ࡱ> 5@lbjbj22 4bXXGL܇܇܇8d;(p"`D$$'RyNAȌȌȌ|||Ȍ |Ȍ|4|:,6 yV܇̘ڱ 0;R66LȌȌ|ȌȌȌȌȌ$ @JD=f JDOPRINOS KORI`TENJA GEOTERMALNE VODE IZ BU`OTINA INA-NAFTAPLINA NA EMISIJU ONE I`UJUIH TVARI U REPUBLICI HRVATSKOJ mr. sc. Siniaa Horvat1, Vladimir Cazin2, Alan Feigl 3 INA-Naftaplin, `ubieva 29, 10000 Zagreb tel: (01) 459-30051, 459-23872, 459-22823 fax: (01) 459-2013 HYPERLINK "mailto:sinisa.horvat@ina.hr" sinisa.horvat@ina.hr 1, HYPERLINK "mailto:vladimir.cazin@ina.hr" vladimir.cazin@ina.hr 2, HYPERLINK "mailto:alan.feigl@ina.hr" alan.feigl@ina.hr 3 Sa~etak Koriatenje geotermalne vode u zatvorenom proizvodno-utisnom sustavu ini ovaj energent izrazito pogodnim sa stajaliata o uvanja okoliaa. Naime, geotermalna voda se iz proizvodne buaotine dovodi do izmjenjiva a topline gdje predaje toplinu sekundarnom fluidu, te se poslije toga transportira do utisne buaotine a zatim vraa u le~iate. U navedenom procesu ne postoji direktni kontakt s geotermalnom vodom. Izuzetak ini koriatenje geotermalne vode u bazenima za lje iliane i rekreativne svrhe. I u tim se slu ajevima vodu nastoji pro istiti i vratiti u le~iate. Geotermalna voda iz buaotina INA-Naftaplina koristi se uglavnom za lje iliane i rekreacijske namjene u bazenima te u manjoj mjeri za zagrijavanje prostora. Tek se u zadnje vrijeme intenzivirao interes oko viaenamjenskog/stupnjevitog iskoriatavanja geotermalne vode za proizvodnju elektri ne energije, primjenu u razli itim industrijskim procesima, zagrijavanje staklenika, bazena, ribogojiliata i sl. Navedene primjene dovesti e do poveanja udjela geotermalne energije ato je u skladu s Direktivom 2001/77/EC koju je donijela EU o promociji obnovljivih izvora energije. Porast koriatenja geotermalne vode mo~e dovesti do smanjenja potroanje fosilnih goriva. Stoga su u ovom radu prikazane ekvivalentne koli ine nekih fosilnih goriva koje bi izazvale jednaki energetski efekt kakav je dobiven u procesima dosadaanjeg iskoriatavanja geotermalne vode iz buaotina INA-Naftaplina. Osim toga, ekvivalentne koli ine fosilnih goriva pokazuju kolike bi koli ine, okoliau atetnih plinova, nastale sagorijevanjem a koje su primjenom geotermalne vode izostale. Klju ne rije i: geotermalna voda, geotermalna energija, fosilno gorivo, emisija atetnih plinova UVOD Po etak koriatenja geotermalne vode iz buaotina INA-Naftaplina povezan je sa slu ajnim pronalaskom tople vode za vrijeme izrade istra~ne naftne buaotine na podru ju Bizovca. Istra~na buaenja na naftu i plin su i na drugim lokacijama u RH rezultirala pronalaskom geotermalne vode. Od svih tih lokacija, na tri je pokrenuta proizvodnja, tj. iskoriatavanje geotermalne vode. To su geotermalna polja: Bizovac, Zagreb i Ivani. Na navedenim geotermalnim lokacijama geotermalna voda se koristi za grijanje vode u bazenima (sva tri geotermalna polja), grijanje prostorija kompleksa (geotermalna polja Bizovac i Zagreb) te za grijanje skladiata, radnih prostorija i monta~nih zgrada (geotermalno polje Zagreb). Na in iskoriatavanja geotermalne vode je u veini procesa indirektan, tj. preko izmjenjiva a topline dok se direktno u bazenima za lje iliane svrhe geotermalna voda koristi u Bizovcu i Ivani Gradu. Iskoriatavanje geotermalne vode u odreenom temperaturnom rasponu interesantno je s energetskog i ekoloakog stajaliata. Naime, koriatenjem geotermalne vode u energetske svrhe smanjuje se koli ina fosilnih energenata koji bi proizveli isti energetski efekt. Osim uatede fosilnih goriva, koriatenjem geotermalne vode ne proizvode se niti kruti niti plinoviti nusprodukti sagorijevanja koji one iauju okolia. Stoga e u nastavku biti prikazane ekvivalentne koli ine fosilnih goriva kao i koli ine okoliau atetnih plinova koje bi nastale sagorijevanjem tih goriva. PROIZVODNJA GEOTERMALNE VODE I TOPLINE Geotermalna voda iz buaotina INA-Naftaplina proizvodi se iz aest buaotina prikazanih u tablici 1. Buaotina KBNZ-1A na geotermalnom polju Zagreb bila je proizvodna buaotina do 2002. godine. Danas je ta buaotina utisna, tj. u nju se, nakon iskoriatenja, utiskuje geotermalna voda proizvedena iz buaotine KBNZ-1B. Tablica 1. Ukupno proizvedene koli ine geotermalne vode iz buaotina INA-Naftaplina geotermalno poljebuaotinaQw [103 m3]q [l/s]IvaniIva-1T4461,297BizovacBiz-42 1202,762Slk-12 0312,976Ukupno4 151ZagrebKBNZ-1A1172,200KBNZ-1B1051,638Lu -11500,568Mla-32 0215,206Ukupno2 393 Podaci o proizvodnji geotermalne vode preuzeti su iz literature [1], [2] i [3]. Proizvedene koli ine geotermalne vode iz buaotina Iva-1T i Biz-4 biti e izuzete iz daljnjeg razmatranja jer se geotermalna voda iz ovih buaotina, zbog povoljnog kemijskog sastava, koristi u lje iliane a ne u energetske svrhe. Geotermalna voda iz ostalih buaotina prikazanih u tablici 1. koristi se u energetske svrhe na na in da se toplina iz odreenog temperaturnog raspona geotermalne vode predaje na izmjenjiva u topline vodi u sekundarnom krugu. Zagrijana voda sekundarnog kruga koristi se za zagrijavanje prostora ili kao topla voda u bazenima. U nastavku je prikazan prora un snage i energije geotermalne vode. Proizvedena toplina iz geotermalne vode jednaka je: EMBED Equation.3 (1) Za izra unavanje snage geotermalne vode koristi se izraz: EMBED Equation.3 (2) Koriatenjem gornjih obrazaca te ostalih potrebnih ulaznih podataka, u tablici 2. su prikazane ukupna snaga i proizvedena energija iz geotermalne vode. Tablica 2. Proizvodni podaci geotermalnih buotina te snaga i energija dobivene koritenjem geotermalne vode geotermalno poljebuotinamw [kg/s]p [bar]T [C]h [kJ/kg]t [dan]P [kWt]Eulizuliz[TJ]1234567891011BizovacSlk-12,9042,07543314,160180,2427.899388,90265,413ZagrebKBNZ-1A2,1633,36043280,743180,356616217,1411,557KBNZ-1B1,6095,46043331,209180,541739242,4215,479Lu -10,5623,64530188,741126,0583.05235,239,289Mla-35,0625,37943331,201180,5324.493762,69296,073Ukupno1.646,38597,811 U stupcima 5, 6, 7 i 8 dane su vrijednosti temperature i entalpije vode na ulazu i izlazu izmjenjiva a topline. EKVIVALENTNE KOLI INE FOSILNIH GORIVA I ONE I`UJUIH TVARI Ove koli ine odnose se na masu odreenog fosilnog goriva ijim bi sagorijevanjem nastala ista koli ina topline kao ona koja je izra unata za geotermalnu vodu (suma stupca 12. iz tablice 2.). Ta toplina iznosi 597,811 1012 J i rezultat je iskoriatavanja geotermalne vode u odreenom temperaturnom rasponu. Do ekvivalentne mase (volumena) fosilnog goriva mo~e se doi koriatenjem obrasca: EMBED Equation.3 (3) U tablici 3. prikazane su vrijednosti donje ogrjevne moi za neka kruta goriva i plin. U zadnjem stupcu tablice nalaze se izra unate ekvivalentne koli ine goriva. Vrijednosti donjih ogrjevnih moi preuzete su iz literature [4], [5] i [6]. Ekvivalentna masa (volumen) pojedinih fosilnih goriva predstavlja i uateenu koli inu energenta koriatenjem geotermalne energije. S druge strane, sagorijevanjem ovih ekvivalentnih koli ina goriva nastale bi odreene koli ine krutog i plinovitog otpada koje bi zasigurno doprinijele zagaenju okoliaa. Tablica 3. Vrijednosti donje ogrjevne moi nekih goriva (Hd) te ekvivalentne mase energenata E = 597,811 TJenergentHd [kJ/kg]m [103 kg]lignit20 00029 891plinsko ulje41 90014 268mazut40 00014 945[kJ/m3][103 m3]plin34 90017 129 Koli ina atetnih tvari koja nastaje sagorijevanjem odreenog goriva ovisi o udjelima pojedinih kemijskih elemenata u tom gorivu, prvenstveno ugljika, sumpora i duaika. Izra un tih koli ina mo~e se izvraiti koriatenjem stehiometrijskih jednad~bi za svako gorivo posebno. U ovom su radu koli ine atetnih tvari izra unate ovisno o prosje nim emisijama atetnih tvari za svaki pojedini fosilni energent. Prosje na emisija one iaujuih tvari u okolia procijenjena je koriatenjem podataka iz literature [6]. U obzir su uzeti energenti koji se koriste za izgaranje u neindustrijskim lo~iatima (najveim dijelom za grijanje) radi usporedbe s koli inom proizvedene topline iz geotermalnih buaotina za istu namjenu. Vrijednosti emisije one iaujuih tvari u slijedeoj tablici su prosje ne vrijednosti, ato zna i da se ne odnose isklju ivo na emisiju one iaujuih tvari iz ne-industrijskih lo~iata. To nije vrijednosti emisije one iaujuih tvari dobile bi se pojedina nim razmatranjima izgaranja pojedinih vrsta energenata no takav pristup bi preaao okvire ovog rada. Tablica 4. Prosje na emisija one iaujuih tvari one iaujua tvar [kg/TJ][kg/kggoriva]energentpepeoCONOxSO2CO2briketirani lignit3507.0001502302,71plinsko ulje250501303,1mazut3010180490plin0,1505011,85 kg/m3 Originalno se u tablici 4. ne nalazi podatak o emisiji CO2. Prosje ne vrijednosti emisije CO2, prema literaturi [7], dodane su zbog atetnosti te one iaujue tvari. Vrijednost emisije CO2 za ugljen se dobro sla~e (neato su manje zbog nepotpunog izgaranja) s podacima iz literature [8]. Ti se podaci odnose na potpuno izgaranje ugljika iz ugljena. Udio ugljika u ugljenu zasniva se na prosje nom sadr~aju ugljika u pojedinom tipu ugljena (5426 uzoraka). Za CO2 je zbog nedostatka podataka, umjesto odnosa masa/energija, koriaten odnos mase one iaujue tvari po jedini noj masi goriva. To se u prora unu ukupno proizvedene mase one iaujue tvari reflektira tako da se ekvivalentna masa energenta direktno pomno~i s masom CO2 po jedinici mase goriva (2,71 kg/kggoriva iz tablice 4.). Za ostale one iaujue tvari se vrijednost ukupne koli ine one iaujue tvari dobije mno~enjem pojedinih vrijednosti one iaujuih tvari iz tablice 4. s ukupno proizvedenom energijom (597,811 TJ). Ovim se postupkom dobije ukupna emisija pojedine one iaujue tvari. Tablica 5. Ukupna masa one iaujue tvari Ukupna masa one iaujue tvari [103 kg]energentpepeoCONOxSO2CO2briketirani lignit209,234.184,6889,67137,5081.004,61plinsko ulje1,2029,8929,8977,7244.230,80mazut17,935,98107,61292,9346.329,50plin0,0629,8929,890,6031.688,65 U nastavku je prikazano izra unavanje prosje nih godianjih vrijednosti pojedinih one iaujuih tvari. Postupak je proveden obzirom na strukturu potroanjeJ~ : < T Z & ( z | ~  4 6 8 : > @ վծվՔվՄ݀hjhHRhHR5UjhHRhHR5UhHRhHR0J5jhHRhHR5UjhHRhHR5UhHRhHR5H*hHRhHR5hHRhn 5CJaJh5CJaJhHRhHR5CJaJ2Z & 2hj*,.8:$ & F ^`a$gdj $@&a$gd$a$gdj $`a$gdj$a$gdj8j fhj(*,.68:x,80RT( D F H J Ѿh>6hKnhROh5hK h h$ !h h$ !hjhg_#h>E5hg_#hg_#5hg_#hHRhvha hahahaha5h hh hB;6hah6 hv6hah562H $$$$%p'r'((>(P(h(x($<$IfYD<a$gdx$a$gdO $@&a$gd$ & F ^`a$gdj$a$gdjJ ^ ####$$$$$$$$$%x%% &^&&&&j'n'p'r'''((0(R(T(\(^(b(d(f(h())t*****ؤhKnhhf,! h^8h/ h/H* hSoH*h/hFhg`,hOh()dhkhx_Lhnh^8hjhg_#hj5hjhj5hUhZ^hKh=hm@hy+h>6h5h h3x(z(((((ZHH66$<$IfYD<a$gdx$<$IfYD<a$gdxkd}$$IfTl  \8 o~      t0  644 laT((((Z@.$<$IfYD<a$gdx$qq<$IfYD<]q^qa$gdxkd$$IfTl  \8 o~      t0  644 laT(((((((G55$<$IfYD<a$gdxkd$$IfTl4  \8 o~    t0  644 laT$<$IfYD<a$gdx() ) ))&)()G55$<$IfYD<a$gdxkd$$IfTl4  \8 o~   t0  644 laT$<$IfYD<a$gdx()*)8)H)Y?-$<$IfYD<a$gdx$qq<$IfYD<]q^qa$gdxkd$$IfTl4  \8 o~      t0  644 laTH)P)\)^)`)p)x)G55$<$IfYD<a$gdxkd$$IfTl4  \8 o~    t0  644 laT$<$IfYD<a$gdxx)))))))G55$<$IfYD<a$gdxkd$$IfTl4  \8 o~  t0  644 laT$<$IfYD<a$gdx))))))YGG55$<$IfYD<a$gdx$<$IfYD<a$gdxkd $$IfTl4  \8 o~  t0  644 laT))))))YGG55$<$IfYD<a$gdx$<$IfYD<a$gdxkd $$IfTl4  \8 o~   t0  644 laT)))*Z,.h///YQQQQQQQ$a$gdjkd $$IfTl4  \8 o~     t0  644 laT*X,Z,...h/j/|/~///////////00 0 00<0^0000000000001$1111Թԥyuqqqh]h-bjhXeDh@q#EHU%jYdKH h@q#CJUVaJnHtHhXeDjhXeDU hLfhLfj h)h)EHU%jbKH h)CJUVaJnHtHjh)Uh)h*7hNhLfh!h?h h-hX phj%hKn*/ 00000011e2f2r2x22222222222$<<$Ifa$gdw$8^8`a$gd $ p#ABa$gdXeD$a$gdj $ p#a$gdk{11/262>2?2F2G2H2S2e2f2q2r222222222233N4P444445 5666P6T6z6|6~6d7|77777ηά٬٬٬٬٬{w{w{wh]gjhZhihj hjhZhi hb5 h#5hjhj5hfdhhLhh>h*7CJaJh>h. CJaJh>hd,CJH*aJh>hd,CJaJh*7CJaJh>hkkCJaJh*7hyhAh hi7.222222222222222222222222 $$Ifa$gdwFfV$<<$Ifa$gdwFfj$<<$Ifa$gdw22222222333333#3+3,333;3A3$qq<<$If]q^qa$gdwFf$<<$Ifa$gdw <<$Ifgdw$<<$Ifa$gdwFf~ $$Ifa$gdwA3E3H3K3S3[3_3f3m3n3o3w3}33333333333 4Ff' <<$Ifgdw$<<$Ifa$gdwFf#$<<$Ifa$gdw 44 4&4,4<4L4X4d4p4r4t4444444444444Ff/ <<$Ifgdw$<<$Ifa$gdwFf+$<<$Ifa$gdw4 555 5666WOOOO$a$gdjkd,2$$IfTl  F n$    t0  #6  44 laSp T$<<$Ifa$gdw6|6~689999;;;<>>>>>$<<$Ifa$gd/$a$gdY $@&a$gd$a$gd $ p#ABa$gd3$a$gdj $ a$gdj$ & F ^`a$gdj7788<8888D9T9999999999999999B:J:r:: ;;>x>z>>>>>>>>>>???? ?ذ䰨{h.h.H*hkh#hk$hfd hYH*hYhah=0hh.hE|hfDj.3h3hKfEHU%jeKH hKfCJUVaJnHtHh3jh3Uhq-hHLhX h]gjhZhi h]gjH*h]gjhZhi.>>>??$<<$Ifa$gd/kkd5$$IfTl  h  t0  644 laT? ?.?h0:hDh0 Jho8HhwGhN>h^|hkhUmh' h;hi8 hi8hi8 h;H*h;hi8hi8H*hi8hhH*h8J?L?f?t??m`PP$<<$Ifa$gd/ <<$Ifgd/kd6$$IfTl  F h  t0  6  44 laT?????m`PP$<<$Ifa$gd/ <<$Ifgd/kd7$$IfTl  F h t0  6  44 laT?????m]]]$<<$Ifa$gd/kdR8$$IfTl  F h  t0  6  44 laT?????m`PP$<<$Ifa$gd/ <<$Ifgd/kd9$$IfTl  F h    t0  6  44 laT???CJHLHHHmeeee\T$a$gdY $@&a$gd$a$gdjkd9$$IfTl  F h    t0  6  44 laTHHHIII"I(I0I]MMMM$<<$Ifa$gdkkd:$$IfTlF!  l  t06  44 laT$<<$Ifa$gdcHHIII"I,I.I0I4I6I8II@IBIhIpIIIIIIIIII JJ,J4J6J8J:J$$IfTl4ֈ ,! l t0644 laT JJJJ"J8J$<<$Ifa$gdc$<<$Ifa$gdc$ W<<$Ifa$gd 8J:J hhH*hhhIh_ hkH*hkhJ h\iH*h\i5QnRpRRRRSS,SWG$<<$Ifa$gd~kd<@$$IfTl0   t0644 laT$<<$Ifa$gdc$a$gd $@&a$gd$a$gdj,S8S>SFSNSVS$<<$Ifa$gdLSNSRSTSVS~SSSSSSST(T*T8TDTjT|T~TTTTTTTTU0UpUUUV,brt6dfRpŽŹŹŹŹŹůh AhhJ hq-hh+&hE7yUhSChpfh.;h~hh vhwGH* h+ahwGh[hwG6hwGh vhwGH* h vhwGhU$hwGH*=VSXS~S4' <<$Ifgdckd@$$IfTlֈ       t0644 laT~SSSSSS$<<$Ifa$gdcSSkdA$$IfTlֈ    t0644 lap<TSSSS TT*T$<<$Ifa$gdc <<$Ifgdc*T,TkdB$$IfTlֈ t0644 lap<T,T8TDTNT\TjT~T$<<$Ifa$gdc <<$Ifgdc~TTkdC$$IfTlֈ t0644 lap<TTTTTTTT$<<$Ifa$gdc <<$IfgdcTTTdf4,,,$a$gdjkdE$$IfTlֈ    t0644 laT fosilnih energenata. Cilj postupka je usporedba prosje ne godianje vrijednosti one iaujuih tvari s ukupnom godianjom emisijom istih one iaujuih tvari u Republici Hrvatskoj. Struktura potroanje fosilnih goriva, koja se koriste za izgaranja u ne-industrijskim lo~iatima (prvenstveno grijanje) iz tablice 5., u Republici Hrvatskoj preuzeta je iz literature [9], a izra~ena je u energetskim jedinicama 1015 J. Tablica 6. Struktura potroanje fosilnih goriva u Republici Hrvatskoj energentukupno [PJ]udio u potroanji [%]briketirani lignit0,20,90plinsko ulje0,10,45mazut1,14,93plin20,993,72Ukupno22,3100,00 Mno~enjem udjela pojedinih energenata u strukturi potroanje (tablica 6.) s ukupnom masom pojedine one iaujue tvari (tablica 5.) dobiju se ekvivalenti ukupne mase one iaujuih tvari. Dobivene vrijednosti su dodatno podijeljene s ukupnim vremenom koriatenja geotermalne vode (22 godine od po etka proizvodnje geotermalne vode iz buaotina INANaftaplina) te su dobivene ekvivalentne prosje ne godianje vrijednosti one iaujuih tvari. Pod pojmom prosje ne godianje vrijednosti iz predzadnjeg stupca tablice 7. podrazumijeva se prosjek ekvivalentnih prosje nih godianjih vrijednosti one iaujuih tvari. Navedene vrijednosti izra unate su jedino iz razloga usporedbe s godianjom emisijom u RH. Pod pojmom godianje emisije u Republici Hrvatskoj, iz zadnjeg retka tablice 7., smatra se godianja emisija pojedine one iaujue tvari za slu aj izgaranja u ne-industrijskim lo~iatima (mala lo~iata u kojima izgara gorivo za dobivanje toplinske energije, lo~iata u maloj privredi, ustanovama, kuanstvima i sl.). Podaci su preuzeti iz literature [9] osim za CO2 iji je podatak preuzet iz literature [10] i odnosi se na ukupnu emisiju CO2. Tablica 7. Ekvivalentne prosje ne godianje vrijednosti one iaujuih tvari (103 kg/god) energentpepeoCONOxSO2CO2briketirani lignit0,091,710,040,0633,14plinsko ulje0,000,010,010,029,05mazut0,040,010,240,66103,82plin0,001,271,270,031.349,94Prosje ne godianje vrijednosti0,030,750,390,19373,99Godianje emisije u RH127.2873.6435.79320 106 Iz tablice 7. slijedi ekvivalentna prosje na godianja emisija CO2 u iznosu od 373,93 t/god. Obzirom na godianju emisiju CO2 od 20 106 t/god, navedena koli ina iznosi 0,002%. Prosje ni udjeli ostalih one iaujuih tvari kreu se u sli nim granicama i prikazani su u slijedeoj tablici. Tablica 8. Udjeli one iaujuih tvari u godianjoj emisiji kao posljedica izgaranja u neindustrijskim lo~iatima One iaujua tvarProsje na godianja emisija [t/god]Udio one iaujue tvari u ukupnoj emisiji [ppm]CO0,756NOx0,39107SO20,1933CO2373,9919 Premda su ove vrijednosti relativno niske i gotovo zanemarive, ne smije se zaboraviti da su to ekvivalenti masa one iaujuih tvari koji bi nastali kao posljedica grijanja protoka vode od 10 kg/s i da je koriatenje geotermalne energije vezano uz grijanje tek nekoliko bazena i prostorija. S druge strane i ovako mala proto na masa vode, kao i uspjeanost i dugotrajnost koriatenja ovog energenta, upuuje na to da ovaj resurs nije dovoljno iskoriaten. Poveanje iskoriatenja geotermalnih resursa, pa tako i smanjenje ekvivalentnih emisija atetnih plinova, dogoditi e se realizacijom planova proairenja proizvodnje geotermalne vode na postojeim lokacijama, kao i novim na inima primjene geotermalne vode. ZAKLJU AK Iskoriatavanje geotermalne vode u energetske svrhe zna ajno je, izmeu ostalog i u zaatiti okoliaa. Naime, geotermalna voda se iz proizvodne buaotine cjevovodom dovodi do izmjenjiva a topline gdje se dio topline predaje fluidu u sekundarnom krugu. Poslije toga se geotermalna voda transportira do utisne buaotine i utiskuje natrag u le~iate. Na ovaj se na in iz geotermalne vode u okolia ne ispuata niti jedna kruta ili plinovita tvar. U radu su prikazane proizvedene koli ine geotermalne vode iz buaotina INA-Naftaplina te je izra unata proizvedena koli ina topline. Pomou te koli ine topline i ogrjevnih moi pojedinih fosilnih energenata izra unate se koli ine energenata ijim bi sagorijevanjem nastala ista koli ina topline. Osim toga, izra unate su koli ine emisije one iaujuih tvari koje bi nastale sagorijevanjem tih fosilnih goriva. Pri tome su koriatene prosje ne koli ine emisije one iaujuih tvari za svaki energent. Uzevai u obzir strukturu potroanje fosilnih energenata koji se koriste za izgaranja u ne-industrijskim lo~iatima (za grijanje), ukupno vrijeme proizvodnje geotermalne vode iz buaotina INANaftaplina, izra~eni su udjeli one iaujuih tvari u odnosu na godianje emisije one iaujuih tvari u Republici Hrvatskoj. Rezultat provedenog postupka ukazuje na niske udjele one iaujuih tvari. Niske vrijednosti su najvjerojatnije posljedica malog udjela geotermalne vode u strukturi potroanje energenata u Republici Hrvatskoj ato pokazuje da bi udio geotermalne vode u energetske svrhe trebalo poveati. U tom smislu, INA-Naftaplin u suradnji sa zainteresiranim investitorima radi na novim projektima i proairenju proizvodnje na postojeim geotermalnim lokacijama. Najinteresantniji je projekt proairenja proizvodnje geotermalne vode na geotermalnom polju Zagreb za potrebe novog rekreacijskog centra i plasteni ke proizvodnje cvijea. Od novih projekata je najzna ajniji projekt na podru ju Lunjkovec-Kutnjak za stupnjevito iskoriatavanje geotermalne vode. Ondje bi se geotermalna voda koristila za proizvodnju elektri ne energije (2 MWe) te za suaenje povra, grijanje lje iliata, staklenika i ribogojiliata (14 MWt). POPIS OZNAKA E energija [J], Hd donja ogrjevna mo energenta [J/kg], hiz entalpija vode na izlazu toplinskog izmjenjiva a [J/kg], hul entalpija vode na ulazu toplinskog izmjenjiva a [J/kg], m (V) masa krutog (ili volumen plinovitog) energenta [kg (ili m3)], mw maseni protok vode [kg/s], P snaga geotermalne vode [W], p tlak [bar], Qw ukupna proizvodnja geotermalne vode [m3], qw volumni protok vode [m3/s], T temperatura [C], t vrijeme iskoriatavanja geotermalne vode [s], (w gustoa geotermalne (slane) vode u uvjetima protjecanja tlaka i temperature [kg/m3]. indeksi d donji, e elektri ni, iz izlaz, t termalni, ul ulaz, w voda. Literatura [1] INA-Naftaplin: "Elaborat o rezervama geotermalne vode eksploatacijskog polja Ivani; stanje 31.12.2005. godine", Zagreb, 2005. [2] INA-Naftaplin: "Glavni rudarski projekt geotermalnog polja Bizovac", Zagreb, 1994. [3] INA-Naftaplin: "Glavni rudarski projekt geotermalnog polja Zagreb", Zagreb, 1995. [4] Kraut, B.: "Strojarski priru nik", Tehni ka knjiga, Zagreb, 1982. [5] orevi, B., Valent, V., `erbanovi, S.: "Termodinamika i termotehnika", IRO "Graevinska knjiga", Beograd, 1987. [6] Bauk, A. i dr.: "Prirodni plin", INA-Naftaplin, Zagreb, 1989. [7] Lazarus, M. i dr.: "Towards a Fossil free Energy Future - The Next Energy Transition, A Technical Analysis for Greenpeace International", Stockholm Environment Institute, Boston Center, 1993., str. 37. [8] Hong, B.D., Slatick E.R.: "Carbon Dioxide Emission Factors for Coal", Quarterly Coal Report, 1994", DOE/EIA-0121(94/Q1), Washington DC, 1994., str. 1-8. [9] EKONERG: "Emisija one iaujuih tvari u zrak na podru ju Republike Hrvatske za 2000. godinu", Zagreb, 2001. [10] Ministarstvo zaatite okoliaa, prostornog ureenja i graditeljstva: "Izvijeae s Desete konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC) - Provedba obaveza uz UNFCCC konvenciju", Zagreb, 2004. CONTRIBUTION TO EXPLOITATION OF GEOTHERMAL WATER FROM INA-NAFTAPLIN'S WELLS ON DECREASE OF DETRIMENTAL GASES EMISSION IN REPUBLIC OF CROATIA Abstract Utilization of geothermal water in closed production-injection system makes this energy source markedly suitable from the environmental standpoint. Geothermal water is transported from production well to heat exchanger where it transfers its heat to the secondary fluid, and after that it is transported to injection well and returned back in the geothermal reservoir. There is no direct contact with geothermal water in this process. Exception is direct using of geothermal water in the swimming pools. Also in this cases effort is made to purify exhausted water before injecting back to reservoir. Geothermal water from INA-Naftaplin's wells is mainly utilized in the spas and in less extent, for space heating. Recently has been intensified interest for multipurpose/gradual using of geothermal water for production of electric energy, application in various industrial processes, heating of greenhouses, swimming pools, fish farms, etc. Mentioned applications will bring up the enlargement of geothermal energy share in total structure consumption of primary energy what is in accordance with Directive 2001/77/EC that is brought by EU with the purpose to promote renewable sources of energy. Increase of geothermal water exploitation can cause decreased consumption of the fossil fuels. In this paper are represented equivalent quantities of some fossil fuels that would provoke equal energetic effect that is obtained in former exploitation of the geothermal water from INA-Naftaplin's wells. Furthermore, equivalent quantities of fossil fuels show what amounts of environmentally toxic gases would arise with burning of it, and which are absent due to application of geothermal water. PAGE PAGE 8 048:>HNPXZ|~Fn>dfb2XZ\빵h4hmM$hRah@BFJPTZ^`hjxἴἴ՝Օ hx0hmM$h9h]k hmM$6h]k h@I"6h vh~H* h vh~hU$h~H* h~H*h]k h~6 hmM$hfd hmM$H*hmM$hVXh.;h~hE| h{Nh4 h4H*h4 h.Rh46$<<$Ifa$gd4' <<$IfgdmM$kd#I$$IfTlֈ       t0644 laT$<<$Ifa$gdmM$kdJ$$IfTlֈ    t0644 lap<T8BLV`j$<<$Ifa$gdmM$ <<$IfgdmM$jlkd2K$$IfTlֈ t0644 lap<Tlx$<<$Ifa$gdmM$ <<$IfgdmM$x|4>FHPRZ\hlXZ\`tz|~ʻζΪঢh! h'rH*h.;h'rhhh\?>hH* hH* h.Rhh~dhH*h h h Xh9 hph9hmM$h9 hx0hmM$h]k h96h]k hmM$6;kdRL$$IfTlֈ t0644 lap<T$<<$Ifa$gdmM$ <<$IfgdmM$44' <<$Ifgd9kdrM$$IfTlֈ t0644 laT4>HR\j$<<$Ifa$gd9jl4' <<$IfgdkdaN$$IfTlֈ t0644 laT$<<$Ifa$gd8( $a$gdjkdBO$$IfTlֈ    t0644 l / aT&(.268:HJLXZj*,@h$t¾·³ʯʯʯƫƯƧƠƧhh1H* h1H* h^Kh1h1h"xh{Nhfd h.Rhh hh!hVXhUhwGh~dhh hmM$hXhqPQ h4A%H* h4A%H*h4A%h:8$Zj $$Ifa$gd $<$Ifa$gdVX$<$Ifa$gdVX$8^8`a$gd$a$gdj m`L; c<<$IfgdVX$ <<$Ifa$gdj <<$IfgdckdWP$$IfTlFyQ@ t06  44 laTm`L; c<<$IfgdVX$ <<$Ifa$gdj <<$IfgdckdP$$IfTlFyQ@ t06  44 laT "$(*.048:HLRTjl BHJ^`8.>@BX\jln~(XZмܼммммм̴hhE|hZ)h= ThXh.;hVXh4A%hhxhUh h!hh1H* h1H*h1 h^Kh1h_Em`L; c<<$IfgdVX$ <<$Ifa$gdj <<$Ifgdckd;Q$$IfTlFyQ@ t06  44 laT"06m`L; c<<$IfgdVX$ <<$Ifa$gdj <<$IfgdckdQ$$IfTlFyQ@ t06  44 laT68:>meeeeMee$ & F ^`a$gdj$a$gdjkdR$$IfTlFyQ@ t06  44 laT"F~>".Ll*T:.2 \^bJ26ǿ뭩瘓 h TH*h Thjh\ 5 h\ 5hUxhl g h)XH*h)X h]8H*h]8hZ)hWh4h.;hBhh*hi)hbhh%]hwGhjhjhj5:>0*6V"8:J`$a$gd T$a$gd$ & F ^`a$gd\ $a$gdjXZ$0268:J` &X|*:XZdlnprxºǭǭǭǭǕhf D hOhh h!hKf h 6hKfhKf6h h hl g5hhl g5 hE|5hKfh` h\ih Th jrh Th\ih TH*h\ih TH* h TH*h T h TH*4ZX.gdv $@&a$gd$ @^`a$gd A$ @^`a$gd $@&a$gd$a$gdj$a$gd Tx 68:>B~<VX`tp02ÿַֿ֡ hNBhm- hShm- hm-6h&hm-6hm-hKhR h>%h>% hSh3_h&h&6h& h&h&h3_h6h h3_ hs hhf D hvSIhh hOhhh64,.6HJL TVX\ ,bƺxho4jh5CJaJhh5CJaJh5CJaJhv5CJaJho4jhv5CJaJhvhhm6 hm6hm6 h6hm6hm66 h'&hm6h A h A6h h A6h hYt h>%hm- hNBhm-hm-/@ H XdX68:FHJNP\^`bdjlоЪwh40JmHnHuh4 h40Jjh40JU'hD}-hUEf6CJOJQJmHnHsH 'hD}-hv6CJOJQJmHnHsH h\w`6mH sH hD}-6mH sH hD}-hv6mH sH hD}-hv6hD}-hv56 hD}-5ho4jhv5CJaJ X8JLNdfhjlh]hgdPi &`#$gdPi $^a$gdv$a$gdvgdv@&gd 21h:p=,. A!"#$% DyK sinisa.horvat@ina.hryK 8mailto:sinisa.horvat@ina.hrDyK vladimir.cazin@ina.hryK :mailto:vladimir.cazin@ina.hrDyK alan.feigl@ina.hryK 2mailto:alan.feigl@ina.hr$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl t0  6,5/ / / / / / T$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl t0  6,5/ / / / / / T$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6)v+,5/ / / / / / T$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6+,5/ / / / / / / T4$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6+,5/ / / / / / / / / T$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6)v+,5/ / / / / T$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6+,5/ / / T$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6+,5/ / / / T $$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6+,5/ / / / / / T&$$If!vh555\5#v#v#v\#v:Vl4 t0  6+,5/ / / / / / / / T.Dd b c $A? ?3"`?2x̌^/82T5 `!Ľ^/82Hxcdd``~ @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP)V Data RWordDocument4bObjectPool VP)V_1212900033FVVOle CompObjfObjInfo !"#$& FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qT0 E=Pt FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 9_1212900441 FVVOle CompObj fObjInfo Equation Native _1212900858FVVOle Tf? P=m w h ul "h iz () FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObj fObjInfoEquation Native _1TableTC$N m (V) =)EH dOh+'0 0 < H T`hpxUvodfvodshorvathorhor Normal.dotshorvat63rMicrosoft Word 10.0@ S=@{@p"qџo]ø7 @H|qxcdd``ned``baV d,FYzP1n:&n! KA?H1Z πqC0&dT20$1 @2@penR~C ƂB 7. _qf*F\u7XAZ5* y W@FhBU5$47$37X/\!(?71;!2B}ԙU0?64ƿ <bo?EO/'Ȅ? υ@ w`>]=gX@-pTOms C";F&&\ {:@Dg!0a- $$IfS!v h5\55555r555 #v\#v#v#v#v#vr#v#v#v :Vl4 t0  #6++++++, 5\55 / / / / / / / / / /  / aSTkd$$IfTl4   C/ # r n$\       t0  #6$$$$44 laST$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl4 t0  #6++++++ , 5\55 / / / / / / /  /  / / / aSp T`kds$$IfTl4   C/ # r+ n$\        t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl t0  #6, 5\55 / / / / / / /  /  /  / / aSp Takd$$IfTl   C/ # r+ n$\              t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl t0  #6, 5\55 / / / / / / /  /  /  / / aSp T]kd$$IfTl   C/ # r+ n$\              t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl4 t0  #6)v+, 5\55 / / / / / /  /  / / / aSp T`kd"$$IfTl4   C/ # r+ n$\        t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl4 t0  #6+, 5\55 / / / / /  / / aSp T`kd&&$$IfTl4   C/ # r+ n$\   t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl4 t0  #6+, 5\55 / / / / /  / / aSp T`kd*$$IfTl4   C/ # r+ n$\   t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!v h5\55555555 5 5 #v\#v#v#v#v#v#v #v #v :Vl4 t0  #6+, 5\55 / / / / / /  /  / / / aSp T`kd.$$IfTl4   C/ # r+ n$\        t0  #6,,,,44 laSp T$$IfS!vh555#v#v#v:Vl t0  #6,55/ / / / / aSp TrDd hb c $A? ?3"`?2[Tj9 nt1r3 `![Tj9 nt1 @ |^xcdd``Ng 2 ĜL0##0KQ* W)d3H1)fYˀ3aP5< %! @I_L ĺE況XL@ͤr؅,L ! ~ Ay 7. _ ^Bde3b^?cl <*a|mV ! ηbs1 ~ Ma`0ZQ `-3[lR`sW5`i\И3 n``;F&&\ w0u(2t5B ~f{4$$If!vh5#v:Vl t0  6,5/ T$$If!vh5?55#v?#v#v:Vl t0  6,5/ T$$If!vh5?55#v?#v#v:Vl t0  6,5/ / T$$If!vh5?55#v?#v#v:Vl t0  6,5/ T$$If!vh5?55#v?#v#v:Vl t0  6,5/ / T$$If!vh5?55#v?#v#v:Vl t0  6,5/ / / / T$$If!vh5?55#v?#v#v:Vl t0  6,5/ T$$If!vh555l#v#v#vl:Vl t6555l/ / / / / / T$$If!vh55i5855^5l#v#vi#v8#v#v^#vl:Vl t655l/ / / / / / T$$If!vh55i5855^5l#v#vi#v8#v#v^#vl:Vl t6,55l/ / / / / / T$$If!vh55i5855^5l#v#vi#v8#v#v^#vl:Vl4 t6+,55l/ / / / / / T$$If!vh55i5855^5l#v#vi#v8#v#v^#vl:Vl4 t6+55l/ / / / / / T$$If!vh55i5855^5l#v#vi#v8#v#v^#vl:Vl t655l/ / / / / / / Tu$$If!vh55#v#v:Vl t65/ / T$$If!vh55l5 5l5l5#v#vl#v #vl#v:Vl t65/ / / / / / T,$$If!vh55l5 5l5l5#v#vl#v #vl#v:Vl t65/ / / / / / / p<T$$$If!vh55l5 5l5l5#v#vl#v #vl#v:Vl t6,5/ / / / / / p<T$$If!vh55l5 5l5l5#v#vl#v #vl#v:Vl t65/ / / / / / p<T$$If!vh55l5 5l5l5#v#vl#v #vl#v:Vl t65/ / / / / / / T$$If!vh55g5l#v#vg#vl:Vl t65/ / T$$If!vh55g5l#v#vg#vl:Vl t65/ / T$$If!vh55g5l#v#vg#vl:Vl t65/ / T$$If!vh55g5l#v#vg#vl:Vl t65/ / T$$If!vh55g5l#v#vg#vl:Vl t65/ / / T$$If!vh55g5l#v#vg#vl:Vl t65/ / T$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / T,$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / / p<T$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / p<T$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / p<T$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / / T$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / T$$If!vh5% 55555 #v% #v#v#v#v :Vl t65/ / / / / / / /  / Ts$$If!vh55 5 #v#v #v :Vl t6,,5Tm$$If!vh55 5 #v#v #v :Vl t6,5Tm$$If!vh55 5 #v#v #v :Vl t6,5Tm$$If!vh55 5 #v#v #v :Vl t6,5Tm$$If!vh55 5 #v#v #v :Vl t6,5TSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj%j@\Rb @՜.+,D՜.+,@ hp INA Naftaplin d.d.&!L Uvod Title 8@ _PID_HLINKSAHK<mailto:alan.feigl@ina.hrJ!mailto:vladimir.cazin@ina.hrP/mailto:sinisa.horvat@ina.hr FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO@@@ NormalCJ_HaJmHsHtH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No Listj@j 03 Table Grid7:V04 @4 PiFooter p#.)@. Pi Page Number>@"> N Footnote TextCJaJ@&1@ NFootnote ReferenceH*6U@A6 P Hyperlink >*B*phH@RH 'r Balloon TextCJOJQJ^JaJ^Ob^' Tekst Osnovni<x^CJOJQJmHnHuRYrR Document Map-D M OJQJ^JaLbPQlmK!L!v!w!!!!!!!V&W&&&&&&&'' / /9/:/`/a///////2222*2+27282F2G2bLO900t 0w O900P 0w M900h 0w O900д0w O90 00w0O90 0@0w O900j0w O900$k0w O900k0w O90 0Xr 0w M900W0w M900X0w M900HX0w O90 0X0w O900r 0w O90&0(Y0w O90(0Q0w O90*0Q0w O90,0R0w Oy0.00w O900 0w O900 P0w O900 0w O900 0w 0wuvwU45L ] $ VWX (4<=DKOUV^djpqrx~J-qAB_`efrx#+,3;AEHKS[_fmnow} !(19:;oq23 $/:;BIPQ^elmsz9 !!!!,!-!6!@>>>>>?&?>>>>?&??J?????H0IBIIIIII J8JQ,SVS~SSS*T,T~TTTf"jl4j86>l,/123456789:<>?@ABCEFHIJKLMOPQRSTUVWYZ\]^_`abcdj->SXCWYraLXXX::: !! OLE_LINK3 OLE_LINK7 OLE_LINK1 OLE_LINK4 OLE_LINK6 OLE_LINK2 OLE_LINK5 OLE_LINK88&8&W&)/bL!!'''%*0bL , L _ h { | ) + = Q i j \ ] q r " O e w Nnz{'*,/024<HJNUV]^pr:;Ij,-gA|378:@Aostv| t}]Yo*$&/1HPQ]^lmrs+7>@Jf!!"!*!!B!C!F!G!J!L!W!!!!!!!!!!!!""""#"&"8"9":"<"G"M"""##$$$$%%G&I&M&N&Q&R&U&W&b&p&&&&&&&&F)G)))))A.D......//// / //T0U0X0}00000000000-11111 22222 2+2.282;2R2U2V2a2b2q2r2222Z333 4 4/4?4B4j4q4r44444555F6s66:;;6;d;p;;;;;;0<:<E<c<%='=P=R=t=============>>>>9>:>C>D>>>>>>>>>?????!???@@\AaAAAAAAAAA[BbBoBvByBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CC)C-C/C2C5C!?!B!C!F!G!J!L!^!_!b!c!h!i!l!m!p!q!u!w!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!##%%%% &&6&8&@&A&F&G&I&J&M&N&Q&R&U&W&i&j&p&q&y&z&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''''\(^(H)K))))))))))))))))))))))))))*** * *******#*&*++,,..........//// / ///#/$/(/)/-/./2/3/8/:/F/G/K/L/P/Q/U/V/Z/[/_/a/f/g/k/l/p/q/u/v/z/{//////////////////////////////000 0 000006181C1D111111111111122222222 2!2%2&2)2+2.2/232426282;2<2B2C2E2H25 55566v=y=======>>?>@>>>>>>>>>??%?&?;?6m6p,7]8b819<":{_:;J;=_H=d=>>\?>I>X>1?m@JA AEAUAt|ANBSCf DfDODXeD>EwGe|G!Ho8HcHvSI0 J"J^JKuKHLx_L{NyLOCQqPQHRKhR.R= T>T/WXYvYVt\w\%]/_\w`DaRavbc1Fc()dFRd~d{:fUEfTgfpfl g"gMBg hiL9i\i\iZhij]gj~jk}DLKf. d, .]`$)Sa7F>%w<o0:?9!xwV_/q-Um4CP9PWTLfxLfdZ~cg 5`Y-b#8MVXy5V3_UV f*b.;A*b Z)i8N> Tk)Xs 6!W=D-!$59=Icx0um-)&ysrX\xIWROPi+&AUYENj` 1!zSn0W{ (4<=DKOUV^djpqrx~fx#+,3;AEHKS[_fmnow} !(19: $/:;BIPQ^elmsz!!!,!-!6!DHJNPRTUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma"q f2ߢf?b @&b @&!$r4d!L!L 3qK-?t|AUvodshorvatshorvat