ࡱ> 5@^bjbj22"XX<<<pP8:8:8:8p:A^JBB"BBBCCC5F7F7F7F7F7F7F$BLRN^[F[CC[[[FBBJ999[BB5F9[5F9*99]<`<BB j8:1<ET.J0^J<,N8N<"=JN]=C,K9Q]VACCC[F[F(- 9-Silvana Vrani Filozofski fakultet u Rijeci Trg Ivana Klobu aria 1 51000 Rijeka e-mail: HYPERLINK "mailto:silvana.vranic@ri.htnet.hr" silvana.vranic@ri.htnet.hr Prou avanje akavskih govora u 20. st. U lanku su nazna ene tematika i metodologija prou avanja akavskih govora u 20. st. Krai je osvrt dan na radove s po etka stoljea, kada su istra~ivanja bila usmjerena na taksativno nabrajanje razlikovnosti govora odreenog areala u odnosu na hrvatski standardni sustav, a podaci nesistematizirani. Vea je pozornost posveena drugoj polovici 20. st., u kojoj se istra~ivanja okreu utvrivanju zna ajki najviaega razlikovnog ranga i onih ni~ih razina u odnosu na druga dva hrvatska narje ja: kajkavsko i atokavsko, te u odnosu na zajedni ko jezi no ishodiate svima trima hrvatskim narje jima, a rjeaava se joa uvijek aktualno pitanje pripadnosti dijela govora akavskomu narje ju. Tada uveden monografski pristup opisima svih jezi nih razina pojedinoga mjesnoga govora zadr~an je u akavologiji do kraja stoljea, kada je metodoloaki uznapredovalo istra~ivanje odreenih areala temeljeno i na teoriji jezi nih dodira. Zapo ela su i sustavnija prou avanja pojedinih akavskih dijalekata s ciljem da se odredi njihov povijesno-teritorijalni kontinuitet i potvrde na apstraktnoj razini jezi ne zna ajke kojima su autonomni u odnosu na ostale jezi ne komplekse istoga ranga. U tome se razdoblju uz naj eaa istra~ivanja fonoloakih i morfoloakih odrednica intenzivira rad na prikupljanju i analizi injenica drugih jezi nih razina. Klju ne rije i: hrvatski jezik, akavsko narje je, istra~enost, 20. st. Tri su se rada u dosadaanjoj kroatistici bavila pregledom i dosezima prou avanja akavskih govora. Prvi, Hrvatska dijalektologija danas Bo~idara Finke, objavljen u Hrvatskome dijalektoloakome zborniku 1981., sa~eto predstavlja poduzete aktivnosti dijalektologa i institucija u koje su uklju eni unutar cjelokupne hrvatske dijalektologije. lanak podsjea na po etke znanstvenoga zanimanja za dijalektologiju pri izradbi najranijih rje nika, u Kaaievoj gramatici, neposredno i u nastojanjima hrvatskih iliraca pri rjeaavanju izbora standardnoga jezika. Bo~idar Finka sa~ima dijalektoloaka istra~ivanja sve do 80-ih godina 20. st., kada, prema njegovu mialjenju, kulminiraju suvremena prou avanja koja su se sustavnije po ela provoditi tek krajem 19. st. U tome je pregledu najviae prostora posveeno upravo akavologiji jer je akavsko narje je i bilo ponajbolje istra~eno. Isti ui da je plodno razdoblje prou avanja akavskoga narje ja ono poslijeratno, usmjereno i na monografske opise pojedinih mjesnih idioma ili na sinteze zna ajki veega broja idioma, kao i na izradbu dijalektoloakih atlasa, Bo~idar Finka velike zasluge pripisuje institucijama koje objedinjuju stru njake i odreuju primarne zadatke hrvatske dijalektologije, pa tako i akavologije. Na prvo mjesto stavlja Hrvatski odbor za dijalektologiju pri Razredu za filologiju JAZU u Zagrebu, danas Odbor za dijalektologiju pri Razredu za filologiju HAZU, i jedan od njegovih glavnih projekata ( danaanji Hrvatski jezi ni atlas, kojim se u hrvatskoj dijalektologiji zapo elo s lingvisti kom geografijom. U okviru je toga projekta do danas, prema dostupnim podacima, obraeno 89 akavskih punktova. Preko spomenutoga se odbora hrvatski dijalektolozi uklju uju i u meunarodne projekte poput Opeslavenskoga lingvisti kog atlasa i Europskoga lingvisti kog atlasa. Bo~idar Finka spominje i danaanji Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu te katedre za dijalektologiju na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Zadru. Danas bi, svakako, trebalo ubrojiti i katedre za hrvatski jezik unutar kojih su i dijalektoloki kolegiji na filozofskim fakultetima u Rijeci, Osijeku, Puli i Splitu, ali i Poslijediplomski studij Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt) u Rijeci, na kojemu je generacija buduih dijalektologa 1997. zapo ela svoje stru no usavraavanje. Va~nost institucija naglaaava i Snje~ana Hozjan u radu Hrvatska akavska dijalektologija danas, objavljenome u zborniku Rije ki filoloaki dani 1996. Poput Bo~idara Finke i ona zasluge poja anoga prou avanja akavskoga narje ja pripisuje objavljenim bibliografijama, kao i asopisima kojima je zadatak populariziranje organskih idioma i njihova istra~ivanja, poput splitske akavske ri i, danaanjih Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Filologije, asopisa Fluminensia, te razli itim zbornicima. Usredoto ena na prou avanje akavskoga narje ja u razdoblju izmeu 80-ih i 90-ih godina 20. st. osvre se i na ulogu Matice hrvatske te akavskoga sabora, koji poti u i pisanje na akavskome izri aju i prou avanje akavatine. Trei lanak, akavatina i njena prou avanja Josipa Lisca (Lisac: 1999, 57(66) sa~eto prikazuje prinose hrvatske akavologije do 1998. Autor referira na prinose svih va~nijih autora, posebice one koji nisu obuhvaeni dotadanjim bibliografijama, ponajprije Hrastinom Bibliografijom radova iz dijalektologije, antroponimije, toponimije i hidronimije na podru ju hrvatskoga ili srpskoga jezika, objavljenom 1956. u Hrvatskome dijalektoloakome zborniku 1, te bibliografijama koje su za akavsku ri pripremili: 1973. ZdzisBav Wagner, a 1976. Petar `imunovi. Potonja je objavljena i u `imunovi-Oleschovu akavisch-deutsches Lexikonu 1983. Autor apostrofira i bibliografije pojedinih jezikoslovaca koji su znatno doprinijeli i prou avanju akavskih govora, poput one Mate Hraste, Bla~a Juriaia, Bo~idara Finke, Dalibora Brozovia, Milana Moguaa ili Petra `imunovia. Zadatak je, pak, ovoga rada nazna iti tematiku i metodologiju prou avanja akavskih govora u 20. st. bez te~nje da se podastre potpun bibliografski pregled dijalektoloake literature o akavskim govorima jer je takav uvid ponuen u potonjemu lanku. Radovi e s po etka stoljea biti prikazani u manjoj mjeri jer su istra~ivanja bila bazirana na pozitivisti koj metodi, usmjerena na taksativno nabrajanje razlikovnosti govora odreenog areala u odnosu na hrvatski standardni sustav, a ne u suodnosu s druga dva hrvatska narje ja. Podaci su uglavnom nesistematizirani, ali neki su od njih temeljem i danaanjim dijalektoloakim raspravama. Zapo eto je istra~ivanje pojedina nih mjesnih govora nastavljeno Tentorovim opisom govora grada Cresa iz 1909. Vclav V~n 1925. objelodanio je podatke o govoru Hrvatskoga Groba, premda kao o kajkavskome idiomu. Mate Hraste se na bruaki govor prema naslijeenoj metodologiji osvrnuo 1926./27., a desetak godina kasnije ukratko piae o viakome govoru, govoru Lo~iaa i o govoru Supetra na Bra u. Arturo Cronia objavio je 1927./28. grau o bo~avskome govoru, a Bla~ Juriai u Govoru otoka Vrgade opis glasova u istoimenomu dijalektoloakom punktu 1936./37. te 1937./38. Josip Ribari je 1940. prikazao glasove, akcentuaciju i oblike govora mjesta Vodica u Istri i dodao nekoliko opservacija o sintaksi toga idioma. Po evai od istra~ivanja akavatine ~umbera koga kraja koje je 1911. i 1912. proveo Petar Skok, objavljivani su radovi kojima su zahvaeni vei areali. O glasovima, oblicima, poneato o tvorbi rije i i sintaksi akavskih govora oko Dvina i Groba u Slova koj pisao je 20-ih godina Vclav V~n. Sjeverno akavski su govori oko Rijeke predmet Believa izvjeataja Dr~avnom savetu za 1911. Istarski su govori korpusom njegova pregledna istra~ivanja objavljena u izvjeataju Dr~avnom savetu za 1912., Ribarieva Razmjeataja ju~noslovenskih dijalekata na poluotoku Istri tiskana 1940., ali napisana ve 1912., i Przegla(da sBowiaDskich gwar Istrji MieczysBawa MaBeckog iz 1930. godine. U potonjim se dvama radovima ve polemizira o meudijalekatnim, pa i inojezi nim kontaktima. Tako Josip Ribari osim ato daje pregled romanskih i ju~noslavenskih dijalekata u njihovu pro~imanju, unosi i pojam prelaznih dijalekata, primjerice kajkavsko- akavskoga dijalekta Bezjaka, a MieczysBaw MaBecki izdvaja i akavsko-slovensku skupinu te atokavsko- - akavsku skupinu. Kr ku je akavatinu prou avao i ponudio svoju klasifikaciju Karl H. Meyer 1928., a MieczysBaw MaBecki 1929. godine. Govori su ju~no akavskoga oto nog prostora `olte, iova, Drvenika i susjedni kopneni punktovi zastupljeni u radu Mate Hraste iz 1948. Miloa Moskovljevi svojim opservacijama o glasovima, manje o oblicima i sintaksi govora otoka Kor ule zavraava rasprave prve polovice 20. st. Uz prou avanje glasova, akcentuacije i oblika u spomenutim raspravama, Petar Skok i Josip Ribari zapo eli su i s leksikografskom obradbom akavskih govora, a nevelik je popis rije i donio i Miloa Moskovljevi u spomenutoj raspravi. Ve su tada neki radovi te~ili sintezi, primjerice Believa rasprava akavski dijalekt iz 1925. Va~ne su teorijske postavke akavskih razlikovnosti najviaega ranga utemeljene 20-ih godina 20. st. Valja izdvojiti utvrivanje zakonitosti ikavsko-ekavskoga refleksa prahrvatskoga i starohrvatskoga jata koja funkcionira samo u akavskome narje ju. Zaklju ke Lava Jakubinskog temeljene na novljanskome govoru iz 1925. i Karla H. Meyera proizaale iz istra~ivanja kr koga govora 1928. godine dopunili su Eduard Hercigonja i Iva Luke~i u drugoj polovici 20. st. Jatom se u senjskome govoru bavila Jelka Ivai, a u istarskim ikavsko-ekavskim govorima MieczysBaw MaBecki. On je terenski istra~io rasprostiranje joa jedne akavske posebnosti unutar hrvatskoga jezika ( cakavizma, no pitanje podrijetla te pojave rijeaeno je u novijoj dijalektoloakoj literaturi. Istoj skupini radova pripadaju i Believe rasprave o akcentuaciji iz 1935. i 1936. godine. Vea je pozornost u ovome tekstu posveena akavskoj dijalektologiji druge polovice 20. st. U tome su razdoblju dijalektoloaka istra~ivanja akavskoga narje ja bitno metodoloaki inovirana i tematski proairena: u teritorijalnome smislu i spram zastupljenih jezi nih razina. Dijalektolozi se, naime, okreu utvrivanju akavskih zna ajki najviaega razlikovnog ranga i onih ni~ih razina u odnosu na druga dva hrvatska narje ja, te u odnosu na zajedni ko jezi no ishodiate svima trima hrvatskim narje jima. Takav je pristup u akavologiji bio je nu~an, jer je dio autora poput Pavla Ivia dotad dvojio o autonomnosti akavskoga narje ja. Premda je prinos njegova terenskog istra~ivanja u Istri i u Hrvatskome primorju hrvatskoj dijalektologiji velik, ponajprije stoga jer je prvi ispravno uo io neke fonetske i fonoloake posebnosti opserviranih govora, pa i razvoj jednoakcenatskih sustava, te ih razradio metodologijom strukturalisti kog pristupa (Lisac: 1999, 62), njegova rasprava o podrijetlu akavskoga narje ja (Ivi: 1963, 31) nastavlja Reaetarov zaklju ak kojim se broj tipi nih zna ajki akavatine minorizira i koji vodi do osporavanja njezine samosvojnosti i svoenja akavatine na perifernu zonu atokavatine. Stoga su iznimno bitna za odreivanje genetskih i strukturalnih kriterija pri klasifikaciji akavskoga narje ja prou avanja razvoja i uspostave hrvatskih narje ja, pa i akavskoga kao autonomnoga sustava. Primjerice, Brozovieva rasprava iz 1960. o pravome omjeru dvaju spomenutih tipova kriterija pri utvrivanju dijalekata te ona iz 1970. o dijalekatskoj slici hrvatskosrpskoga jezi nog prostora, Moguaevi prinosi poput onih objavljenih 1977. u akavskome narje ju, ili radovi Ive Luke~i, posebice Razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u starijim razdobljima iz 1999. godine. Premda Bo~idar Finka u svojoj raspravi iz 1971. ne piae o zna ajkama hijerarhijski ni~ega i viaega ranga, a u odreenim jezi nim pojavama ne prepoznaje zakonitosti, ta je rasprava prete a sinteze razlikovnih injenica akavskoga narje ja u spomenutoj knjizi Milana Moguaa, sredianjemu djelu akavske literature, i kada se valorizira kao sinteza fonologije akavskoga narje ja, ali i kada se procjenjuje utjecaj koji je ostavila na recentnija istra~ivanja, posebice na prve analize pojedina nih mjesnih govora. Bo~idar Finka i Milan Mogua izradili su prvu kartu akavskoga narje ja prema u novijim radovima prihvaenim lingvisti kim kriterijima, kojima se odreuje akavnost mjesnoga idioma te prema metodoloakome na elu kojim je obuhvaen svaki mjesni govor ato se na bilo koji na in mo~e svesti pod akavski nazivnik i kojim se granice akavskih govora prema ne akavskim ne odreuju pomou linija razgrani enja (Finka ( Mogua: 1977, 99). U okviru pitanja autonomnosti akavskoga narje ja i jezi nih kriterija za utvrivanje akavskih govora, dijalektoloake terminologije i klasifikacija, dijalektologija druge polovice 20. st. nu~no tuma i i opisuje klju ne akavske fenomene: razvoj i distribuciju pojedinih prahrvatskih i starohrvatskih fonema, naglasnih sustava te tendencija svojstvenih tomu narje ju. O poluglasu je pisao Zvonimir Junkovi, refleks su jata istra~ivali Vesna Jaki-Cestari, Eduard Hercigonja, Iva Luke~i i Josip Lisac, zamjenom stra~njega nazala na istarskome prostoru zanimao se Mate Hraste. Isti je autor pisao o prijenosu akcenatske siline na proklitiku. Revolucionarne su postavke o akavskoj akcentuaciji objavljivane u svim va~nijim slavisti kim studijama (primjerice, Stangovoj, Kortlandovoj, Stankiewiczevoj), a posebice u radovima Milana Moguaa, po prvi put sustavno u raspravi Za novu akcenatsku klasifikaciju u dijalektologiji iz 1967. Kenneth Naylor u svojoj je klju noj i najcitiranijoj raspravi iz 1974. takoer pisao o akavskoj prozodiji. Willem Roelof Vermeer 1982. prikazao je granice sjeverno akavske metatonije i klasificirao akavsko narje je u tri velike skupine, a o njegovu je podrijetlu raspravljao 1996. Iva Luke~i podrobno je 1990. analizirala tipove duljenja u akavskim ikavsko-ekavskim govorima. Keith Langston analizirao je 1994. u svojoj disertaciji akavsku akcentuaciju, a akcenatske alternacije u akavskoj imeni koj deklinaciji 1998. O zna ajkama akavske akcentuacije objavio je i lanak 1999. U suvremenu tuma enju podrijetla cakavizma neprijeporne zasluge pripadaju Josipu Hammu, }arku Mulja iu i Milanu Moguau, koji evaluira dotadaanje spoznaje o toj akavskoj pojavi. Strukturom akavskoga sloga podrobnije su se bavili Zvonimir Junkovi, Milan Mogua i Iva Luke~i. Istodobno se rjeaava joa uvijek aktualno pitanje pripadnosti dijela govora akavskomu narje ju, a s tim u vezi problematizira i pitanje migracija. Hrastini radovi o jugozapadnim i sjeverozapadnim istarskim govorima zaklju ili su polemiku o njihovoj klasifikaciji. Hrastin je zaklju ak o akavnosti tih govora s izuzecima govora oko Premanture doradio Dalibor Brozovi u dijelu knjige Jezik srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski iz 1988. odredivai ih atakavsko- akavskim dijalektom, ime je povezao njihovo podrijetlo i suvremeno stanje. Na samome kraju 20. st. podrobnije su istra~ene fonoloake, morfonoloake i neke morfoloake osobitosti govora Barbanatine u knjizi Line Pliako kojom je na dijalektoloakoj karti popunjena jedna od praznina toga najmanje istra~enoga dijalekta. Petar `imunovi dokazao je 1970. da su i buzetski govori, dotad tretirani kao kajkavsko- akavski, akavsko-slovenski, pa i slovenski, temeljno akavski. Bo~idar Finka ih 1973. na karti uz Naputak za ispitivanje i obraivanje akavskih govora uklju uje u ekavske govore, a Janneke Kalsbeek ih 1983. naziva sjevernoistarskim sjevernozapadno akavskim govorima. Na razini ih dijalekta promatra tek Dalibor Brozovi. Istra~enosti tih govora uvelike su doprinijeli svojim radom i Pavle Ivi, koji je prou avao govore oko Dragua, te Janneke Kalsbeek, koja se bavila govorom Nugle. U drugoj polovici 20. st. uveden monografski pristup opisima veine jezi nih razina pojedinoga mjesnoga govora ili skupine govora zadr~an je u akavologiji do kraja stoljea. Nezaobilazan je primjer Govor otoka Suska Josipa Hamma, Mate Hraste i Petra Guberine iz 1956. U njemu su uz osvrt na dijakronijske zna ajke toga govora, prikazali i njegovu sinkroniju podrobno opisujui fonologiju i fonetiku, morfologiju, glavne specifi nosti sintakse, a prilo~ili su i ilustrativan rje nik koji sadr~i, u dijalektologiji iznimno rijetko bilje~ene, stilisti ke napomene. Govor Suska prou avali su u suodnosu sa susjednim govorima, u prvome redu s govorima Cresa i Loainja, obilje~ja kojega su i detaljnije prou ili, te Unija, Srakana, Ilovika, Silbe, Oliba, Premude, Ista itd. Milan Mogua je u prikazu govora Senja iz 1966. bio usmjeren na fonoloake i morfoloake injenice, a dodao je nekoliko napomena o tvorbi, tipi nim sintakti kim konstrukcijama te ilustrativan rje nik. Rasprava Dugooto ki akavski govori iz 1977. rezultat je Finkina minuciozna istra~ivanja, posebice stilskih osobitosti te izvanjezi nih izra~ajnih sredstava tih govora. Meu recentnijim je radovima istoga tipa temeljan onaj Hubrechta Petera Houtzagersa o govoru Orleca na otoku Cresu iz 1985. U njemu autor suvremenom dijalektoloakom akribijom iznosi detaljne podatke o fonologiji, realizaciji fonema, morfologiji, sintaksi, a uklju uje i opse~an rje nik toga govora. Uzorom je i najpotpunijoj monografiji unutar akavske dijalektologije, onoj o govoru Orbania kraj }minja Janneke Kalsbeek, objavljenoj 1998. U njoj je autorica analiti ki iscrpno opisala fonologiju, morfologiju, sintakti ke konstrukcije toga govora i prilo~ila ovei aneksni rje nik. Krajem su proaloga stoljea zapo ela i sustavnija prou avanja pojedina nih mjesnih govora i skupina govora dvaju akavskih dijalekata s ciljem da se omogui sistematizacija, odredi njihov povijesno-teritorijalni kontinuitet i potvrde na apstraktnoj razini jezi ne zna ajke kojima su autonomni u odnosu na ostale jezi ne komplekse istoga ranga. Pionirski je rad takva tipa akavski ikavsko-ekavski dijalekt Ive Luke~i objavljen 1990., a 1999. obranjena je doktorska disertacija akavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi Silvane Vrani. Unutar ostalih akavskih dijalekata joa valja istra~iti razlikovne izoglose u velikome broju konkretnih idioma da bi se moglo pristupiti sintezama. U izdvojenome je razdoblju metodoloaki uznapredovalo istra~ivanje odreenih areala temeljeno i na teoriji jezi nih dodira, primjerice akavskih i atokavskih u senjskome govoru (Milana Moguaa i Vesne Ze evi), kajkavskih i akavskih (Stjepka Te~aka, Bo~idara Finke i Vide Barac- -Grum), kao i meusobnih utjecaja buzetskih govora, rubnih ekavskih govora, govora s ikavskim refleksom jata na sjeverno akavskome prostoru i gorskokotarskih akavskih s kajkavskim govorima te slovenskim ju~nonotranjskim govorima. Taj je areal prou avao Jakob Rigler u raspravi o ju~nonotranjskim govorima iz 1963. te 90-ih godina Vida Barac-Grum, ponajbolje u akavsko-kajkavskome govornom kontaktu u Gorskom kotaru iz 1993., u kojemu je prvi put sustavnije podastrto meudijalekatsko pro~imanje jednoga airega akavskog podru ja i susjednih mu govora. Nastavak su istra~ivanja govora u kontaktu na tome prostoru knjiga Ive Luke~i Govori Klane i Studene iz 1998. i radovi Silvane Vrani iz 1999. U drugoj se polovici 20. st. uz naj eaa istra~ivanja fonoloakih i morfoloakih odrednica intenzivira rad na prikupljanju i analizi injenica drugih jezi nih razina. Uz spomenute rasprave o fonoloakim i morfoloakim obilje~jima pojedina nih akavskih govora ili nadreenih im dijalekatnih jedinica, s podru ja morfologije valja izdvojiti Hammove rasprave o akavskome imperfektu i Hrastine o akavskome aoristu iz 60-ih godina. Kenneth Naylor objavio je od 1966. nadalje nekoliko rasprava o imeni koj deklinaciji i kategorijama. Milan Mogua pisao je o akcentu glagola li kih akavaca 1982. Janneke Kalsbeek objavila je 1984. lanak o izvedenim nesvraenim glagolima u nekim akavskim govorima. Morfologiju kr kih govora istra~ivali su Willem Roelof Vermeer, koji je prikazao konjugaciju i opoziciju '~ivo' / 'ne~ivo' u mno~ini u govoru Omialja 1980. i 1984., Marija Turk, koja se zadr~ala na glagolskim oblicima u akavatini zapadnoga dijela otoka Krka 1992., Snje~ana Hozjan koja je pisala o deklinaciji govora Krasa na otoku Krku 1992., a o glagolskim oblicima toga dijalektoloakoga punkta 1993. Hubrecht Peter Houtzagers i Elena Budovskaja bavili su se imeni kom deklinacijom i konjugacijom u govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu 1996. Mira Menac-Mihali napisala je jezgrovitu sintezu glagola u akavskome narje ju i analizirala naglasak nekih glagolskih oblika. Silvana Vrani iznijela je distribuciju jedne morfonoloake injenice ( finalnoga slogovnog -l. Po etak sinteze akavske morfologije predstavljaju radovi Ive Luke~i o razvoju prezenta i imperativa iz 1999. i o li nim zamjenicama iz 2000. U istome razdoblju ja a zanimanje za leksikografiju i leksikologiju. Meu prvim su onodobnim rje nicima Moguaev aneksni rje nik senjskoga govora objavljen u Senjskome zborniku 1966. i Rje nik govora otoka Vrgade Bla~a Juriaia iz 1973. Rje nik triju ju~nih ikavskih govora (uz poneato materijala iz govora Kor ule te usporedbu ovjera iz govora Vrgade, Raba, Senja, Splita itd.) komparativnoga tipa, objavljen u prvome tomu Hraste- -`imunovi-Oleschova akavisch-deutsches Lexikona i Rje nik bruakoga govora Jure i Pere Dul ia iz 1985. uvod su u intezivniju produkciju dijalekatnih akavskih rje nika. Bazi ni je vokabular ato su ga Bo~idar Finka i Petar `imunovi ispitivali primjerice na Kor uli, Peljeacu, Hvaru, Bra u, Silbi, Olibu, Pagu i u nekim gradiaanskim govorima povezan s antropoloakim istra~ivanjima. U nizu aneksnih i samostalnih rje nika veega i manjega opsega i doraenosti akavskih govora na tlu Republike Hrvatske, poput Milevojeva labinskoga iz 1992., Gei-`ilovieva rje nika trogirskoga govora iz 1994., aneksnoga rje nika drveniakoga govora Sanje Vuli iz 2000., krajem 90-ih godina proaloga stoljea objavljen je i niz dijalekatnih rje nika gradiaanskohrvatskih govora. Neki su od njih samostalni, poput onoga klimpuakoga govora iz 1997. i Novoga Sela u Austriji iz 1998. autorica Sanje Vuli i Jele Maresi, a neki aneksni. Nakon kratkoga rje nika podunavskih Hrvata u Austriji Ivana Brabeca iz 1966. uslijedio je rje nik govora Hrvatskoga Groba u Slova koj Sanje Vuli i Bernardine Petrovi iz 1999. Osim takvih istojezi nih rje nika, objavljen je i jednojezi ni rje nik govora Novoga Sela u Slova koj Joaka Bala~a iz 1991., te dvojezi ni, opsegom mali, aneksni rje nici poput jezerjanskoga rje nika Gerharda Neweklowskoga iz 1973. i govora embe iz 1974. Drugomu tipu radova ove jezi ne razine pripadaju teorijske i metodoloake postavke za izradbu rje nika akavskih govora, koje je iznio Milan Mogua 1985., te na ela za izradbu rje nika grobni koga tipa Ive Luke~i iz 1994. O rje nicima je izvornih akavskih govora i o strukturi njihova natukni koga lanka, leksikografskome pristupu pojedinim leksi kim kategorijama te ina icama u rje nicima izvornih akavskih govora pisala Sanja Vuli tijekom posljednjega desetljea proaloga stoljea. U istome je desetljeu zapo elo prou avanje dijalekatne frazeologije. Pionirski je rad Sanje Bogovi o grobni koj frazeologiji objavljen 1996., a neato kasnije i njezin analiti ki rad frazeoloake grae nekih akavskih rje nika te frazeologije govora Drage. Marija Turk istra~ila je frazeologiju govora otoka Krka 1998., a Mira Menac-Mihali iste je godine obradila izraze u zna enju 'malo' u dijelu izvornih akavskih govora. Sanja Vuli 1999. analizirala je frazeme u rje nicima akavskih govora. Josip Lisac i WiesBaw Bory[ pisali su o leksi kim zna ajkama akavskih dijalekata, a Svetlana Zajceva o slavenskoj leksici u akavskim govorima. Sanja Vuli ukratko je izlo~ila napomene iz leksikologije drveniakoga govora i leksi ke semantike, a Bernardina Petrovi dala je svoj prinos istra~ivanjima toga tipa izborom iz leksi ke semantike govora Hrvatskoga Groba 1999. godine. Tvorba rije i u govorima akavskoga narje ja zasad je najmanje sustavnije prou avana, a i kraih je osvrta na tvorbu rije i kojega akavskoga govora malo. Nakon ato je Vclav V~n sa~eto predstavio tvorbu uglavnom imenica, pridjeva i priloga u svojim radovima o gradiaanskohrvatskim akavskim govorima 20-ih godina proaloga stoljea, Mate Hraste se neato viae zadr~ava na tvorbi rije i u govorima srednje Dalmacije, WiesBaw Bory[ na tvorbi rije i kastavskoga govora, Sanja Vuli na tvorbi rije i govora Hrvatskoga Groba, a neato napomena o zna ajkama na toj razini iznosi i u raspravi o govoru Drvenika iz 2000. Nakon analize sintakti kih razlika izmeu akavatine, kajkavatine i atokavatine Luke Zime iz 1887., osim Ribarievih i Moskovljevievih napomena o sintaksi do druge polovice 20. st. o sintaksi akavskih mjesnih govora gotovo da i nije pisano. Tek u nabrojenim monografskim djelima, posebice u Houtzagersovoj raspravi i u raspravi Janneke Kalsbeek sintaksi je posveena vea pozornost. Krajem stoljea Sanja Vuli u raspravama spomenutim pri pregledu radova o tvorbi rije i akavskih govora donosi i napomene iz sintakse. Pregled se prou avanja akavskoga narje ja u drugoj polovici 20. st. mo~e prikazati i prema kriteriju istra~enosti teritorija. Istra je uz spomenute dijelove o ijoj su pripadnosti autori dvojili, na dijalektoloakoj karti cjelovitijo predstavljena zahvaljujui i Ivievim istra~ivanjima pojedinih govora labinskoga tipa. Spomenutim su sinteti kim djelima utvrene nove mee: ikavsko-ekavskoga i ekavskoga akavskog dijalekta. Time je ujedno potvrena pripadnost i nekih od dotad neistra~enih ili nedovoljno istra~enih ikavskih ili buzetskih govora na prostoru Istre. Njima je upotpunjena i dijalektoloaka karta na prostoru Rijeke i zalea, sve do gorskokotarskih kajkavskih i atokavskih govora, do njihovih kopnenih mea. Primorski je poddijalekt ekavskoga dijalekta sa svojim fonoloakim i morfoloakim injenicama potpunije prikazan u knjizi Trsatsko-bakarska i crikveni ka akavatina Ive Luke~i, objavljenoj 1996. Milan Mogua analizirao je akcentuaciju akavatine Opatijskoga krasa u istoimenoj raspravi, kao i zna ajke govora Brse a, govora Kastva, govora Voloskog i novljanskoga govora. O munskome je govoru 1982. pisao i Pavle Ivi. U spomenutim su sinteti kim raspravama pregledno prikazani i ekavski i ikavsko-ekavski oto ni prostor. Podrobnije su u literaturi istra~eni govori otoka Krka (Iva Luke~i, Marija Turk i Willem Roelof Vermeer), Cresa i Loainja (Hubrecht Peter Houtzagers), govor Dragozetia (Mario Sintich), Suska (Willem Roelof Vermeer i Hein Steinhauer), Raba (Mate Hraste i Iva Luke~i), Paga (Mate Hraste, Hubrecht Peter Houtzagers, Silvana Vrani, Petar `imunovi i Bo~idar Finka), Silbe, Oliba, Premude, Ista (Bo~idar Finka, Svetozar N. Manojlovi i Vesna Jaki-Cestari), zadarskih otoka (Bo~idar Finka i Josip Lisac), }irja (Bo~idar Finka i Antun `ojat), Drvenika (Petar `imunovi i Sanja Vuli), Hvara, Bra a, Visa (Petar `imunovi) te Komi~e (Robert Earl White). Kopneni govori izvan istarskoga prostora i rije koga govornoga podru ja takoer su bili u srediatu pozornosti akavologa: Senja, Novoga Vinodolskog (Hein Steinhauer), zadarskoga kraja ikavskoga akavskog dijalekta (Mate Hraste, Vesna Jaki-Cestari i Josip Lisac). Pregledno su zastupljeni svi gorskokotarski ikavsko-ekavski, karlova ki i dugoreaki govori (Bo~idar Finka, Antun `ojat, Stjepko Te~ak i Iva Luke~i), te goranski ekavski govor Mrzlih Vodica (Vida Barac-Grum). Podrobnije su predstavljeni ~umbera ki akavski govori na primjeru Jurkova Sela i dijelu ~upe Oatrc (Petar Skok), pod~umbera ki govori i ozaljski govor (Stjepko Te~ak). Na podru ju izmeu Like i Gorskoga kotara detaljnije su istra~eni govor Ogulina (Milan Mogua) Oatarija (Rudolf Strohal i Milan Mogua), a pregledno ostali govori (Bo~idar Finka i Slavko Paveai). Meu li kim su punktovima prou avani ikavsko-ekavski govori Brinja (Milan Mogua) i okolnih punktova (Bo~idar Finka, Slavko Paveai i Milan Mogua), kao i govori oko Oto ca (Milan Mogua i Pavle Ivi). Izvan hrvatskoga prostora neki su govori zasebno prikazani, a neki u pregledima: govori Moravskih Hrvata, gradiaanski govori u Hacima, Poljancima i Dolincima, u Donjoj Austriji i u Ugarskoj (Ivan Brabec, Stjepan Ivai, Bo~idar Finka, Antun `ojat, Gerhard Neweklovsky, Helene Koschat, Sanja Vuli, Jela Maresi i Bernardina Petrovi). Pokuaaj sistematizacije prou avanja akavskoga narje ja u 20. st., poglavito u njegovoj drugoj polovici, pokazuje bitan kvalitativan i kvantitativan skok (Finka: 1981, 42), ali i to da je niz zadataka joa pred akavologijom. I danas se potvruje zaklju ak Josipa Lisca iznesen u lanku akavatina i njena prou avanja (Lisac: 1999, 66) o potrebi istra~ivanja govora u Lici, uzobalju Dalmacije, zapadnoj Istri, te na Lastovu, kao i o nu~nosti izrade dijalektoloakih atlasa. Jednako tako, u ovome prikazu istaknuto intenzivnije prou avanje ne samo fonologije ve i preostalih jezi nih razina na kraju proaloga stoljea ostavlja mjesta o ekivanjima o proairenosti takvih istra~ivanja na neobraene akavske punktove, ali i na one koji su u literaturi zastupljeni analizom injenica samo jedne od jezi nih razina. Neophodnim se zadatkom akavologije 21. st. namee obradba injenica buzetskih, jugozapadnih istarskih, ju~nih ikavskih i lastovskih govora na razini dijalekta, ali i sintetiziranje zna ajki svih jezi nih razina cjelokupnoga akavskog narje ja izuzev fonologije. Zbog ubrzanoga izumiranja mnogih akavskih idioma ili gubljenja barem dijela njihovih specifi nosti daljnja su prou avanja uistinu neodlo~na. Studying akavian Dialects during the 20th Century The article deals with the themes and the methodology of studying the akavian dialects during the 20th century. A brief review has been made relating to the works from the beginning of the century when the research was directed at the taxative numbering of speech differences of a specific areal in relation to the Croatian standard system, and the data were nonsystematized. A greater attention has been paid to the second half of the 20th century when the research turns towards establishing the characteristics of the highest differentiary level and those of the lower levels in relation to the two other Croatian dialects: the Kajkavian and the `tokavian one, as well as in relation to the joint linguistic origin of all three Croatian dialects, while the still topical question of belonging of a part of speech to akavian dialect is being resolved. The monographic approach to descriptions of all linguistic levels of a specific local speech was then introduced and retained in akavology till the end of the century, when a methodologically advanced research of specific areals was also based on the theory of linguistic contacts. A more systematic research of specific akavian dialects has then started. Its aim was to determine historical and territorial continuity and to have them confirmed at the abstract level of linguistic characteristics in which they are autonomous in relation to the other linguistic complexes of the same level. Apart from research of phonological and morphological characteristics, the work on collecting and analysisng the facts of other linguistic levels: lexicology, syntax, and, to a lesser extent, word formation, is intensified during that period. Key words: Croatian language, akavian dialect, researches, 20th Century LITERATURA Bala~ 1991: Bala~, Joako: Hrvatski dialekt u Devinskom Nuovom Selu. Novo Selo ( Bratislava Barac ( Finka 1965: Barac, Vida ( Finka, Bo~idar: Ispitivanje govora u Gorskom kotaru , Ljetopis JAZU 70, Zagreb, 385(389 Barac ( Finka 1966: Barac, Vida ( Finka, Bo~idar: O prikupskim govorima oko Vukove Gorice , Ljetopis JAZU 71, Zagreb, 315(323 Barac ( Finka 1981: Barac, Vida ( Finka, Bo~idar: Govori i nazivlje (Gorskog kotara) , Gorski kotar, Delnice, 418(431 Barac-Grum 1992/93: Barac-Grum, Vida: Slaba mjesta jezi noga sustava u govorima u kontaktu (s uporiatem na konzervativni istarski idiom Rukavca) , Filologija , 20(21, 31(40. Barac 1993a: Barac-Grum, Vida: akavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskome kotaru. ICR: Rijeka Barac 1993b: Barac-Grum, Vida: Odnosi meu sjevernim kopnenim akavskim sustavima , Rasprave Zavoda za hrvatski jezik , XIX, 63(79 Beli 1909a: Beli, Aleksandar: Zamtki po akavskimJ govoramJ , Izvstija Imper. akad. NaukJ XIV, 2, St. Peterburg, 181(266 Beli 1909b: Beli, Aleksandar: Mate Tentor. Der akavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) , Rocznik sBawistyczny 2, Krakw, 174(185 Beli 1912a: Beli Aleksandar: Izveataj Dr~avnom Savetu o dijalektoloakim ekskurzijama , Godianjak SAN 25. za 1911., Beograd, 353(386 Beli 1912b: Beli, Aleksandar: Izveataj Dr~avnom Savetu o pribiranju dijalektoloake grae, potpomognutom sredstvima iz 'Velimirijanuma' , Godianjak SKA 26, Beograd, 221(259 Beli 1925: Beli, Aleksandar: akavski dijalekat , u knjizi: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovena ka. Zagreb, 413(417 Beli 1935: Beli, Aleksandar: O akavskoj osnovnoj akcentuaciji , Glas Srpske kraljevske akademije nauka , 168, 1(39 Beli 1935(1936: Beli, Aleksandar: O re eni nom akcentu u kastavskom govoru , Ju~noslavenski filolog , 14, 151(159 i 15, 165(170 Bogovi 1996: Bogovi, Sanja: Frazeologija grobni kih govora , Grobni ki zbornik, Rijeka, 341(362 Bogovi 1997: Bogovi, Sanja: Frazeologija u akavskim dijalektoloakim rje nicima , Fluminensia , 9, 1/2, 121(132 Bogovi 1999: Bogovi, Sanja: Frazeologija ikavsko-ekavskoga mjesnoga govora Drage , Fluminensia , 11, 1/2, 143(163 Bory[ 1968: Bory[, WiesBaw: Szkic derywacji sufiksalnej rzeczownikw w gwarze kastawskiej , Rocznik Slawistyczny 29, Krakw, 43(73 Bory[ 1972: Bory[, WiesBaw: Ze studiw nad czakawsko-sBoweDskimi zwizkami leksykalnymi , Studia z Filologii Polskiej i SBowiaDskiej , 12, 131(140 Brabec 1961: Brabec, Ivan: Izvjeataj o istra~ivanju govora u Pokuplju , Ljetopis JAZU 65, Zagreb, 321(331 Brabec 1966: Brabec, Ivan: Govor podunavskih Hrvata u Austriji , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 2, Zagreb, 29(118 Brabec 1973: Brabec, Ivan: Hrvatski govori u Gradiau , Gradiaanski Hrvati, Posebna izdanja akavskoga sabora, Zagreb, 61(90 Brabec ( Hraste ( }ivkovi 1956: Brabec, Ivan ( Hraste, Mate, ( }ivkovi, Sreten: Karta dijalekata hrvatskoga ili srpskoga jezika , u knjizi: Gramatika hrvatsko-srpskoga jezika. `kolska knjiga: Zagreb Brozovi 1960: Brozovi, Dalibor: O genetskim i strukturalnim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata , Zbornik za filologiju i lingvistiku 3, Novi Sad, 68(88 Brozovi 1963: Brozovi, Dalibor: O rekonstrukciji predmigra  J L N R n v , H آ{l]l]lNl?lNlh xvhVpCJaJmHsHh xvhzCJaJmHsHh xvhUCJaJmHsHh xvhQcCJaJmHsHh xvh xvCJaJmHsHhnCJaJmHsHhQcCJ aJ mHsHhQchQcCJ aJ mHsH h9MhQc0JCJaJmHsH+jh9MhQcCJUaJmHsHhQcCJaJmHsHjhQcCJUaJmHsHhM3CJaJmHsHXN P R &l,03*548$ dha$gdK&$ dha$gd xv$ ^a$gd xv $ a$gd xv $ a$gd xvgd xvDz(\H x 8 F T f j n p x ~ p LNPbh.>HL~ⵚⵋl%h xvh=~B*CJaJmHphsHhxUCJaJmHsHh xvh=~CJaJmHsHh xvh\CJaJmHsHh.+&CJaJmHsHh xvh @CJaJmHsHh xvhnCJaJmHsHh xvhUCJaJmHsHh xvhQcCJaJmHsHh xvhzCJaJmHsH)r r񦗋paUIh xvCJaJmHsHhSrCJaJmHsHhSrh xvCJaJmHsHhSrhSrCJaJmHsHh xvCJaJmHsHh CJaJmHsHh xvhVpCJaJmHsHh xvh[CJaJmHsHh xvh @CJaJmHsHh xvh0ACJaJmHsHh xvhUCJaJmHsHh xvhzCJaJmHsHh xvh{CJaJmHsHr2<>BDFVlxz $(8<@^pvx򻯻sas#jhu0JCJUaJmHsHhuCJaJmHsHhw>CJaJmHsHhCJaJmHsHhQKCJaJmHsHhMWhCJaJmHsHhKCJaJmHsHh]3CJaJmHsHh xvh xv6CJaJmHsHh xvCJaJmHsHh xvh xvCJaJmHsHh xv6CJaJmHsH&bFP\j  " $ 6 D P ` овܲܲܲ{k{_hYCJaJmHsHhxUh'e}6CJaJmHsHhxUh #6CJaJmHsHhK&CJaJmHsH j-hCJaJmHsHhCJaJmHsHh #CJaJmHsH#jhXW0JCJUaJmHsHh[ CJaJmHsHhCJaJmHsHhQKCJaJmHsHhMWhCJaJmHsH!` b f !!b!d!!!!!!! "$"^""""""""#$$6$7$>$I$[$ܸܬܸܸzĸܸnbܸVh)CJaJmHsHh;5CJaJmHsHh.4CJaJmHsHhxUh #6CJaJmHsH#jhl80JCJUaJmHsHhxUh6CJaJmHsHhK&CJaJmHsHhCJaJmHsHh'qCJaJmHsHhMWhCJaJmHsHh #CJaJmHsHhYCJaJmHsHh$CJaJmHsH![$$$$$$$$%I%R%J&X&&&&&&'h'~'''''"(d((܋sfsZsJsshghg6CJaJmHsHhxUCJaJmHsHhg6CJaJmHsHhgCJaJmHsHh'qCJaJmHsHh'CJaJmHsHh)6CJaJmHsHh;5h6CJaJmHsHh;56CJaJmHsHh;5CJaJmHsHh)hCJaJmHsHhQtNCJaJmHsHhCJaJmHsHh7CJaJmHsH(()))))@*H*Z*l*n*p*r*t*z******** +++(+f+<,,,,,,,--۵Ψ萃wkw\ j-h CJaJmHsHhqodCJaJmHsHhSzCJaJmHsHhC6CJaJmHsHhCCJaJmHsHhxUCJaJmHsHhxU6CJaJmHsHh 6CJaJmHsHh CJaJmHsHhK&6CJaJmHsHh'6CJaJmHsHh'CJaJmHsHhK&CJaJmHsH$-- -|-----.X..~/////20@0B0J0 1Z1d1L2,3.3F3R3h3ܸܫܫuui]iQih$CJaJmHsHhuCJaJmHsHhK&CJaJmHsHh46CJaJmHsHh4h46CJaJmHsHh4CJaJmHsHh 6CJaJmHsHhC6CJaJmHsHh #CJaJmHsHh7CJaJmHsHhpCJaJmHsHhCCJaJmHsHhSzCJaJmHsHh CJaJmHsHh3v3|333333,4<444444445555"5&5(5,5.585@5d5f5555567^7h77777828H8N888ٵٵٵ񝑝yyhZ?CJaJmHsHhvCJaJmHsHhCJaJmHsHhXWCJaJmHsHhE[CJaJmHsHh,ZCJaJmHsHhpCJaJmHsHh$ CJaJmHsHh$CJaJmHsHhK&CJaJmHsHhK&hK&CJaJmHsH/8889 9,9.9:9P9999:v:z:;;;J;L;;;;;;;;;;;;;;<0<H<t<<<<<`=l=p=xxxhgCJaJmHsHh}jCJaJmHsHh6CJaJmHsHhCJaJmHsHh@CJaJmHsHhpCJaJmHsHhhCJaJmHsHhfhZ?CJaJmHsHh` CJaJmHsHh,ZCJaJmHsHhZ?CJaJmHsH+p=|=====>>>>>>>>>>>????@@2@4@6@<@F@H@^@p@~@@@@@@ĸܸܬ||||||l_h>O6CJaJmHsHh>Oh>O6CJaJmHsHh>OCJaJmHsHh}ACJaJmHsHh5_CJaJmHsHh\CJaJmHsHhCJaJmHsHh[WCJaJmHsHhCJaJmHsHh}jCJaJmHsHhpCJaJmHsHhgCJaJmHsHhQCJaJmHsH$48=CF"IJKhRT[`gu$|$Nܧʹ־$ dha$gd$ dha$gdK $dha$gdqh$ dha$gdK&@@@@@@@@@@@AAA"A$A>ARATAlAnApAAAAAAAAA.BOCJaJmHsHh>OCJaJmHsHh>O6CJaJmHsHhYzh>O6CJaJmHsH HBbBdBfBnBzB|BBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCĶtf\PDPh[WCJaJmHsHh %CJaJmHsHh %CJmHsHh,MZh %6CJmHsH'hoh %6CJOJQJ^JmHsHhoh %6CJmHsHh\6CJmHsHh %6CJmHsH jth %6CJhVh %6CJmHsHhCJaJmHsHhYzCJaJmHsHhCJaJmHsHh\CJaJmHsHh[kCJaJmHsHCCC(C.C4C:C>C@CHCRCCCC DDDDDDDDDD E&E8E:ELEPERE`EvEEEEEEE F Fĸܸ܆yoh[kCJmHsHh[kh[kCJmHsHh@CJaJmHsHh[6CJaJmHsHh[k6CJaJmHsHh[CJaJmHsHh[kCJaJmHsHh7CJaJmHsHh8,CJaJmHsHh\CJaJmHsHh8SxCJaJmHsHh[WCJaJmHsH( FFFJFLFFFFFG$G*G6G:GJGNGVGfGhGnGxGzGGGGGGGGGHHxH|HI IŹ}}}qqeh7CJaJmHsHh}jCJaJmHsHhU/CJaJmHsHh/ACJaJmHsHh oCJaJmHsHh\CJaJmHsHh@CJaJmHsHh4tCJaJmHsHh4tCJmHsHh4th4tCJmHsHhZ?CJaJmHsHh[kCJaJmHsHhCJaJmHsH# I$I>I@IPIlIIIIIIIIIJJ J$J(J4J6JCJaJmHsHh3CJaJmHsHhK&hK&CJaJmHsHh$CJaJmHsHh .CJaJmHsHh9CJaJmHsHhE[CJaJmHsHhh CJaJmHsHh_-CJaJmHsHhDCJaJmHsHhY{CJaJmHsH&WWXX8X:XDXXY"YjY|Y~YYYYYYYZ Z Z Z4Z8ZHZ`ZjZlZnZ~ZZZZ[[[͵ͩvj^jhOCJaJmHsHhyCJaJmHsHhqhh7CJaJmHsHhXCJaJmHsHh_CJaJmHsHh7CJaJmHsHhCJaJmHsHhqodCJaJmHsHhqhCJaJmHsHh3CJaJmHsHh_-h_-CJaJmHsHh)CJaJmHsHh_-CJaJmHsH$[[[ \\\\$\&\.\D\\\\\`]]]]]]]]]]]]] ^8^^͵ͩ͵ٵّٝyّmaUah9[CJaJmHsHh(CJaJmHsHhCJaJmHsHhxCJaJmHsHhKCJaJmHsHh5_CJaJmHsHh.+&CJaJmHsHhY{CJaJmHsHhOCJaJmHsHhCCJaJmHsHhXCJaJmHsHh CJaJmHsHhqhCJaJmHsHhqhhqhCJaJmHsH^^^^^__"_(_*_f_h_t_x______``Z`j`l`|`~``` aaaaܷܛuiu]QihY{CJaJmHsHhCCJaJmHsHhCCJaJmHsHhXCJaJmHsHhkY6CJaJmHsHhx6CJaJmHsHh h 6CJaJmHsHhKCJaJmHsHh 6CJaJmHsHh5_CJaJmHsHhxCJaJmHsHh CJaJmHsHhCJaJmHsHh7CJaJmHsHaabbbbbbbbd"d*dDd\dhdldxdzd~ddddeVeeeeffggggggggggg蜍{ohqodCJaJmHsH" j-hUhUCJaJmHsHhUhUCJaJmHsHhUCJaJmHsHhcphK6CJaJmHsHh'3~CJaJmHsHh?!CJaJmHsHh5_CJaJmHsHh9[CJaJmHsHhKCJaJmHsHhCCJaJmHsH'g>iLi$kNkkkkkmmn&nno>oLooopbq`rlrrrssttuuu vvui]hCJaJmHsHh_CJaJmHsHhKCJaJmHsH#jh290JCJUaJmHsHhUCJaJmHsHh7CJaJmHsHh{TCJaJmHsHh296CJaJmHsHhY{CJaJmHsHh2NCJaJmHsHh5_CJaJmHsHh.+&CJaJmHsHh29CJaJmHsH!vnvwxxxdyyyyy>z@zl{{{{{|V|h||}}.}D}T}} ~~~Bɼvvvd#jh0JCJUaJmHsHhi=h6CJaJmHsHh_CJaJmHsHh,=CJaJmHsH#jh0JCJUaJmHsHh0}`CJaJmHsHh6CJaJmHsHh.'h6CJaJmHsHhCJaJmHsHhCJaJmHsHhK&hCJaJmHsH%€Ѐ*6 ,.>`X~&vԄJ8>>BLNP͙uiih4JCJaJmHsHhT=CJaJmHsHhwCJaJmHsHhHCJaJmHsHh_CJaJmHsHh,=CJaJmHsHh.'hB6CJaJmHsHhBCJaJmHsHh2NCJaJmHsHhK&hBCJaJmHsHh.+&CJaJmHsHhCJaJmHsH%P҈ԈxzƉʉpڌ܌ތ<>Lrt؍ڍ܍ލڶڶڶڶڶڪڪڞڶڶڶڶڞڞڞڶh&r`h&r`CJaJmHsHh&r`CJaJmHsHh6CJaJmHsHhwCJaJmHsHh_CJaJmHsHhT=CJaJmHsHhBCJaJmHsHh4JCJaJmHsHhB6CJaJmHsH8 "$&(`hP.0R@^`n|~ŹxlZlllll#jh`0JCJUaJmHsHhCJaJmHsHhi6CJaJmHsHh6CJaJmHsHhx. CJaJmHsHhK&hCJaJmHsHhCJaJmHsHhiCJaJmHsHhBCJaJmHsH#jh&r`0JCJUaJmHsH h&r`h&r`0JCJaJmHsHh&r`CJaJmHsH#Ē“~ĔȔؔܔ,.lnz|̕ڕ`bЖ6HL0FHbܯܣܗh}pCJaJmHsHh~CJaJmHsHhx. CJaJmHsHhqodCJaJmHsH#jh}p0JCJUaJmHsHh&r`CJaJmHsHhK&hBCJaJmHsHhBCJaJmHsHhCJaJmHsHh6CJaJmHsH2bl 02:bșʙ 6,.>@BDL÷ë螷weYhCJaJmHsH#jh(90JCJUaJmHsHh@MGCJaJmHsHh@MGh@MGCJaJmHsHh54jCJaJmHsHh+6CJaJmHsHh(9CJaJmHsHh{TCJaJmHsHh~CJaJmHsHh+CJaJmHsHh}p6CJaJmHsHhBCJaJmHsHh}pCJaJmHsHLNPThvЛқ\Ȝ̜tDJͲو|p|dddXXLhCJaJmHsHh}jCJaJmHsHhFCJaJmHsHhwCJaJmHsHhW,CJaJmHsHhJCJaJmHsHhYCJaJmHsH#jhJ@0JCJUaJmHsHhK&hK&CJaJmHsHh.+&CJaJmHsHhlCJaJmHsHh CJaJmHsHhCJaJmHsHhOVuhCJaJmHsHƞܞnpr~&2@ Dʢ΢&͵ٝ呅ymamUmUh!rCJaJmHsHhjCJaJmHsHhnjCJaJmHsHh_'CJaJmHsHhCJaJmHsHh'@CJaJmHsHhbACJaJmHsHhTCJaJmHsHhCJaJmHsHh{TCJaJmHsHh~CJaJmHsHhCJaJmHsHhlCJaJmHsHhlhlCJaJmHsH!&hjԣ֣<JRTnpħ֧اڧܧи܅sghE[CJaJmHsH#jhnj0JCJUaJmHsHhbACJaJmHsHhPCJaJmHsH j-h{TCJaJmHsHhCJaJmHsHhQZ CJaJmHsHh{TCJaJmHsHh!rCJaJmHsHhnjCJaJmHsHhCJaJmHsHhTCJaJmHsH$ܧDFj>JNP`n6DjlҪԪ:`ܾ農辢ymaUaUamamaaah_'CJaJmHsHh5ZCJaJmHsHhjCJaJmHsHhT36CJaJmHsHhthT36CJaJmHsHhwCJaJmHsHhQZ hN6CJaJmHsHh4 CJaJmHsHhNCJaJmHsH#jhlB0JCJUaJmHsHhT3CJaJmHsHhQZ CJaJmHsHhNMCJaJmHsH!īƫȫ02<BƬ̬4J`­ĭέҭ֭ \n̮ήymymhCJaJmHsHhw>CJaJmHsHh_'CJaJmHsHh{TCJaJmHsHh$CJaJmHsHhZ CJaJmHsHhjCJaJmHsHhT3CJaJmHsHht&CJaJmHsHhT36CJaJmHsHhNCJaJmHsHh5Z6CJaJmHsH*ήNR^̯ί ~Tr : $&"и蛸wk_kh-CJaJmHsHhNCJaJmHsHhICJaJmHsHh CJaJmHsHh(-CJaJmHsHh%ECJaJmHsH hlBhlB0JCJaJmHsHhjCJaJmHsHhCJaJmHsHhXyCJaJmHsHht&CJaJmHsHhg3CJaJmHsHhw>CJaJmHsH "$&(68DFZ\*02@ηԷ Z:bȹ̹йܹ޹ ĸĸĸĸ||||||p|hK aCJaJmHsHhg3CJaJmHsHh-CJaJmHsHht&CJaJmHsHhbACJaJmHsHhICJaJmHsHhNMCJaJmHsHhjCJaJmHsHhPCJaJmHsHhCJaJmHsHhNCJaJmHsHh4 CJaJmHsH(ʺ޺ʻλ"<HJLP"8DVZ`ʽνֽؽܽ޽иРܠДܔ܂иwhwhwhh(-h(-CJaJmHsHh(-h(-CJaJ#jhZ0JCJUaJmHsHh(-CJaJmHsHh bCJaJmHsHh4 CJaJmHsHhK aCJaJmHsHhZCJaJmHsHh zCJaJmHsHhjCJaJmHsHhg3CJaJmHsHh&CJaJmHsH(NPTX~оҾԾؾ.HJʿڿ"$ĸĬРРДДЬܬ|p|pddh#!CJaJmHsHh&rCJaJmHsHhsCJaJmHsHhE[CJaJmHsHhlBCJaJmHsHh,GCJaJmHsHh-CJaJmHsHhICJaJmHsHh%HyCJaJmHsHhK aCJaJmHsHh CJaJmHsHhZCJaJmHsHh zCJaJmHsH&&(<>HJL^LPh"0DHTVXZprtܩsggh&rCJaJmHsH#jhe0JCJUaJmHsHh4 CJaJmHsHheCJaJmHsHhiE$CJaJmHsHh :CJaJmHsHhlBCJaJmHsHh-CJaJmHsHhK ahK aCJaJmHsHhK aCJaJmHsHh2RpCJaJmHsHhwCJaJmHsH(.Z|~ &24:DFH4LTVĸĬĔĬ|ĬЬj^R^h/PCJaJmHsHhF CJaJmHsH#jhF0JCJUaJmHsHhFCJaJmHsHh.+&CJaJmHsHh-CJaJmHsHhwCJaJmHsHh2CJaJmHsHh{\CJaJmHsHh2RpCJaJmHsHh8CJaJmHsHh4 CJaJmHsHhXyCJaJmHsHh&rCJaJmHsH~*-.~$dh7$8$H$a$gd 0dh*$gd $ dha$gd xv $`a$gdG$a$gdG$a$gdG$ ^a$gdK&$ dha$gdl$ dha$gdK&"0l8DFt0LdвЦĚĚč~rrfZrZh(-CJaJmHsHhB,CJaJmHsHh-iCJaJmHsHh^ hlCJaJmHsHhl6CJaJmHsHhX9CJaJmHsHhqodCJaJmHsH#jhiE$0JCJUaJmHsHhlCJaJmHsHhiE$CJaJmHsHh2CJaJmHsHhFCJaJmHsHhWBCJaJmHsH#"fjltXZ (Pn *0V4n~ (,DHJĭ蒸Ē踆wh7nh7nCJaJmHsHhCJaJmHsHh7nCJaJmHsHh'Rh'RCJaJmHsHh'Rh'RCJaJhqodCJaJmHsHh'RCJaJmHsHhiE$CJaJmHsHh-iCJaJmHsHhlCJaJmHsHh(-CJaJmHsH. .06FHjlnprbNP`d(46"$&6rtPfHTVtиܠРРhq8CJaJmHsHh7dCJaJmHsHhCJaJmHsHhqyCJaJmHsHhqodCJaJmHsHh'RCJaJmHsHh7nCJaJmHsHhlCJaJmHsH?"<Tjnp|^z$&(*,PZrtbиРДРР|ppp|pdph)jCJaJmHsHh9CJaJmHsHhTCJaJmHsHhh CJaJmHsHhiD2CJaJmHsHhPCJaJmHsHh/c\CJaJmHsHhCJaJmHsHhq8CJaJmHsHhlCJaJmHsHhCJaJmHsHhqodCJaJmHsHh7dCJaJmHsH'*,.Hl "$&,.<>Ddj2Zh÷ГГГ{oh~CJaJmHsHhCJaJmHsHhrCJaJmHsHhrWCJaJmHsHhqodCJaJmHsHh'RCJaJmHsHhSzCJaJmHsHhT6CJaJmHsHh9CJaJmHsHheCJaJmHsHhTCJaJmHsHhlCJaJmHsH+Fb *XjXZnpܸРܔܔ܈ymahGhG5CJaJhK&CJaJmHsHhK&hL:CJaJmHsHhh CJaJmHsHhm{CJaJmHsHh5FCJaJmHsHhCJaJmHsHheCJaJmHsHhTCJaJmHsHh'RCJaJmHsHhrCJaJmHsHhlCJaJmHsHh~CJaJmHsH#-.Lbd~ĸ|sjbSDhyLhQCJaJmHsHhyLh CJaJmHsHh CJaJhQ5CJEHhSr5CJEHhQcCJaJmHsHh[ CJaJmHsHhCJaJmHsHhQtNCJaJmHsHh'CJaJmHsHhCCJaJmHsHh4CJaJmHsHh46CJaJmHsHh &CJaJhGCJaJhK&CJaJhGhGCJaJ",>RTjnz| :<@DTZ\bǻថssaUIUhGCJaJmHsHhCJaJmHsH"hhQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsH j-hSrhQCJaJ j-hSrhQCJaJhGhQCJaJmHsH j-hSrhyLCJaJhyLCJaJmHsHhyL6CJaJmHsHhG6CJaJmHsHhyLh 6CJaJmHsHhyLh CJaJmHsHnfdTx   ^`gd"v ^`gdG$7$8$H$`a$gdoN $`a$gdG$7$8$H$`a$gdG $7$8$H$a$gdGbfrt :<DTZ\brt.JL⧛~~o``N~"hIhQ6CJ]aJmHsHhIhICJaJmHsHhIhr(CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhIhQCJaJmHsHhCJaJmHsHhh6CJaJmHsHhIhcsCJaJmHsH j-hSrh CJaJ j-hSrh CJaJhIh CJaJmHsHhGh CJaJmHsHLRTvxz|~\^`hzʿʿʨٚʚʋuugYgMYuhSrhCJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrh6CJ]aJhSrhQCJaJhSrhCJaJhcshQCJaJmHsH j-hSrhICJaJhICJaJhIhcsCJaJmHsHhIhICJaJhcshcsCJaJmHsHhICJaJmHsHhx[hQCJaJmHsHhx[CJaJmHsH "$&hjlnt|~ 8:@Bĸq_"hhZ6CJ]aJmHsH"hh6CJ]aJmHsHhhZ6CJ]aJhSrhZ6CJ]aJ j-hSrhQCJaJhSrhZCJaJhSrhZCJ]aJhSrhQCJ]aJhSrhCJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrhCJaJhSrhQCJaJ"BDJT\rxz<>@B¶Ѩ{l]lK{l]l9"hSrhUp6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhSrh8pCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhSrhZCJaJmHsHhhQCJaJmHsHhhUpCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhICJaJmHsHhhZCJaJmHsHhhCJ]aJmHsHBDXlnt$DFHJTdf˼uuhVGhx[6CJ]aJmHsH"hh8p6CJ]aJmHsHhCJ]aJmHsHhSrh1~CJaJmHsHhSrh8pCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhx[CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHh6CJ]aJmHsH"hhQ6CJ]aJmHsH"hhUp6CJ]aJmHsHhSrh8pCJ]aJmHsHfl|~ Z⪛wewXhx[CJ]aJmHsH"hh 56CJ]aJmHsH"hhQ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhSrhQCJaJmHsHhSrh1~CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhx[CJaJmHsHhSrh1~CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhSrh 5CJaJmHsHjlpHJN^`˿藊藳|maO=O=#hoNh[CJaJmHnHsHu#hVh[CJaJmHnHsHuhoNCJaJmHsHhJhJCJaJmHsH j-hSrhJCJaJhx[6CJaJmHsHhJ6CJaJmHsHhSrhJCJaJmHsHhJCJaJmHsHhQCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhx[CJaJmHsHhICJaJmHsH`pr̺{m{^OA j-hSrh 5CJaJh[h 5CJaJmHsHhSrh 5CJaJmHsH j-hSrhICJaJh[CJaJmHnHsHu#hSrh[CJaJmHnHsHuhoNCJaJmHsH#hSrh[CJaJmHnHsHu#hVh[CJaJmHnHsHuhSrhoNCJaJmHsH#hoNh[CJaJmHnHsHu#hVh[CJaJmHnHsHu$&*>BDFHLNTV\^lnprӲse j-hSrhQCJaJh[hoNCJaJmHsHh[hQCJ]aJmHsHhSrhQCJ]aJmHsHh[h 5CJ]aJmHsH"h[hQ6CJ]aJmHsHhSrhQCJaJmHsHh[hQCJaJmHsHhSrh 5CJaJmHsHh[h 5CJaJmHsH%<>@|~:˻˂teTLA6AhoNhoNCJaJhSrh0GCJaJhoNCJaJ hSrh0GCJEHaJmHsHhoNhoNCJaJmHsH j-hSrhoNCJaJhoN6CJaJmHsHh[hoNCJaJmHsHhoNCJ]aJmHsHh[hoNCJ]aJmHsHhoNhoNCJ]aJmHsHhoNCJaJmHsHh[hQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhICJaJmHsH:@lnrtX Z \ ^ ` v x     H R ϼϴϦ}uڞ垼jbbh0CJaJh0h0CJaJhx[CJaJhVh0GCJaJh0h0GCJaJh0Gh0GCJaJh#&CJaJ j-hSrh#&CJaJhoNCJaJh$`ECJaJh[hoNCJaJhSrh0GCJaJhoNhoNCJaJhSrh &CJaJhCJaJh0GCJaJ&R T X        V X \ ^    @ ug\QhVh$CJaJh"vh"vCJaJ j-h"vh#&CJaJhoNhoNCJaJh"vh0CJaJh"vheCJaJh"vhCJaJh0h0CJaJh0CJaJ j-hSrh#&CJaJhx[hx[CJaJhx[CJaJmHsHhx[CJaJhh#&6CJaJh#&CJaJhSrh &CJaJ@ b | ~    * j l p    pzznz`XIh"vhQCJaJmHsHh"vCJaJ j-h"vhEsCJaJh"vhEs6CJaJh"vhEsCJaJh"vh"vCJaJ j-h"vh$CJaJh &h$CJaJh"vh$6CJaJh"vh$CJaJhVh"vCJaJ j-hVh$CJaJhVh$CJaJhx[CJaJhh6CJaJhCJaJ $ ZȧtnԬx $`a$gdG $7$8$H$a$gdg ^`gdG $7$8$H$a$gdG $7$8$H$a$gd"v ^`gd"v ".024>@TVjlrt⺫⫎p⎫hx[hx[CJaJmHsHhSrh?CJaJmH sH hSrhQCJaJmH sH j-hSrhQCJaJhx[hQCJaJmHsHh"vhQCJaJmH sH h"vh?CJaJ j-h"vh?CJaJhx[h?CJaJmHsHh"vh?CJaJmH sH + "&Tfhjl\^dx|~оЬоНpdV j-hSrhQCJaJh"vCJaJmH sH h!O6CJ]aJmH sH hSrhQCJaJmH sH hSrh?CJaJmH sH hx[h?CJaJmHsH"hx[h?6CJ]aJmHsH"hx[hQ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmH sH hx[hGCJaJmHsHhSrhGCJaJmH sH !RTVXZnprt~΢ТҢԢȣʣ̣Σң֣ ,.02Dξξh"vCJaJmH sH j-hSrhQCJaJhSrhQCJ]aJmH sH hSrh?CJ]aJmH sH "hSrhQ6CJ]aJmH sH UhSrhQCJaJmH sH hSrh?CJaJmH sH 7cionog mozaika hrvatskosrpskih dijalekata , Filologija , 4, 45(55 Brozovi 1963/64: Brozovi, Dalibor: O aktualnim znanstvenim i nastavnim problemima hrvatskosrpske dijalektologije, osobito u klasifikaciji dijalekata , Jezik , XI, 2, 53(60 Brozovi 1970a: Brozovi, Dalibor: Dijalekatska slika hrvatskosrpskoga jezi nog prostora , Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 8, Zadar, 5(32 Brozovi 1970b: Brozovi, Dalibor: O Makarskom primorju kao jednom od srediata jezi no-historijske i dijalekatske konvergencije , Makarski zbornik, Makarska, 381(405 Brozovi ( Ivi 1988: Brozovi, Dalibor ( Ivi, Pavle, 1988: Jezik srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krle~a : Zagreb Cronia 1927/28: Cronia, Arturo: Graa o bo~avskom narje ju , Ju~noslavenski filolog , 7, 69(110 Dul i 1985: Dul i, Jure i Pere: Rje nik bruakoga govora , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 7, 2, Zagreb, 381(747 Finka 1965: Finka, Bo~idar: akavsko narje je , u knjizi: Babi, Stjepan: Jezik, `kolski leksikon. Panorama: Zagreb, 29(34 Finka 1971: Finka, Bo~idar: akavsko narje je , akavska ri , 1, 11(71 Finka 1972: Finka, Bo~idar: O govorima na zadarskom oto ju , Ljetopis JAZU, 76, 261(268 i u knjizi: Zadarsko oto je. Zadar, 1974, 109(116 Finka 1973a: Finka, Bo~idar: O akavskom identitetu , Suvremena lingvistika , 7/8, 11(16 Finka 1973b: Finka, Bo~idar: Naputak za ispitivanje i obraivanje akavskih govora , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 3, Zagreb, 5(76 Finka 1977: Finka, Bo~idar: Dugooto ki akavski govori , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 4, Zagreb, 7(178 Finka 1979: Finka, Bo~idar: O novim tendencijama i pojavama u akavskom narje ju , Filologija , 9, 145(148 Finka 1981: Finka, Bo~idar: Hrvatska dijalektologija danas , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 5, Zagreb, 39(48 Finka 1982: Finka, Bo~idar: Akcenatski odnosi na 'kajkavsko- akavskom' podru ju isto no od Karlovca , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 6, Zagreb, 161(167 Finka 1985: Finka, Bo~idar: O rje niku Jure i Pere Dul ia i o njegovu jeziku , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 7, 2, 373(380 Finka ( Mogua 1977: Finka, Bo~idar ( Mogua, Milan: Karta akavskog narje ja , u knjizi: Mogua, Milan: akavsko narje je. `kolska knjiga: Zagreb, 99(104. i Hrvatski dijalektoloaki zbornik 5, Zagreb, 1981, 49(58 Finka ( Paveai 1968: Finka, Bo~idar ( Paveai, Slavko: Rad na prou avanju akavskoga govora u Brinju i okolici , Rasprave Instituta za jezik JAZU , 1, 5(44 Finka ( `ojat 1968: Finka, Bo~idar ( `ojat, Antun: Govor otoka }irja , Rasprave Instituta za jezik JAZU , 1, 121(220 Finka ( `ojat 1973: Finka, Bo~idar ( `ojat, Antun: Karlova ki govor , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 3, Zagreb, 77(150 Gei ( `ilovi 1994: Gei, Duako ( `ilovi, Mirko Slade: Rje nik trogirskog cakavskog govora. Muzej grada Trogira: Trogir Hamm 1955: Hamm, Josip: Izvjeataj o nau nom putovanju na Loainj i susjedne oto ie , Ljetopis JAZU 60, Zagreb, 328(331 Hamm 1957: Hamm, Josip: Iz problematike akavskih govora, I. Cakavizam i njegova geneza , Radovi IJAZU u Zadru 3, Zagreb, 21(38 Hamm 1959: Hamm, Josip: Istra~ivanja iz podru ja akavske dijalektologije , Ljetopis JAZU 63, Zagreb, 439(440 Hamm 1960: Hamm, Josip: Iz problematike akavskih govora, II. Cakavci i Romani , poseban otisak Radova IJAZU u Zadru 6(7, Zagreb, 65(80 Hamm 1963: Hamm, Josip: akavski imperfekt , Ivaiev zbornik, Zagreb, 113(122 Hamm ( Hraste ( Guberina 1956: Hamm, Josip ( Hraste, Mate ( Guberina, Petar: Govor otoka Suska , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 1, Zagreb, 7(213 Hercigonja 1983: Hercigonja, Eduard: Prilog istra~ivanju ikavsko-ekavske zakonitosti u akavatini 15. st. (na grai Petrisova zbornika iz god. 1468) , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 18, Zagreb, 1(42 Houtzagers 1982: Houtzagers, Hubrecht P.: Accentuation in a Few Dialects of the Island of Cres , South Slavic and Balkan Linguistics (Studies in Slavic and General Linguistics 2), Amsterdam, 117(129 Houtzagers 1984/85: Houtzagers, Hubrecht P.: Vowel Systems of the Ekavian Dialects Spoken on Cres and Loainj , Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 27/28, Novi Sad, 885(893 Houtzagers 1985: Houtzagers, Hubrecht P.: The akavian Dialect of Orlec on the Island of Cres. Rodopi: Amsterdam Houtzagers 1987: Houtzagers, Hubrecht P.: On the phonology and morphology of the akavian Dialects spoken on the island of Pag , Dutch Studies in South Slavic and Balkan Linguistics (Studies in Slavic and General Linguistics 10), Amsterdam, 65(89 Houtzagers 1991: Houtzagers, Hubrecht P.: Imperfekt v akavskih govorah ostrova Pag , Sovetskoe slavjanovedenie 5, Moskva, 77(82 Houtzagers Budovskaja 1996: Houtzagers, Hubrecht P. Budovskaja, Elena: Nominal and verbal inflexion in the akavian dialect of Kali on the island of Ugljan , Studies in South Slavic and Balkan Linguistics 23, Amsterdam, 143(166 Hozjan 1992: Hozjan, Snje~ana: Govor Krasa na otoku Krku (Deklinacija) , Rasprave Zavoda za hrvatski jezik , 18, 47(58 Hozjan 1993: Hozjan, Snje~ana: Govor Krasa na otoku Krku (Glagolski oblici) , Rasprave Zavoda za hrvatski jezik , 19, 113(125 Hozjan 1996: Hozjan, Snje~ana: Hrvatska akavska dijalektologija danas , Rije ki filoloaki dani, Zbornik radova 1, Rijeka, 195(200 Hraste 1926/27: Hraste, Mate: Crtice o bruakom dijalektu , Ju~noslovenski filolog , VI, 180(214 Hraste 1935: Hraste, Mate: akavski dijalekat ostrva Hvara , Ju~noslovenski filolog , XIV, 1(57 Hraste 1937: Hraste, Mate: Osobine govora ostrva Visa , Zbornik u ast A. Belia II, Beograd, 147(154 Hraste 1940: Hraste, Mate: akavski dijalekat ostrva Bra a , Srpski dijalektoloaki zbornik Srpske akademije nauka, Beograd, 1(66 Hraste 1948: Hraste, Mate: Osobine govora otoka `olte, iova, Drvenika i susjedne obale , Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 272, Zagreb, 123(156 Hraste 1954a: Hraste, Mate: Ispitivanje akcenatskoga sistema na Cresu , Ljetopis JAZU 59, Zagreb, 175(177 Hraste 1954b: Hraste, Mate: Sufiksi za tvorbu deminutiva i augmentativa u akavskim govorima srednje Dalmacije , Zbornik Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2, Zagreb, 57(66 Hraste 1955: Hraste, Mate: Osobine suvremene rapske akcentuacije , Zbornik Instituta za historijske nauke, Zadar, 165(173 Hraste 1956a: Hraste, Mate: Izvjeataj o dijalektoloakom istra~ivanju u Lubenicama na otoku Cresu, na otocima Unije, Male i Velike Srakane, na Susku, Rabu i Pagu , Ljetopis JAZU 61, Zagreb, 386(388 Hraste 1956b: Hraste, Mate: Bibliografija radova iz dijalektologije, antroponimije, toponimije i hidronimije na podru ju hrvatskoga ili srpskoga jezika , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 1, Zagreb, 387(479 Hraste 1956c: Hraste, Mate: Izvjeataj o terenskom radu na otoku Pagu , Ljetopis JAZU 61, Zagreb, 389(390 Hraste 1957: Hraste, Mate: O kanova kom akcentu u Hrvatskoj , Filologija , 1, 59(74 Hraste 1959: Hraste, Mate: Osnovna akcentuacija Biograda na moru i njegove okolice , Filologija , 2, 5(11 Hraste 1961: Hraste, Mate: Cakavizam na isto noj obali Jadranskoga mora , Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver, Firenze, 323(330 Hraste 1963: Hraste, Mate: Refleks nazala u buzetskom kraju , Ivaiev zbornik, Zagreb, 129(134 Hraste 1965: Hraste, Mate: O skakanju akcenta na proklitiku u akavskom dijalektu , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 7, Zagreb, 101(106 Hraste 1966a: Hraste, Mate: Govori jugozapadne Istre , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 2, Zagreb, 5(27 Hraste 1966b: Hraste, Mate: akavski aorist , Orbis scriptus Dmitrij Tschi~ewskij zum 70. Geburtstag, Mnchen, 359(365 Hraste 1967: Hraste, Mate: Ikavski govori sjeverozapadne Istre , Filologija , 5, 61(74 Ivi 1959: Ivi, Pavle: Izveataj o ispitivanju govora u Hrvatskom Primorju septembra 1959 , Godianjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 4, Novi Sad, 395(397 Ivi 1961: Ivi, Pavle: Prilozi poznavanju dijalekatske slike zapadne Hrvatske , Godianjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 6, Novi Sad, 191(212 Ivi 1963: Ivi, Pavle: O klasifikaciji srpskohrvatskih dijalekata , Knji~evnost i jezik , 1, 25(37 Ivi 1964: Ivi, Pavle: O govoru li kih akavaca (okolina Oto ca) , Zbornik za filologiju i lingvistiku 7, Novi Sad, 127(139 Ivi 1981a: Ivi, Pavle (ur.) i grupa autora: Fonoloaki opisi srpskohrvatskih/ hrvatskosrpskih, slovena kih i makedonskih govora obuhvaenih Opateslovenskim lingvisti kim atlasom. ANUBiH: Sarajevo, 229(294 Ivi 1981b: Ivi, Pavle: Prilog kategorizaciji pojedinih grupa akavskih govora , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 5, Zagreb, 67(81 Ivi 1982: Ivi, Pavle: O munskom govoru u severnoj Istri , South Slavic and Balcan Linguistics (Studien in Slavic and General Linguistics 2), Amsterdam, 131(155 Ivai 1951: Ivai, Stjepan: Iz naae akcentuacije i dijalekatske problematike , Zbornik Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 1, Zagreb, 359(378 Ivai 1971: Ivai, Stjepan: Hrvatska dijaspora u 16. stoljeu i jezik Hrvata Gradiaanaca , Izabrana djela iz slavenske akcentuacije (Gesammelte Schriften zum slavischen Akzent), Slavische Propylen 96, Mnchen, 723(798 Ivai 1931: Ivai, Jelka:  u senjskom govoru , Ju~noslovenski filolog , 10, 171(178 Jaki-Cestari 1957: Jaki-Cestari, Vesna: Refleks jata na sjeverno- dalmatinskim otocima , Radovi IJAZU u Zadru 3, Zagreb, 407(422 Jaki-Cestari 1960: Jaki-Cestari, Vesna: Ispitivanje govora otoka Premude, Silbe, Oliba i Ista te Petr ana na zadarskom kopnu , Ljetopis JAZU 64, Zagreb, 357(361 Jakubinskij 1925: Jakubinskij, Lev: Die Vertretung des urslavischen im akavischen , Zeitschrift f(r slavische Philologie , 1, 381(396 Jardas 1957: Jardas, Ivo: Kastavatina. Graa o narodnom ~ivotu i obi ajima u kastavskom govoru , Zbornik za narodni ~ivot i obi aje Ju~nih Slavena 39, Zagreb, 5(416 Junkovi 1973: Junkovi, Zvonimir: Prilog za suvremenu akavsku dijalektologiju , akavska ri , 1, 7(38 Juriai 1936/37 i 1937/38: Juriai, Bla~: Govor otoka Vrgade , Nastavni vjesnik , XLV, 86(96 i XLVI, 17(38 Juriai 1973: Juriai, Bla~: Rje nik govora otoka Vrgade. Biblioteka HDZ I, 2. HAZU: Zagreb Kalsbeek 1982: Kalsbeek, Janneke: O fonemskom sustavu akavatine sela Orbanii kod }minja , South Slavic and Balkan Linguistics (Studies in Slavic and General Linguistics 2), Amsterdam, 157(175 Kalsbeek 1983: Kalsbeek, Janneke: Prilog prou avanju vokalnih sustava sjeverozapadno akavskih govora u Istri , Dutch Contributions to the Ninth International Congress of Slavists (Studies in Slavic and General Linguistics 3), Amsterdam, 247(264 Kalsbeek 1984: Kalsbeek, Janneke, Izvedeni nesvraeni glagoli u nekim akavskim govorima , Nau ni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopatenja 14, Beograd, 169(176 Kalsbeek 1984/85: Kalsbeek, Janneke: Neke fonoloake i morfoloake osobine govora Nugle u sjevernoj Istri , Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 27/28, Novi Sad, 313(320 Kalsbeek 1998: Kalsbeek, Janneke: The akavian Dialect of Orbanii near }minj in Istria. Rodopi: Amsterdam ( Atlanta Kortland 1978a: Kortland, F.H.H.: On the history of Slavic accentuation , Zeitschrift fr vergleichende Sprachforschung , 92, 1/2, 269(281 Koschat 1978b: Koschat, Helene: Die akavische Mundart von Baumgarten im Burgenland. Schriften der Balkankommission. Linguistische Abteilung 24/2. sterreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse: Wien Langston 1998: Langston, Keith: On the Boundary of Morphology and Phonology; Accentual Alternations in the akavian Nominal Inflection , Balkanistica , 11, 31(54 Langston 1999: Langston, Keith: Analyzing the accentual patterns of akavian dialects , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 11, Zagreb, 1(21 Lisac 1988: Lisac, Josip: Nad dijalekatskim leksikom hrvatskosrpskog sjeverozapada , Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 27 (17), Zadar, 35(48 Lisac 1995: Lisac, Josip: Ope zna ajke govora zadarskoga kraja , Zadarska smotra , 44, 5(6, 13(17 Lisac 1996: Lisac, Josip: Hrvatski dijalekti i jezi na povijest. Matica hrvatska: Zagreb Lisac 1999: Lisac, Josip: Hrvatski govori, filolozi, pisci. Matica hrvatska: Zagreb Luke~i 1987: Luke~i, Iva, akavatina u pjesmama Drage Gervaisa , Dometi , 7/8/9, 587(599 Luke~i 1988a: Luke~i, Iva: Refleks jata u tekstu Vinodolskog zakona , Zbornik Pedagoakog fakulteta u Rijeci 9/10, Rijeka, 151(170 Luke~i 1988b: Luke~i, Iva: Grobni ka akavatina (fonoloaki i morfoloaki sustav) , Grobni ki zbornik, Grobnik, 239(264 Luke~i 1989: Luke~i, Iva: akavski tekstovi rije ke provenijencije tiskani u drugoj polovini 19. i po etkom 20. st. , Dometi , 6, 469(477 Luke~i 1990: Luke~i, Iva: akavski ikavsko-ekavski dijalekt. ICR: Rijeka Luke~i 1993: Luke~i, Iva: O dvama rije kim pu kim jezicima , Fluminensia , 1/2, 25(39 Luke~i 1994: Luke~i, Iva: Teorijske i metodoloake postavke za izradbu rje nika grobni kog govora , Grobni ki zbornik 3, Grobnik, 64(70 Luke~i 1996a: Luke~i, Iva: Trsatsko-bakarska i crikveni ka akavatina. ICR: Rijeka Luke~i 1997: Luke~i, Iva: Novi podatci za dijalekatsku kartu sjevernoga hrvatskoga primorja, Istre i Like , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 10, Zagreb, 171(184 Luke~i 1998: Luke~i, Iva: Govori Klane i Studene. Libellus: Crikvenica Luke~i 1999a: Luke~i, Iva: Razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u starijim razdobljima , Fluminensia , 1/2, 101(142 Luke~i 1999b: Luke~i, Iva: Razvoj prezenta i imperativa u akavskome narje ju , Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 25, 195(222 Luke~i 2000: Luke~i, Iva: Li ne zamjenice u akavskome narje ju (sinkronijski i dijakronijski uvid) , Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 26, 99(128 Luke~i ( Turk 1998: Luke~i, Iva ( Turk, Marija: Govori otoka Krka. Libellus: Crikvenica MaBecki 1929a: MaBecki, MieczysBaw: O podziaB gwar Krku (z map) , Prace Filologiczne , 14, 563(581 MaBecki 1929b: MaBecki, MieczysBaw: Cakawizm z uwzgldnieniem zjawisk podobnych (z map) , Prace Komisji jzykowej Polska Akademja umieje(tnos(ci 14, Krakw, 1(98 MaBecki 1930: MaBecki, MieczysBaw: Przegla(d sBowiaDskich gwar Istrji , Prace Komisji je(zykowej Polska Akademja umieje(tnos(ci 17, Krako(w, 1(160 Manojlovi 1970: Manojlovi, Svetozar N.: Sudari ekavizama i ikavizama na ostrvu Silbi , Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 38, Sarajevo, 153(183 Menac ( Menac-Mihali 1998: Menac, Antica ( Menac-Mihali, Mira: Frazeologija suvremenih bra kih pjesnika , Rije ki filoloaki dani, Zbornik radova 2, Rijeka, 303(312 Menac-Mihali 1989: Menac-Mihali, Mira: Glagolski oblici u akavskom narje ju i u hrvatskom knji~evnom jeziku , Filologija , 17, 81(109 Menac-Mihali 1993: Menac-Mihali, Mira: Naglasak imperativa u akavskom narje ju , Fluminensia , 5, 1(2, 125(137 Menac-Mihali 1995: Menac-Mihali, Mira: Naglasak glagolskog pridjeva radnog u akavskom narje ju , Filologija , 24/25, 247(251 Menac-Mihali 1995/96: Menac-Mihali, Mira: Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u akavskom narje ju , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 30/31, Zagreb, 9(41 Menac-Mihali 1998: Menac-Mihali, Mira: Izrazi za malo u akavskim rje nicima , Filologija , 30/31, 267(271 Meyer 1928: Meyer, Karl H.: Untersuchungen zur akavatina der Insel Krk (Veglia) , Slavisch-baltische Quellen und Forschungen, III, Leipzig, 1(135 Milevoj 1992: Milevoj, Marijan: Gonan po nase. Rje nik labinskog govora. Labin Mogua 1959: Mogua, Milan: Sakupljanje toponomasti ke grae u Senju , Ljetopis JAZU 63, Zagreb, 450(455 Mogua 1964: Mogua, Milan: Iz sjeverno akavske problematike, akcenatski sistem senjskoga govora , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 6, Zagreb, 25(35 Mogua 1966: Mogua, Milan: Danaanji senjski govor , Senjski zbornik II, Senj, 5(152 Mogua 1967a: Mogua, Milan: Za novu akcenatsku klasifikaciju u dijalektologiji , Zbornik za filologiju i lingvistiku 10, Zagreb, 125(132 Mogua 1967b: Mogua, Milan: O navodnim atokavizmima u sjevernih akavaca , Filologija , 5, 75(81 Mogua 1969: Mogua, Milan: Jezi ni elementi Dr~ieva 'Dunda Maroja , Zbornik radova o Marinu Dr~iu, Zagreb, 269(281 Mogua 1971: Mogua, Milan: O jedinstvu akavske akcentuacije , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 12, Zagreb, 7(12 Mogua 1973: Mogua, Milan: Fonoloaki kriteriji za odreivanje akavskoga narje ja, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 13, Zagreb, 23(36 Mogua 1977a: Mogua, Milan: akavsko narje je. Fonologija. `kolska knjiga: Zagreb Mogua 1977b: Mogua, Milan: Je li Nazorova akavska poezija kastavska , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 15, Zagreb, 115(120 Mogua 1982a: Mogua, Milan: Akcent glagola u li kih akavaca , Makedonski jezik , 22(23, 527(531 Mogua 1982b: Mogua, Milan: akavatina Opatijskog krasa , Radovi Zavoda za slavensku filologiju 17, Zagreb, 1(14 Mogua 1985: Mogua, Milan: Nacrt za rje nik akavskoga narje ja , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 7, 1, Zagreb, 319(336 Mogua 1992: Mogua, Milan: O naglasnom sustavu akavaca u Gackoj dolini , Suvremena lingvistika , 18, 235(242 Mogua 1993: Mogua, Milan: Dijalektoloaki povratak Brse u , Filologija , 20/21, 313(321 Mogua 1994: Mogua, Milan: Dijalektoloaki zapis o Jardasovoj Kastavatini , u knjizi: Ivo Jardas: Kastavatina. ICR: Rijeka, XIX(XXVIII Mogua 1995: Mogua, Milan: O akavatini 'na Volosken' , Filologija , 24/25, 259(265 Mogua 2000: Mogua, Milan: Biljeake o novljanskome govoru , Novljanski zbornik 4, Novi Vinodolski, 18(28 Moskovljevi 1950: Moskovljevi, Miloa: Govor ostrva Kor ule , Srpski dijalektoloaki zbornik XI, Beograd, 155(223 Moskovljevi 1972: Moskovljevi, Miloa: Govor ostrova Vis , Issledovanija po serbochorvatskomu jazyku, Moskva, 105(138 Mulja i 1966: Mulja i, }arko: Lo cakavismo alla luce della linguistica 'contrastiva' , Die Welt der Slaven 11, 4, Wiesbaden, 367(379 Naylor 1966: Naylor, Kenneth E.: A Comparison of the Nominal Declension of the akavian Dialects, Literary Serbocroatian and Russian , Zbornik za filologiju i lingvistiku 9, Novi Sad, 62(72 Naylor 1968: Naylor, Kenneth E.: On the Nominal Categories of akavian , Zbornik za filologiju i lingvistiku 11, Novi Sad, 199(206 Naylor 1974: Naylor, Kenneth E.: Notes on akavian Prosody , u knjizi: Topics in Slavic Phonology, ur. Demetrius J. Koubourlis. Slavica publishers, inc.: Cambridge, Mass., 152(166 Neweklowsky 1973: Neweklowsky, Gerhard: Ein Beitrag zum akavischen. Die kroatische Mundart von Eisenhttl im sdlichen Burgenland , Zbornik za filologiju i lingvistiku 16, 2, Novi Sad, 149(172 Neweklowsky 1974: Neweklowsky, Gerhard: Die aakavische Mundart von Schandorf ( emba) im sdlichen Burgenland , Wiener Slavistisches Jahrbuch 20, Wien, 123(143 Neweklowsky 1995: Neweklowsky, Gerhard, Hrvatska narje ja u Gradiau i susjednim krajevima , u knjizi: Povijest i kultura gradiaanskih Hrvata, ur. Ivan Kampua. Nakladni zavod Globus: Zagreb, 431(464 Pliako 2000: Pliako, Lina: Govor Barbanatine. Filozofski fakultet u Puli: Pula Ribari 1940: Ribari, Josip: Razmjeataj ju~noslovenskih dijalekata na poluotoku Istri , Srpski dijalektoloaki zbornik 9, Beograd, 1(207 Rigler 1963: Rigler, Jakob: Ju~nonotranjski govori: akcent i glasoslovlje govorov med Sne~nikom in Slavnikom. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 13: Ljubljana Roki 1997: Roki, Andro Fortunato: Libar vi[kiga jazika. Toronto Rudan 1990: Rudan, Pavao (et al.): Bioloaka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija otoka Bra a. Nova Gradiaka Sintich 1959: Sintich, Mario: Note sul dialetto di Dragosetti , Nota presentata dal s. c. prof. A. Cronia, nell ad. ordin. del 1. marzo, Venezia, 213(233; prijevod s talijanskoga Irvin Luke~i, 1995: Napomene o govoru Dragozetia , Fluminensia , 1, 63(81 Skok 1911 i 1912: Skok, Petar: Mundartliches aus }umberak (Sichelburg) , Archiv fr slavische Philologie , XXXII, 363(383 i XXXIII, 338(375 Stang 1957: Stang, Christian S.: Slavonic accentuation. Universitetsforlaget: Oslo Stankiewicz 1993: Stankiewicz, Edward: The Accentual Patterns of the Slavic Languages. Stanford University Press: Stanford, California Steinhauer 1973: Steinhauer, Hein: akavian studies. Slavistic printings and reprintings 306: The Hague ( Paris Steinhauer 1975: Steinhauer, Hein: The phonemic system of the Susak dialect , Linguistics , 162, 17(39 Sujold~i et al. 1982/83: Sujold~i, A. ( Szirovicza, L. ( `imunovi, P. Finka, B. Roberts, D. F. i Rudan, P.: Lingvisti ke udaljenosti na otoku Hvaru , Rasprave Zavoda za jezik IFF , 8(9, 197(214 Sujold~i et al. 1986: Sujold~i, A. ( `imunovi, P. Finka, B. Benett, L. A. i Rudan, P.: Lingvisti ke udaljenosti na otoku Kor uli , Filologija , Filipoviev zbornik, 14, 313(328 Sujold~i et al. 1987: Sujold~i, A. ( Finka, B. ( `imunovi, P., (Chaventre, A. i Rudan, P.: Jezi na mikroevolucija otoka Silbe i Oliba (Analiza bazi nog rje nika) , Rasprave Zavoda za jezik IFF , 13, 107(115 Sujold~i et al. 1990a: Sujold~i, A. ( Finka, B. ( Rudan, P., ( `imunovi, P.: Gradiaanskohrvatski govori u meusobnom odnosu i prema nekim govorima u Hrvatskoj (Hemmingove mjere sli nosti) , Croatica. Slavica. Indoeuropaea, Wiener slavistisches Jahrbuch, dopunski sv. 8, 223(238 Sujold~i et al. 1990b: Sujold~i, A. ( Finka, B. ( `imunovi, P. i Rudan, P.: Lingvisti ke udaljenosti otoka Paga , Filologija , 18, Zagreb, 7(37 `imunovi 1970: `imunovi, Petar: Dijalekatske zna ajke buzetske regije , Istarski mozaik , 5, 35(49 `imunovi 1976: `imunovi, Petar: Takozvana buzetska kajkavatina , Istra , 6/7, 41(44 `imunovi 1985: `imunovi, Petar: Mozaik istarskih govora , Istra , 3/4, 66(73 `imunovi ( Olesch 1983: `imunovi, Petar ( Olesch, Reinhold: akavisch-deutsches Lexicon, Teil III, akavische Texte. B(hlau-Verlag: K(ln / Wien `ojat 1981: `ojat, Antun: akavske osobine u jugozapadnim kajkavskim govorima , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 5, Zagreb, 151(167 Tentor 1909: Tentor, Mate: Der akavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) , Archiv fr slavische Philologie , 30, 146(204 Te~ak, 1981: Te~ak, Stjepko: Dokle je kaj prodro na akavsko podru je , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 5, Zagreb, 169(200 Te~ak 1981: Te~ak, Stjepko: Ozaljski govor , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 5, Zagreb, 203(428 Turk 1992: Turk, Marija: Glagolski oblici u akavatini zapadnog dijela otoka Krka , Fluminensia , 1, 103(112 Uj i 1983: Uj i, Rudolf: Lokalni govori na podru ju MZ Karojba s obzirom na glavna fonoloaka obilje~ja i akcentuaciju , Zbornik (Karojba i okolica( I, Karojba, 245(265 Uj i 1985: Uj i, Rudolf: O jednoj dijalektoloakoj zabludi pri odreivanju granica starosjedila koga govora pazinsko-~minjskoga dijalekta , Istra , 3/4, 73(90 V~n 1925: V~n, Vclav: O chorvtskm 'kajkavskm' nYe Chorvatskho Grbu , u knjizi: Anton Vclavk: Podunajsk Dedina v eskoslovensku. Monografia o Chorvtskom Grobe. Bratislava, 110(176 V~n 1927: V~n, Vclav: akavsk nYe v slovenskm Podunaj , Sbornk Filosofick fakulty university Komenskho v Bratislav V, 47, 2, Bratislava, 121(336 Vermeer 1975: Vermeer, Willem R.: Problems in the synchronic and diachronic phonology of Susak akavian , Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 18, 2, 139(159 Vermeer 1980: Vermeer, Willem R.: Die Konjugation in der nordwest akavischen Mundart Omiaaljs , Studies in Slavic and General Linguistics 1, Amsterdam, 439(472 Vermeer 1982: Vermeer, Willem R.: On the Principal Sources for the Study of akavian Dialects with Neocircumflex in Adjectives and e-Presents , u knjizi: Studies in South Slavonic dialectology. Vakgroep Slavische Taal- en Letterkunde Rijksuniversiteit te Leiden: Leiden, 111(173 Vermeer 1984a: Vermeer, Willem R.: Opozicija '~ivo/ ne~ivo' u mno~ini u jednom akavskom sistemu (Omiaalj) , Nau ni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopatenja 14, Beograd, 169(176 Vermeer 1984b: Vermeer, Willem R.: On clarifying some points of Slavonic accentology: the quantity of the thematic vowel in the present tense and related issues , Folia Linguistica Historica , 5, 2, 331(395 Vermeer 1996: Vermeer, Willem R.: The twofold origin of Classical akavian , South Slavic and General Linguistics 23, Amsterdam, 255(318 Vrani 1993: Vrani, Silvana: Naznake fonologije akavskih govora otoka Paga , Fluminensia , 5, 1/2, 109(124 Vrani 1994: Vrani, Silvana: Opis fonoloakog sustava mjesnoga govora Novalje na otoku Pagu , Fluminensia , 1/2, 79(93 Vrani 1995a: Vrani, Silvana: Za dijalekatnu kartu akavskih ikavsko- -ekavskih govora u Istri , Rije , 1/2, 71(82 Vrani 1995b: Vrani, Silvana: Koliko je fonoloaki sustav mjesnoga govora Lisca akavski , Fluminensia , 2, 39(58 Vrani 1997a: Vrani, Silvana: Mjesni govor `kalnice u jezi nomu okru~ju , Zbornik Druatva za povjesnicu Klana 3, Klana, 9(20 Vrani 1997b: Vrani, Silvana: Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima akavskoga narje ja , Hrvati i Maari u svjetlu pro~imanja kultura i jezika. Priopenja hrvatskih sekcija III. meunarodnog slavisti kog skupa pod naslovom Teorija i praksa nastave slavenskih jezika , Bibliotheca Croatica Hungariae, 2, Pe uh, 275(292 Vrani 1998: Vrani, Silvana: Idiom Breze ( dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta akavskoga narje ja , Zbornik Druatva za povjesnicu Klana 4, Klana, 9(20 Vrani 1999a: Vrani, Silvana: Neke morfonoloake (i morfoloake) zna ajke sjeverozapadno akavskih rubnih govora , Hrvatski dijalektoloaki zbornik 11, Zagreb, 49(61 Vrani 1999b: Vrani, Silvana: O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeni ke deklinacije u akavskim ekavskim govorima , Rije , 2, 80(90 Vrani 2000: Vrani, Silvana: akavatina rije koga prigraa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na danaanju , Rije ki filoloaki dani, Zbornik radova 3, Rijeka, 495(504 Vrani ( Drpi 2000: Vrani, Silvana ( Drpi, Irena: Jezi ne zna ajke mjesnoga govora Lipe , Fluminensia , 1/2, 17(36 Vuli 1993: Vuli, Sanja: O rje nicima izvornih akavskih govora , Rje nik i druatvo, Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji odr~anog 11-13. X. 1989, Zagreb, 337(361 Vuli 1994: Vuli, Sanja: Struktura rje ni koga lanka u rje nicima izvornih akavskih govora , Filologija , 22/23, 185(191 Vuli 1995: Vuli, Sanja: Leksikografski pristup homoformima, abundantnim oblicima i homografima u rje nicima izvornih akavskih govora , Filologija , 24/25, 381(385 Vuli 1996: Vuli, Sanja: Akcenatske, glasovne i tvorbene ina ice u rje nicima izvornih akavskih govora, Filologija , 26, 109(116 Vuli 1999: Vuli, Sanja: Frazemi u rje nicima izvornih akavskih govora , akavska ri , 1, 29(41 Vuli 2000: Vuli, Sanja: Govor otoka Drvenika , Zbornik otoka Drvenika 1, Drvenik, 561 639 Vuli ( Maresi 1997: Vuli, Sanja ( Maresi, Jela: Rje nik klimpuakoga govora , Panonska ljetna knjiga 1997, Gttenbach / Pinkovac, 370(395 Vuli ( Maresi 1998: Vuli, Sanja ( Maresi, Jela: Rje nik govora Novoga Sela u Gradiau u Austriji , Panonska ljetna knjiga 1998, Gttenbach / Pinkovac, 496(527 Vuli ( Petrovi 1999: Vuli, Sanja ( Petrovi, Bernardina: Govor Hrvatskoga Groba u Slova koj. Sekcija Druatva hrvatskih knji~evnika i Hrvatskog centra PEN-a za prou avanje knji~evnosti u hrvatskom iseljeniatvu: Zagreb White 1967: White, Robert E.: Komiaki, a akavian Dialect: Its Verbal Morphology with Text and Concorded Glossary. The University of Wisconsin: Wisconsin Zajceva 1967: Zajceva, Svetlana: Specifi na slovenska leksika u savremenim akavskim govorima , Prilozi prou avanju jezika , 3, 69 110 Ze evi 2000: Ze evi, Vesna: Hrvatski dijalekti u kontaktu. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje: Zagreb . Istaknuti valja prinos Antuna Ma~urania objavljen u Kolu 1843. o zna ajkama akavatine. Na temelju vinodolskoga govora autor usporeuje injenice materinskoga mu idioma, a usputno i nekih susjednih govora, sa znanim mu dijelom atokavskoga narje ja ne uklju ujui kajkavsko narje je. Nezaobilazni su u to doba nastali radovi Marcela Kuaara o lastovskome dijalektu, rapskim govorima i o govoru Lumbarde na Kor uli, Mil etieve opservacije o akavatini kvarnerskih otoka (Krka, Cresa, Loainja, Silbe i Oliba) te naznake o nekim zna ajkama u pojedinim govorima, posebice istarskoga i rije koga podru ja, Strohalov precizan opis rije ke cakavice itd. Objavljeni su fonoloaki opisi trinaest istra~enih akavskih punktova (Ivi: 1981a, 229(294). Josip Ribari donio je ovei rje nik govora Vodica. Istra~ivanja je o akcenatskim tipovima u grobni koj skupini ikavsko-ekavskih govora krajem proaloga stoljea zavraila Sanja Zub i, no magistarski je rad Akcenatski tipovi u grobni koj skupini govora obranila na samome po etku ovoga stoljea. Na posljednjemu su znanstvenome skupu o hrvatskim dijalektima odr~anome u studenome 2004. u Zagrebu u organizaciji Odbora za dijalektologiju pri Razredu za filoloake znanosti HAZU i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temom o atokavskome narje ju i njegovim dodirima s drugim hrvatskim narje jima Lina Pliako i Ivan Zori i izvijestili o svojim nalazima u govorima oko Premanture i zaklju ili da je danas u njima vei broj akavskih zna ajki nego u doba Hrastina istra~ivanja. Na po etku je ovoga stoljea Josip Lisac objavio sintezu fonoloakih zna ajki buzetskoga dijalekta u akavskoj ri i , XXIX, 2, 13(21. U ovome je stoljeu objavljena rasprava Govor Kraana Nade Perai (Graftrade: Rijeka, 2002.) o tome istarskome ikavsko-ekavskom punktu, u kojoj je autorica prema jezi nim kriterijima ato ih je za utvrivanje akavskih govora sistematizirao Milan Mogua potvrdila pripadnost toga govora spomenutomu dijalektu i klasificirala u njemu zabilje~ene frazeme, te knjiga Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. Fonologija (Matica hrvatska: Rijeka, 2002.) Silvane Vrani. Po etkom je ovoga stoljea autorica objavila lanak koji sa~eto prikazuje klasifikaciju ekavskoga akavskog dijalekta na poddijalekte ( Podsustavi unutar akavskoga ekavskoga dijalekta , Drugi hrvatski slavisti ki kongres, Zbornik radova I., Zagreb, 651 ( 657), rad u kojem na dijalektoloakoj karti precizira zapadnu granicu ekavskoga dijalekta ( O nekim ikavskim akavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga akavskoga dijalekta , Rije , 2, 58 ( 69) i 2002. raspravu o statusu /!/ i /V%/ u ekavskim akavskim govorima ( Opehrvatska jednad~ba /!/ > /V/ < /V%/ u govorima ekavskoga dijalekta akavskoga narje ja , Rije ki filoloaki dani, Zbornik radova 4, 555 ( 570). Iva Luke~i pisala je o akavskome u atokavskome govoru Imotske krajine 2003. godine u akavskoj ri i , XXXI, 1(2, 5(25. O tim su govorima u ovome stoljeu pisali Mijo Lon ari, Silvana Vrani i Irena Drpi. Aktualna su istra~ivanja te razine i u 21. st. Usp. primjerice Houtzagersov rad iz 2003.: On the phonology of the akavian dialect of unski on the Island of Loainj , Filologija , 41, 33(50. Autorica je po etkom ovoga stoljea objavila sinteti ku raspravu o nekim odnosno- -upitnim i neodreenim zamjenicama u akavskome narje ju ( Odnosno-upitne i neodreene zamjenice za zna enja 'ne~ivo' i '~ivo' u akavskom narje ju , akavska ri , XIX.,1, 2001, 1-178), a Silvana Vrani o morfologiji glagola Metajne na otoku Pagu ( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 30, 203(241). Tendencija se nastavlja i u ovome stoljeu, primjerice Senjskim rje nikom Milana Moguaa, objavljenim 2002., rje nikom govora grada Paga Nikole Kustia iz iste godine, novljanskim rje nikom brae Sokoli-Kozari iz 2003., dosad najopse~nijim akavskim rje nikom, onim govora Kompolja Milana Kranj evia, tiskanje kojeg je dovraeno iste godine, itd. U ovome se lanku spominju samo neka leksikografska djela akavskih punktova jer je o hrvatskoj dijalekatnoj leksikografiji u 20. st. na Znanstvenome skupu Hrvatski jezik u dvadesetom stoljeu o tome podrobno izlagao Josip Lisac. Dijalekatska frazeologija temom je i rasprava 21. st. Sanja Vuli pisala je o leksikografskoj obradbi frazema u rje niku izvornih akavskih govora ( Fluminensia , 2003, 1, 43(56), Mira Menac-Mihali o frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima ( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , XXVI, 179(195), o frazemima u buzetskim govorima Nataaa Vivoda (Buzetski zbornik 28, Buzet, 2002, 53(58), a o kostrenskim frazemima Silvana Vrani (}ivot, kultura i povijest Kostrene, Zbornik Katedre akavskoga sabora Kostrena 1, Kostrena, 2005, 139(152). Autorica se kontinuirano i u ovome stoljeu bavi tvorbom gradiaanskohrvatskih govora, akavskih i kajkavskih. Po etkom je ovoga stoljea dijalekatnoj sintaksi posveen i Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima te 2003. tiskan zbornik u kojemu su objavljeni zapisi o sintaksi istarske akavatine Janneke Kalsbeek, metodoloaka na ela za prou avanje dijalekatne sintakse Diane Stolac i Sanje Holjevac te napomene o nekim sintakti kim zna ajkama sjeverozapadnoga makrosustava paakih govora Silvane Vrani. Podrazumijeva se da su tu uklju eni i dijalektoloaki punktovi spomenuti u dijelu o monografskome tipu tekstova, kao i punktovi ispitani za dijalektoloake (jezi ne) atlase. Popisi upitnika Hrvatskoga jezi noga atlasa pohranjeni su u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, a u pripremi je tiskanje fonoloakih opisa tih govora. Fonoloaki su opisi akavskih govora uklju enih u Opeslavenski lingvisti ki atlas: }minja, Cresa, Dobrinja, Rukavca, Brinja, Sali, Komi~e, Trogira, Vrbnja, Lastova, Stinjaka, embe i Pajngrta objavljeni u Sarajevu 1981. PAGE PAGE 32 ,2<NPRTf 24HPRƺҬpaRh!Oh"vCJaJmH sH h!OhCJaJmH sH "h!OhQ6CJ]aJmH sH h!OhFCJaJmH sH h!OhQCJaJmH sH h!OCJaJmH sH j-hSrhQCJaJhtCJaJmH sH h6CJaJmH sH hSrhQCJaJmH sH ht6CJaJmH sH "hthQ6CJ]aJmH sH RTX\np֦JLƧȧʧIJteeVJ>hEsCJaJmHsHhQCJaJmHsHhSrhGCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsH j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHhSrhGCJaJmHsH" j-hSrhGCJaJmHsHhSrhCJaJmHsHh!OhQCJaJmH sH h!Oh!OCJaJmH sH h!OhGCJaJmH sH ʧ @BFHtvȨΨШҨԨĸ񫛎taVD9hSrh!OCJaJ"hVh}9CJ]aJmHnHuhoNhoNCJaJ%hSrh}96CJ]aJmHnHuhoNCJaJmHnHuh`CCJaJmHnHuhkgCJaJmHnHuhSrh}9CJaJmHnHuh!OCJaJmHnHuhEsCJaJmHsH" j-hSrhEsCJaJmHsHhEsCJaJmHsHhSrhEsCJaJmHsHhEshEsCJaJmHsHFHPjlrtv©̩ﶤ|m^O@^@OmO^OmOmhSrhQCJaJmHsHh!OhGCJaJmHsHh!OhQCJaJmHsHhSrhGCJaJmHsHh}9hQCJaJmHsHh%eCJaJmHnHuh!OCJaJmHsH" j-hSrh!OCJaJmHsHh!OCJaJmHnHuh}F|CJaJmHnHu"hVh}96CJaJmHnHuhgCJaJmHnHuhSrh}9CJaJmHnHu̩Ωҩԩ֩ةکܩ (*:<>NPR^fhnIJđoaRh!Ohx[CJaJmHsH j-hSrhQCJaJh!OhGCJ]aJmHsH"h!OhG6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHh!Oh!OCJaJmHsH"h!OhQ6CJ]aJmHsHh!OhQCJaJmHsHhSrhGCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHh!OhGCJaJmHsHnpzƪȪ̪ΪЪҪ֪̽׽̽׽qbVhgCJaJmHsHhghx[CJaJmHsH j-hSrh"vCJaJhghQCJ]aJmHsHhSrhQCJ]aJhghGCJ]aJmHsH"hghG6CJ]aJmHsHhghQCJaJmHsHhSrhQCJaJhghGCJaJmHsHhSrhGCJaJh!OhyCJaJmHsH(,02:>@BDTVZ\npvx|~̫ڼڭڇugugY j-hSrhQCJaJhhQ6CJ]aJ"hghQ6CJ]aJmHsHhgh}F|CJaJmHsHhizCJaJhoNhGCJaJmHsHhghizCJaJmHsHhgh"vCJaJmHsHhghQCJaJmHsHhSrhQCJaJhgCJaJmHsHhghgCJaJmHsH"̫ΫЫ*248BFJLTXѿߗ}nbnVGVGVGhghizCJaJmHsHhizCJaJmHsHhgCJaJmHsHhghgCJaJmHsHhgCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJ"hghg6CJ]aJmHsHhg6CJ]aJ"hghiz6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJ"hghQ6CJ]aJmHsHhghQCJaJmHsHXZ\`pr̬άҬԬ֬Ǹǩ񙉙zlz`QBQhSrhgCJaJmHsHhghgCJaJmHsHhgCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhgh"vCJaJmHsHhghQCJ]aJmHsHhVhQCJ]aJmHsHhgh}F|CJaJmHsHhghQCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhghizCJaJmHsHhizCJaJmHsHhoNhGCJaJmHsH "&(>@BDLNZ\^np|~­ȭڭܭ⩸vdvXXhgCJaJmHsH"hghQ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhiz6CJ]aJmHsH"hghiz6CJ]aJmHsHhgh}F|CJaJmHsHhghQCJaJmHsHhizCJaJmHsHhoNhGCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhghizCJaJmHsH"ܭޭ .048FHTVXZjȹȭqqqbqUEhVhEk6CJaJmHsHh [6CJaJmHsHhgh}F|CJaJmHsHhVhEkCJaJmHsHhVhEkCJaJmHsHhoNhGCJaJmHsHhghgCJaJmHsHhgCJaJmHsHhSrhEkCJaJmHsHhEkhEkCJaJmHsHhgCJaJmHsHhghQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJjlʮԮ֮ "$&6ǹӌ}}n}_}}SnSnSnShizCJaJmHsHhoNhGCJaJmHsHhghizCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhghgCJaJmHsHhghQCJaJmHsHhSrhEkCJaJmHsH j-hSrh"vCJaJh"vCJaJmHsHhgCJaJmHsHhVhEk6CJaJmHsHhVhEk6CJaJmHsH 68:>NPZ\`bdfh|~ԯָǦyj^O@hSrh%eCJaJmHsHh%eh%eCJaJmHsHh%eCJaJmHsHhgh%eCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhVhQCJ]aJmHsHhoNhGCJaJmHsH"hghQ6CJ]aJmHsHhgh}F|CJaJmHsHhghQCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhizCJaJmHsHhghizCJaJmHsHVX\prx|DFJƱȱʾ{kk`hoNhGCJaJhSrh0GCJaJmHnHuhSrhgCJaJmHnHuhgCJaJmHnHuhgCJaJhSrh%eCJaJmHsHh%eh%eCJaJmHsHh%eCJaJmHsH j-hSrh%eCJaJh}F|h%eCJaJmHsHh%e6CJaJmHsHh%eCJaJmHsH#LNRʲҲֲ $46@BFJӳ{lalalaalalalalalalahghgCJaJhghgCJaJmHsHhsCJaJ j-hghgCJaJhgCJaJhgCJaJmHnHuh"vCJaJmHnHu j-hSrh"vCJaJ"hVh0G6CJaJmHnHuhSrh0GCJaJmHnHuhSrh}F|CJaJ"hVh0GCJ]aJmHnHu!TrhXZ8JD$7$8$H$`a$gd! $7$8$H$a$gd! $7$8$H$a$gdG ^`gdw# ^`gd"v ^`gdG$7$8$H$`a$gdg ^`gdgJLNP\`hnxz|~³γֳس$,<LNT^`bdlnp򾳪؜ؾ؜ؔw j-hSrhgCJaJhghgCJaJmHsHhgCJaJ j-hghgCJaJhsCJ]aJhs6CJ]aJ"hghg6CJ]aJmHsHhsCJaJhghgCJaJhghgCJaJmHsHhghg6CJ]aJ.ƴ̴δҴԴܴ޴ "$&4<LN`bfhrt|ĵȵ̵εֵصڵ޵$46HJNPZ\dvhshsCJaJmHsH j-hSrhgCJaJhgCJaJhghgCJaJmHsHPvxĶƶȶ̶Զض LNPThjpĹĹ}r}j\ j-hSrh3MCJaJh3MCJaJh}F|h3MCJaJh3M6CJaJh1Z6CJaJh1ZCJaJhSrh1ZCJaJh3Mh3MCJaJh1ZCJaJmHsHh1Zh1ZCJaJ" j-hSrh1ZCJaJmHsHh1ZCJaJmHnHuhghgCJaJmHsH j-hSrhgCJaJ"prz|~Ʒ̷ַط.Jfhprz~⪢○uf[f[h"vhQCJaJh"vhQCJaJmHsHh"vhw#CJaJhw#hw#CJaJhw#CJaJmHsHh"vh"vCJaJhVCJaJh"vhL:6CJaJh"vhL:CJaJmHsH" j-h"vhL:CJaJmHsHh"vh3MCJaJh"vhL:CJaJh"vh'CJaJh'CJaJ#¸Ըָڸܸ $&.08HN潲~skshw#CJaJh"vh"vCJaJh}F|CJaJhhQ6CJ]aJ"hhQ6CJ]aJmHsHhVhQCJ]aJhVhQCJaJhSrh}F|CJaJhizhizCJaJh"vhQCJaJhizCJaJh"vhQCJaJmHsHhoNhGCJaJ&NPVX`bjnҹԹ 68RTVZbȽȲȲymeWLhVh"vCJaJ j-hVh"vCJaJh}F|CJaJh}F|h6CJaJhSrh}F|CJaJhVhCJaJhVhizCJ]aJhVhCJ]aJhoNhGCJaJh"vhCJaJhVhw#CJaJhw#CJaJhw#CJaJmHsHh"vh"vCJaJh"vhQCJaJ j-h"vhQCJaJbd.068@BLNdfhjֻػڻ˿˿˴˦풄ymbb˿˴WhVhCJaJh"vhw#CJaJhw#CJaJmHsHh"vh"vCJaJ j-hSrh"vCJaJh"vCJaJhh6CJaJh"vh6CJ]aJhSrhw#CJaJhVhizCJ]aJhVhCJ]aJhoNhGCJaJh"vhCJaJhw#CJaJhw#hw#CJaJ!"$&(:BDHJz|ȼ޼&>@\^~·|ti[i[iti||t j-h"vhQCJaJh"vhQCJaJhw#CJaJ j-h"vhw#CJaJh"vhw#6CJaJhSrhw#CJaJhoNhw#CJaJh"vhw#CJaJh"vh"vCJaJh"vhCJaJh`CJaJ j-hSrh"vCJaJh"vCJaJh}F|CJaJh}F|h"v6CJaJ!ֽ(024X\^vxľ̾ξ:<>@B꥾꾚tthZth}&hQ6CJ]aJhVhQCJ]aJhVhQCJaJh\CJaJhizCJaJh"vhw#CJaJhw#hw#CJaJh"vh"vCJaJ j-h"vhQCJaJhw#CJaJh"vhQ6CJ]aJhiz6CJ]aJhSrh}F|CJaJh"vhQCJaJhoNhGCJaJ!ȿʿҿԿֿ rtvx46:ŽŽŐŅwi]RJRBh!CJaJh|NWCJaJhVh!CJaJhVhQCJ]aJh\hQ6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrh}F|CJaJhoNhGCJaJmHsHh*CJaJhSrhw#CJaJhw#hw#CJaJhw#CJaJhSrhQCJaJh!hQCJaJmHsH j-hVhQCJaJhVhQCJaJh}&CJaJ:<BZ\ln "$z|~ߵ߭ߢߔߔߔthCJaJmHsHh|NWCJ]aJhiz6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrh}F|CJaJhizCJaJhoNhGCJaJmHsHh*CJaJhSrh|NWCJaJh|NWCJaJhSrhQCJaJh!CJaJ j-hSrhQCJaJ)ZVdfjl޿ueXeL@hCJaJmHsHh!CJaJmHsHh|NW6CJaJmHsHh\h!6CJaJmHsHh\h6CJaJmHsHh6CJ]aJmHsHhSrh}F|CJaJhVhizCJ]aJmHsHhVhCJ]aJmHsHhoNhGCJaJmHsHh|NWCJaJh*CJaJhSrh|NWCJaJh|NWCJaJmHsHh|NWh|NWCJaJ"$24:qbWHWHWHWHWHWhVhEkCJaJmHsHhVhEkCJaJhoNhGCJaJmHsHh*h*CJaJmHsHh*CJaJh|NWh|NWCJaJmHsHhSrh|NWCJaJh1ZhEkCJaJmHsHh1Zh|NWCJaJmHsHh|NWCJaJmHsHhSrhEkCJaJh6CJ]aJmHsHhCJaJmHsH j-hSrh!CJaJ:<>@RTrtz*,.Ƿǫӟӑӆ~v~k~k\TITIhVhSrCJaJhHCJaJhoNhGCJaJmHsHhSrh' zCJaJh*CJaJh' zCJaJhSrhSrCJaJ j-hSrh!CJaJh' zCJaJmHsHh|NWCJaJmHsHh}F|hEk6CJaJmHsHh}F|hEk6CJaJh1ZhEkCJaJmHsHhVhEkCJaJmHsHh}F|h}F|CJaJmHsHhZZd(2(R&|$7$8$H$`a$gd! $7$8$H$a$gd!$7$8$H$`a$gdG $7$8$H$a$gdG $`a$gdG*8>BT^`fht@BRTZrƾƶshhsshhhVhEkCJaJhoNhGCJaJmHsHhSrhEkCJaJhSrh' zCJaJhSrCJaJ j-hSrh!CJaJh!CJaJh' zCJaJhHCJaJh\h!6CJaJh\hSr6CJaJhSrhSr6CJaJhVhSrCJaJhSrh}F|CJaJ&<>PRXf<RXZ`bdٸ٨ٜqiaYaahq CJaJhGuCJaJhEkCJaJ j-hSrhZCJaJhZCJaJhG6CJaJhGh!6CJaJhGhEk6CJaJhGCJaJh!CJaJ j-hSrh!CJaJhSrh}F|CJaJhHCJaJhSrhEkCJaJhoNhGCJaJmHsHhSrhEk6CJaJ (`8PRvø✐xpdXPhx :CJaJh\h\6CJaJh\hD6CJaJh\CJaJhRCJaJhDCJaJh-CJaJhq hq 6CJaJhq hq CJaJh' zCJaJhq 6CJaJh' zh!CJaJh!6CJaJ j-hSrhq CJaJh!CJaJhq CJaJhGuCJaJ j-hSrhGuCJaJ".>@*ɾɳɨyyk`UUIUIUh [hof6CJaJh [hofCJaJh [h!CJaJ j-hVhQCJaJh [h-CJaJh [hx :CJaJh [hQ6CJ]aJh [h}F|CJaJh [hZCJaJh [hQCJaJh [h [CJaJh [hHCJaJhq hQCJaJhq hDCJaJhRCJaJ j-hSrhDCJaJ*,2FHj &(*6Fbdlnp̿򰠔yj[[L[h}F|h}F|CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhZhZCJaJmHsHhx :CJaJmHsHhhx :CJaJmHsHhizCJaJmHsHhofhofCJ]aJmHsHh!hofCJaJmHsHhof6CJaJmHsHhofCJaJmHsHhofhofCJaJmHsHh [hofCJaJ j-hSrhofCJaJpr}qbVGh}F|h}F|CJaJmHsHhZCJaJmHsHhZhZCJaJmHsHhx :CJaJmHsHhSrhx :CJaJmHsHhhx :CJaJmHsHh!CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhx :CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhGCJaJmHsH"h\hQ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsH*,2BHJPR^`nz~ĸĪĞththYI9IhVhizCJ]aJmHsHhVhCJ]aJmHsHhZhZCJaJmHsHhCJaJmHsHhhCJaJmHsHhx :CJaJmHsHhhx :CJaJmHsHh!CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhx :CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhGCJaJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhiz6CJ]aJmHsH$&24xl]Nhx :hx :CJaJmHsHhhx :CJaJmHsHh!CJaJmHsH j-hSrh!CJaJhhCJaJmHsHh\h6CJaJmHsHh\h6CJaJmHsHhCJaJmHsHhVhCJaJmHsHhGhGCJaJmHsHhVhCJ]aJmHsHhVhCJ]aJmHsH4>@LPXZ\^`bnpvxָǩ֝֎|l\MhVhQCJaJmHsHhVhQCJ]aJmHsHhVhQCJ]aJmHsH"h!hQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhizCJaJmHsHhZhZCJaJmHsHhx :hx :CJaJmHsHh!hQCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhx :CJaJmHsHh!hx :CJaJmHsH xz|~Ź~sk~k]UFhhx :CJaJmHsHh!CJaJ j-hSrh!CJaJhGCJaJhVhCJaJhSrhGCJaJhVhCJ]aJhZCJaJhCJaJhx :CJaJmHsHhx :CJaJhx :CJaJmH sH hx :hx :CJaJmH sH hVh!CJaJmHsHhVhQCJaJmHsH j-hVhQCJaJ:<>@ ͽqbSDDhSrhQCJaJmHsHhSrhx :CJaJmHsHhhx :CJaJmHsH j-hSrh!CJaJhZh6CJaJmHsHh6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhVhCJ]aJmHsHhVhizCJ]aJmHsHhZhZCJaJmHsHhCJaJmHsHhx :CJaJmHsHhx :CJaJmHsH 246<BXZlrtz|ĵĩqeVJV8#hSrhSrCJaJmHnHsHuhx :CJaJmHsHhzCJaJmHnHsHuhzCJaJmHsHhhx :CJaJmHsHhSrCJaJmHnHsHu j-hSrhQCJaJhx :CJaJmHsHh!CJaJmHsHhiz6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhizCJaJmHsH "$(PrzμsdsVG8,hzCJaJmHsHhhx :CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH j-hSrh!CJaJh}&CJaJmHnHsHuh!CJaJmHnHsHu&h}&h!6CJaJmHnHsHu&h}&hSr6CJaJmHnHsHu#hSrhSrCJaJmHnHsHu#hZhSrCJaJmHnHsHuhGhGCJaJmHsH&hZhSrCJ]aJmHnHsHuhZhZCJaJmHsH 46JLRbdfjl:ָ֦seYMM@hZ6CJaJmHsHhZCJaJmHsHh\CJaJmHsH j-hSrhQCJaJh [CJaJmHsHh!CJaJmHsHhGCJaJmHsHhiz6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhZhZCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhzCJaJmHsHhSrhzCJaJmHsHl^PzHF2J "rJ$$7$8$H$`a$gd! $7$8$H$a$gdG$7$8$H$`a$gdG$7$8$H$`a$gd\ $7$8$H$a$gdZ:LRTZ^jx˹}n_}}}P}@_huhQCJ]aJmHsHhuhGCJaJmHsHhuhZCJaJmHsHhuhuCJaJmHsHhuhQCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhuhzCJaJmHsHhhx :CJaJmHsH#hSrhg6CJEHaJmHsHh\hZCJaJmHsH j-hSrhZCJaJhZCJaJmHsHhzCJaJmHsH (.0>@BDNôѨ~rrcrTTEhiz6CJ]aJmHsHhSrhQCJaJmHsHhuh#mCJaJmHsHhizCJaJmHsHhuhizCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhuCJaJmHsHhuCJaJmHsHhuhuCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhuhQCJaJmHsHhuhGCJaJmHsHhXbZhQCJ]aJmHsH$&*@FHNPRXZ\dhjnpzk\M>/huhizCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhSrhmCJaJmHsHhSrhuCJaJmHsHhuhuCJaJmHsHhuCJaJmHsHhuhQCJaJmHsH"huhQ6CJ]aJmHsH j-hSrhQCJaJhuCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhGCJaJmHsH"h\hQ6CJ]aJmHsH"h\hiz6CJ]aJmHsHpNPVjprxz 0}qeYJe;eJehGhGCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhXbZCJaJmHsHh[CJaJmHsHhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhuCJaJmHsHh!CJaJmHsHhGCJaJmHsH"h\hQ6CJ]aJmHsH"h\hXbZ6CJ]aJmHsHhuhGCJaJmHsHhuh#mCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH02@BFHxz:<BDFLXZ^djtx弭񼠓vj_PDP_P_PhuCJaJmHsHhSrhCJaJmHsHhSrhCJaJh!CJaJmHsHhfIhfICJaJmHsH j-hSrhfICJaJhu6CJaJmHsHhfI6CJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhfICJaJmHsHh[h[CJaJmHsH j-hSrh[CJaJh[CJaJmHsHhGhGCJaJmHsHx| "8:FHTV^`df~ξξξξξξξξξξξξξξξξξh{CJaJmHsHh{h{CJaJmHsHhHEhCJaJmHsHhu6CJaJmHsHh#mh6CJaJmHsHh#mh6CJaJhuCJaJmHsHhSrhCJaJmHsHhSrhCJaJ1"$@BTV`˼whXHXHXHXhXbZhHECJ]aJmHsHhXbZhHECJ]aJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhhHECJaJmHsHh!h!CJaJmHsHhHECJaJmHsHhhuCJaJmHsHhuCJaJmHsHhuhuCJaJmHsHhuCJaJmHsHh!CJaJmHsHhfIh{CJaJmHsH j-hSrh{CJaJ`dtvreYM? j-hSrh!CJaJhuCJaJmHsHhHECJaJmHsHhG6CJaJmHsHhXbZhiz6CJaJmHsHhXbZhHE6CJaJmHsHhXbZhHE6CJaJmHsHhhHECJaJmHsHhXbZhHECJaJmHsHhGhGCJaJmHsHhXbZhHECJ]aJmHsHhXbZhHECJ]aJmHsHhXbZhizCJ]aJmHsH `bdfǸǭtitWE5h\hQ6CJaJmHsH"h\hQ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhSrhGCJaJh#mhQCJaJmHsHh#mh#mCJaJmH sH hSrhQCJaJmHsHhizCJaJmHsHhSrhQCJaJhSrhuCJaJmHsHhuCJaJmHsHhuhuCJaJmHsHhuhuCJaJmH sH hHEhQCJaJmHsH "(*02Jfjlx"$*:@BHŷūufuTHH:H j-hSrhVCJaJh!CJaJmHsH"hSrhV6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhSrhVCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhVCJaJmHsHhYCJaJmHsHhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHh=CJaJmHsHhXbZhQCJaJmHsHhXbZhQCJ]aJmHsHH8:`bfhwh\Ph}&CJaJmHsHhYCJaJmHsHhHEhYCJaJmHsHhVhYCJaJmHsHh1ZhYCJaJh[hVCJaJmHsHh!CJaJmHsHhVhVCJaJmHsH j-hSrhVCJaJhV6CJaJmHsHhGhGCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhVCJaJmHsH $&*,<@XZhοΤΕzn^n^n^nNn^nh=]^h=]^CJ]aJmHsHhXbZhHECJ]aJmHsHhXbZhHECJ]aJh#mh#mCJaJmHsHhizCJaJmHsHhYhYCJaJmHsHhyCJaJmHsHhHEhHECJaJmHsHhVhyCJaJmHsHh1ZhHECJaJh}&CJaJmHsHhYCJaJmHsHhHEh}&CJaJmHsHhjlnz|ʺʺʺʫֆwg[Oh [CJaJmHsHhGCJaJmHsHh\hy6CJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHh!CJaJmHsH j-hSrh!CJaJh1ZhHECJaJhHEhHECJaJmHsHh}F|hHE6CJaJmHsHh}F|hHE6CJaJhyCJaJmHsHhXbZhyCJaJmHsHhGhGCJaJmHsH ,0PRTV ŶŪśŏŀn^K^?hGCJaJmHsH% jhXbZhQCJ]aJmHsHhXbZhQCJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhgrCJaJmHsHhZh#mCJaJmHsHhiCJaJmHsHhSrhiCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhyhyCJaJmHsHhXhXCJaJmHsH j-hSrhyCJaJ  "$>TVXZhpv4JLPRTȼ啰tetYMAh=]^CJaJmHsHh!CJaJmHsHhGCJaJmHsHhXbZ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHhACJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhiCJaJmHsHhXbZCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHhHECJaJmHsHTdfhnp246;􅲾vdTDTvh#mhQCJ]aJmHsHh#mh!CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhSrhiCJaJmHsHhihiCJaJmHsHh!CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHh=]^CJaJmHsH j-hACJaJmHsHhACJaJmHsHhiCJaJmHsH68BDHJ $&46>`˿忓||tg]P]hSrhiCJEHaJhiCJEHaJhSrh}9CJEHaJh}9CJaJh[CJaJh[h[CJaJmHsH j-hSrh[CJaJhGhGCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHh[CJaJmHsHhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJh!CJaJmHsHh#mh!CJaJmHsH` $&(*<>LPXZbdqiZRRRRChTrhQCJaJmHsHh!CJaJhTrh#mCJaJmHsHhACJaJhTrhACJaJmHsHhSrhACJaJhAhACJaJmHsHhTrh!CJaJmHsHhACJaJmHsHhSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHhSrh}9CJEHaJhTrCJEHaJh~("6CJEHaJhSrh}96CJEHaJ$fT &$>b,JVL$a$gdG$7$8$H$`a$gdG $7$8$H$a$gdG $ 0*$a$gdG$7$8$H$`a$gd#m $7$8$H$a$gd#m $7$8$H$a$gdG ^`gdTrdlntz|~ 6<@R殠~oghF\HCJaJhAh!CJaJmHsHhAhQCJ]aJmHsH"hAhQ6CJ]aJmHsHhW_hQ6CJ]aJ"hTrhQ6CJ]aJmHsHhTrhGCJaJmHsHhTrh!CJaJmHsHh!CJaJhTrhQCJaJmHsHhSrhQCJaJ%RV\^dhrxzBDFH$,.źwi]iQHh$`ECJ]aJhXbZhQCJ]aJhW_hQ6CJaJhW_hQ6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrhGCJaJh#mh#mCJaJmH sH h!CJaJhSrhQCJaJhCJaJhSrhCJaJhAhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhAh!CJaJmHsHhAhF\HCJaJmHsH.DJLR F̸י׈ynbyWHh!hCJaJmHsHhSrhCJaJhCJaJmHsHhSrhQCJaJh!hQCJaJmHsH hSrhgCJEHaJmHsH j-hSrh#mCJaJh>1CJaJh>16CJaJh#m6CJaJhSrhGCJaJh#mh#mCJaJh#mCJaJ j-hXbZhQCJaJhXbZh!CJaJhF\HCJaJ .046DFRT^`bdvxȽsssssshSrhQ6CJ]aJ"h!hQ6CJ]aJmHsHhGhGCJaJmHsHh!CJaJmHsHh!hQCJaJmHsHhSrhQCJaJh#mh#mCJaJmHsHhCJaJmHsHhSrhCJaJ"h!h6CJ]aJmHsH+ 02:<>NPR`bdyg_TF;Fh$`E6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJh!6CJ]aJh!CJaJ"h!h6CJ]aJmHsHh!hCJaJmHsHhSrhCJaJhhCJaJhCJaJhSrhQCJaJh!hQCJaJmHsHh!h!CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhoRCJaJmHsHh!CJaJmHsHh6CJ]aJ &($&@BhŶrfZZM>2h LkCJaJmH sH h Lkh LkCJaJmH sH h Lk6CJaJmHsHhVCJaJmHsHhPCJaJmHsHhihiCJaJmHsH j-hSrhiCJaJhiCJaJmHsHhPhiCJaJmHsHh [CJaJmHsHhPhPCJaJmHsHh [h4xCJaJmHsH j-hSrhQCJaJh [hQCJaJmHsHh [h$`ECJaJmHsH "$&8dͰtgYNFhSrCJaJhSrh CJaJ j-hSrhznCJaJh#mCJaJmHnHuhXbZh CJaJmHnHuhSrhGCJaJ"hXbZh CJ]aJmHnHuh#mh#mCJaJmH sH hSrh CJaJmHnHuhoRCJaJmHnHuhSrhoRCJaJmHnHu#h Lkh CJaJmHnHsH uh LkhV6CJaJmH sH dfh"468<>@46ﱟwj]PC1C"hYhd|6CJaJmHnHuhYCJaJmHnHuhd|CJaJmHnHuhXCJaJmHnHuhSrCJaJmHnHu j-hSrhznCJaJhoRCJaJmHnHuhznCJaJmHnHu"hXbZhzn6CJaJmHnHu"hXbZhSr6CJaJmHnHuhSrhGCJaJ"hXbZhSrCJ]aJmHnHuh#mh#mCJaJmH sH hSrhSrCJaJmHnHu6DLRVZ\`b$&*,.8bº²¢vk]Nh1ZhQCJaJmHsHhGhG6CJEHaJhoR6CJEHaJhW_6CJEHaJhoRCJEHaJhGhGCJEHaJhGCJEHaJhSrhd|CJaJmHnHuhW_CJaJhXCJaJhd|CJaJ j-hSrhd|CJaJh`CJaJmHnHuhYCJaJmHnHuhd|CJaJmHnHuVXZxɼɡ{{{l{a{VGhoRhQCJaJmHsHhXbZhQCJaJhXbZhznCJaJhoRh#mCJaJmHsHhoRhznCJaJmHsHhznCJaJhoRhoRCJaJmHsHh1ZhQCJaJmHsHhw%CJaJmHsHhoR6CJaJmHsHhSrhQ6CJaJmHsHh1ZCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhoRCJaJmHsH&(6@BHL\dfhjrtvx|Ŷ曍rgr\\\\\hSrhQCJaJhSrhoRCJaJhoRhoRCJaJmHsHhoRCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhoRhznCJaJmHsHhXbZhQCJ]aJhoRh#mCJaJmHsH"hoRhQ6CJ]aJmHsHhoRhGCJaJmHsHhoRhQCJaJmHsHhXbZhQCJaJ$(*6FLNVXhprvźźŬqbZbhoRCJaJhoRhoRCJaJmHsHhoRhznCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhoRCJaJmHsH"hoRhQ6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJhzn6CJ]aJ"hoRhzn6CJ]aJmHsHhoRhGCJaJmHsHhoRhQCJaJmHsHhSrhQCJaJ v~$(<Bôôôzhzݴ"hoRhQ6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJ"hoRhzn6CJ]aJmHsHhzn6CJ]aJhoRhGCJaJmHsHhoRhQCJaJmHsHhSrhQCJaJhoRh#mCJaJmHsHhoRCJaJmHsHhoRhznCJaJmHsHhznCJaJ'BDJLNVXZ\^hjrtv| *48:<>㽵ԛԛԛԌhoRhGCJaJmHsHhSrhQCJaJhoRh#mCJaJmHsHhoRCJaJhoRhoRCJaJmHsHhznCJaJhoRhQCJaJmHsHhoRhznCJaJmHsH j-hSrhQCJaJ1>@BNP`bjltvxz|ĵumumumu[MMMMhSrhQ6CJ]aJ"hoRhzn6CJ]aJmHsHhoRCJaJhoRhoRCJaJmHsHhoRCJaJmHsHhznCJaJhoRhznCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhoRhQCJaJmHsHhoRhGCJaJmHsHhXbZhQCJ]aJhoRhW_CJaJmHsH"hoRhQ6CJ]aJmHsHLjxT F t  L^t\` $`a$gd\ $`a$gd $`a$gdzn $`a$gdG$7$8$H$`a$gd b $7$8$H$a$gdG (*,28<>@BLNVX^`dfln~ȹԹȪ|ԹmhoRhGCJaJmHsHhoRh#mCJaJmHsHhoRhoRCJaJmHsHhoRCJaJhznCJaJhoRhznCJaJmHsHhoRhQCJaJmHsHhoRCJaJmHsHhSrhQCJaJ"hoRhQ6CJ]aJmHsHhoR6CJ]aJmHsH$ "248:HJPRZ\hjpr~ǹxhxhxh bh_#6CJaJmHsHh bh_#6CJaJh bh_#CJaJmHsHh bh_#CJaJhQCJaJmHsHhoRhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhoRhznCJaJmHsHhoRhGCJaJmHsHhXbZhQCJ]aJhoRhW_CJaJmHsH(*,.0@BFJRT\ºº®}}}r`r`r`r`r`r`RhSrhQ6CJ]aJ"hoRhzn6CJ]aJmHsHhzn6CJ]aJhoRhoRCJaJmHsHhoRCJaJhSrhQCJaJhoRhQCJaJmHsHhoRCJaJmHsHhznCJaJhoRhznCJaJmHsH"h bh_#6CJ]aJmHsH j-h bh_#CJaJh bh_#CJaJmHsH \^`fhjvxz$&6:DFHJR³ܤˆˆˆ³yѳѳѳѳѳѳѳѳѳѳhoRh#mCJaJmHsHhoRCJaJhoRCJaJmHsHhznCJaJhoRhznCJaJmHsHhoRhQCJaJmHsHhoRhoRCJaJmHsHhSrhQCJaJ"hoRhQ6CJ]aJmHsH"hoRhoR6CJ]aJmHsH,RTVXhj( * : < R T d f t з|tlalValatNah_#CJaJhoR6CJ]aJhSrhQCJaJhoRCJaJhznCJaJhoRhznCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhoRCJaJmHsH"hoRhQ6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJhzn6CJ]aJ"hoRhzn6CJ]aJmHsHhoRhQCJaJmHsHhoRhGCJaJmHsHt    & ( * < > D F N P R T ~    ĸӭޟuuiuZO@O@hXbZhgCJaJmHsHhXbZhgCJaJh#mh#mCJaJmHsHh_#CJaJmHsHhSrhgCJaJmHsHhSrhgCJaJhQCJaJhznCJaJ j-hSrhQCJaJhXbZhQCJaJhXbZhQCJ]aJh#mhW_CJaJmH sH hSrhGCJaJhSrhQCJaJh#mh#mCJaJmH sH h_#CJaJ           * , 6 8 : < V X j l t | ~           Ƚעh_#CJaJmHsH j-hSrhznCJaJhznCJaJmHsHhSrhgCJaJmHsHhSrhgCJaJh#mh#mCJaJmHsHhGhGCJaJmHsHhXbZhgCJaJmHsHhXbZhgCJaJ5  4 6 > @ B D F H X Z l n r t         ȹȮȮȮȮȮȮע|teteh_#hoRCJaJmHsHhoRCJaJhgCJaJmHsH j-hSrhznCJaJhznCJaJmHsHh_#CJaJmHsHhSrhgCJaJh#mh#mCJaJmHsHhSrhgCJaJmHsHhGhGCJaJmHsHhXbZhgCJaJhXbZhgCJaJmHsH"        , 0 < > H J R V f j ~   wk_S_h<,CJaJmHsHhDCJaJmHsHhlJ[CJaJmHsHhoRCJaJmHsHhoRCJaJ"h_#hoR6CJ]aJmHsHhoR6CJ]aJ j-hSrh_#CJaJhSrh_#CJaJh_#h_#CJaJmHsHh_#CJaJhSrhoRCJaJh_#hoRCJaJmHsH j-hSrhoRCJaJ   .0BDJLPRZdfz|ٻٻ٬٠ٕzk_O_O_h<,hHECJ]aJmHsHh<,hHECJ]aJh#mh<,CJaJmHsHhDh_#CJaJmHsHh<,CJaJmHsHhHEhHECJaJhznCJaJmHsH j-hDCJaJmHsHhGhGCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhDCJaJmHsHhDhDCJaJmHsHh_#CJaJmHsH "$24`bjô}}k}[H[% jth<,hXbZ6CJaJmHsHh<,hXbZ6CJaJmHsH"h<,hXbZ6CJ]aJmHsHh<,hHE6CJaJmHsHh<,hHE6CJaJh<,h<,CJaJmHsHh<,CJaJmHsHhGh<,CJaJmHsHh<,h_#CJ]aJmHsHh<,hHECJ]aJmHsHh<,hHECJ]aJh<,hXbZCJ]aJmHsHjlprz|papVpaG8h<,hCJaJmHsHh#mh<,CJaJmHsHhSrhCJaJhDhCJaJmHsHhCJaJmHsHh;hCJaJmHsHh;CJaJmHsH j-h;CJaJmHsHh;h;CJaJmHsHhHEhHECJaJhDhHECJaJmHsHh<,6CJaJmHsHh<,hXbZ6CJaJmHsH% j#h<,hXbZ6CJaJmHsH "&02@BFHV㰠mZG% j#h<,h6CJaJmHsH% jth<,h6CJaJmHsH% jth<,h6CJaJmHsHh<,h6CJaJmHsHh<,h6CJaJmHsHhcsh6CJaJmHsHhGh<,CJaJmHsH(h<,hCJOJQJ^JaJmHsHh<,hCJaJmHsHh<,hCJaJmHsH jth<,hCJaJlnr 廬vfVJJ< j-hSrhznCJaJhznCJaJmHsHhGhzn6CJaJmHsHhGhX6CJaJmHsHhGhGCJaJmHsHh#mh#mCJaJmHsHhXCJaJmHsHh\CJaJmHsH j-h;CJaJmHsHh;CJaJmHsH" j#hcshCJaJmHsHhCJaJmHsHhcshCJaJmHsHh<,CJaJmHsH (*6FPT`bdfpr~ &(468<HƶƶƶƶƶhCJ]aJhK8hCJ]aJmHsH"h\h6CJ]aJmHsHh6CJ]aJh\h6CJaJmHsHh6CJaJ j-hCJaJh\hCJaJmHsHhCJaJhDhXCJaJmHsH0HLRTZ\^hjvx|ŵ|peVeVeN|V?hK8hK8CJaJmHsHh;CJaJhSrh*CJaJmHsHhSrh*CJaJh;CJaJmHsHh;h;CJaJmHsHhSrh;CJaJmHsHhSrh;CJaJh\hHE6CJaJmHsHh\h6CJaJmHsHh\h\CJaJmHsH j-hSrh\CJaJh\CJ]aJmHsHh\hCJ]aJmHsH"$.0<>@BDXZ\jlt~Ǹufh bh bCJaJmHsH j-hSrh\CJaJhSrh*CJaJmHsHhvCJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhSrh*CJaJhK8hK8CJaJmHsHhSrh*6CJaJmHsHhvhGCJaJmHsHhh*CJaJmHsHhh*CJaJ& 68DFLRTZ{pdVdVd j-hSrh\CJaJh\CJaJmHsHhSrh*CJaJhSrh*6CJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhh*CJaJmHsHhh*CJaJhK8hK8CJaJmHsHh;h bCJaJmHsHh bCJaJhSrh bCJaJmHsHhSrh bCJaJh bCJaJmHsH!Z\fht "$&(<>FϸqaqhSrh*6CJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhh*CJaJmHsHhh*CJaJhK8hK8CJaJmHsHh;h bCJaJmHsHh bCJaJhSrh bCJaJmHsHhSrh bCJaJh bCJaJmHsHhSrh*CJaJhSrh*CJaJmHsH$FHVX`jlxz (*.⽮}rcrcrcrcrcrcrcrcrhh*CJaJmHsHhh*CJaJhK8hK8CJaJmHsHh;h bCJaJmHsHh bCJaJhSrh bCJaJhSrh bCJaJmHsHh bCJaJmHsHhSrh*CJaJ j-hSrh\CJaJhSrh*CJaJmHsHh$`Eh$`ECJaJmHsH%.024@BNPTVhj~ ƶƶƶƶƪrcrcrcrcrWcWcWchCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhCJaJmHsHh*CJaJmHsH j-hSrh\CJaJhSrh*CJaJmHsHh}&CJaJmHsHh}&h*6CJaJmHsHh}&h*6CJaJhSrh*6CJaJmHsHhh*CJaJmHsHhvhvCJaJmHsH" $46<>JLPRfhvٿ尨xi^i^ih\h*CJaJh\h*CJaJmHsHh*h*CJaJmHsHh\hlJ[CJaJh\hvCJaJh\hQCJaJh*CJaJh\hQCJaJmHsH j-hSrh\CJaJh\CJaJmHsHhCJaJmHsHhhCJaJmHsHhCJaJmHsH V&X !v"|#@$"%&&'$7$8$H$`a$gdG $7$8$H$a$gdG$7$8$H$`a$gd\$7$8$H$`a$gd* $7$8$H$a$gd\ ^`gd\ $`a$gdG*,.02BDVXfhnpȽxxxxxih\hHECJaJmHsH"h\hQ6CJ]aJmHsHh\hQ6CJ]aJhSrhvCJaJh\hQCJaJh\hQCJaJmHsHh\h\CJaJh\h\CJaJmHsHh\hlJ[CJaJh\hlJ[CJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsH#BDPTVnvʿ|p|d|dUEh thHECJ]aJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhHECJaJmHsHh*CJaJmHsHh tCJaJmHsHh [6CJ]aJh\6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJh*CJaJhSrh*CJaJhSrhQCJaJh\h )CJaJmHsHh\hQ6CJ]aJh\hQCJaJ j-h\hQCJaJ$&.0<>XZ}qcqqWHWh*h*CJaJmHsHh*CJaJmHsH j-hSrh\CJaJh\CJaJmHsHh tCJaJmHsHh [CJaJmHsHhW_h t6CJaJmHsHhW_hHE6CJaJmHsHhHECJaJmHsHh thHECJaJmHsHh*hvCJaJmHsHh thHECJ]aJmHsHh th tCJ]aJmHsHZ\t46PRX`ѳ}rfWL=L=L=LhhEkCJaJmHsHhhEkCJaJhSrh9]hCJaJmHsHh9]hCJaJmHsHhSrhEkCJaJ j-hSrh\CJaJh\CJaJmHsHh}&CJaJmHsHh}&hHE6CJaJmHsHhHE6CJ]aJmHsHhvhvCJaJmHsHhhHECJ]aJmHsHhh\CJ]aJmHsHhK8hK8CJaJmHsH <>BDLNbd~;{l]{]N{]{]{]{]{hK8hK8CJaJmHsHh\hQCJaJmHsHh\h\CJaJmHsHhSrhQCJaJhHEhQCJaJmHsH j-hSrh\CJaJhHECJaJmHsHhSrhEkCJaJmHsHhhEkCJaJmHsHhhEkCJaJhhEk6CJaJmHsHhhEk6CJaJh9]hCJaJmHsH"$&.04PRTVfjŷŷŷŷŷzzzk_h\CJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHh9]hCJaJmHsHh\h\CJaJmHsHh\CJaJ j-hSrhQCJaJh [CJaJmHsHhSrhQ6CJ]aJ"h\hQ6CJ]aJmHsHhvhvCJaJmHsHhSrhQCJaJh\hQCJaJmHsH% $&68<>@BHJLVXd˹˹ˈymm^mhK8hK8CJaJmHsHh9]hCJaJmHsHh\h\CJaJmHsHh\CJaJ j-hSrhQCJaJhhQCJ]aJhW_hW_CJaJmHsH"h\hQ6CJ]aJmHsHh\hQCJaJmHsHhvhvCJaJmHsHh\CJaJmHsHhSrhQCJaJ$dfhjlz| ~vgXh?@h?@CJaJmHsHh\h\CJaJmHsHh\CJaJ j-hSrhQCJaJh?@CJaJmHsHh\CJaJmHsHh\6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJ"h\hQ6CJ]aJmHsHh\hQCJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhh1 hh1 CJaJmHsH   , . F H J L X Z f h l n       漭}}}}qbqbTbLh\CJaJ j-hhQCJaJhh\CJaJmHsHh}&CJaJmHsH"h}&hQ6CJ]aJmHsHh}&hQ6CJ]aJhhQCJ]aJmHsHhhQCJaJmHsHhvhvCJaJmHsHh\CJaJmHsHh\hQCJaJmHsHhSrhQCJaJhK8hK8CJaJmHsH    !!!!!! !(!*!6!:!L!N!X!Z!^!`!b!n!p!|!~!!!!!!!!!!Ǽּּּּqqqqeeh}&CJaJmHsH"h}&hQ6CJ]aJmHsHh}&hQ6CJ]aJhhQCJ]aJmHsHhhQCJaJmHsHh\CJaJmHsHhSrhQCJaJhK8hK8CJaJmHsHh\hQCJaJmHsHh?@CJaJmHsHh\h\CJaJmHsH%!!!!!!! "("0"D"F"H"J"T"f"t"v""""""####R#ؼtti^iSiGh}&hQCJ]aJh}&hvCJaJh}&hK8CJaJh}&hQCJaJh}&hx[CJaJh}&h\CJaJh?@6CJ]aJh}&hQ6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJh\6CJ]aJh?@CJaJmHsHh?@CJaJh\CJaJhSrhQCJaJh\hQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJR#T#\#l#r#t#z#|##########$$&$($6$8$>$@$L$T$V$Ƿǫsseses]RGh?@h?@CJaJh?@hs}CJaJh?@CJaJ j-hSrh\CJaJh?@h\CJaJmHnHuh?@hvCJaJ"h?@h CJ]aJmHnHuh?@hK8CJaJh?@CJaJmHsHh?@h CJaJmHnHuh?@CJaJmHnHuh}&hQCJaJ j-hhQCJaJh}&h\CJaJh}&CJaJV$Z$v$x$$$$$$%%%%%"%*%V%X%b%d%h%j%p%r%x%|%%%%%%%%%%%%ӺӯӡӖޖȇxl\lhh0G6CJaJmHsHh?@h0G6CJaJhSrh0GCJaJmHsHhh0GCJaJmHsHh?@h0GCJaJ j-hhQCJaJh?@h}&CJaJh?@hQ6CJ]aJh?@hvCJaJh?@hQCJaJh?@hK8CJaJh?@CJaJmHsHh?@hs}CJaJ$%%%%%%%&& &&&&F&H&J&&&&&&&&&&&&&ǻǭǕzkkkkk\Phs}CJaJmHsHh thQCJaJmHsHhSrh tCJaJmHsHh th tCJaJmHsHh tCJaJmHsHh0GCJaJmHsHhs}CJaJmHsH j-hSrhs}CJaJh$`ECJaJmHsHhSrh0GCJaJmHsHhv6CJaJmHsHh?@h0G6CJaJhh0G6CJaJmHsH&&' '&'('>'@'D'F'V'X'`'b'd'f'h'j'l''''''''''Ǹָָ֋{o`RFhs}CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhhs}CJaJmHsHhvCJaJmHsHhhQCJ]aJmHsH"hs}hQ6CJ]aJmHsHhvhvCJaJmHsHhs}CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhs}hQCJaJmHsHh?@CJaJmHsHhs}hs}CJaJmHsH''''''''''((( (( (,(.(6(8(:(<(>(@(L(P(V(X(d(f(h(t(v(~((((Ǹָָָָ֋ָָָyjyָhs}6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsH"hs}hQ6CJ]aJmHsHhvhvCJaJmHsHhs}CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhs}hQCJaJmHsHh?@CJaJmHsHhs}hs}CJaJmHsH$((((((((((((((((((())) ) ))) )ǹֱxmamamammaRhvhvCJaJmHsHhs}CJaJmHsHhSrhQCJaJhK8hK8CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHh?@CJaJmHsHhs}hs}CJaJmHsHhs}CJaJ j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHhs}hQCJaJmHsHh?@CJaJmHsHh?@h?@CJaJmHsH'(^)2*+ ,-./123n56"7t889;== $`a$gdG $ 0*$a$gdo! $ 0*$a$gdG $`a$gdG$7$8$H$`a$gdG $7$8$H$a$gdG )")$)&):)<)>)D)T)V)\)^)`))))))))*񴦚sdsdsTH9hh tCJaJmHsHhvCJaJmHsHhh t6CJaJmHsHhSrh tCJaJmHsHh tCJaJmHsHhSrhfCJaJmHsHhQCJaJmHsHhs}CJaJmHsH j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhhQCJ]aJmHsHhhQCJaJmHsH***,*0*2*********++++l+n+++++ŹqeVeVeFhK8h96CJaJmHsHhSrh9CJaJmHsHh9CJaJmHsHhRhRCJaJmHsH j-hSrhRCJaJhhRCJaJmHsHhR6CJaJmHsHhSrhRCJaJmHsHhRCJaJmHsHhhfCJaJmHsHhh tCJaJmHsH j-hhs}CJaJhhs}CJaJmHsH++,, ,,N,P,,,,,,,,-----^-`-b-zzl]NF>heCJaJhh1 CJaJheheCJaJmH sH hChCCJaJmHsH j-hSrhCCJaJhh1 CJaJmHsHhW_hC6CJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhCCJaJmHsHhzJ8CJaJmHsHh9CJaJmHsH j-hSrhs}CJaJhs}CJaJmHsHh96CJaJmHsHb--..t.v.x.|..........*/0/x/|///////ȺȌ{p{bWOhh1 CJaJhZhOCJaJ j-hSrhZCJaJhK8hZCJaJhZ6CJaJhZCJaJhyLCJaJhehOCJaJhOCJaJmH sH hehOCJaJmH sH j-hSrhOCJaJhOCJaJhK8hOCJaJhO6CJaJhe6CJaJheCJaJheheCJaJ/////00 0"060j0v0000001111111ۤwi^SDh hyLCJaJmHsHhh1 hyLCJaJhh1 heCJaJ j-hSrhs}CJaJhh1 hs}CJaJhh1 hzJ8CJaJhh1 hh1 CJaJhh1 hzJ86CJaJhh1 CJaJhhzJ8CJaJhh1 CJ]aJhhzJ8CJ]aJh#mhK8CJaJmH sH hx/hzJ8CJaJhehh1 CJaJhehh1 CJaJmH sH 12222b2d2l2p2r2222222r3t3x333333ƹxixYJ=xhk 6CJaJmHsHhhk CJaJmHsHhW_hk 6CJaJmHsHhyLhk CJaJmHsHhk CJaJmHsH j-hSrhs}CJaJhs}CJaJmHsHhW_hyLCJaJmHsHh CJaJmHsHhyL6CJaJmHsHhyLhyL6CJaJmHsHhyLhyLCJaJmHsHhyLCJaJmHsHhh1 hyLCJaJmHsH33333444&4*4,4<4>4H4J4N4P4R4T4^4b4d4f4h4j4|4~444444Ǹǩ||||||||m|]hh6CJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhyhCJaJmHsHhyhCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhhCJaJmHsHhs}hCJaJmHsHhs}hyLCJaJmHsHhyLhzJ8CJaJmHsHhk hyLCJaJmHsHhk CJaJmHsH4444444444444444\5b5d5j5l5n5p5v5x5յq`O> ho!ho!CJEHaJmHsH ho!ho!CJEHaJmH sH ho!hx/CJEHaJmHsH#hh6CJEHaJmHsH j-hSrhs}CJaJhs}CJaJmHsHho!CJaJmHsHh CJaJmHsHhyhs}6CJaJmHsHhyh6CJaJmHsHhyh6CJaJmHsHhhCJaJmHsHhK8CJaJmHsHx5|5~55555555566 66666(6п}пl]QE6hSrhQCJaJmHsHho!CJaJmHsHh[CJaJmHsHhs}hQCJaJmHsH ho!hCJEHaJmH sH ho!6CJEHaJmHsHho!6CJEHaJmH sH #ho!h6CJEHaJmHsH#ho!h6CJEHaJmH sH ho!hCJEHaJmHsHho!CJEHaJmHsH ho!ho!CJEHaJmHsH ho!ho!CJEHaJmH sH (6*66686<6F6J6L6X6Z6`6b6f6h66666666666666666񸩝m[m[Lhs}6CJ]aJmHsH"hs}hQ6CJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHho!hvCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhs}CJaJmHsHhs}hQCJaJmHsHho!hK8CJaJmHsHhSrho!CJaJmHsHho!CJaJmHsHhs}ho!CJaJmHsHho!ho!CJaJmHsH666667777"7\77t8v8~8888888888}qbWHWHW@Hh]l2CJaJhs}h]l2CJaJmHsHhSrh]l2CJaJhs}hQCJaJmHsHh]l2CJaJmHsHhSrhQCJaJhSrheF6CJaJmHsHhSrheFCJaJmHsH j-hSrhQCJaJho!CJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhvCJaJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsH"hs}hQ6CJ]aJmHsH88888888888888899>9999: :&:*:,:j:෨}uj_TuEjh#mhK8CJaJmH sH hSrh]l2CJaJh]l2h]l2CJaJhSrhQCJaJh]l2CJaJh'6CJaJhth'CJaJh'CJaJhs}htCJaJmHsHhs}hQCJaJmHsHhs}CJaJh [6CJ]aJmHsH"hs}hs}6CJ]aJmHsH"hs}hQ6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJj:l:n:::;;;;0;p;x;;;;;;;;;;;;;;;;;2<4<<<<ܣ|mamRmhvhvCJaJmHsHh[CJaJmHsHh[h[CJaJmHsHh[CJaJhQCJaJhyhQCJaJhyhQCJ]aJh#mhK8CJaJmH sH j-hSrhQCJaJhs}CJaJh]l2CJ]aJhW_6CJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrhQCJaJhSrhvCJaJ <<<<<<<<<====(=8=<=H=P=R=|===>>`>˼˼yfyyVC%hSrh0G6CJ]aJmHnHuhSrh0GCJaJmHnHu%hPhP6CJ]aJmHnHuhmCJaJmHnHuhPCJaJmHnHuhPhPCJaJmHnHuh}y8CJaJmHnHuhPCJaJmHsHhi=hi=CJaJmHsH j-hSrhi=CJaJhvhvCJaJmHsHhs}CJaJmHsHhi=CJaJmHsH`>>>>>>>>>? ? ????,?.?0?B?D?V?X?^?`?v?ôåÊxfxfZN????hh#m#CJaJmH sH hW_CJaJmHsHhCJaJmHsH"hh#m#6CJ]aJmHsH"hx/h#m#6CJ]aJmHsHhx/h#m#CJaJmHsHh#m#CJaJmHsHhh#m#CJaJmHsHhx/hCUCJaJmHsHhCUCJaJmHsHh#m#CJaJh#m#h#m#CJaJhSrh0GCJaJmHnHuhF:CJaJmHnHu=>?|@BC.EdGH^IJJKLMNOzP$7$8$H$`a$gdz $7$8$H$a$gdz$7$8$H$`a$gdK $7$8$H$a$gdG$7$8$H$`a$gdJ $7$8$H$a$gds} $`a$gdG $`a$gds}v?~????????????????????B@D@H@J@`@b@d@t@Ǟzkz_T_k_TL_hvCJaJhSrhvCJaJhCJaJmHsHh#mhK8CJaJmH sH hyCJaJmHsHhY"CJaJmHsHhCUCJaJmHsHhh#m#CJaJmHnHuhhCUCJaJ j-hSrhCUCJaJhx/h#m#CJaJmHsHhh#m#CJaJhhCJaJhCJaJhn!YCJaJmHsHt@v@z@@@@@@@ABA^A`AbAdAxAAAAAAAAAAAAAB BB4B@Bײyqcc[Sh"fCJaJhJCJaJ j-hSrhs}CJaJhvCJaJhW_CJaJhs}h"f6CJ]aJhSrhvCJaJhyh"fCJ]aJhyhs}CJ]aJh#mhK8CJaJmH sH hn!YCJaJ j-hSrhJCJaJhs}h"fCJaJhs}CJaJhCJaJ j-hSrhCJaJ@BJBRB\B^B`BbBpBrB|BBBBBBBB"C$C(C*C>C@CBCDCjC|C~CCCCCCCCCCCȼȼzrjjj_jhj6mhT CJaJhT CJaJhJCJaJh"fCJ]aJhJCJ]aJhyhJ6CJ]aJh"f6CJ]aJhSrhvCJaJhyhJCJ]aJhyh"fCJ]aJh#mhK8CJaJmH sH hn!YCJaJ j-hSrhJCJaJh"fCJaJhj6mh"fCJaJ%CD D D&D>D@D$E&E,EPEXEZE^EjEpEzE|EEEEEEEEEvFF$G0GZG\GbGGGGGGGGGGGGGGHǼϼ߼߼ϩϩߩ~~~~~~vh [CJaJhj6mhj6mCJaJhR$hJ6CJaJhR$ht6CJaJhR$CJaJhtCJaJhj6mhtCJaJhj6mh]CJaJh]CJaJhJCJaJhn!YCJaJ j-hSrhJCJaJhT CJaJhj6mhT CJaJ.HHHHHJHLHNHPHRHfHhHHHHHHHHHHHHHHHH I"I$I&I(IFIHIJIPIVIڵ攟Ôsg\hyhQCJaJhyhQCJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrhKCJaJhKCJaJhSrhQCJaJhJCJaJ j-hSrhJCJaJhj6mhj6m6CJ]aJhSrhvCJaJhyhJCJ]aJhyhj6mCJ]aJh#mhK8CJaJmH sH hj6mhj6mCJaJ$VIXI\I^IbIpIrItIIIIIIIIIIIIIIJ JJ2J4JBJVJJJJJJJJ׽߲߂ׂvh]hKhJCJaJ j-hSrhKCJaJhKhKCJ]aJhKhKCJaJhK8hQCJaJhK8hQCJ]aJhSrhQ6CJ]aJhSrhvCJaJh#mhK8CJaJmH sH hSrhKCJaJhKCJaJhSrhQCJaJhJCJaJ j-hSrhQCJaJ"JJJJJJJJK K2K4KBKKKKKKKKKKKKKLLLxLzL~LLLLLLLLLLɻɭxmmehDCJaJhKhvCJaJhKhK8CJaJ jhSrhQCJaJhKhK6CJ]aJhKhQ6CJ]aJhKhJ6CJ]aJ j-hSrhKCJaJhKhKCJaJhKCJaJ j-hSrhQCJaJhKhJCJaJhKhQCJaJ'LLLLMMM(MzM|M~MMMMMMMMMMMMlNnNҴÃqbTH<hNCJaJmHsHhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhyhQCJaJmHsH#hyhQCJPJ]aJmHsHhyhQCJ]aJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsHhvhvCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhJCJaJmHsHhKCJaJmHsHhKhJCJaJhKhQCJaJnNrNNNNNNNNNO0O2O6OrOtOvOzO|OOOõvi\iM@hz6CJaJmHsHhyhJCJaJmHsHhy6CJaJmHsHhJ6CJaJmHsHhvhvCJaJmHsHhKCJaJmHsHhK8CJaJmHsHhJCJaJmHsHhNCJaJmHsH j-hSrhNCJaJhNCJ]aJmHsHhyhNCJ]aJmHsHhN6CJ]aJmHsHhNhNCJ]aJmHsHOOOOOpPrPxPzPPPPPPPPPPPPP QJQlQnQrQQ˼׎ׂׂss׎׎dR"hSrhQ6CJ]aJmHsHhxhxCJaJmHsHhSrhKCJaJmHsHhKCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH h!kh!kCJEHaJmHsH j-hSrhK8CJaJhK8hK8CJaJmHsHhK8CJaJmHsHhzCJaJmHsHhzhzCJaJmHsH j-hSrhJCJaJQQQQQQQQQQQQQQQQQR R RR6R8R`RRRRRRRRRRSδΨɊŠ{ΨΨΨl{\lhyhQCJ]aJmHsHhxhxCJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHhSrhKCJaJmHsHhKhKCJaJmHsHhzCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhKCJaJmHsHhSrhQCJaJmHsH"hSrhQ6CJ]aJmHsH jhSrhQ6CJ]aJ!zPQSTUTWXZV\] __`abcXfgh"jvk $`a$gdz $`a$gdG $ 0*$a$gdG$7$8$H$`a$gdK$7$8$H$`a$gdG $7$8$H$a$gdGSSSSSS&S0SSLSPSRSSSSSSSSSSSSTȹwh\PCh.6CJaJmHsHhxCJaJmHsHhyCJaJmHsHhxhxCJaJmHsHhGICJaJmHsHhw%h.CJaJmHsHhK8hK8CJaJmHsHh.CJaJmHsHhw%CJaJmHsHhw%hw%CJaJmHsHhQCJaJmHsH j-hSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsHhyhQCJaJmHsHTT T:T`TbTzT|TTTTTTTTTTTTT&UȸȫsdXdXdXIX=hGICJaJmHsHhxyhK8CJaJmHsHh/bCJaJmHsHhw%h/bCJaJmHsHhxyhw%CJaJmHsHhxyh.CJaJmHsH j-hSrh.CJaJhzCJaJmHsHh.6CJaJmHsHhxyhxy6CJaJmHsHhxy6CJaJmHsHhK6CJaJmHsHhK86CJaJmHsHh.h.6CJaJmHsH&U(U,U6U8UPURUUUUUUUUUUUUU$V&VVVV"W弰尢ufZfRfEh6CJaJmH sH hCJaJhKCJaJmH sH hhCJaJmH sH hDh/bCJaJmHsHhDhGICJaJmHsHhDhuCJaJmHsH j-hSrhGICJaJhuCJaJmHsHhDCJaJmHsHhGIhGI6CJaJmHsHhGI6CJaJmHsHhGICJaJmHsHhxyhxCJaJmHsH"W2W>WJWLWRWTWVWXjXrXXXXXXXXXXX8YYYYôog\MAM\\\hKCJaJmH sH hhKCJaJmH sH hSrhQCJaJhKCJaJ j-hKCJEHaJmHsH h>1h>1CJEHaJmHsH#h>1hK6CJEHaJmHsH h>1hKCJEHaJmHsHhw%hQCJaJmHsHhhCJaJmH sH hCJaJ j-hSrhCJaJhyCJaJmH sH hCJaJmH sH YYYZ Z"ZZZZZZZZZZZ[[[[[(\*\縧zl[l[I:hx6CJEHaJmH sH #hyh!k6CJEHaJmH sH hyh!kCJEHaJmH sH h*CJEHaJmH sH hKhxyCJEHaJmH sH h [CJEHaJmH sH hxyCJEHaJmH sH hh!kCJEHaJmH sH hQCJaJ j-hSrhQCJaJh}CJaJhxyCJaJh}CJ]aJhSrhQCJaJhSrhQ6CJ]aJ*\2\F\L\N\T\V\d\f\n\p\\\\]]]]]]]]]]]]]]]^±Ӧynff^fPff j-hSrhzCJaJh>1CJaJhzCJaJhyhx/CJaJh*CJ]aJhyhx/CJ]aJh*CJaJh [CJaJhxyCJaJhx/hx/CJaJ hzhzCJEHaJmH sH j-hzCJEHaJmHsH hzh!kCJEHaJmH sH h>1CJEHaJmH sH hxyCJEHaJmH sH ^^^(^2^4^8^:^<^>^^^^^^^^^^__ _&_2_H_J_r______ƽ⦚|pddVhh6CJ]aJhyhCJ]aJhyhzCJ]aJhCJaJ j-hSrhzCJaJhR$CJaJhR$h6CJaJhR$h6CJaJhyhCJaJh*CJ]aJhyhCJ]aJh*CJaJh>1CJaJhhCJaJhzCJaJhhzCJaJ__________&`(`@`````````````````aaFaHahataaaaaaaaaݍǂ݂ǂ݂vhyhQCJ]aJhSrhQCJaJhzhCJaJhzh6CJ]aJh*CJ]aJhyhCJ]aJhyhzCJ]aJhzCJaJ j-hSrhzCJaJhDCJaJh>1CJaJh*CJaJhhCJaJ*aaaaaabb6b8bxbbbbbbbbbbbbbbbbLcPcRcTcnccccccccccccc^d`d~dddddheeeĸ礖礖"hSrhQ6CJ]aJmHsHhSrhQ6CJ]aJhz6CJ]aJh*CJ]aJhyhQCJ]aJhyhQCJaJh*CJaJhDCJaJhzCJaJhSrhQCJaJ j-hSrhQCJaJ4eef8fHfNfPfXfffhftfffffgg6g8ggBgZgggggggggggggg\hhhhhhhhhhhhhhii i ii2i4i`i浧浧hD6CJ]aJhDhDCJaJhSrhQ6CJ]aJhz6CJ]aJh*CJaJ j-hSrhQCJaJhDCJaJhzCJaJhSrhQCJaJhSrhQCJaJmHsH9`iiiiij j jjjjj"j0j2jj`jbjjjjjjjjjkk kkkNkPkRkTkbkdkjklkrkĶ텍zzqfqh [6CJ]aJh [CJ]aJhz6CJ]aJhR$CJaJhDCJaJhDhDCJaJhkCJaJ j-hSrhQCJaJhSrhQ6CJ]aJhyhQCJ]aJh*CJ]aJhyhzCJ]aJh*CJaJhSrhQCJaJhzCJaJ(rktkkkkkkkkkkkkkkkkkk.l0l4l6lLlNlRlTl`lblflhlplrllll̾햋|ph]hoNh0GCJaJh*CJaJhkCJaJmHsHhSrh0GCJaJmHsHhSrh0GCJaJhQCJaJhyhDCJaJhDCJ]aJhyhDCJ]aJ j-hSrhkCJaJhkCJaJ j-hSrhDCJaJhSrhDCJaJhDCJaJhDhDCJaJ#vkhlmnDpPqrrs8uv$x8yzz"z dh^gdSr $ 0*$a$gdG $ 0*$a$gdT ^`gdT $`a$gdv ^`gdv ^`gdG $`a$gdG$7$8$H$`a$gdDlllllllllllllllllmmm m mmm$m&m2m4m8m:mPmRm\m^m`mbm~mmmmmmmmmmmmmmm²²²²²²²²²²²²²²²ŒhkCJaJmHsHhoNhz6CJaJmHsHhx6CJaJmHsHh &6CJaJhoNh0G6CJaJmHsHhoNh0G6CJaJhSrh0G6CJaJmHsHh*CJaJhoNh0GCJaJhoNh0GCJaJmHsH2mmmmm n&n(n*nnDnFnJnLnTnXnbndnfnhnnnpn|n~nnnnnnnnnnnǸ~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~Zl~Z#h*h*CJaJmHnHsHu#hoNh0GCJaJmHnHsHuhoNh0GCJaJmHnHuh*h*CJaJmHsHhSrhkCJaJmHsHhkCJaJmHsHhkCJaJmHnHsHuhSrh0GCJaJmHnHuhSrh0GCJaJmHsH j-hSrhzCJaJhzCJaJmHsH"nnnnnn o&o(o*oFoHoVoXonoroooooooooooooooooooppp۽tttttttttttttb#h*h*CJaJmHnHsHuhoNh0GCJaJmHnHuh*h*CJaJmHsHhSrhkCJaJmHsHhkCJaJmHsHhkCJaJmHnHsHuhSrh0GCJaJmHnHu j-hoNhzCJaJ#hoNh0GCJaJmHnHsHu#hoNhzCJaJmHnHsHu$p p p p"p4p:p/hhOCJaJmHsH hhOCJEHaJmHsH#hSrhO5CJEHaJmHsH hw%h CJEHaJmHsH$hw%hCJOJQJaJmHsHhx/hCJaJmHsHhGh CJaJmHsHhSrh CJaJhSrh CJEHaJh0CJEHaJmHsHhkg6CJEHaJmHsHhkgCJEHaJmHsHhTh2MgCJEHaJhThOCJEHaJ"z$z&z(z*z,z.z0z2z4z6z:zz@zBzDzdhgdSr 0dh*$gdSr 00dh*$^`0gdSr$dh7$8$H$^`a$gddh7$8$H$^`gd0dh^`0gdSr4z6z:zzDzFzZzzzzzzzzz||P}T}~~`bd°ueYYODYhl8hxymHsHjhxy0JUhxyCJaJmHsHhnjh6CJaJmHsHhnjhCJaJmHsHhCJaJmHsHhnjhxyCJaJmHsH!jhnjhxy0JCJUaJ"hSrhO5CJ\aJmHsHhSrhOCJaJmHsHhSrh CJaJmHsH hSrhOCJEHaJmHsHhw%hOCJaJmHsHDz|`$Td f^̖$a$gd*$a$gdJ@$a$gd(9$a$gdx. $7$8$H$a$gd` $ 0*$a$gdl_$a$gd$a$gd $ a$gd29$a$gd5_$a$gd3$a$gdl8$a$gdu "$&2ȁ$TVX̼tcTHHhxyCJaJmHsHhhxyCJaJmHsH!jhhxy0JCJUaJhxy6CJaJmHsHh7CJaJmHsHhnjhxyCJaJmHsHhnjhxyCJaJmHsH!jhnjhxy0JCJUaJhl8hxy6CJaJmHsHhxy6CJaJmHsH j-h7CJaJmHsHhxyCJaJmHsHh7CJaJmHsH>@Z\bdfh҇HP: "$(*24HJVXZzrccTIcIch`hxyCJaJhhxyCJaJmHsHh`hxyCJaJmHsHhxyCJaJh`hxymHsHjhxy0JUh7CJaJmHsHhl_hxy6CJaJmHsHhnjhxymHsH!jhnjhxy0JCJUaJ j-hxyCJaJmHsHhxyCJaJmHsHhhxyCJaJmHsHhl_hxyCJaJmHsHZlnȌʌΌЌތ"$&,2֍؍ڍ˽}o``h*'hxyCJaJmHsH j-h`hxyCJaJhxyCJ]aJmHsHhxy6CJ]aJmHsH"hhxy6CJ]aJmHsH"h`hxy6CJ]aJmHsHh`hxy6CJ]aJhxyCJaJmHsHhhxyCJaJmHsHh`hxyCJaJmHsHh`hxyCJaJ"ڍ܍ލ"$(*8:HJ\`rtŽׯˎn"hxyCJOJQJ^JaJmHsH j-h*'hxyCJaJh*'hxyCJaJmHsH"h*'hxy6CJ]aJmHsHh7jhxyCJ]aJmHsHh7jhxyCJ]aJhxyCJaJmHsHh7jhxyCJaJmHsHh7jhxyCJaJhhxyCJaJmHsH&@BFHZ\hjnrt~̏Џ Ĺӹߪߪӹӹ{i"h*'hxy6CJ]aJmHsH"heFhxy6CJ]aJmHsHh*'hxy6CJ]aJhhCJaJmHsHh*'hxyCJaJmHsHh*'hxyCJaJhhxyCJaJmHsHhxyCJaJmHsH"hxyCJOJQJ^JaJmHsHheFhxyCJaJmHsH)&*8:FNVX`dfhj68JLTV\^`bοrcTTrIh(9hxymHsH j-hxyCJaJmHsHh7jhxyCJaJmHsHh{ThxyCJaJmHsHh}phxymHsHjhxy0JUh`hxyCJaJmHsHhxyCJaJmHsH j-h*'hxyCJaJh*'hxyCJaJmHsH"h*'hxy6CJ]aJmHsHh*'hxy6CJ]aJ"heFhxy6CJ]aJmHsHʒΒВ֒ؒ  $.046<>JLPRVX^fzŽŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ!jhnjhxy0JCJUaJ j-hCJaJmHsHhCJaJmHsHhJ@hxyCJaJmHsHhxyCJaJhJ@hxyCJaJhxyCJaJmHsHhJ@hxymHsHjhxy0JUh(9hxyCJaJmHsH.”ДҔޔ $(,.48:@FJLP`blnrxz|>ʖ̖Ζ!jhNMhxy0JCJUaJ j-hxyCJaJmHsHh`ChxyCJaJmHsHhxyCJaJmHsHh*hxyCJaJhhxyCJaJmHsHh*hxyCJaJmHsHhnjhxymHsH4Ζ>dRTVX~̜֜؜HLNΝНܝ8<^t񹲮}}x}}q j-h,U h,U6h,UhxyCJaJ h bhxy j-hhqod haJh`ChaJhhxy hZhxyjhZhxy0JUaJh(-hxy6CJaJmHsHhxy6CJaJmHsHhxyCJaJmHsHhNMhxyCJaJmHsH,̖T&(:<>VXZ\^dhgdSrh]hgd$ &`#$gdE[$a$gdiE$$a$gdF$a$gde ^`gd$a$gdlBŸğԟ֟ڟܟ $&46@D`bnthqodhqodCJaJmHsHhFhxyCJaJmHsH!jhFhxy0JCJUaJhxyCJaJhOhxyCJaJmHsH!jhOhxy0JCJUaJ hZhxy j-hqodhqod h,U6hxyh,U3ʠ̠ؠڠܠޠ 46>@BDVXnptv̡Ρڡܡޡ(*:>NPTVZ\bdhj鹪᪹hF hxyCJaJmHsHhxyCJaJmHsHh(-hxy6CJaJmHsHh(-hxy6CJaJhxyCJaJhFhxyCJaJmHsHhqodCJaJCjrtĢƢȢʢԢ֢@`bz|£<tЦ$&(*68:>@LNνݡݡݮhxy hxy0Jjhxy0JUhhxy6CJaJmHsHhnjhxyCJaJmHsH!jhnjhxy0JCJUaJhFhxyCJaJmHsHhxyCJaJmHsHhF hxyCJaJmHsHhxyCJaJ2NRTVZ\^"hSrhO5CJ\aJmHsHhhxy hxy0Jjhxy0JUh0JmHnHu/ =!"#$%DyK silvana.vranic@ri.htnet.hryK Dmailto:silvana.vranic@ri.htnet.hr8@8 Normal_HmH sH tH>A@> Zadani font odlomkaZiZ Obi na tablica :V 44 la .k. Bez popisa 6U@6 Qc Hiperveza >*B*ph8 @8 $Podno~je p#2)@2 $ Broj stranice6@"6 $ Tekst fusnote>&@1> $Referenca fusnoteH*F'AF [Referenca komentaraCJaJ:R: [Tekst komentaraDjQRD [Predmet komentara5\NrN [Tekst balon iaCJOJQJ^JaJpB@p Tijelo teksta, uvlaka 3$0^`0a$CJ\mHsH^S@^ Tijelo teksta, uvlaka 3x^CJaJMD S N!:6z9<kCEFICJFP}P2[^`a &n D0 ",DQNOu>b !:"%&W*,L0R7m:<mC FJIPWW@Y[\_'aemrrrrryyyyyyJzzE{{m||U}}]~~wb{ZلUֆwډMʊ_ύk\ӐLǑ?/l5d\ޘǙ@E q'&|nѢ`ɣB;Х78l$̬8Ʈk"&2Ĵ)ص89ȷoO=MS]BͿAgl&y|Q$ eB "eJ$ngV*EBa} =|qg N ;/ /CE#B_`=ss     00000000000000000p00p0p0p00p0p0p0p0 0 00p00p0p000p0p0@0p0p0p0p0p0X0p0p0`0p0h0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p00p0 0p000 00p0 00x0x0000p00000000000000p0p0p0p0p000p0p00p0p0p0p0p00p000p0p0p0p0p000p0p0000p00p00000p0p0p0p00p0p0p00p000p0000000000000000000000000000000000000000000000000000p0000000p0000000000000000000p0p0p0p0p0p00p0000p00p0p0000000000000000000000000000000000000000000p00000000000000000000000@0p@0@0@0@0@0p@0p@0p@0@0@0@0@0@0p@0@0p@0p@0p@0p0Pߩ@0@0@0@0@0@00rryyE{|U}}~wUֆ\l5\@'n`;$̬Ʈk")89ȷO=ly|Q eJngB}=|qg Oy00pOy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy0!0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00@0@0Oy00Oy00Oy0(0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy0)0Oy00@0Oy00Oy00@ 0 Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00@ 0@0Oy00Oy00Oy00@0@0Oy00@ 0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy0*0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy0$0Oy0$0Oy0$0Oy0!0Oy00Oy00@0Oy00@0@0@0@0Oy0 0x0w H r` [$(-h38p=@HBC F IKP2SW[^agvPbL&ܧή"bLBBf`:R @ Rʧ̩n̫Xܭj6JvpNb::*p4 :p0x`Hh T6`dR.d6vB>\Rt   j HZF.Zd !R#V$%&'( )*+b-/134x5(668j:<`>v?t@@BCHVIJLnNOQST&U"WY*\^_ae`irklmnp0qrHu4y4zZڍΖjN^UVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~  48 $L'=zPvk"zDz̖^ds \Y X !!8@0( B S ?zzTz|zzz<z|zzz<z|zzz<zzԠzzTzzԡzzTzzԢzzTzzԣzzTzzԤzzTzzԥzzTzzԦzzTzzԧzzTzzԨz{T{{ԩ{{T{{Ԫ{{T { {ԫ { {T {{Ԭ{{T{{ԭ{{T{{Ԯ{{T{{ԯ{{T{{԰{ {T!{"{Ա#{${T%{&{Բ'{({T){*{Գ+{,{T-{.{Դ/{0{T1{2{Ե3{4{T5{6{Զ7{8{T9{:{Է;{<{T={>{Ը?{@{TA{B{ԹC{D{TE{F{ԺG{H{TI{J{ԻK{L{TM{N{ԼO{P{TQ{R{ԽS{T{TU{V{ԾW{X{TY{Z{ @[{L@\{@]{@^{lC_{C`{Ca{,Db{lDc{D||EEȕ""BBLnnx44`rrZt%%|| HHm11ZZ**iinnAAee77SS ii$$==}}    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghikjlmnoprqsutvwxyz{|}~||MMĕ̕̕++HQQt~~::gzzaz++NNq77``//oo ttGGjj<<[[ mm,,CC   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghikjlmnoprqsutvwxyz{|}~9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity9)*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState=*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PlaceType=*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PlaceName'urn:schemas:contacts GivenName(urn:schemas:contacts middlename urn:schemas:contactsSn ))))6ASWz rxz { 1 =    " [abghjklm{|SX+2378@JRSTVXYh}]c,6FM]c/4567@W]^ceu"-7DS&PW chiklvc o G!O!P!X!Y![!!!!!!!!!!!!!!! """&"'"/"0"2"""""""E#P#########2$7$a$k$l$s$$$S%[%''()F)L)T)W)Y)`)a)i)j)k)))))))))I*T*X*]*^*`*+#+%+/+1+<+=+E+F+H++++++++++++++++++++++++,,,,,,,,!,",*,,,/,0,6,;,B,,,--}........4/=////////0106090>0@0D0]1i11111111112222 222222)2+2.2/262728292>2?2D2F2N2O2Y2F3O3Q3]3_3o3q3r3s3{333333444347494@4A4F4G4H4^4d4e4k4l4s44444444444444444455 5 5555n5s5t5|555]6f6666666666666,747<7A7H7O777[8b8r8|888888888$9-9999:::t:}:;;~;;;;;;;;;;q<x<}<<<<<<"=%=&=-=.=4=5=<===?=@=A=B=N=======>>>>>>>>>>>>>>>>??????????????? @@@@@@AZAcAdAjAkAvAAABBBBBBCCEEEEFFFF$G)G*G+G,G0G1G7GAGGGIGLGMGNGGG HHEHKHYHiHHHHHI I:I@IAIJIKISIIIIIIIIIII9JDJEJFJGJRJK"KUK\KKKKKKKKKKKKKKKKKLL L%L&L(L)L*L+L2L3L:LQLXLYLaLLLLLLLdMhMMMLNTNUNZN[NeNfNgNhNmNnNxNyNNNNNNOOOOOOOOPPQQ%Q-QQQ RRRR R)R*R3R4Rh?h@hAhFhGhLhihshthvhwh}h~hhhhhhhhhhi i(i,i-i7i}iiiiiiiiiiiiiijj jjj!j"j#j$j'j(j/j`jkjmjwjxjzjjjjjjjmkrk~kkkkkkkkkkkkkkkkkkk lllll#l(lFlKlMlSlTl[l\l]l^lcldlilllolplqlrlxlyl|l}llllllllll mmmmmm m&m(m2memkmumzmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnn0o6o8ooAoBoCoDoKoLoXohopo qqqqq'q(q*q4q@qqrrrrrrrrrrrrAsBsHsIsLsMsyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzz$z%z+z,z0z2z6z7z;zzHzJzOzPzQzRzWzXz\z^zczezizjzkzlzqzszzz|zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{{{{{{{{!{#{+{,{0{1{3{5{;{={D{F{K{L{M{N{S{T{X{Z{_{a{e{f{g{h{m{o{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|||| ||||||||%|&|(|)|6|7|?|@|E|F|O|Q|]|_|d|f|k|n|s|{|||||||||||||||||||||||}}}}}}"}&}.}/}5}6}8}9}A}B}G}J}M}O}T}V}[}c}h}j}t}w}~}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~~$~(~*~0~5~<~=~I~J~K~M~S~U~\~^~c~k~p~q~{~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~",-;CPQ[\^`nr{| !#(*4689BCKLY\abhis~€ɀʀˀ̀ր׀ހ ")+02?@JKRT]^egmosvw~ʁ́فށ )*2:@BOUXZabghlnsu|~ƂǂӂԂւ؂ނ '(12?AHIJKTU]^_`moqsz{ẵ̓у҃ԃփ܃ރSYZ`gmӄ؄ڄ "$*,23=>HILMUV]_`agirsƅ˅ԅՅօׅ%&()3456ABCEIOTV^emov{ʆІՆ׆߆ !+,:;JLSVcdnrwz|χЇ؇ه !"')13:<>?HIQRUV\]_`hi|}~Ɉʈˈ̈Ј׈߈#%-.128:GHVW\gmx~Ӊىډ ./678:;=CELNSTXZ_ahjst}ĊɊˊЊъՊ׊܊ފ "')0245=>@AJKRT\cegnopqrsy{‹ˋ̋׋ً #$&'2345@AJKRT\]klstux~ȌɌ׌،ߌ #$%&./01:;DFRTUW^`elqszɍ΍э֍ݍcjkpqu~ĎŎӎԎێ #$-.79:;ACHJOQYZbdklrtz|Ïďŏ̏͏яӏ؏ڏ #$%&.09:CDFGLMRTUW[\abcdijnpuw~ƐȐɐːҐӐِؐڐې29:;=CEKLPRST[\`bfhmnopwy~ƑǑˑ̑Бґ֑ؑݑߑ %&*+-/57>?CDHJNPUWZ[ghq}ĒŒɒ˒ϒђ֒ؒ './348:>@EGJKWXanuxÓǓɓΓГٓړ $&*,1234:<@ABCKMRTZ[`agiqrȔɔՔ֔ #$&'*124:;ABDENOY_egkmwx|~ȕ͕ϕԕՕەܕߕ"+-46@AHJTV^_`cijqrtyɖʖ˖̖זٖޖ !)*1245:LPRXZcdnosuǗȗΗϗїҗ՗֗ܗݗߗ#$&'-.1:EFIV[\fgkmwy̘͘ΘИؘ֘ݘޘ "')1256<=FGIJMNVW^_abfntuwxƙǙ͙Ιҙԙڙܙ!"$%-.4:?@FGKMSU]_efklnotuy{ƚǚ˚͚Ӛ՚ݚߚ ")*0124:<CEKLSU[djklmtu›˛̛՛֛ܛݛ #%-.45;<ACJKLMQRSU[\^`gipqwx|~ĜŜ̜͜ӜԜݜޜ #$)+02:;<=EFLNQR_`ijrstu˝̝ӝԝ֝םݝߝ %&()/0:;<=IJKLUV^_fgqsz{ŞǞϞОٞڞ&(./46<>BDNOPQ`amnopz~Ÿşʟ̟ԟ՟ٟڟܟޟ "#24ACMP[_ghrsvw àȠʠРҠ֠ؠ %&,-139;?ACDNOVWXYceqstv{|ǡȡСҡޡ +,1389;<AHJKPV[fmntuy{ǢɢТѢעآܢ$'-.4578ABLPVX_aghmouw{}£ģȣɣϣУգףݣߣ "$.079@BHIMOUW[]eflm{|ˤ!%&')-.13:<@AEGKMRT\]ght¥åƥȥϥѥե֥ڥܥ #$%&,./167;<@BFHMOQRXY_`hiqrz|¦ƦȦͦϦѦԦզ֦ۦܦ!"#$/067BERS`ahjp|çħͧΧէקߧ !#$+,25=>DFKLRSVW]^ikrsuv|}ƨȨ˨̨ШѨݨިߨ$%&(.078=>BDIKRT]^ghijlnvwxy~ɩʩөԩשة !&(-/1234<=DFUV^`bdhklz{ȪʪЪѪ֪תت٪ު*+1278?AFHMNOPTUWX`acdmntv~«̫ͫЫѫݫޫ߫ #%+,028:=?KMRSTU]^defgpqrs}~ìŬʬͬլ֬ڬܬ )*.378?@GHIJQSZ\`bhinovxíʭ˭ѭҭ׭حޭ #%'(129:DEIJRSVW^`eflmpqwxŮǮϮЮԮ֮ޮ %&,-./57<=JKMrzůƯʯ̯ԯ֯ݯ߯ '(01239:>@HIJKUVXZacjltu|~°ðİŰΰϰհװް߰ !#+,02:<CEHIQRYZ\]efjkpqstz|%'./46=?EGJKUV]^ablmopz|ɲʲҲӲֲײ !$%()1~ijƳгѳԳճ޳ %+-1389=?DFKMQR_`hixyôĴɴʴδдմ״ܴ޴!#(*/046;=BDLMVWXY`aikqrz|Ƶǵϵѵ׵۵ ').079@AFHOQTV^_cdeflmxyƶǶ̶ζն׶ڶܶ %(/18:ABFHOQTV_`hipqǷɷзѷշ׷޷ !#*,/1349:BCIJSUbdginovw{}˸̸Ӹո޸߸ ()*+67ACFHNPWX\^egjlqryz|}ǹȹֹ׹޹߹ &(02<>EFKMTVY[bcdenoyzúź̺κѺӺںۺ ()./01?ELQSTUY[bdgiopyz{|ɻʻ̻ͻջֻۻܻݻ޻ !#)+1278<>FHRSZ[`bikuwyzƼȼϼѼۼݼ "#,-34<=KLNPVX\]deikrt~ŽƽνϽݽ޽ #$-./09:<=CDJLRS\]bcdeopuvwxþľžƾӾ۾&'-./179@BOPTVceikuv|}~ƿ̿Ϳҿӿٿڿۿ߿ "/479@AFGMNOSUbdhjst~ !"(+-34:;=>GHRSXZ`bfgtuy{ !*,>?FGJX[]dfkmt{ %&+,0279>@CDT!#(*/1459:DERSTUegnoqr|}~ %&./78>?GIPQWXYZ`agioqxz "#./9:BDJKQRTU^_ijlntv{}<=?AGIPQVW\^cejlst{|#$)*.057<>DEGHOPZ[dfno}~ 56>?FHTV[]dfklprwy~ #%1:ACHIMOTV[]fghiuv} !-.24@BGIOPWX\^klno !"()-/57>?@CEFPQjkmnqrz{ )+2356@ABCNOQSWX[]deklprxz &'+-8:ACGHOPST_adeopwx{| "#,-4578ABMOUVcdlmoquw~ "*+0179?AHKQRVX^`dfklwy #%+28APov{ "'(+,02:;<=EFZ[bcmnsty{ $&./01=DKS\]^_efrt !%',.789<DEQSgimnyz~!")+45>?BCNORTWX]^_`ehrswy 245789>?ADQR]^moxy%'35@AHJLNUV_`bcegkmvxy{|} ")*34679;@BKMNPQRWYZ\]^cefijktvwz "#+-568:;=DENOQRTV[]fklmrwxy $&/07<ACLMQS\^ceopxy "*,?@GIMNQS]^certxyz{ !%&0189<CGIOPQSZ[^_hitz %&,.67EFMNOQWY`aefjlprxz &'01:;<=JLST\_flsu|~ %,139;=>IJVW]^jkqstu{} ')01<=DEOPZ[\]ghikmopr|~ "$(),.0235<>EFJLSU[\]`depqstwx .67?@DEReprstz| '(./689:ACDEKLUV]^hjpqyz`bhitu $&,.57?@JKTU[\abgivxy{~ #$/056?@HMVW]^_`fhov{}'()*34<>EFMNPQ[\abcejlprxy~ #$+1=>JKPQTU] ()24;<CDFGQRW[`bfhnotv|~ !#*,./789:GHOST[efqrst}~$%)+239:;=CELNTUVW\]acikrstuz| %&,-/0;<ADRSTUbcklqw{} %'67> ,29;@AEGLNSV^_`ak !"#*,02:;FGNPXY_`fgkmvwxy %'+./4567?@DFKMRSTU]_ikpq{| $%&)0234<=DFIJPQ[\`aefijst|~"$%'-078<>EGLNVW`abckmuvxy'(./45?@IJVWYZ`dknst}~ %(/08=CDLPWYdeps}~ &'+,34<=@FPQST]^cdlmwxY_ "PZu{<A 6@AJXY]efopyznr%*>BFP%'-/026:CDLQXY\LR (|'KSW_u}!"#-.25>?JKM[beklnz 3CDPSWX^, 4 M S ^ d o w y ~    +,CDPQMPtv=@ac !!9";"%%&&V*X*,,K0M0Q7S7l:n:<<kCnCF!FJJHPJPVWXW?YAY[[\\__&a(aeemmr{l|}}vwabz{YZ؄]_ډL^kӐKLƑkd[ԝ֝ѥ6778k#%ˬͬ78:>׵۵798S]%& C!!Iy% +h *6/901=-/:;. FI.0DG"AD^b<@ruKMTru  3333333333333333333333333333Z4[meeyy}}d q%M@lhE"   VraniFakultet |"wb ^`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH.  ^ `hH. RR^R`hH. ""^"`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. |D Tw؞     @ @ @9h[ ,]pd$ s 0ASz1~KT[|2[kQGxA\'XW'q tT q x. 4 QZ  F ^ rJQ=~3Mz3 DO)oN0/P`v7nZ gI9/4J@e.s[h1 -!?! "~(" ##m#$iE$R$t$ &.+&K&_&t&}&*'.'_'(E4( )*&*, ,B,_-4- .7(/U/x/iD2]l2-y2 53T3]3g3.4g5;578zJ8K8l8q8}y8u9oM9X9}9x : :0:L:V;,=T=w>>:>w>?@J@/AFAQBlB/CN:C%EHEUE$`E5F,G0G@MGF\HIfIJyLNMNqNQtN!OQP>TP]P'RoRN^T{TUCUjVpV|NW[W^WX PXn!Y5ZPZXbZ9[ [lJ[/c\=]^W_5_l_&r`0}`K a b/bUcqodf"fof2MgkgMWh9]hqhEi}j)j ,j54j7jEjkEk!k Lkj6m3G`NELiw%<m-u lkY`H&`x_#*@`CC }pYH2'@c@Aw#lT<,(-p?F'mi=cs9WB Y+(?d zJZ1L-lw Dx 5R,Zmu7F,USrGugo!e` M3r(~g}Y"Ui=O=Cjtxy>1%VZnvWuavuX%uDeh[ Z?rWX f/ V29OwqyF7dN_zb#!G-~ymQGQj#&'-iyH?E[~9L:{\ eFYgY{O1Z\ 8,K5ZCh 6G{D>O\Y~CGSIP %gDGvh6Vw_F:;yk Ps| KjuD\r]"n_nj-KPJp4Fb"vG\Up$D-NZ(?Qct!im[u @_)9MdTiB=:o B!0!0@j [[[[[[[[[[ [!["[#[$[%[&[([)[*[+[,[3[5[7[8[9[:[;[A[E[G[I[K[L[M[N[P[Q[R[S[T[V[W[X[Z[\[_[`[a[d[e[f[h[j[k[l[m[n[o[s[u[xyz{|} @@@@@@ @H@@&@*@.@0@8@<@B@D@F@H@J@L@N@P@R@T@X@Z@\@^@`@n@r@v@x@z@|@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial/HDAAz Akcent RomanK& ??@Arial Unicode MS9LOttawa15& zaTahoma"1 hU&RF!9$||'!24d9 3QH(?M3Silvana VraniVraniVrani Oh+'0p  , 8 DPX`hSilvana VraniilvVrani ranNormal Vrani 149Microsoft Word 10.0@p@Lgh@/@L9$|՜.+,D՜.+,@ hp F.F.Ri|9A Silvana Vrani Naslov 8@ _PID_HLINKSA| 0"mailto:silvana.vranic@ri.htnet.hr !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@Data 1TableOWordDocument"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjk FDokument Microsoft Worda MSWordDocWord.Document.89q