ࡱ> UWTjU@bjbj -,.  $22 vvvvQ_\1111111$3R6@1QQ1vvP2vv11"$-Y.v @rA -i1f202-Z7pZ7(Y.Z7Y.k>,$kkk11d  Prvi susret Hrvatskog druatva za mehaniku Rijeka, 29. lipanj 2007. GRANI NO OPTEREENJE HETEROGENOG ZAVARA S PUKOTINOM OPTEREENOG NA SAVIJANJE Kozak, D., Konjati, P., Serti, J., Gubeljak, N. & Mateji ek, F. Sa~etak: Danas se postupak reparaturnog zavarivanja koristi kao jedan od naj eaih postupaka popravljanja zavarenih komponenti strojarskih konstrukcija. Pri tome je dodatni materijal razli itih mehani kih svojstava od osnovnog materijala zavara. Zbog toga se ovaj lanak bazira na istra~ivanju lomnog ponaaanja zavarenog spoja sa prisutnom heterogenoau u zavaru. Kao primjer odabran je standardan uzorak mehanike loma za savijanje u tri to ke kod kojih su prisutna tri razli ita materijala s pukotinom u sredini zavarenog spoja. Osnovni materijal konstrukcije je su eono zavaren materijalom koji ima viau granicu te enja, te reparaturno zavaren materijalom sa ni~om granicom te enja od granice te enja osnovnog materijala. U materijalu s viaom granicom te enja prisutna je pukotina ija se duljina, kao i airina samog zavara sistemati no varirala. Ukoliko zavar iskazuje plasti no ponaaanje, uobi ajeno se kao provjera nosivosti konstrukcije izra unava grani no optereenje koje uvjetuje te enje materijala po cijelom presjeku zavara i time dovodi do otkaza konstrukcije. Za odabrani uzorak numeri ki je odreeno grani no optereenje za plastifikaciju preostalog ligamenta zavara. Materijali su modelirani kao elasti ni-idealno plasti ni. Postojea rjeaenja u SINTAP proceduri ne obuhvaaju rjeaenja za grani no optereenje s prisutnom heterogenoau materijala zavara. U ovom radu dana su rjeaenja za grani no optereenje zavarene komponente s greakom u heterogenom zavaru u ovisnosti o geometrijskim parametrima u obliku dijagrama. Klju ne rije i: Heterogeni zavar, epruveta za savijanje u tri to ke, pukotina, grani no optereenje 1 UVOD Procjena cjelovitosti konstrukcija temelji se na rjeaenjima za grani no optereenje i faktor intenzivnosti naprezanja. Danas postoji kompendij s izvedenim rjeaenjima za razli ite konstrukcijske komponente [3, 4]. Rjeaenja za grani no optereenje ovakvih komponenti naj eae se odreuju uz pomo metode kona nih elemenata (MKE) ili eksperimentalno [1]. Ipak, nijedno od tih rjeaenja ne predvia heterogenost materijala prilikom propagacije inicijalne pukotine iz jednog materijala u drugi. Takav slu aj je mogu kod raznorodnih materijala u zavarenom spoju, gdje je jedan materijal viae, a drugi ni~e vrstoe u odnosu na osnovni materijal. U ovom radu je uz pomo MKE odreeno grani no optereenje za 30 moguih slu ajeva geometrije lomno-mehani ke SE(B) epruvete optereene na savijanje s prisutnim su eono zavarenim I - spojem, izvedenim jednom polovinom od visoko vrstog, a drugom polovinom od nisko vrstog materijala. Geometrijski parametri poput omjera duljine pukotine i visine zavara a/W, vitkosti zavara W/2H (gdje H predstavlja airinu zavara) i udaljenosti vraka pukotine od linije staljivanja materijala zavara L sistematski su varirani [2]. Mogue oja avanje materijala nije uzeto u obzir u MKE izra unima, kako bi se rezultati mogli usporediti s onima iz literature. 2 GRANI NO OPTEREENJE ZA SE(B) LOMNO-MEHANI KU EPRUVETU S HOMOGENIM MATERIJALOM ZAVARA U kompendiju rjeaenja za grani no optereenje komponenti, temelj predstavlja izraz za silu te enja materijala u primjeru kad je cijela SE(B) epruveta izraena od osnovnog materijala [1]: EMBED Equation.3 (1) gdje su: EMBED Equation.3 sYB granica te enja osnovnog materijala, B airina epruvete, W visina epruvete, a duljina pukotine, S = 4W duljina epruvete izmeu oslonaca pri savijanju. Svojstva osnovnog materijala se uzimaju kao konstantna, dok svojstva dodatnog materijala (zavara) variraju o koriatenoj elektrodi. Omjer granice te enja dodatnog materijala u odnosu na osnovni materijal epruvete opisuje se uz pomo faktora M (engl. yield strength mis-match factor): EMBED Equation.3 (2) gdje je sYW granica te enja dodatnog materijala. Zavariva ki kodeks nala~e uporabu elektrode sa materijalom jednake ili viae granice te enja od materijala plo e (engl. overmatching - OM), pri emu je M > 1. Rjeaenja za silu te enja u tom primjeru dana su u bezdimenzijskom obliku, kao odnos prema sili te enja u primjeru kad bi cijela epruveta bila napravljena iz osnovnog materijala [1]: EMBED Equation.3 (3) gdje je: EMBED Equation.3 Ipak, poveana uporaba visoko vrstih elika natjerala je proizvoa e na koriatenje elektroda s ni~om vrstoom, kako bi se osigurala dovoljno visoka ~ilavost materijala. U tom slu aju prisutan je efekt ni~e granice te enja zavara (engl. undermatching - UM), gdje je M < 1. Tada se sila te enja materijala definira kao [1]: EMBED Equation.3 (4) gdje je: EMBED Equation.3 . 3 MKE ANALIZA ZA SE(B) LOMNO-MEHANI KU EPRUVETU S HETEROGENIM MATERIJALOM ZAVARA U praksi se nehomogeni zavari izvedeni u viae prolaza s jednom polovinom izvedenom od materijala viae (OM), a drugom polovinom od materijala ni~e vrstoe u odnosu na materijal plo e (UM) koriste kod reparaturnog zavarivanja, gdje materijal ni~e vrstoe osigurava dostatnu ~ilavost, a materijal viae vrstoe atiti od pojave pukotina. U tom slu aju se gore navedeni izrazi ne mogu koristiti, buduu su oni izvedeni za zavare koji su homogenog sastava. Konzervativan pristup bi bio izra unati silu te enja kao da je cijeli zavar izveden kao UM. Taj pristup je blizak realnosti samo za omjer a/W=0,5, gdje je podru je ispred pukotine od UM materijala, ali za pretpostavku kratke pukotine, sila te enja epruvete bila bi podcijenjena. Takav pristup postaje sve viae nerealan, kako se airina zavara 2H smanjuje. Naime, kako zavar postaje u~i, njegov utjecaj na kompletno lomno ponaaanje epruvete opada. U tom slu aju se mo~e o ekivati konvergencija rjeaenja onima koja su dobivena kad je cijela epruveta izvedena iz osnovnog metala. U ovom radu je analiza fokusirana na 2D MKE analizu (pretpostavljeno stanje ravninske deformacije) SE(B) epruvete s pukotinom smjeatenom u sredini visoko vrstog materijala zavara (OM). R" $ & 8 < L P R T º~m~dXMh\hubNmHsHh\hubN5mHsHh P5mHsH hYBh3a5B*mHphsHhq5B*mHphsHh3a5mHsHhq5mHsHh\hubNCJaJmHsHh\hubNCJmHsHhqmHsHh\hubNCJmHsHh\hXrCJmHsHh\hubNCJmHsHh#xCJmHsHh\hYCJmHsHT$ & vx :!`gdc5gd@E`gd|hgd*j$a$$7$8$H$`a$gda$a$gdXr lv46|~6tvĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĹĮylbyhN+cCJmHsHh~CIh~CICJmHsHh\hubNCJmHsHh\h(5CJmHsHh\hubN5mHsHh\hubN6CJmHsHh\hPmHsHh6CJmHsHhqhq6CJmHsHh\hubN5CJmHsHh\hubN56CJmHsHh\h1{56CJmHsH#vxtv $&*,.02@BRjlrVXZD<BX^`bʿʿʿʷʧʧʟʿhN+cmHsHh0>mHsHh|hmHsHhKbmHsHhNmHsHha:mHsHhmHsHh@Eh@EmHsHh@EmHsHh\hubNCJmHsHh\hubNmHsHh\h2 mHsHhch*jmHsH5HJLNRrtxz|LNP~ !8!:!mHsHh|hmHsH%60W gdeigdc5`gdc5gdc5 $`a$gdU>`gdU>$a$gd[o$ gdA$a$gdU>$a$gdvrs`gdvH $`a$gdG[B$a$gd)gd0>&&&&&&&&&&& '''''`'b'(P(h(j(n(t((()ᴤ~wldXMdMdMdhO0hO0mHsHhvrshO06mHsHhvrsmHsHhvrshvrsmHsH hG[BhG[BhG[BmHsHhG[B6mHsHhG[BH*mHsHhMXhG[BH*mHsHhMXhG[B6OJQJmHsHhG[BhG[BmHsHh|jhN+chN+cEHU!jJ hN+cCJUVmHsHh)jh)UhMXmHsHh)h)mHsH)***** * *2*4*6*8*F*V*X*Z*********++++b,d,,νΥΔzvncncnc[cOh[o$hc56mHsHh[o$mHsHhc5hc5mHsHh {mHsHh {h[o$hU>CJmHsHj hN+chN+cEHU!jJ hN+cCJUVmHsHhvrshvrsmHsHj hN+chN+cEHU!jJ hN+cCJUVmHsHhvrsjhvrsUhvrsmHsHhO0hO0mHsHhc5h;mHsHh;mHsH,,,,,,,,- - ----:-<->-@-J-X-\-^-----------±œƒvnc[PhFhc5mHsHha?QmHsHh\hc5mHsHhmHsHjhN+chN+cEHU!jJ hN+cCJUVmHsHhU>mHsHh[o$mHsHjihN+chN+cEHU!jJ hN+cCJUVmHsHh[o$h[o$mHsHjh[o$Uhc5mHsHha:mHsHhAmHsHhc5hc5mHsHh[o$mHsH----..0.2./222222"3$3D3H33333f4j4l4n4~4444444444444444444585,66686<6@6\6f6l6r6¶¶®¢®ššššššššš’’’Šh5pmHsHheimHsHh JmHsHhA|hc56mHsHhA|mHsHhU>hc56mHsHhc5hc5mHsHhU>mHsHh\hc5CJmHsHh\hc5mHsHhc5mHsHhFhc5mHsH6r6t6x6666677:7<7`7d7f777T^T`TTTTTTTTTTTHUJULUNUPUXUZUbUdUlUnUtUvUxUzUUUUUUUUUUUUUUVV(V,VhVjVVVVVhmHsHh5phc56mHsHh h H*mHsHh h 6mHsHh mHsHUhZrhmHsHhc5hc5mHsHh5pmHsHBRjeaenja za grani no optereenje takve epruvete dana su u bezdimenzijskom obliku (FYM/FBM), uz varijaciju bitnih geometrijskih parametara: kao ato je airina zavara: H=W/2, W/4, W/8, W/16, W/24 i duljina pukotine: a/W=0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Sve kombinacije dane su na slici 1, gdje se svaka nazna ena to ka mo~e povezati s odgovarajuim MKE modelom. Zbog prisutne simetrije modelirana je samo 1/2 epruvete. EMBED Word.Picture.8 Sl. 1. Klju ne to ke koje odgovaraju odreenim MKE modelima U ovom radu analiziran je slu aj u kojem visoko vrsti i nisko vrsti materijal zavara sa M=1,19 odnosno M=0,86, u odnosu na materijal plo e s granicom te enja od 545 MPa, imaju jednak udjel. Oja anje materijala, kao i promjene materijala u zoni utjecaja topline nisu uzeti u obzir. Detalj mre~e kona nih elemenata sa airinom zavara od H=W/8 i duljinom pukotine od 0,3W prikazan je na slici 2. Broj elemenata i vorova je 1847 odnosno 5690, pri emu prvi red elemenata ima veli inu od 100 mm. Svi materijali u spoju su modelirani kao elasti ni-idealno plasti ni, kako bi se dobiveni rezultati mogli usporediti s literaturom. Koriateni su izoparametrijski 8- vorni kona ni elementi s reduciranom integracijom, kako bi se izbjegli problemi nestialjivosti. Polje plasti ne deformacije je poprili no kompleksno kod ovako izvedenih zavara, ato mo~e ote~ati konvergenciju rjeaenja, naro ito kod plitkih pukotina. EMBED Word.Picture.8 Sl. 2. Tipi na mre~a kona nih elemenata (H=W/8, a=0,3W) 4 RJE`ENJA ZA SILU TE ENJA ZA SE(B) EPRUVETU S HETEROGENIM ZAVAROM I DISKUSIJA REZULTATA Inkrement sile, koja uzrokuje kontinuirano te enje kroz preostali ligament, treba biti vrlo mali, kako bi se ato preciznije odredio trenutak te enja materijala. Grani no optereenje SE(B) epruveta s heterogenim zavarom za razli ite airine zavara 2H dano je u obliku FYM/FYB na slici 3, ovisno o udaljenosti vraka pukotine od linije spajanja dva materijala zavara L. Rezultati za vrijednost sile te enja se najviae razlikuju za SE(B) epruvetu s najduljom pukotinom a/W=0,5 (L = 0) - za oko 17%. Poveanje airine nehomogenog zavara H pri konstantnoj udaljenosti izmeu linije staljivanja i vraka pukotine L dovodi do smanjivanja vrijednosti sile te enja FYM, generalno. Sl. 3. Utjecaj udaljenosti izmeu vraka pukotine i linije staljivanja L na vrijednost sile te enja heterogenog zavara (pukotina locirana u OM dijelu zavara) Sl. 4. Utjecaj omjera duljine pukotine i visine zavara a/W na vrijednost sile te enja heterogenog zavara (pukotina locirana u OM dijelu zavara) 5 ZAKLJU AK U radu su dana rjeaenja za grani no optereenje SE(B) lomno-mehani ke epruvete, koja sadr~i pukotinu u sredini heterogenog zavara, u obliku dijagrama. Pri tome su varirani omjer duljine pukotine i visine zavara a/W, odnosno airina zavara 2H, kao najutjecajniji geometrijski parametri, uz zadr~avanje konstantnog udjela visoko vrstog i nisko vrstog materijala u zavaru. Rjeaenja za silu te enja za omjer a/W < 0,3 su sli na OM rjeaenjima, zato ato je ispred vraka pukotine joa uvijek dovoljno dominantnog visoko vrstog materijala, dok je kod a/W=0,5 (L=0) prisutno rasipanje rezultata za silu te enja (najviae oko 17%), ovisno o airini zavara. Tako je sila te enja 6% vea u odnosu na silu te enja za epruvetu od istog osnovnog materijala (za primjer uskog zavara), odnosno za 11% manja ukoliko je zavar airine W/2. To su ujedno i najvea odstupanja, ukoliko bi se u izra un ialo idealizirano, odnosno kao da je cijela epruveta izraena od osnovnog materijala. Literatura: [1] Kim, Y.-J., Schwalbe, K.-H., Compendium of yield load solutions for strength mis-matched DE(T), SE(B) and C(T) specimens , Engineering Fracture Mechanics, Vol. 68, 2001, str. 1137-1151. [2] Kozak, D., Vojvodi -Tuma, J., Gubeljak, N., Semenski, D., Factors influencing the yielding constraint for cracked welded components , Materials and Technology, Vol. 39 (1-2), 2005, str. 29-36. [3] R6: Assessment of the integrity of structures containing defects , Nuclear Electric Procedure R/H/R6, Revision 3, 1998. [4] SINTAP: Structural INTegrity Assessment Procedures for European Industry , Final Revision, EU-Project BE 95-1462, Brite Euram Programme, 1999. Autori: Dra~an Kozak, Sveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Zavod za strojarske konstrukcije, Trg Ivane Brli-Ma~urani 2, HR-35000 Slavonski Brod, tel. 035 446 188, fax 035 446 446, e-mail: dkozak@sfsb.hr, web stranica: http://www.sfsb.hr/djel.php?ko=dkozak Pejo Konjati, Sveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Zavod za strojarske konstrukcije, Trg Ivane Brli-Ma~urani 2, HR-35000 Slavonski Brod, tel. 035 446 188, fax 035 446 446, e-mail: pekon@sfsb.hr, web stranica: http://www.sfsb.hr/djel.php?ko=pekon Josip Serti, Sveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Zavod za strojarske konstrukcije, Trg Ivane Brli-Ma~urani 2, HR-35000 Slavonski Brod, tel. 035 446 188, fax 035 446 446, e-mail: jsertic@sfsb.hr, web stranica: http://www.sfsb.hr/djel.php?ko=jsertic Nenad Gubeljak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojniatvo, Inatitut za konstruiranje in oblikovanje, Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386 2 220 7660, fax 00386 2 220 7990, e-mail: nenad.gubeljak@uni-mb.si, web stranica: http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/iko/lsek/ Franjo Mateji ek, Sveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Zavod za strojarske konstrukcije, Trg Ivane Brli-Ma~urani 2, HR-35000 Slavonski Brod, tel. 035 446 188, fax 035 446 446, e-mail: fmatej@sfsb.hr, web stranica: http://www.sfsb.hr/djel.php?ko=fmatej V.W0W2W4W6W@WBWJWLWZWbWdWfWhWvWWWWWXXXXXXX$Y4Y6Y\Y`YZ Z"Z$ZTZVZxZ|Z~ZлۥzozogozogzozozozozozhmHsHh`Ph`PmHsHhp} mHsHh`PmHsHh:mHsHhLA\hmHsHhmHsHh\hmHsHj-hlhU!jwJ hCJUVmHsHhh|hmHsHjhUh\hCJmHsHhc5mHsHh+mHsH(0W2WWW^^0___T`V`eeffg $`a$gdqW $`a$gd4 @`gdqW`gda?Qgda?Q`gd: $`a$gd: `gd:gd:gd $`a$gd`gd~ZZZZZZZZZZZZZZZZ [ [[[[$[&[*[6[D[R[[[[[[[\\\]]]6]@]L]\]^]`]b]d]]]^^^^^^^(_ậh:jh:Uh:hXqCJaJmHsHhLA\h:CJmHsHh:mHsHhJ+mHsHhp} hp} OJQJmHsHhmHsHhp} mHsHhp} h`P6mHsHh`Ph`PmHsH8(_*_,_._0_8_:_>_____________________`"`R`T`V`l`ӴӴȕwwwobZhqWmHsHh\ha?QCJmHsHhcNmHsHhFha?QmHsHha?QmHsHh\ha?QmHsHhmHsHh:h:mHsHh:h:6mHsHhp} h:6mHsHh:mHsHh\h:mHsHh`Ph:mHsHjh:Ujh:U!j,|J h:CJUVmHsH!l`p`r`v``````aaaa b bDbFbjblbpbrbtbxbzbbb*c,c.c2cccccccccdd ddd d&d2dDdFdxdzd|d~ddddŹŹ𣗣𣋣h5bhqW6mHsHh{2YhqW6mHsHha?QhqWmHsHh{2Yh{2YmHsHh{2Yha?QH*mHsHh{2Yha?Q6mHsHh{2Yh{2Y6mHsHh{2YmHsHha?Qha?QmHsHhqWmHsHhZ"mHsH6dddddddd eeelenepeteeeeeeeeeef fffffffff g"ggȽwllddhmHsHh\hqWmHsHh\ha?QCJmHsHj{h6ha:UhLA\h4mHsHh8h86mHsHh8mHsHh\h4mHsHh4jhBmha:Uha?QhqWCJmHsHh5bhqWH*mHsHh5bhqW6mHsHhqWmHsHha?QhqWmHsH%>g@gBgDgggghh h$hii4i6iiiiiiijj2k4k6k8kFlHlJlLlXlZlbndnooooļį|qhhog5mHsHhch|i}mHsHh\hqjmHsHh]_h]_6mHsHh]_mHsHhh6mHsHhmHsHh\hogCJmHsHhogmHsHh\hogmHsHhLA\hqWmHsHhqWmHsHhh6mHsHhmHsHh6mHsH&gh hjooo*qrstttNwy|B~ ` gd |O ` gd~CI ` gd4& ^`gda: ^`gdKb ^`gdoggd|i}gdoggdoggdogoooooooooooooppppppqq*q,q.qqBqDqHqZqbqdqhqjq~qqqqqqqqqq:rrprrrrrrrrrrȼȳȳȼȼȼȪѪ hm{CJhm{hiCJhplhm{CJhm{hm{CJhplh"rCJ hiCJ h"rCJh"rh"rCJ ha:CJhKbh"rCJhogmHsHh:ChogmHsHh\hog5mHsH8rrrrrrrBsDssssssstLtNttttttttt@~B~b~*ĸĢh\h2YmHsHh~CImHsHh~CIh2YmHsHh~CIh~CImHsHhMNhMNmHsHh\hubN5mHsHh5mHsHh\hu5mHsHha:hubNCJhplha:CJ hiCJ ha:CJhKbha:CJ + 0&P 1A/R & _7!n"n#n$n%Dd ` b c $A? ?3"`?2h4 Yi ?=DD`!<4 Yi ?=@@ xcdd``ndb``aaV d,FYzP1n:&~! KA?H1 ~3@0&dT20<`b e-”f d`U@QU TQ{9 ՜ Ptl1 $V`ʅڧ.]6 L@(\r1 Ġs&+|-.& 7#'9AZ5* _=ndn#/Jsܾbׂ Xvd++&t;.f]x@FUӸA|}(a6Gً _xXJzNcS@&;Aw狁 9"`bb_,i}G!"q38t:? ķinwo&c+b=ۘA$'.hi.QɈb;\121)W2aPdk)Y= NX{Dd b c $A? ?3"`?2[Ȝwe^ b`![Ȝwe^ !h(3gxڝ=hAn>n/c(s7E`1'&pnh͉ill I 4 2ovf9&s{og@ D( 6ST(!jDhѐ3_ɺ }dHVF{`\kbF5&Ш5VZ5+l˽ TbX89+Vژ,o 0.Vw'wNٯ)J11o)~Fbxݺpbmȯ~ Nj;iy:Ԭ~K f '1种tآ^ ")jtzvRuH>d}gWd>P c'kr1Y_b^vZ DYBV,Z?#B rDd @Lb c $A? ?3"`?2y}yo?j/E `!y}yo?j/(M( xڥkAN6&M4m(PDEDI[NJ[*Bܻ BE( )h_U Uhݐ }{vĈD AF! u 헤oLrihgpq>n&A$8S^#1IU=DSƐ:t*<{SyvuRYZN~D"2#^l@!o=XNO3?& δ:b"xT ştEKyh*܆o:Jw:>ES{>H~%OXؾ +Ж`>$Q04Gg>/^l4SAN}=B\!0+Vy؍@_y/3)j˥ʃ*upsl0 ?$8F=XŬLm_s? `qئ=*C@tc I& -k'U-9U_ٙaFAӢc~$ G5'"8~W ?e7@1WEM+3,_jBiaěuK$ >ul(!DhZRzFgъ6fR?mPEg1~̤lU2GXFǂԙD40*"IDHPKJXR-RMBB*){Id[C:CQտaF\a \e?ieUd#C+CG͋&,\T?c;1EMj?kmr7R[ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSVYZ[\]_^a`cbedfhgilmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry7 FBXData LWordDocument6-ObjectPool9@rAB_1242729452F@rA@rAOle CompObjfObjInfo !"#&)*+,-03456789:;<=>?@CFHKNOPQRSTUWXYZ[\^ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qžSx F YB =" YB 3 "BW"a() 2 S/2Equation Native _1242729451 F@rA@rAOle CompObj f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q¤vx =1,125+0,892""2,238" 2   for 0 < =a/W<0,1721,199+0,096"   ObjInfo Equation Native _1242729450F@rA@rAOle         for 0,172d"<1{ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qE^x M= YW YBCompObjfObjInfoEquation Native a_1242729449 F@rA@rAOle CompObjfObjInfoEquation Native FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q¾e y F YM F YB =         M         for 0d"d" 1 A+B" 1 +C" 1 () M  for 1 d"{ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1242729448F@rA@rAOle $CompObj%fObjInfo'Equation Native (f_1242729447.F@rA@rAOle .CompObj /f BCDEF @`"`lV2 9 C "`m3(" ( \;D  "`t4NB  S Dg fITB  c $D r7HB  C Do2NB S DLZB s *DRt s *"`jJ NB S DjJu%z 0"`a] lB <ZDh=z 0"``H ' 6'"`]< ZT G$"%# *#" _ B "`G$"%#V V" ) # "`K$"%#K`B 0 0D1q<t 1 s *"`^Y NB 7 S Dg g.NB 8 S Dg s! :@ BCDE(F w|hY@^5 @  3"`K(R ; p HB < C Dn&`B 0DYz @ 0@"`c4 D" A "`b8TB B c $Di!TB C c $D.J D # "`!=TB F c $DZ@TB H c $DY=TB J c $DW?TB L c $DX@TB M c $DVdTB O c $DO'TB P c $DN'TB S c $D)ZB T s *D C(2 V T%TB [ c $DM,TB ] c $LDH$fB 6DK[D2 _ "`J)fB ` 6DF$D2 b "`G"fB e 6DD+z ^ 0^"`M D2 f "`C"fB i 6D&<z c 0 c"`1 fB l 6D';z g 0 g"`0 z j 0 j"`0 z m 0 m"`6 (2 n @%(2 o ?%(2 p >%(2 q =%(2 r <%(2 s ;%(2 t :%(2 u 9%(2 v 8%(2 w 7%(2 x 6%(2 y 5%(2 z 4%(2 { 3%(2 | 2%(2 } 1%(2 ~ 0%(2 /%(2 .%(2 -&(2 ,%(2 +%(2 *%ZB @ s *D"c`B @ 0D#bZB s *DDZB s *DcZB @ s *D dZB s *D^z 0 "`J fB 6De&D2  "`d(NB S DjJ)(62 U "`U'(2 W S%(2 X R%(2 Y Q%(2 Z P%`B 0LD[2z 0"`4 TB c $D(0ZB s *D 8lB <LDBz 0"` < ZB s *D2ZB s *D1D2  "`%*D2  "`$*TB c $Dz 0"` TB c $DlB <LDz 0"` lB <LD z 0"` TB c $DTB R@ c $DC`B 0LDB S ? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuJ$t: * tZ tC l tJt t, , t` tS H tT tx te* Z* tX 2@t<qUstX XtQet\pptQt tQtR 0t* 7tm<Vktj(>itg>Ttc5j t^Y b trE4t<t6t6E@RtTtNHtD6 tWBdtTBt / t tir tl t> >m t # t q [ tq t4q tq d tcht/~ht~ht}ect|et{tz4ty [txmtwmVtvVctu3VttVtsV^tr^JtqJtp0Jto^JtnkJtk'i'thFtf te td=t`+ tb t] @ taAAt_ 4 ty t\ m t[% tPY&Y tO<&< tZEJtY^EtXEtWEdtVit tUt E tM& tJ<<<tL9 tH<tF6~~t t(($t'((t1 ^D 2t* 4 Ht,t xK *tA <d t@ <^ t >t 2 t =t7 ":"t <tBtK dt?U t> Vt9r st<P Pt t; ,t0 T t at8 R Rt~ !t Y twwy~wxz|~w&%.'| ",$ 343<&-<K<vU? A=|FCJDMTqRgfIIiXtX5&nYZn!Wjf7u~S] (!f+5@dpUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"q;;ff"~4vv3H)? DKozak Drazan KozakdDocWord.Picture.89q  FMicrosoft Word Picture MSWordDocWord.Picture.89q Oh+'0(4@LXt   U@ bjbj 4w2222E   BBB5E7E7E7E7E7E7E$lFRHN[EB4 BBB[E22 +pEDDDBL2 5EDB5EDDD$D sBD5EE0ED IC ID2222 IDBBDBBBBB[E[EuD H UM a W a=0,1W OMM BM FYM/2 a=0,2W a=0,3W a=0,4W a=0,5W Klju ne to ke za MKE modele H=W/24 H=W/16 H=W/2 H=W/4 H=W/8      ȺuqbqqRquuqbFhgfCJaJmH sH hgfhgf6CJaJmH sH hgfhgfCJaJmH sH hgfhgfhgfCJaJhgfhgf6CJaJh.jhDMUmHnHujhIIiUmHnHujh~UmHnHujh+UmHnHujh5UmHnHujhgfUmHnHujh43UmHnHujhvU?UmHnHu   " ( * 6 8 F H V X f h v x j^^^^^Uq^^4^^^.^^^gd<$a$gdW " ( * , 0 6 8 : B D F H J R T V X Z b d f h j r t v x z ξ휔hgfh'6CJaJhvU?CJaJhgfhvU?CJaJhgfhgfCJaJhgfhgf6CJaJhgfhgfCJH*aJmH sH hgfhgf6CJaJmH sH hgfhgfCJaJmH sH hgfhhgfCJaJmH sH 1 I^s^^^^j$a$gdW h.hWh'h'CJaJhgfh'6CJaJhgfh'CJaJ21h:pvU?N N!"#"$% SummaryInformation(-DocumentSummaryInformation8_1242725420'"0 F@rA@rAData Oh+'0l  ( 4 @LT\dssDKozakKozKozNormal Drazan Kozako2azMicrosoft Word 10.0@G@H@2af՜.+,0 hp SFSBitlv{ Title|f@?mt}uDͥ?k}7Y s78kWLwW>+!o Bi"W*`,`W̼=<72fDd `Lb  c $A ? ?3"`?2U `!U l '0u< Rxڥ]HQ3殫Gͮi-~jK BAP>h9 s_=dBV}XASA,D۽w\殳&9,w9s zKƷ[Flt:MGG}~ѧ$.[2#ȅ:h.PѼDt%(៯;~ [kLMzfNZQuu)$l_j$-o{Iof:ͼ˻(fϋ޺Ey]u]ȹO[{Lns&)&eVא+@0Nj%)p c(9 \y@u8#aKHBn#|dcI?|߿9?s:>/.P;{uX9p} cZglR;9b$AzD݌o!52ᑆ/Tf1/>_l?Rl_vKS7MW! ZVZs9$%#zhF,mX2`F棬.*uQ[pVDɢ5@ `e)(wbh7&Q7Qsn sÌVxI1?k䣐3&GP}ۅk@GkJR;1⠒pD\Ҳd!-^Dd Db  c $A ? ?3"`?2p"Y`!|p"YF ~ Jxcdd``Vf 2 ĜL0##0KQ* WôYMRcgbR V2ofĒʂT @_L ĺE^0.g wfZr#X=@Hfnj_jBP~nb@`\[4LF]F\U @I I9 2\/O<a>$12ЅS[ {:F=Lp{@Vqe !pp1@``㑑I)$5E.' CfikDd ib c $A? ?3"`?"jD<ZQy*jq@=jD<ZQy*D#hH$*Ujx} \m,mYPreH/qaI,ceFe)VTdBJQmCZEYi}g ;‘γgμ;Qu ewQ3>W#)꬚cM%?)jo&0"eg>_ @!\ @i;Tdi{50kK E`1ϑIb6/URe2Y 便ΏvX˵ @)7Md܊w5?SZBHJ͡DW;6*9A̡s] DNE.K/Pg7˿T6}l ' `-$>XGlX򶽂Kq / HڕG>[ s fcCzt ?[ <soKьJܲR\~ڑM?Wө!_m0sc-I6 ټmy|mIkm*,ų$Jdsy*&s#\?T}(l]}oAO?&e!C?ņE}?a*c~c>bx۔{p\iu\i_eʀ^_/~Pz$r<?[?0r۔U~]^~^`Fciak~Я@Ÿۦ]%tu/2n9KF6^ =/Z[?GmJ VQھ>o`osx0aqQ`O!l:2FALih70)Ht;sٳ¥8ogB,}‹w|W$RqhHkjzehzJ-[w1{cߖp$;徭>UOl}iw.A}_ψ{IPyhm+u~9Zsb`17sr[]XkvSQQg5>/bI(۶x^T|[vν^|W_.İa1UmGcd9=d}v9uƧ|'uvvtLTd<}v_>Js}f>:ӍظS(WIԑ7KTHpjvd\yDT$ɟBI,,2C)6.99B0jˢ$Gud~ԍl|&c p?OXdy^TĿ$'"%G#jo%ViIj'x;];N2W;Er$jVH&kwcljU5ZJk3P]pA+7ՎUZOIizqL21djįk#DS#FYN||"Tw \NAs1 ͦ5AShy$?Z|{NSz}y,V \ \.R:A|E"5G{UJ};'Fy.x`OS^1Yg X^No R/AyݡD}'nQ,PnyX98sNeʸЅʄЛCCQƄNWB=.Pn TUJ=SnUnNW>-QYMz s>Mg_|t^zw|0Oy/[X9Ov;(V&2ٕ qga+'=zLrw7C_VGYڤY|X"FEJ"SO{ u|zGL~FB~RU!{*E~n}L?++nKzG,>;CMQo=z|bDy OXS#blDT<)<6D*6OשVȗ?WתߔoV&ߡ~[6 Eݥ|]Gx%(%2rB٬E~yDq^S)*6i^1󊕚'՚Ŋ54w)hƠur, Q;ћ<~荊m7}h".CekW"U4E˷GV 4(vEh9MQ @q ƨHzXZqElb|pEilbE^8|3_W<>*EkO*G ,ޑ?IoDžTqq򴸑Qqbǁwt龓'~/_~#oDE7/` d2}l>lYJk^ԯo {CrNaoKO5S)~}GqsqͲeOm~y} !p:2>1tLO9.ِ 1~C]U!5! {v!tDBC{^ ziWzo.I`\Birg{o MqO}R> S.vB\@f΀<tWnJ7'`nj\]iW:$"4p~v5w;bCdN̛k)1IǼ()Y/S$w/7W9osd&Ұ=?Zyzkv=ة CVư8!%KK=zdKdS 9"oO}}'lCIڋ74`U(ns~%9+Cb- t7h j. uܶޭXo[N 84xNQ/>:6H_Dj.u5ʿ` kay-kHt}*BKutbw8#g~*ܖ}bĺ -uO*pO;_!~g|VKr|ľB΁On;~9#g~u (݀ug"LĚW 1pe?!~'ӝW ,!ȯkpk:ȏusbc(A*U)'~w:R~|~}~m~mp-3nP ,Qu TB wp@!~ \J`)P\@>/} ~/;ȑ=4hAR~n >?:f!Fbe _Y5X߾tWKr康Y_5_$_d*I%(_˓ (׍ƺIXI*U_B XP ,v5 5{ &R3?C:]A`%(_K Quc#bW!;~m=h6X /m%e ~[o+ r/>ؑ_|uJ`)P\'\ź P " ~bǥB6I^VKrǥ|~/ {ip{x-?u#?u?]:ݰJ`)P\Q źc0b _=P!~]Z , {Vߓ(= ~ۓn9#g~ʰuJ`)PNPr]K!XTX|HasW!lnX 6*d|~Ur[~X疟ܑ= R>9Pryv9AgdUQ#[oBb:RE%@mSwr[!E*UnS8;'ON70X GO(F4r;O"ד*oRJJJJF\%|VːkYx*ݽ+ ?O:v~B1uDZa8XUQ#)vw N;] ,N|~wBnĺc6bͦWKɺ@c/\酹ǏD[\̫kms?XO1wyFmQ[sݸV B =1<$>U?Pxb~@a?PAJ#k~n^>m^ORߢ*ݢ~|]dAbrj~?r^[{_$=#;Tܺ}3~8/Hh4}k}1ey1UAtkSMWQ]WUQ1$|:Ub*p>u^}:VBGp0:H=W>jOVQӞb?In:~6Я&خ#)?cZu]\1`5Ǎ 4X:}ftۆƳVG%9\˳~ loCL8ӕ>/8܆6mnڼz_yWiS*/zU|mQ=~*ž7U݋FN oO?szp.*~{'})JܩC6Q3DID{PJm@DRy;.m'zs'ُvir:Ӥ{+ܺN},wE,r/9O/rmZ|1\L!|v.m|E0Faa.k^}qt#gs>~ 56GP@x7sᩆHQx|ħ@ĵ94.*1ć 4730﹆*JBb!1Ϳ#1G=PM^1K2v4rl2\v63ek 0L~ {iدa #S.S+?<>x<װ H<v!lpB@YW ] 3w?_vy ]ĹNT9]4 | dyya2ח:c򱶑Iu'Y\3{~<3uیCw6#}t.zNeIئ3?"Scٹs5o=ŵ&S\\@\-[ؚG)yԹpwe7(zĿ[r_yR+z~SNIwqcµJ?|s3=!jS_Sͭb.?^%<;Yq\oK/)~|&M"9jT7Ң%]gfRrus$?۹rw㸿~X66?{q]DXOɻ̵5zy-<#1Romj`cO6C=C0l ~`(k0d=bIbI\]˰H۸Qc~x v3)j^?ϱ BFaޅWbLsѱ_ 4ž ,gB4nGu̼~]=o7Ll3%eg cbuE͉D®HeN,_/&yn{X}Nv_-RU6a+{6kמӅt| CEѾѾsO{oVu{BH2GK]8VnݥN线oN:q ፏȶ}*HJEB5=^Qu3܏s3ߓR//&y,iZv֕I?(42` +ЏVk?~(u^҆X^^4xp$dKڐ +}:r?n_>Yl}?=K%؟S1& 6˨wgw GNs}pqN7bw]rZ_خSl6kX1; ghF=2OOγw3_|?y)V8[?~pM`vx쀾xp>6\j_/;/uasVo֭;\ٶmO6–jlD9:g77D>4X- qeG=xxQ$74ȇso=|5maFdS/>)ۛi{Zo^thmWtWu~i%L%8M-E{!rqOɣ)T|V185EFNJ ?)M{˖$W$ߗY=<=sOH "!ٶSX(ކ1&#am =pS kmB$, .٦kݴ#c%҄G__^&<"M_w_ B+~n???~E|r}5W)oI8~ozaaVM4n7=f5Qux`ijÕ D<0\1rݱu 0;ϩS'棾g7C|TSD+@H{˕C(+x#ӟo`/뛁wm뽌{Y|x7m5 _ުmShOLāt V8 הz2IYWs݅+(znz[k. lF>dN%47{D.A[>ȸ݂ݗIt\> R){w1\߇6ī~HOϻ1?|/O6$ی_yچ}~Su2SLi*4l2̶߇yc6+W,]Wt9 rwY$,cOa)+=3j^1I>79J'E\\*MW]zۄ U&cCH0Jx{^槸q'>=yQM]:q ~:_}&.HS\=.R},.V}(.J8i,y7-dozdEG"A";_}$s%.; nv<8{DXmI/_C=Kn >/)^\>^vr:i{dh0_ݹ-Y.rź?o^W|;z7 TЫܸq'b>Yu@<8i?nt ~oKKevA~0{\f]ڬ P~Va7 &Xz53)zڑs~烇 Ô7@8-8g_M}Fynn ߹Bw]:6Ώ7=mtbZ P IeHOsgIwv0}y@1P"ݗ1]v)į4"F؈\[%ݕ_^#,a~)Y̬<(dM&dB2K2Kb O!t3ˑߓΐnӥOfB^@> g33˕__a~98@48g)/0]`(+J>ק0ڑϣ(Ik,ad?#1QhEg+F[oV0ewcYv~$݀n@7 ׿5;`0Fّḛ#1}|>An OD+LG~,a~YqY-8,+:&3dBd3E6&QVoo#^nXò׳ɶgBB>"W-7˕_*G_l9-8,9&SB dQÀheW~r6QTn `XkGb {Fnjrޔ/(ϑ߹is2`!}~v~$? ",rshW~dlG!~7ϠH җгHL!~K[B߀n@7 ׿͠;ȏ B2fG2eB-c }0Ώ9}?A#؞Ϗ B feB0k mȲ#1\B3ezL 4ӕ,G~^z 9@~={ =Ώy_Eo!Y؞Ϗ Bbsp,ș ؜%*ΏoXBGe:0N6۔ȏ BΠʝ 鵹8VB@>j>7#c{>sy3s2`!-_B˳#1v9^@y3?R/4d +MK)ob@0X0&G~^WoƱ<(%tΏ׀|v!]qrm@\= -A, E8VB …@0N*AΠ= \/R/{Y =X/丯NXkrl/R/ ?oi=-#Ohl:Jev0_9ƶdСy6]-UYoQ) M=Q MJ#1kS(CҮ O9Jq:ՑߢQuBrT;PGk#1=|*[r@ թ.rwr0GМtړHL!~rv \9.of v3HL!~sפQ@暴v͜4W~5eW '@@imʰ#1}|#q?r9NwwE#,a~v,mJ)/?_IvM~ ve9ۜ-̯&6(mMvs)emE[yW+?4GcAN;PZ:_+ͱ#1i Z:4 CFc8\=ȯ"WGsہҮű"Ώ ,Gnˑr 9?ʯ_#Cvg?B@>"_/ϕ߼|G~3a~7080@@io`3;?Szzs ͼ|W~G~>1|nl:J )3cAnhA!c+ 2M1vF6dGb +*P@&]STpB3#mfa~q,0}f#1|v"q'r}91^OQ$/&(mTEv~$?]6:4] B;?w#Q/ZY=csՃ}#0RR^/R/JoxG͍X~̀ \L=Iy?j>(vO$oD!sZh7A|~$g~-@ p8 G~낅m >d~! {m@놠㧒: r, -@_J*/Db$URwV8*oq!P 4o0 [">9.BB?j^߹PG~GÄ}vKh7 wD'Уυ7W*iCr 4o0_%+t=| ;ܚcrm?;|~J!~iCh7|~B[)pQsA;~JG~OBЇ/h`~U FnfYyQs(#j!~aCf ̃|~Q*!~TeG5G{ToQEX~yQߣj!~+[r@UGi}wh7Q!~!LjwʴD y<7 S"ʴBh[3pQs#5E ;uih7>rۏ#G5ߘhG~1B 1̦ 4x$Ϗ̏n1gF[CQGcZ㯀5EꅛzzA܃=X [ &zBB1~@=P 1pPczORk-V&z ZM#LiA@-PdjLB)5֔X4[Mï/T/67^j5&{PcjL! qr Z/>zBB) $ j5&{PcjL!Z i=o5 ^ PjZdZZ5kLz$\/ԘCn"(~ɵ^ |VaM_Z~^/Ԙiv9D'C[ᷚ\‡_/_^h5M7fZ~^/ԘӵZdY=o5 ^ PjjQ4*Z~^/Ԙքk~ɵ^ |VSɔj5&{PcjLYᵦz hjr~@|zմn2D@ ^1 5j9nF[Mï/T/M&jטBI^1jMRU=o5 ^ PjZdz(jטBI^1@nȱV[ᷚ\‡_/_^h5i2j5&{PcjL!LjVn;~zBBiVdind=P 1pPc5M@+Vk@ gD5>j5&{PcjL!q?r Z/>zB1M&SL=P x$O^11ѵz hj^2z!z?1[/kl_^ R ژ ~@3_:F^cޓfvK q~@|zda҂@:^/1BI l,@6Ƶ^ |6fcy! cB#\/1! qrq~@|z 0f`7P upPDŽHw3̀hƨܾ_/_^hcZn~cz-B뢐6mk@ ma旰f`7P upPǜFn'Iz2 ~Z/>zBB3Mnaf˛@:^/1Bsl73Y X6mk@ mLT4:u^c:rkBMȵIq~@|zISZe3_:F^cw3)̀hƸ ^ Pl-Kt3_:F^cfnVoc\‡_/_^hcFnvu{P uLj7#U5 ~Z/>zBB4< 1zȭ9V u6Ƶ^ |6g] 1zߐۏGcD||?~@|ziaF6:u^c:fv73C X6mk@ gDYO@:^/1Brۏ#mz 0Έ0f`7P>?zaw3̀ht]/dpB_^ #<Q^p'Υyǵ 6 j[Џa{@@nMwY-栘;Lc| v\0ÿ4uM#Ykcl}_m1Bzqr{:=cNo1gg̓Qb1N ,cp>Fz$o,5`tA{?)8BaXzP ذeN t$/1(ߐ$zzCL_f$CB`:/6d-ȑcB6 N=|`>mAB6!'ɠbņmA)!B!@7CR!~$Ci:/6(=P!~B Ip[(!BEn ~w:B}&dXtX: _u kGn_#ǯס ]/sw\dya<H+|~˄M%Jd@>P pVkR(ҁ$@_ox[\ȭ96"Fy1bÇrw Q KQ@7 Q KO2Obņpwv*m t |~;B^@nFQY ذS鎟FȯZToWI_Q 񓩒 t (_lШ[vwW|Êt [ -Fbu1b*;~# =XlQoФI>y|_{}D1bwn:+7#20'2HH>Bfk Ӵ@>P p"%oTᣨt x$H!~ ؂\[">tǯ0ڑ_r̘|C~L:c<W-/':ɐ ] v7>3'wo;0Ƚҫ9@/7kcXk#luD ~ _k}F8nNi 1E 1}wwss _Z焃p>vIcQa'v{WR]u o؏8G3H>WPc}cgZcz|7=1明111{7bSyNc̷c"=v 5cwF>76oD>:Uc#= 3KkS1c^0Ȣ1ycvFfy!2wLUdWFt?>? kNjNXvNtz#l$kKo|Ҙ?YZkߩ ./ 5akgYmrbd}v9wWu9?}*` cƎMرU1co!;ǰWpW\rŝۿ$~ۿG^/cYCy;K?1TwPwYGQyv%0Wq6-g\Law.qT@&7ǝv9"Vqj?Vdd]㧫P?M=ksqt0r7C7]:n:hXuWщ@'8/r7]ܾ}3ܹ=Wòv=[mh/h=òas;YNq]n, |`Mz.`U9#Pvv*L^un_s{g_WF#\rs|>|nw_o1GM{!5n{Ǻwn'NڌnZ>lb| 'lן\LO1ɝ%f0 M\rn@Q;&.kCNOS|?Qq|>š-`['tn8Tn&SТx v(:SI`Ev2Ǡbp6ds\k. {Ƨ~am%o<UYٰc$Z Ӕٟ0&q9pRpm<%.#byEe᎕EΝ`wr? '?ɦVW\Nu3ޯ,N>d]&5n⛻_k>Q—2+ݏoUV[7,;ed9oϷu ˶ex\|a}oFN)86a ؑ.`U̵hG;+ck˱6/>[g֗TN/zͮnH(7VhI7&=2n;3N.kTvlxx#vOAp#B=7N*N<"MZ::v98Lѓ ֫'$ do9?WRj=Uj =Q;"q:t~sM7jm2wuM7}v"5wnlݙ?om~c'[+bRn(nNJd"DZw ɜh\|_cngr/v}3"._[:tş#9[sj?RSsvΎKFQ s6SM;'əL?u]8Ʌiz]kV1mS`DsvS>1KS7>7`ZԵk>9q _Y+̇s"+=ghP_c_ԟȲ;'h7u.vtK{r}{'}_t3~wWuTX'}{5cUS'_ܦ5uA l=r͝#یm.Fp6;',ө?9"r}=ķ/[#/!~Y֝|YNuw׃>7JL3$0| fJYHtݻ5ȾxkEvy={$n p$et)ۿ^t:r+Y0kKyDwD=nXҞX>YNuwiei)W23$M &' ڑ:^i:42ZN x:WuNcܟO=`=Zm),{>eϧXrz>}z| ˞Oa)4]&Wr$0f+1 6JH{gp:-zNc/NGp:5tz)ۿǪ|թέNXwYtd3b#,!YNtI[,b˞ad9{.Nu])\wٹ{Iwم)€@A,F[YbNԩΦӸˬXu]N#9zS[Nj)fut"vZϧ,gϟhOlWXϯc²%$^g|W/7. .d1JƸ 8$ĸk$]#1B;YQNGNԩަˬS Q<^:EVy!]:%:k5k} kok^kuV:%$ˉ%%:F:t/x6LI㒋5 q &QNNNEV&:uzۿ/{NZCVsUV²:euNўթ"NO/),S,guwˮ}'oϦ۳5ғ# Z &u{EüPNqo8׏;uz)ۿtU4<ҶX=g[u ,guj\a+ĒĒrV\|W&^v`/JZk˘̸_zq PP摈NM^4ѦYd>4ǝ:Wu:u^+:=U>l),SXVXYWYuZʪSXVN'UI]o (iX#Ӵ_k/1 `Yq:+:Nl:qu:]<^:AuOautjVˎcZuH]ľ7w5kX.'5,Y,':48SL3/B8 +/[((I{g.t@t:Mtdρt%ONt+tꕯ:$2sv-k_gmS{|Ҿ]%:$,''Ox]utZ,{ i^dWɏ -ds ɆH{w:i:M4t6Ӆ6^:t:~񕬎w?lUìΈ%#,'$UZjUIJb9YNuwˮMb@mZd)䛀S@ M O )#u:靽^tMHyR_Gi{|SՖn]n),SXVXtժWXuZªSXVN)Ui]0ŲXfpW0W?ƫ%Fp@Vb\&Seyyi:M4#K}UdޟN3#H-Zhi]V²:%:$Y]=GMM]N,iO,Y,gwieiXv.XN2 ˾JgJgd d+іww?iOo4KftyuJ/K}UQNG{, `uSlՓZ²GXCGўʢ1z5u,XVװd}Ӭˮb݀!ypNJ y4RF. Y,#u4WtNl:;:t:K}Y۹ҩK.!D__mbm'?gS{duG,!Dd9=d}SCʻCr mHx;4 y6|wӗ8qxSM9}@5~|ۿ/ߏwǻ^r?݁f/} GXK/ 0=G;fĒĒr3Nˮaߕ_gܖJo^ 4_gT "eCa1J/@[H;z\"/uJt*.HyR_~<N<,irVgKtH]ľ]u+ĒĒrV\|W/N0+T:Y 4w1"`Q2hq1J0$uJNsm=S/u*ԧ<׶׏/u^GN]ޏDtD7"DtF,;XC==~#bGd9=d}'U}~ߕwiT:ʹh4Tof*Dw%i~H=S?/ukө_i;w?һ.~evp =_yHY[a7`mX[)2'VUrbI{bd9U.NwiY OT 7kyYMyyw߸{=^괟MY:)ۿ/_?;y]^?euZr),SXVXtՒ룬NVXu ):~:OyL@i,ז󀳚8OCڻ~wu:Kt@~zǝ:ߗvpם ϵѝ Y[u3b%:$ˉ.I{bJYu{UNad9U.N 4iwgp]NNS`:TlEV)),S,guN^a1V²:euN:|Lwg*ʇP( oDJ6GL텪9ϜnQb`ﳢxiXV rS'el$6վ]}gZ1| >D958wwݣAWU(]!}e}뇈CUnV|_ Q`3`t{FL<='r6*=7 S!lֿζV<5 +;8] %WBzNq%ˁO$`sp"c;mr_>PqXR ,o(bFSOSO=I#KSoéTg1_ c$?j5gCTJ:CI[.PO"Xr \vd_.ʠc>hCUO\R-bzlR;느~Dty @+%bZRqwy毓gݦܥBc̐qj6Y5XdXAyKϵĥ W6$g?I62m´`d90~N%G05u`N9"}!I;YzURQWoc 4mĝtj%Mpj4HK825':M9 ubeŴAD$As 1gPW2״㚶e^i<iG^p~hQN,UFz?N\S^G\UƉQ6 {ӽqML%ƽUL+5l̏znW*o,R$JIDnWk8;jP[ckE8c>Ҙo%LkT_[\rv"_ `\SCc(m \ܳ&cg.wIM{죗ut!8/hkp|8Vy6K_n|-NjP}+>>n)ȇ<4w_5b]౭8Xw= iξ"eUEVmȞ=[ =|1m{Py|#OITB:ȑtēkߐ1PPHƻ*1y. C>8F/&{޼}I!;z1 |両f=$ [ε㢞sw~!v/tωӂ!G=Dz1p'*b*|m1n$zmN!igvRnojHzR[=DzMb+FlxVz\Cਗ#-I54Ez:<( "J@L^7qL[q!QDOK]OC&@OG94[HzZzz.ߗQ/{,8UD\*LZ&rC䨗#-I54Uzz&(oƏSğm Dc~9=@z%D=Mii;9nhYO1ߺcnbk}BkbMBk|bk|?bDz)).ļIĕki Y?(2wFU]b"E2yG^|_NOYsWbB4T9b5ժo@&&QAZ?8f--VϮ1{6E+ȯpc>Eoⵒ?_`?mƳ@LaW~o #@9.iPzq-HU*oknjkajkyjԕԥJ|"o^A&{돶6\W|LC|>*a}E?Id?S]{½&}]Cc\R8Jo{{?n)&>Ų~/7>YWMlAm Y.y8e?ヲW쒝wlrk%gmAzC@^`^"}-)O%@[0mm1%JE8Sj nVܔpt%[piazi:ܑK+a7-)p$C}Rl Dc~O{:qt/~xƃnqϻxx˯<zc #?~s=98ǓKQC[#2غ.s40?Y|0ԁq`=4z/ G(##T^?gB:#Mk翬J!~?٢:[gunX~u:K>)`X7ҟE-;3'XwfgeUv7CX]VflB˪mLLoրc6 bW7ss~=rc=3a~<7 lm̏Hژ mQnr ?#.~qADJ$ok_ _i~,\ >m n»En~l&d?WP {B>?l){m/3wŞ;ܞъߚ>s~BJ! gA$Cgpt;3ܓ~K?G[RbY3 ?6VVrԁh#pY+JLw?xQCB:r!?p_HG<_ӷmcG-<\G,: ק!a3F{m W-pqC_zZNm=S+[=CzPHάґ B:zicc〮 <\GZŏ<a@=}}Q+53Ӑ!3^r&$ 39 m#Qr+NJcr&RCszPTPTn5YmMV{lRyU׺ $Һa2įm;RK2o0L0t51/щ2 f&_[!~-sG3Qz?NjU,cObY-[×@d}Mٵ#cp)?ꃲw|k%g?Te]i볬4峬4㫀v}l>6Y63esNd}%:Dzs!lUYn48S>fƙ`ffSiV--@'m }LXtESl 掶[Y-d2mbve;؞ccm%l D6%2ϒ{zA]0V8ƶ&bW=R;l; ЦǻD6ԉqc{GI%k6[`YuވBO _E_(+H|%M{|wP9^shl=`ΐ$f7躬m!\a6%tl*%Fl.~3`Y;6;E1t0'i@I){sޒ$a|u`|2D =oa)07))-L Dd ;(#TT0 # Ab *:pW~jOU64?j S8aJM?Ԙ0auQiٵGs{->cTo#ƨ\tyUtsނʖfzǔvJ巺=LGQ98F;,n۪YswSXR<h[[z-Np/^_3ߜA*#IMj ?c{'ӻ?dp%nNtCe}f"xX$SQϑ˔ O9$*k s-.LT hxD\NQ~ÚN֓2*~=,#,k G﹭;=mkύ8&2'v&XDEË._qI \hmz24q ȠB}~-*\d>%+LG@xxZTٖvAU=QA]O]:")\?˫ }O3SiD)俧L႓ v(͍7dRq3pܶmW;&1h/X|WlGEu_;~hN}vA ChfL+ !z53v1*[3ə۾/'qH+S73;,=o)h*m9jzƗmR-?byO vT€,- EnCi7Ûxl/ͣwU}e>l}0F M R5+R(].P ;ynR^T`)=&:yTgκw~'T~l_gm!.{眻+]e\!6ҷҹ9 ntmei̭J=M>dP_[SV~I{47Ri]צ8jJl2 z&]K`$?2Ph/\ַ-OtBR@+*)|ZQI+hЊJ _QI1oJ _!F+hЊJ _A+hE%VTR ZA+*W ZQ 0N%@ߖb1ЊJ _A+hE%VTR ZA+*W ZQ b}[*WAhE%VTR ZA+*W ZQ VЊJ̐X:t(U@dmъJVThE%@+*)|ZQI+*)ѷo|VThE%@+*)|ZQI+hЊJ _QI1-}[u+ @+*)|ZQI+h )@'A]DfЊJ _A+hE%VTR ZA+*2Cc$IPWE+*W ZQ VЊJ̐X: tU@dmъJVThE%@+38Nuq[@+*)|ZQI+*)QQ_!ZQI+hЊJ _QI1::H] 1ЊJ _A+hE%VfHq,? ̸-ZQ VЊJ㨃UЊJVThE%7AO?㳇7VnzZA+hE%VTR ZA+*2Cc@dm%AhZQI+hRB "ZQI+hЊJ _QI1::H] 1ЊJ _A+hE%VTRJqAA*WAhE%VTR ZA+*WTRRWB B+*W ZQ mO-j<uPYy6˯BcPZ!2q@+*)|Ť.w8¤m6w۟P-^.:HVBŶ 53Z$+D@1@F%bb̶dd,VpP_СLBɜfyx8C){:S1,f~ wW"]2fY>dp]l|%)n!f%%oJF%p}9rq{C+EUB [bh %Mg:'Nmmʟ]zƜgF6&JA %4S7\6I86JJffHŵZ=*q uP 6u{ 'y$d~8d\*&`,wmn{Mvz JCǒ|e׊i>o5ee?VbJiťB=XnÌpzUS e.LOH'*m6Jߺ( D31ؿ==|#~&~P4=6oq[${\t CA1C`_H]=rA[;Ums,F+L`:ZJ.X=䵲|NwM**1J=gJLAHp_Adv8SNBޣLwiP[WM 5c} Ꝅ=_wW|%-jfk}G+hE'HY\AIdmCdF+VY#@ kIF WtoKVW # Amq[`JD RB "T bb1 TAhE%81jD B+*ƩA U+ bZQ 0N%@ "Z!ЊJq*b1H 1VTS AVA @+*)|ZQI+*)QQ_!ZQI+h )%'WWE+*W ZQ buu bZQ VЊJ㨃UЊJVThE%\}@EIENDB`1Table/2DCompObjJhObjInfo14LWordDocument4@@@ NormalCJ_HaJmHsHtHDAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List 9<X 9<?X- @VX!"$%'(+,/03478RSUY00000M90h+0M90X0M90X 0M90 X,0M90 0M90 T0 ;0lGp00,XXW8@ * ( J # "`FNB S DeNB S Dh 6"`N ZB s *DaNB S D  6"`W fB  6DzlB  <ZD _TB  c $D\ZB  s *D Xz  0 "` P  6"`:  <"` A  <"`8 TB c $D ; <"`A  BCDE4F +F#+9> @  3"`dD  "` 0fB 6Dz 0"` `B 0DNB S D 6 "` B S ? X G 6 t , t g t [ t N tX* t&t  t t t tJ,4t $t tv $ t t Z $Z t t N t}bt t [t> t PtY "$%'(*,.028QY "#%&(*,.02468RSTYY\.,Y@5CJ8Oe"Lh(f7Q&6j Tf6qY@F!X@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial",;-;Av ~4d3H)? DKozak Drazan KozakA   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?BDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^U@Xbjbj 4=2222<<<<P hhhhhmoooooo$RN=22hh 2hhmm:hh\ <!^m0DvD2222Dhd<< a=0,3W W H BM OM UM 2W linija simetrije epruvete L  !"#$%&'(+,ȺzvjbjWSjWSJWS?Sh"Lhh6CJaJh66CJaJh6hYh6CJaJh6CJaJhYh66CJaJh.jhYUjh6jUmHnHujh6UmHnHujhTUmHnHujhUmHnHujh(UmHnHujh,UmHnHujhfUmHnHujh\UmHnHujhUmHnHu!"$%'(+,/03478RSUVWX ;3^^jj^^Jj&^^ ;3$a$gd\gd8O$a$gdYW,-/01345678;QRSTUVWX·骛h.hYh\h\h\CJaJmH sH h\6CJaJmH sH h8Oh8OCJaJh8Oh6CJaJh,6CJaJmH sH h,h,CJaJmH sH h6h"Lhh6CJaJh6CJaJ21h:p,N N!"##v $% SummaryInformation(35DocumentSummaryInformation81TableC7SummaryInformation(8M4Oh+'0l  ( 4 @LT\dssDKozakKozKozNormal Drazan Kozako2azMicrosoft Word 10.0@F#@@՜.+,0 hp SFSBitl{ TitleR FG9cs~q`9ՌrcNsI ;))Ybr8Ǜ8ǘ e3mk)qU,U8'}VQۺsT{OLjg9w|?wbc=&}Wg}WUͅA2A+\cHeds&+?;H@k\)9/H̬`'Y$f6W/GӐ;!wj;aqO!wjVξkw2],#>+$9Qtp0,xZ8jD>v k:Yg4l4 黼*.<)c-4 g4 e?60g4\:*}t dծ9Ee\+ҕhsT RQP@.iT;AݵNIMĸ,u^ i܆Jm9"`pr^)Dd Bb c $A? ?3"`?"('?yº[YR(ڂ@=|('?yº[YR԰hر9J(x]\[@))MTb4r X%,Ec !j !-5؍+7w{WP@7~|̖7o73{+44BwTp,BlXp(t' -oE`b˟S|Y4¶ీmcQO@3H@%ýΨ/*qZ:t CmASo=GQ&IA}j3JIMK3ZL1U!cu\n|m|hma=rzD 7|RT'苬gjP!r dɴ/|oRL&,bUPP6̮]G<}@BTءY{ew'3~t6"lmu|gvԵG ,^1u\o~^{osRQ)oxUmc'tym ٱSz5?9:.^PjȦA9ǿyOޠG*M#nE[K_;E;ݙn Ϗ7}3xjWs6^sv&㧶p wmt%}fiG r/Zei>vlObIwOᵛ[vΛ;:{pz =4U;k內tL}>\ 7vt'ӷnlgu m#aV[dz߿jـ},vU܋*;3f-RSfoNL[z߻U6jt7pK΁)6?jޕߺ֦Uf9RmaO]1e֯k<|aױ-u?IV_YM.y4/A|;%f};xw'i?BSN%v=j_]{HѾsk~p6҅:km'n#q;%{$>|!ӹ^ si喝1ɮe߃ ߬qJ[^;}կ9欜h7ԥ,eo; sˡΊˆ;<ۢ%7Sy¨cW^g7=C[>KY>KcZUltҰ?\-ӶvXڝ5,V2ouC~QZ[M9اggλ^? ~D n+9YƴOnYx2bm%uy`*6YYǘS?})*?|,}VnyC]qӨn>nF91+;o"e;>i3a_˷8Å|c';!,gVrb~=?N9[~/+!KZ.3s.jú /Ofp> kh*929Ҳc UG.$tfp`0yj|lg킽o7(Űkyk ܮ/}.;:oCۗ' Y{좘J?xL\7^?aʚ_Piߖ붻!RmSLv2}ҁ V~oqƼ8Ȓ落[5tIISFLnw3^Hl{kZl3iH㩳lObmB];g̑ nϻsgʓWV.?w*ߩiG^ sz2~5̙._Ӷ5=y=w2ֺ-p.a_*<ܴȩ'-jznwtj'tPA kǺFvmElY瞤}aK,+^[m;G-MYwh4y'%zCjWz+thz<-9۞ SLjՋJs&0c ~9.n[+i2;IfѰ݂W>y7j~/#{<*w?ϭ-jr~Yk^bBgojYq}1*B37 xfH彭'Z{ӫgF5W+/bVރ2U0O<)ީTaG﫿­89B|k+i6ionKR[N#Sօr,2׀U`+Ů`P5&:- ޽CņVke;7(&"'"NXB1 RqA~ֆ,=v{ldyA-{W1USn[0j" 2Ta͔C:9 UN;Y$:sj0`nY8 3hL6M)q[(s.yZ`m" gL$y{YКuπI,_E>g4sA &}81b:ģ/#W. §Hk#\haaDbwA04$ 8K1 $ #jTFB|cDG+ Da_`zy UQ^F$ ɻRG"KY龎:DdRSp0Ӧ*}{rA5P>ᐺ5 bg5QB%:ec!@19CR Yw>E9~ggF c_[ӝ IuCZ.0eWV*J o'YNꧩAS4dC(83`Z7B"ۉkJ6M)Je*堐c2 ,B Rj9_-87:)xPLN)K-~_{,7X(ޒ>=2@zP/H=}2>]j@~1Uc8ϼ0Ae3AZވ-b-—r>h ԏȉyhhƢ( uCA:Җ(uF}i;` XU8Y݁k}5zf*7Dd H`Yhf|xNN׽a_r:l>3T(^q ^|-Qf<.@y*ae8v"zApq4_R}"A}Pg/mJ '*yD޴@K?1/iO|@Jg&ߟ'X uS[#חbOkޮG(mMԵq%m iG4jQ|_gNuu: oLU|"nIp:5 _VuZ|ؿ)EQ ~tfee)JuZ?~Լ(ϏRƄjcV?V><P:O{=|0W 5Kʢ<<++zXP,P4\GNȷ YnS7V?-Lv[^u`i&k[z(қwϔ^_.=Bz_ۖ4 T NLaP~C8 e/=҈wB/@t/hMgNV|^^&Zp@E}x=ӭ˔/(ѣ}gщSi"t1o-pc5\,+M zmb\۵)X&ZKl%4[UhO:jުݎr ;AG+IO+ j\D>S<(x4^ͣxocdQSTr `aõ=1R|E/k5l@E3#G{XH>vE& (?/ޤ|MAp/ ٚɧ4п$>ɠ4W@;{/= eH6IGi{o"/iwkƮ ڻ#d=r~V!)[/UsFi5iscFK jatIk: ~I:am oT-==~)^lDIZ-A3RaآeGA"]y-wȫ[s:O6΍?eq)mxō[-[ץcqt:8]Ͻo\UQa={X+A@UPh lFdlF(cJW c1d{d[6Pn5i;tcJw$$Ġɿ }KIo, XZنmASNjwJӯ{1U|C c_){ҭ znx}:߮?W] uO2_;T~p5 V年Y)WOlq[ߎgŗwܞA|{IyҌ}{}]齹"]N5 k_ ]%J=qqC뤐֐6A VP^ jiۂӃ.Y*Ȇ4+8.5#@8VTՉKXg,bQ "t\ =~}I{7z7.0/57c􆄓HGI FJ H(~fҺ'Bk,ƵzI6potdg$rrzp5n\-+^r\]PS m9%7Q.cruO8ςrPruW șin>K^xq%un$,}C'q@n %׏ÅSIɨ.\-gMq@.sqQ- :vUqDf( UmFmʍj!TuSc})/ևjϗu` akQ%U v>h3@Z=8 Tȇ;YP)d\s.ܕr=zsOQ9˽,(7U9R3-756QnDM@jGɇ7\25[FMң\Ikn$ ^KsXй&\e&e8 p߆i!_$C#ܷ-\!81/p.r b{жm9KrNGcA9JrfR%PEmAPDR' +ȵ71QlUmG/iϷua m! J$ML i2/53k+oAn ntyG^N]'c1@MOyNI?׌ƺLvBߺyEnB04- {?S lm[6ۗmqMi%on3)C7|܇ȅ,`~D13׹lqqqE5Ss[Nܯ8H_z!;7('Jw89{wJC+թzͭzAh-nz `5F_zE;u> a-ҵ)0ieܾ)Fqtoщ7GMQ/#o\DuuUToQ\F@jȾ{mo<;ֿx d=wx+ LK^%~^n]&/|O=ɿ5V}翪Z?;lffЂ?ok{'(ϒ5 |Gŵ;&wMXYuiPwpW#~4]eپ @@p-WACnR:,󅔪[gOX)]ǘ#6;P§Os+rN;U8]}hɑj -Ȍ%Of''gG2h'M-)3ң ͔-VHsd|V=ڇ o|D$dKA7hVMSmq+-lYٖbf FKmZmJZgr34ާ( =367Z7&嶿7ZњB=跿G&+ l2_{ں*B:nxj\j8ul0]*3g٘;o\5~Dd &jV c $ nDA"` "aKJ'Pxh8*8@=aKJ'Pxh8*lS^.Ex] pU>@! D[A%L BR@(D Z,P(E@hQE1@E"3TJš{efv|r{޳o޽{7f`J pX@3t2<@@fތIƔ0=cHIΘP\O/ L"cTxNNLr%Cs ]Fϳ"r#?IQԞsA>o5H.4L=g-mG-C-[-/[H~Ps#;byBy*ʽ찍&9ÞU_ٝدk(^p;j'!so0`B]S ߤ:g[m._̄YXjO>(˨۲'*#nx~ƥ{+ᣲ̈oSNYPǴwxt^#K||c;>({)v #זa:=}AGS;CٙѼu,l_S6wAMY7ENE}ޓݵ_>씾'|Dھ:lBFbN3njx7ś~Iu-o{jy6~L[ܦZp=^㐔IX1cHXøQ?)_{:^SRuعp\71}8U܇/ՂRQjժ;wsu[7Ԥx<Ƨ=| ɞxgixw* _5| /n<ߏ CTcF#٧paW7)RJJ ֹ~B[Xkx /" kxX+5RëEݺT\XƽoEYXfՊ{۾\z/eT|O< , '44Jkz 4@ 4ԭC\X#0-oXM1PM1PM1PM1PM1PM10>C c3"101PJи;}1~3. W%^A7y,0yrxJ/ݰ=bz 0ςW`&3-{#syI5?{ C1| _0 [D8&k0}Ap|Lb<㠓 }]܉JWDs:^dVӰ6oa+< `<sԧ(mz^ \g*C:>C?Jp|6sp}.&C1 z]Mb}3an3&<\=n'8/[1؈^XK"y3OKy~_*e9 L3*¿,yų_~y:w3rFyh~Yy"˜Y =pĺhw1=@uZ8E+N`YC`@o&s(>vmAv6QU0%z(n5,5)X,%LE+YhOiT ǧXhKx{QIbu;~_ (1MS04nRŘvJx>Gt |@9~:Ag uRo>'Zg1pLP98G}>#/ƌO[r9w+0mgܸwm&:?=qu[19re^Ѿr?+~{7~ߏy}?Ko:2c '㆟}2ɸv6ϗ}| w3] Ǘ Bqd-G֓%P_i Ԗr!yƃ-lF4V( y)?Ǜ3Qo?WÄ>0_3ħD񛠬G؊퍗#T̉y%R8 O[ rt5&q,#}|xggx#}q,?κxxcky$_l'gx|,P9sE" }x [w0_A_(n -AХ1ī{]̺wZkNk5;Ēx9ǟڈ^0X:?C/d+}ce27Ϻ\2s e4.j2Si[1-c JCyp^w!1Q{c{%h{9w%\2Jx1P29e6Ѻq;hA+r#lڶDx^B-1ȔM\W y}-o9GuA:x)˨1R羚4.ueJO:c?2ȗ4odjs?+XC:j:lR\X;U:_8Yqx^nW̽DƷB>|ߌi:%UY*YC7mRVAVKCYnӿSkw3^cڋ5nv %9)JFb8̩v_w̖emͧhϋ jh08seDnj%Y}s'b]W SwUF9ٳ2De*$ z l6]KU94G|Y<.^NOB:yTٵ;g/dkT M9pNN[L3i»Ժc #M,zcƙ7/*VF-gY._i{&,CrI''^~y?bhG,zXyyv| 24yI'y"{5s~W< C^H༱mC|?f߿ d4}-6}mb ! ȏLۣ*M{n"˖{~ +p2񂳬E %Sg5)ƹU|ѝ'jO.ӻӜ ټ/+]y3#7G~w P y|pTb~+Fµ>Ƒ1s֧&il{ E_סwvV?.u mvFuP :ޅvDO%ݞw© uù\7Tx:?># ["PCWbc}[}dž۲>枷[`Y_ ZPkxIu3;{86wn4ئWn=Yxezd:oխm'Kg3ji/EP<{dmز kXooY.)O#z;mގ}#Ư"@?^]V)ͅx_L{yݣ;9m'*n|]G\'[x׆u|IZ?o&?G~iPἧJڿ]֟IPu>E%7Y~\chP{weS|)PglDҔː϶ͧk ĺ5Oz% -"n'8!Dd &ZV c $EA"` "wO݆oIgmBw ;AS@=KO݆oIgmBw ;A@hS^.Ex]}tT,ٸH H(8@eF@ ؂$,!wWM)rhEAWD$" Jx,URBk_xlf'>v!s\;ss߼>csrÜEWcPƲF|c0 ^ĔJ c9JBϤ0`zCɂzqh Px8t*v_S+s% zW~E/Zx"|u;P-ӡBIre}c~"~<<<^Alآ^8kF֝x69[LJ[qX*~@B P/7gg06f3"*_}3j=w Xen&[U!XjcepDb‘-YkF'N3#z.6d-`E?vzVZƏ;<Ȋ+O ӼGAO s//ΌCqGV ~(߻}xBCĨYyy{(=eg#̇,sEsvr J[ fdوy3 GfC/{ϿudD2[hODWIzoY[1>~_ {O=WuBKq기U*l4J<1|b)<2UhYMjYV-VEV(d"V}&59`.:cCnohĵXY C>&C.Hbld*{Q!z >Y.Y^39Y#Џ!kIv U5t G95|*Òmj 6l*sét]Xpmՙ yP:ZqgRSx BoO+q_W( YoV BszBϾ@vc\Q;7嘑 1R2 9;? S{;vk~۝Vy,}0zHW󆾱7nU0ӭϸ:' ~I|}-<ՓЃ|,xLbz<Ї+ BoO+VP }B߬* =W*lЇ:X2~ ]cd.t]O~IiD$Sy.AA㿸Dwh%ţ^1Em=obdo涠OdU%v ~'׼dKg@p(]5lפ/ 6q8`A^ >\pōHse<|x5/BN4az g@g"Ƚ+v=\9 2s;=vlA31ؾh `;q?`zmfcIv |![W& 2<~^1&Q¹-jí`0`XKY WǢ6,`?P;G9g18gY ~ w||-p\nTxJbl <[x€ 8)y7n)y4jgY.F,!,'H :@Qވ&p'F:b I wnyl܂Zڣ\ۡ6nT*uPvh 6 fr6aYr9\Sy]ǡ-D'bF- Yt6򒦭ܧƆ~ֆiW\jc\KH7a{ lKBRVЇ! z0x=P$/gq'{C@;_v0fRl*zQ _HݍDܰ'❈kHb~/PF|a3ד5_K`XR }ҥX0nvJ\c|X0F3gqk< 6zG\%Lsl-i~|?K0"EVlзcʒy1[ǔYc6jr z ,wk>%|RʧL0ȧ,Ӵ!6a߭$CS>w C-!34m|l 2z)wm>%1(g0|mL>Â^aC?Hݚir*OSqFX<6za,B `7fz!7xaq,MN$^x޽wO>o8_77)Vȳ|x<J|fQ ~114cw<1Z5ct< 1N0c:pCc`Mq-j^O<Ƚށ}A i1 am4$am4U1:;/:*7b'Q8[>mAW~kx WWk Oτon4'_@/eG|oa` Hث97mQyb Ê٧Sߙɳ{:j Dv2L:q!c\\CJ-.h|_$$ܘ~lh{k~9>[^(_iaJ3y/]}?c 4':ZoKLM [7iJmB6"o Α,LwbR;'>ku(*\29x Aō< -{5j#EE JCrē5s\D:owȱ)^ceQ#{fw9g\'ysdYz.t/;{.X7h×pÇ5>| w؇<77Vx}X= vÃ9#%}#3ޞx&^Z^_s/Xu诹&suk+;ci3[p*fU^΍lze Z̡3Pn̝Fs͝07#OS|1V*B*ph8O8 Keywords `6LO"L Normal no first ln `CJVO2V Table & figure title$`a$CJ`OB`2YICCSM_References & F_HmHnHsH tH u.)@Q. vrs Page Number,.ED*DE;<CD E Y y B]~#DqrTUq ?!A!!!!P#%%%n&5''G(H(Q()*+,..000000000000000000000000000000000x0x00x00x00x0x0x0x00x0x00 0 0 00 0 0 0 0x0x0 00 0 0(000(0(0#..{00{00{00 0 ' vgor !"#%&'()ACDEFGIJ4#0Wg$BHY m o ]qs,@BrUmo,.:::::::::8@0(  : B S ?+ _1156442187 _1156442440 _1156442810 _1156443065 _1156443152 _1156443698 _1156443845 _1156444137 _1156444235 _1156444530 _1156444841 _1156445070 _1156445113 _1156445202 _1156445474 _1156445790 _1156679887 _1156679914 _1242724309 _1157133468 _1157133816 _1157134014 _1157134043 _1157134172 _1157134181 _1157134389 _1157134396 _1157134467 _1157134475 _1157134751 _1157134789 _1157135112 _1157135118 _1157135248 _1157135260 _1157135303 _1157135312 _1157135337 _1157135382 _1157135518 _1182181530 _1182181609 _1242725420mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..$v%)()(/(..%.(4(4(..'urn:schemas:contacts GivenName urn:schemas:contactsSn>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ;@AINSTZ(4\i"~Z` B M #*#-#9###%%^&a&}&&('+')(.(/(4(Q(W(")%).)1)5)9)R*U*^*a*e*i*k*x*~++++++++++++,,,$,6,8,F,O,,,,,,,,,------..)*CE:<BD D E X u x y AB\~#CE pSq >!A!!!!!O#P#%%%((H(P(Q(Y)~)))**++,,...3)*Bu<Cy #EV%%.... Drazan Kozaku8[P[&v{@^g3Vw,hhpE: U³mwyB TT^T`o(hH- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.:^`:56CJOJQJo([]^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH[gw,: Uu8{@wh0+_-m{NSJ+N ^6K 8Q:#xa:S\ <= p} t}"p#[o$)u+F+K+O031M6078G8_8Lh:y;n;(L<YBG[BU>CvH~CI JxTKMNubN |O Pa?Q^T2U*XMXcNX$XXY{2YKL[ \LA\]_3a5bKbN+c\_clcxTgZrh|hei*j`l`m5psvrst+u)x,$y1{A|!}|i}Xr~+Vs<2 Pe2Y Z"lcNn]! aXrc5%eg1m:CTi~#H;%86hExX;g.30>$*uFp A `v|q:cxW*5+uU>qj6=Bk4pljpBD(P`P{B_Xq8"r4&AqWN w`;DvTr {j+@EUog^..en@77(t77 ,.PPPPP P$P&P(P*P.P4P6PTUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"q7h:;k;AH'SH'S!nnA24d.. 3qHX)?Y~The main purpose and objective of this international conference is to bringtogether all Croatian construction related forcesx Drazan Kozak(