ࡱ> q`xbjbjqPqP 8::-2 2 2 2 !!!!<6"L 6#####m$m$m$5555555$W8h:6] B&i$m$B&B&62 2 ##s6111B&x2 8# #51B&511j 1## g!*1L16061m;j0m;1m; 18m$Z$@1%4;%m$m$m$660"m$m$m$6B&B&B&B& d! ! 2 2 2 2 2 2 SKALA HIPERAKTIVNOSTI IMPULZIVNOSTI - PA}NJE HIP Adaptirala: Anita Vuli-Prtori Priredila: Anita Vuli-Prtori 1. Teorijska osnova Hiperaktivnost, impulzivnost i problemi usmjeravanja pa~nje predstavljaju naro ito ozbiljan problem zbog brojnih negativnih posljedica na planu akolskog i socijalnog ponaaanja. Teakoe u usmjeravanju pa~nje i koncentraciji naj eae rezultiraju u akolskom neuspjehu, a impulzivnost i agresija u teakoama stvaranja dobrih socijalnih odnosa s vranjacima i mre~e socijalne potpore. Djeca s ovim problemima vrlo brzo postaju svjesna svojih teakoa u regulaciji pa~nje, svoje impulzivnosti i problema u kontaktima s roditeljima, u iteljima i vranjacima. Kao rezultat ove spoznaje, dijete osjea gubitak kontrole nad vlastitim ponaaanjem, gubi samopoatovanje i s vremenom mo~e razviti i simptome depresivnosti (Kocijan Hercigonja, Buljan Flander i Vu kovi, 1999; Vuli-Prtori, 2004). Sinonimi koji su se do danas koristili za ovu grupu problema u djetinjstvu i adolescenciji su: hiperkineti ki sindrom, poremeaj pa~nje i hiperaktivnosti, hiperkineza, minimalna cerebralna disfunkcija i dr. Povijesno gledano, prvi zapisi o skupini problema koju karakterizira hiperaktivnost, impulzivnost i problemi u koncentraciji i usmjeravanju pa~nje, datiraju joa od 1902. godine u opisima George Frederic Stilla. Sve do kraja etrdesetih godina proalog stoljea malo je radova publicirano na ovu temu. Znanstveni radovi toga vremena uglavnom su bili usmjereni na utvrivanje povezanosti i sli nosti izmeu djece s ovim problemima i djece s ozljedama mozga, pa se stoga ovaj sindrom i opisivao u terminima minimalnih mo~danih oateenja ili pak minimalnih cerebralnih disfunkcija (MCD). No, uslijed sve manjeg broja valjanih dokaza o povezanosti izmeu ove dvije grupe problema do kraja sedamdesetih godina koncept MCD-a je sve viae gubio na va~nosti. Tako je u reviziji DSM-II dijagnoza Hiperkineti ke reakcije u djece zamijenjena sa Deficit pa~nje sa ili bez Hiperaktivnosti i tri dominantne skupine simptoma: problemi pa~nje, impulzivnost i pretjerana aktivnost. Ranih osamdesetih godina proalog stoljea vei broj istra~ivanja je pokazao da se za veinu poremeaja ovog tipa mo~e nai problem u samoregulaciji ponaaanja. Na taj na in cijela pri a se vratila na po etak i radovima Stilla koji je smatrao da su u etiologiji ovih problema teakoe u voljnoj inhibiciji i moralnoj kontroli ponaaanja (prema Barkley, 1997., Conners i Erhardt, 1998; Pelhalm i Waschbusch, 2004.) Danas se simptomi hiperaktivnosti, impulzivnosti i poremeaja pa~nje opisuju u DSM-IV klasifikaciji pod nazivom Deficit pa~nje / Hiperaktivni poremeaj (APA, 1996) i to podijeljeni u tri skupine simptoma: nepa~nja (9 simptoma), hiperaktivnost (6 simptoma) i impulzivnost (3 simptoma). U dijagnosti koj procjeni danas su na raspolaganju razli ite skale procjene (za nastavnike, odgajatelje, roditelje) i samoprocjene, intervjui za roditelje, u itelje i dijete ili adolescenta, te ostale metode (poput projektivnih tehnika) (Kocijan Hercigonja, Buljan Flander i Vu kovi, 1999). 2. Opis skale Skala hiperaktivnosti impulzivnosti pa~nje (HIP) konstruirana je s ciljem dobivanja mjernog instrumenta kojim e se vraiti procjena hiperaktivnog i impulzivnog ponaaanja, te problema usmjeravanja pa~nje. Sastoji se od 19 estica koje opisuju naj eae simptome navedenih problema u djetinjstvu i adolescenciji. Skala je konstruirana na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije (APA, 1996), tvrdnji koje se koriste u razli itim psihodijagnosti kim instrumentima za mjerenje simptoma poremeaja s deficitom pa~nje i hiperaktivnoau (PDPH) kao i teorijskih tuma enja simptomatologije ovih poremeaja u djetinjstvu i adolescenciji. U tom smislu tvrdnje u skali HIP opisuju 3 skupine simptoma iz DSM-IV klasifikacije i navedene su u Tablici 1. HIP je skala samoprocjene na kojoj ispitanik na skali od 5 stupnjeva procjenjuju u kojoj mjeri su se ponaaanja opisana u tvrdnjama javljala kod njega u posljednjih aest mjeseci (od 1 = nikada do 5 = vrlo esto). Ukupan rezultat ra una se kao zbroj procjena na svim esticama. Tablica 1. Tvrdnje u skali HIP s obzirom na pripadnost pojedinoj subskali HIPERAKTIVNOST (6)Teako mi je mirno sjediti na jednom mjestu. Ne mogu biti miran i sjediti na jednom mjestu, ve moram ustajati, mahati nogama i vrpoljiti se. Za mene se mo~e rei da sam nemirna i pretjerano aktivna osoba Nemam strpljenja za aktivnosti i obaveze koje se moraju obavljati polako i tiho Nikad nemam mira Brbljav sam i previae pri amIMPULZIVNOST (4)Dajem odgovore i prije nego ato ujem pitanje do kraja. Nemam strpljenja ekati u redu. Upadam drugima u razgovor. Prekidam ili ometam druge u onome ato rade ili govore.PA}NJA (9)Grijeaim u pisanju akolske zadae jer se ne mogu koncentrirati na ono ato radim. Teako mi je odr~ati pa~nju tijekom pisanja zadae ili neke igre. Ne sluaam druge ak i kad mi se izravno obraaju. Dogaa mi se da ne zavraim akolsku zadau ili u enje do kraja jer viae nemam strpljenja. Teako mi je organizirati moje obveze, aktivnosti, u enje i dr. Izbjegavam zadatke i obveze koji zahtijevaju du~u koncentraciju i vee mentalne napore. Spadam u one u enike koji esto gube stvari, na primjer akolski pribor, knjige i sl. ini mi se da me sve oko mene mo~e vrlo lako omesti. Zaboravljam i svakodnevne obveze 2.1. Uputa i na in bodovanja Uputa za ispunjavanje upitnika nalazi se u gornjem dijelu upitnika, kratka je i djeci vrlo jasna. Ispitanici bilje~e svoje odgovore na pripadajuoj ljestvici od 5 stupnjeva procjenjujui koliko se ponaaanje opisano u tvrdnji esto javilo u posljednjih 6 mjeseci: 1= nikada, 2= rijetko, 3= ponekad, 4= esto, 5= vrlo esto. Skala je jednostavna za primjenu, a svojim sustavom odgovaranja vrlo je prihvatljiva akolskoj djeci. Primjenjuje se pojedina no ili skupno, vrijeme odgovaranja nije ograni eno, a u prosjeku iznosi 5 do 10 minuta, ovisno o dobi ispitanika i brzini itanja. Ocjenjivanje odgovora je objektivno: ukupan rezultat dobiva se zbrajanjem zaokru~enih brojeva pokraj tvrdnji i kona an zbroj se upiae u pripadajui kvadrati na upitniku ^djlp d6Tpr~DFn 6 B 2!B!D!""&ȿȫȟȟȟȟȟȗȗȫȟȫӋȗȗȗh h 6CJaJh h(h6CJaJh CJaJh`Nvh(h6CJaJh(hCJaJh/ah(h5CJaJh(h5CJaJh`Nvh(hCJaJh`Nvh(h5CJaJhh(hCJaJhh(h5CJ aJ h(h5CJ aJ 1lnp 8 6 8(:(<((($dhx^`a$gd(h$dhx`a$gd(h $x`a$gd(hdhgd(hgd(h$a$gd(hww&&X&f&h&&&'p'''''''6(8(<(>(R(((++ -&-1111&28LLLMMMMƺΤίίΘ׍thhh(h5CJaJh%^Rh(hCJaJ jSh`Nvh(hCJaJUh(h5CJaJh`Nvh(h5CJaJh)Juh(hCJaJhOh(hCJaJh7Rh(h5CJaJh(hCJaJh(h5CJaJh`Nvh(hCJaJh[Q7h CJaJh CJaJh h CJaJ&(((T)**4+V++ubbbbbb$Ifgd_elpkd$$Ifl] J! t06344 lap $xx$Ifa$gd_el+++u$xx$Ifa$gd_elpkdD$$Ifl] J! t06344 lap ++&,f,, -||||$Ifgd_elpkd$$Ifl] J! t06344 lap - -$-u$xx$Ifa$gd_elpkd$$Ifl] J! t06344 lap $-&--J..`//08111|||||||||$Ifgd_elpkd$$Ifl] J! t06344 lap 1111&26MM"N$NsssseeY $`a$gd(h $x`a$gd(h$dhx`a$gd(h $dha$gd(hpkdT$$Ifl] J! t06344 lap (H= rezultat za subskalu hiperaktivnosti, I= rezultat za subskalu impulzivnosti, P= rezultat za subskalu pa~nje, (= ukupan rezultat na skali). U tablici 2. naveden je klju za bodovanje rezultata. Tablica 2. Redni broj estica i njihova pripadnost pojedinoj subskali HIP SubskalaZbrojiti estice pod rednim brojem:Ukupno tvrdnjiHIPERAKTIVNOST1+3+5+7+9+116IMPULZIVNOST13+16+18+194PA}NJA2+4+6+8+10+12+14+15+179 3. Psihometrijske osobine Skala HIP primijenjena je na uzorku od 216 u enika (110 djevoj ica i 106 dje aka), u enika 5. do 8. razreda osnovne akole. 3.1. Valjanost Sadr~ajna valjanost utvrena je prilikom konstrukcije skale. Naime, odabir tvrdnji vraen je u skladu s polaznom definicijom predmeta mjerenja i opisa simptoma DP/HPa iz DSM-IV klasifikacije. Konstruktna valjanost provjerena je faktorskom analizom koja je provedena na rezultatima dobivenim u cijelom uzorku od 216 ispitanika. Temeljni faktori i izvori varijacija i kovarijacija meu promatranim varijablama utvreni su eksploratornom faktorskom analizom. Primijenjen je postupak faktorske analize na zajedni ke faktore. U postupku transformacije faktorske matrice koriatena je Varimax rotacija. Provedenim statisti kim postupcima dobivena su dva faktora jedan za hiperaktivnost i impulzivnost i drugi za probleme usmjeravanja pa~nje. Sli na, dvofaktorska struktura potvrena u veem broju dosadaanjih istra~ivanja (vidi Muris i Meesters, 2003). Dobivena dva faktora objaanjavaju ukupno 36% varijance. S obzirom na dobivene rezultate u slijedeem koraku u statisti koj obradi podataka trebalo je provjeriti da li je opravdano rezultat na skali izra~avati zbrojem bodova na svih 19 estica. Provedena je faktorska analiza na jedan faktor pri emu se pokazalo da sve estice imaju visoku faktorsku projekciju. Takoer je utvrena zna ajna povezanost izmeu ova dva faktora (Pearsonov koeficijent korelacije iznosi 0.53). Osim sadr~ajne i konstruktne valjanosti, provjerena je i kongruentna valjanost skale HIP. Naime, vei broj rezultata dosadaanjih istra~ivanja pokazuje da hiperaktivnija i impulzivnija djeca imaju vei broj problema s kontrolom agresivnog ponaaanja. Stoga su rezultati dobiveni skalom HIP usporeeni s rezultatima u skali AG (Kerestea, 1999). U tu svrhu utvrena je korelacija izmeu rezultata u skali AG i HIP, za svaku subskalu pojedina no, kao i ukupni rezultat. Utvrena je zna ajna, pozitivna korelacija izmeu rezultata istog ispitanika u ove dvije skale: Pearsonov koeficijent korelacije iznosi 0.55. U Tablici 3. navedeni su koeficijenti korelacija izmeu subskala HIP i ukupnog rezultata sa rezultatima u skali agresivnosti AG. Sve korelacije su pozitivne i zna ajne (p(0,05). Tablica 3. Korelacije izmeu rezultata u subskalama HIP, ukupnog rezultata i rezultata u skali agresivnosti AG (N=216) HIPHIPAGH1.00I0.671.00P0.510.461.00HIP0.850.770.861.00AG0.420.430.500.551.00 3.2. Osjetljivost i pouzdanost Kao indikator osjetljivosti skale HIP koriaten je totalni raspon odgovora na pojedina nim esticama. Utvreno je da je na svim esticama skale HIP postignut maksimalni mogui raspon od 1 do 5 bodova. To zna i da je za svaku esticu barem jedan ispitanik u ispitivanom uzorku odabrao maksimalni broj bodova (Tablica 4.). Pouzdanost skale HIP provjerena je koeficijentima unutarnje konzistencije i prema dobivenim rezultatima radi se o skali zadovoljavajue pouzdanosti. Psihometrijske karakteristike Skale HIP navedene su u Tablici 4. Pouzdanost za cijelu skalu od 19 estica iznosi Cronbach alpha 0.88. Tablica 4. Osnovni deskriptivni pokazatelji skale HIP i njezinih subskala (H= hiperaktivnost, I= impulzivnost, P= Pa~nja, HIP= ukupni rezultat) (N=216) HIPHIPBroj estica64919Raspon 6-294-209-4019-76Aritmeti ka sredina13.48.916.939.3Standardna devijacija5.073.356.7212.70Prosje na korelacija meu esticama0.380.360.360.29Cronbach alfa0.780.690.830.88 Dobiveni rezultati pokazuju da skala Hiperaktivnosti impulzivnosti pa~nje HIP za djecu i adolescente ima zadovoljavajuu osjetljivost, pouzdanost i konstruktnu valjanost, te se mo~e preporu iti njezina primjena u naaoj populaciji. LITERATURA APA AMERI KA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA (1996) DSM-IV: Dijagnosti ki i statisti ki priru nik za duaevne poremeaje, Jastrebarsko: Naklada Slap. BARKLEY R.A. (1997) Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder, u: Mash J.E., Terdal L.G. (Eds.), Assessment of Childhood Disorders, New York / London, The Guilford Press, 71-129. CONNERS C.K., ERHARDT D. (1998) Attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents, Coprehensive Clinical Psychology, Elsevier Science Ltd KERESTE` G. (1999) Agresivno i prosocijalno ponaaanje akolske djece u kontekstu ratnih zbivanja: Provjera posredujueg utjecaja roditeljskog ponaaanja, Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveu iliata u Zagrebu KOCIJAN-HERCIGONJA D., BULJAN FLANDER G., VU KOVI D. (1999). Hiperaktivno dijete: uznemireni roditelji i odgajatelji, Jastrebarsko: Naklada Slap. MURIS P., MEESTERS C. (2003) The validity of Attention Deficit Hiperactivity and Hiperkinetic Disorder symptom domains in nonclinical Dutch children, Journal of Clinical Child and Adolescent Psychiatry, Vol.32, No.3, 460-466. PELHALM W.E., WASCHBUSCH D.A. (2004) Assessment and Treatment of Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) in Schools, u BROWN R.T. (ed) Handbook of Pediatric Psychology in School Settings, London: Lowrence Erlbaum Associates, 405-430. VULI-PRTORI A. (2004) Depresivnost u djece i adolescenata, Jastrebarsko: Naklada Slap MN N"N$N~NNNNNNNNOOO"OPOTOXOZO`OOPPPPPPPP$RNRdTTZZh[[~]÷÷÷頗xlllxlh`Nvh(h6CJaJh(hCJaJh`Nvh(hCJaJh`Nvh(h5CJaJh(h5CJaJh(h5CJaJhh(h5CJ]aJhh(h5CJaJhh(hCJaJhh(h5CJ\]aJhh(h6CJaJh(hh(hCJaJhh(hCJaJ'$N6N~NNN$$Ifa$gd_el$xx$@&Ifa$gd_elNNNI1xx$@&Ifgd_elkd$$IfTlF]( 06  344 lapTNNNNN*kdA$$IfTlF]( 06  344 lapT$xx$Ifa$gd_el$xx$Ifa$gd_elNOOO"O*kd$$IfTlF]( 06  344 lapT$xx$Ifa$gd_el$xx$Ifa$gd_el"OPOTOVO*kd$$IfTlF]( 06  344 lapT$xx$Ifa$gd_el$xx$Ifa$gd_elVOXOZOOPPP$RWZaa b bb$x$Ifa$gd_el$Ldhx^L`a$gd(h$dhx^`a$gd(h$dhx`a$gd(h $x`a$gd(h $`a$gd(h~]]a aa0aab b b(b*b0b2b@bBbFbJbRbTb`bbbfbjbpbtb|b~bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb軯h(h5CJ\aJh(hCJaJh(h5CJaJhh(hCJaJh Ih(h5CJaJhh(hCJaJh CJaJh7Rh(h5CJaJ j<h`Nvh(hCJaJh`Nvh(hCJaJh`Nvh(hCJ\aJ5bbbb"b(b$x$Ifa$gd_el$x$Ifa$gd_el$x$Ifa$gd_el$x$Ifa$gd_el$x$Ifa$gd_el(b*bkd[$$IfTlֈ]K& t06344 lap<T*b.b8b:bb@b$x$Ifa$gd_el@bBbkd$$IfTlֈ]K& t06344 lap<TBbFbPbZb\b^b`b$x$Ifa$gd_el`bbbkdc$$IfTlֈ]K& t06344 lap<Tbbfbpbzbbbb$x$Ifa$gd_elbbkd$$IfTlֈ]K& t06344 lap<Tbbbbbbb$x$Ifa$gd_elbbkdk$$IfTlֈ]K& t06344 lap<Tbbbbbbb$x$Ifa$gd_elbbkd$$IfTlֈ]K& t06344 lap<Tbbb:cegg(i*i,i0i{Z $dx$If^a$gd_el0 $dx$If^a$gd_el0$dx^`a$gd(h$dhx^a$gd(h$dhx^`a$gd(h$x^`a$gd(h $x`a$gd(h bccc8c:cgggg hi&i(i,i@iBi\ipiiiiiiiiii(jTjjjjklllm mVm\mƺܲܪ܊zjh`Nvh(h6CJaJmH sH h$?h(h5CJOJQJaJh`Nvh(h5CJaJhQCJaJhyh(h5CJaJh(hCJaJh CJaJh7Rh(h5CJaJh(hCJaJh`Nvh(h5CJ\aJh`Nvh(hCJaJh(h5CJ\aJh=h(h5CJ\aJ(0i4i8i@i $dx$If^a$gd_el0 $dx$If^a$gd_el0 $dx$If^a$gd_el0@iBi(kds$$IfTlr]`6 D t06344 lap2TBi\i`idihini $dx$If^a$gd_el0 $dx$If^a$gd_el0nipi(kd$$IfTlr]`6 D t06344 lap2Tpiiiiii $dx$If^a$gd_el0 $dx$If^a$gd_el0ii(kde$$IfTlr]`6 D t06344 lap2Tiiiiii $dx$If^a$gd_el0 $dx$If^a$gd_el0ii(kd$$IfTlr]`6 D t06344 lap2Ti(j2js@sBsXsZs\stszsssst.u0u2uzvvDwtwwwwwwwxɺɺɺɮɦɮɎh_eh(hh(h5CJaJh`Nvh(h56CJ\aJh(hCJaJh`Nvh(h6CJaJh`Nvh(hCJaJmH sH h`Nvh(hCJaJh`Nvh(hCJ\aJ"h`Nvh(h6CJ\aJmH sH h`Nvh(h6CJ\aJ6&P 1h:p. A!"#$% B$$If!vh5!#v!:Vl t65J!B$$If!vh5!#v!:Vl t65J!B$$If!vh5!#v!:Vl t65J!B$$If!vh5!#v!:Vl t65J!B$$If!vh5!#v!:Vl t65J!B$$If!vh5!#v!:Vl t65J!$$If!vh5 5~5n#v #v~#vn:Vl 65pT\$$If!vh5 5~5n#v #v~#vn:Vl65T\$$If!vh5 5~5n#v #v~#vn:Vl65T\$$If!vh5 5~5n#v #v~#vn:Vl65T$$If!vh555555#v#v#v:Vl t655T$$If!vh555555#v#v#v:Vl t655T$$If!vh555555#v#v#v:Vl t655T$$If!vh555555#v#v#v:Vl t655T$$If!vh555555#v#v#v:Vl t655T$$If!vh555555#v#v#v:Vl t655Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65Tw$$If!vh55555b#v#v#vb:Vl t65T8@8 (hNormal_HmHsHtH\@\ (h Heading 1 $$! &#$/@&a$5CJOJQJ`@` (h Heading 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJN@N (h Heading 5 <@&56CJ\]aJH@H (h Heading 6 <@&5CJ\aJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListHC@H (hBody Text Indentx^@ (h Table Web 1h:V03j B*`JphhR@h (hBody Text Indent 2, uvlaka 2dx^@# (h Table Web 2h:V03j B*`JphbO1b (h Char Char3456CJOJPJQJ\]^J_HaJmHsHtHNOAN (h Char Char45CJOJQJ_HmHsHtHROQR (h Char Char2$56CJ\]_HaJmHsHtHLOaL (h Char Char15CJ\_HaJmHsHtH<Oq< (h Char Char_HmHsHtHPOP (h uvlaka 2 Char Char_HmHsHtHHH s Balloon TextCJOJQJ^JaJ..678Yxyzk ij}~ J3N%WGW?FNO^kmn{CDS{""### # # ######### #!###(#-#.#/#0#1#3#8#=#B#C#D#E#I#N#S#X#]#^#_#b#g#l#q#v#{#|#}#~##$%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''#')'*'N'S'X']'b'c'q'v'{'''''r(s(t(( ))^*7++,-----.I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I00000000000 0 000000 0 0 0 0000 0 0 0 000000000 0 000000000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000I0&M~]b\msx<CQab(++ -$-1$NNNN"OVOb(b*b@bBb`bbbbbbbbb0i@iBinipiiiiiRjTjjj kkx !"#$%=>?@ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`w8@0( B S ?.<5 #DT;)))))).)))))).V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState dJcdxzce~F G _ ` 45~)*ij}~ruNOmnBDEFGIfg'(Z[uv """"""""#######r%%%&&&&&&&&&&&c'''r(t((((((((((((((((((((((((((((((() )O)Z)`))**'*3*}***7+u+++++++++++++++++--r-s------.58XYwzjk  hj|~ IJ23MN$%VWFGVW>?EFMO]^jkmnz{BDRSz{""#######!#'#(#,#1#7#8#<#=#A#E#H#I#M#N#R#S#W#X#\#_#a#b#f#g#k#l#p#q#u#v#z#~###$$%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''''"'#'('*'M'N'R'S'W'X'\']'a'c'p'q'u'v'z'{'''''q(t(~(( ) )))]*^*6+7+++,,-----.~?##&&&'---.----.Q_e <s(hj}~V$0<Fw**Qq?NO^kmn{### # # ######### #!###(#-#.#/#0#1#3#8#=#B#C#D#E#I#N#S#X#]#^#_#b#g#l#q#v#{#|#r%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''#')'*'N'S'X']'b'c'q'v'{''''(5(t(( ))^*7++.By0BBy0@--45))--X .PPPP&P*P,PLUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9Garamond7K@Cambria?5 z Courier New5& zaTahoma"qZ;FZ;F# 'S 'S!xr4-- 2qHX ?<25SKALA HIPERAKTIVNOSTI IMPULZIVNOSTI - PA}NJE HIPZvjezdananitaOh+'0 ( 8D d p | 8SKALA HIPERAKTIVNOSTI IMPULZIVNOSTI - PANJE HIP ZvjezdanNormalanita2Microsoft Office Word@G@ mN@g@g '՜.+,0, hp Sveuciliste u ZadruS- 6SKALA HIPERAKTIVNOSTI IMPULZIVNOSTI - PANJE HIP Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijkmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FgData d1Tablelm;WordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q