petak, )

Ustanove
Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Zdravko Petak, (126985)

Uključenost u ostale bibliografske baze podataka:


  • PAIS International
  • Worldwide Political Science Abstracts