Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 220835

Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec


Aničić, Branka; Ogrin Dušan; Romić, Davor; Rechner, Iva; Pereković, Petra; Žugaj, Ranko; Nakić, Zoran
Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec, 2005. (elaborat/studija).


CROSBI ID: 220835 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec
(Environmental Impact Assessment: New cemetery in Velika Gorica - Kušanec)

Autori
Aničić, Branka ; Ogrin Dušan ; Romić, Davor ; Rechner, Iva ; Pereković, Petra ; Žugaj, Ranko ; Nakić, Zoran

Izvornik
Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, elaborat/studija

Godina
2005

Ključne riječi
groblje; prostorni razvoj; mjere zaštite; prirodne karaktristike
(cemetery; spatial development; protection measures; natural features)

Sažetak
SAŽETAK STUDIJE Zadaća studije Zadaća Studije o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja -Kušanec je analitička i stručna procjena mogućeg utjecaja novog groblja na okoliš, te ocjena prihvatljivosti u prostoru uz uvjet primjene određenih mjera zaštite. Nositelj ovog zahvata je Grad Velika Gorica, a izvođač Studije je Zavod za krajobraznu arhitekturu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Postupak procjene utjecaja na okoliš i izrada studije s tim ciljem provodi se za zahvate koji su planirani odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja i određeni u Popisu zahvata. Prema Zakonu o zaštiti okoliša i Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš potrebna je izrada Studije za groblja u naseljima od 40 000 stanovnika i više što je slučaj na ovoj lokaciji. Kvalitetu studije ocjenjuje posebna komisija koju imenuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, koje na osnovi Studije i zaključaka komisije izdaje rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš. Zakonska obaveza da se u postupku njene ocjene o studiji informira i zainteresira javnost, radi mogućnosti izražavanja eventualnih pitanja, primjedba i prijedloga. Studija je jedan od dokumenata u postupku planiranja i pripreme uređenja novog groblja i jedan od uvjeta za dobivanje lokacijske dozvole i potom drugih zakonski potrebnih dokumenata i dozvola. Svrha poduzimanja zahvata Svrha poduzimanja zahvata je izgradnja i uređenje novog Velikogoričkog groblja na lokaciji Kušanec. Osnovni razlog za planiranje i izgradnju novog groblja je popunjenost postojećeg glavnog gradskog i jedinog groblja u Velikoj Gorici. U njemu praktički nema više slobodnih kapaciteta za ukop, te se trenutno koriste slobodne parkovne površine. Jednaku sudbinu čeka i nekoliko drugih Velikoj Gorici pripadajućih prigradskih groblja. Zbog toga je bilo neminovno, što prije pronaći i funkcionalno osposobiti novu lokaciju groblja. U Velikoj Gorici živi više od 50 000 stanovnika te je za njihove potrebe planirano novo groblje kapaciteta do 100 godina veličine 23 ha. Računajući na daljnji razvoj grada, prema važećem Prostornom planu Zagrebačke županije, kao i Prijedlogu prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, novo groblje se predviđa graditi u Kušancu, 4 km južno od Velike Gorice. Predviđa se izgradnja novog suvremenog groblja parkovnog tipa, sa svim pratećim sadržajima, koji su u potpunosti ostvarivi na ovoj lokaciji. Ova lokacija je primjerena jer je relativno blizu gradu, gdje postoji dobra prometna povezanost i pristupačnost javnim gradskim prijevozom i dovoljno je velika ravna površina (23 ha) za tu namjenu. Opis zahvata (opis groblja) Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/2002) i Zakona o grobljima (NN19/1998) propisani su uvjeti i sadržaj uređenja za sva groblja. Prema tome na ovoj lokaciji je potrebno predvidjeti i prostorno organizirati sljedeće: Ulazni prostor: glavni ulaz s putem do oproštajne zgrade ; portal ; parkiralište /120 vozila, motocikli i bicikli/ ; sporedni ulaz s parkiralištem ; servisni put za službene prevoze (odvojen od pješačkog pristupa) ; glavne staze koje povezuju grobna polja s odmorištima i proširenjima. Infrastrukturu: Mrežu komunikacija (glavni sprovodni put ; putovi i staze unutar grobnih polja i između polja) ; odmarališta u grobnim poljima ; projekt klupe ; česme za vodu i razvod vodne instalacije ; razvod rasvjete ; prostor za odlaganje smeća ; prostor za odlaganje organskog otpada ; mrežu odvodnje ; ogradu oko groblja. Uređenje prostora za ukop: Grobna polja s unutrašnjom podjelom ; Tipologiju pokapanja (inhumacija, obiteljska ukopna mjesta, individualni grobovi) ; Pokop na temelju kremacije (individualna/obiteljska grobna mjesta za urne, rasipanje pepela, pokop s obilježavanjem imena na zajedničkom spomeniku, anoniman pokop) ; Rezervat za ukop u slučaju katastrofe. Modelno grobno polje kao edukativna informacija o novom načinu uređenja groblja/Oznake grobnih polja. Prijedlog okvirne tipologije nadgrobnih spomenika. Modelni projekti za uređenje pojedinačnih grobnih mjesta. Oprema grobnih polja – orijentacijske oznake većih jedinica i pod jedinica. Projekt kosturnice. Oproštajni objekt: Uređenje prostora oko objekta (oproštajni trg, popločenje, rasvjeta, priključci na glavni sprovodni put, parkiranje servisnih vozila, plan sadnje). Ostale građevine: Upravna zgrada, gospodarski objekt – radionice koje služe općoj usluzi pogona groblja s prostorom za radnike, javni WC, cvjećarna. Plan sadnje: Velika okvirna vegetacija ; Detaljni plan sadnje za grobna polja ; Plan sadnje na parkiralištima, duž komunikacija i u ogradi. Koncept grobljanskog reda. Fazni plan razvoja odnosno uređenja groblja (4 faze). Površina novog groblja je razmjerno velika i iznosi skoro 23 ha, duljina zapadne granice je 600 m, istočne 470 m a na sjeveru 300 m i jugu 580 m, po Pravilniku o grobljima pripada kategoriji velikih groblja. Zemljište je praktično ravno sa blagim nagibom sa zapada i istoka prema kanalu koji teče u smjeru od juga prema sjeveru. Osim uskog pojasa duž zapadnog ruba parcele koji je prekriven šumom, parcela se dosad koristila kao oranica za poljoprivredne namijene (kukuruz, pšenica). Geomehanička istraživanja su pokazala da se na ovom području nalazi distrično pseudoglejno tlo na zaravni, duge mokre faze. Karakteristika tog tla je zadržavanje vode u teško propusnim slojevima, zbog čega će projekt morati posvetiti posebnu pažnju odvodnji kako s komunikacija tako i s površina za ukop. Upravo je zbog slabe propusnosti tla a u svrhu poboljšanja kvalitete tla za poljoprivrednu proizvodnju kao hidromeliorativni zahvat izveden postojeći kanal koji prolazi parcelom groblja. Obzirom na predviđenu organizaciju groblja, odvodnju područja koje gravitira postojećem kanalu na lokaciji groblja, potrebno je riješiti u projektnoj dokumentaciji za predmetni zahvat u prostoru, neovisno od odvodnje na lokaciji groblja tj. kanalima izvan odnosno uz rub parcele groblja. Postojeći kanal treba zatrpati zemljom istih karakteristika tlu na predmetnoj lokaciji, a koje su izdvojene u ovoj studiji kao važan čimbenik za zaštitu kakvoće podzemnih voda. Južni i zapadni rub parcele prate srednje dobne sastojine autohtone šume koja prelazi i u samo groblje. U fitocenološkom pogledu se ovdje radi o šumi hrasta lužnjaka i velike žutilovke (Genisto elatae – Quercetum roboris) a u nižem dijelu susreću se predstavnici zajednice poljskog jasena, crne johe, vrbe i topole. Sve to, napose na rubovima kompaktne sastojine, čini južni i zapadni dio ove lokacije u krajobraznom pogledu jako interesantnim. Ovim se dobiva ne samo osnova za dobru integraciju grobljanskog područja sa njegovim prirodnim okolišem već su neke autohtone vrste i prikladne za primjenu na samom groblju. Duž ceste Velika Gorica – Pokupsko u sredini predviđene parcele za novo groblje nalazi se pogon sa ovećom derutnom građevinom koja smeta i koju treba što prije odstraniti jer znatno ometa razvoj groblja, a otpad odložen uz istu zbrinuti u skladu sa postojećim propisima. U svakom slučaju treba osnovu groblja optimizirati na stanje u kojem će ovaj objekt još neko vrijeme ostati na današnjem mjestu, a također razmišljati o izvedbi groblja u nekoliko faza prilagođeno ovoj situaciji. Prijedlog uređenja groblja u obliku idejnog projekta je uvažio uvjete parcele te program iz pravilnika. O smještaju oproštajnog objekta odlučila su dva kriterija: - usklađena udaljenost od ceste s jedne i do grobnih polja s druge strane - dobra preglednost grobljanskog prostora i ujedno vidljivost objekta sa što više raznih položaja na groblju. Glavni ulaz je smješten na jugoistočnom rubu uz postojeću državnu cestu u neposrednoj blizini autobusnog stajališta. Duž ceste a na potezu između glavnog i pomoćnog ulaza rub je groblja definiran visokim piramidalnim topolama što će naglašeno obilježiti njegov položaj u širem prostoru te doprinijeti identitetu, prepoznatljivosti, i sa veće udaljenosti. Drvoredi unutar groblja djeluju kao elementi artikulacije a istodobno uveliko pridonose i boljoj orijentaciji. Ovo zadnje je u slučaju Kušanca – kao jedne jako prostrane grobljanske strukture – vrlo velik problem. Radi se naime o velikim udaljenostima, na uzdužnim rubovima od 400 do 600 a popreko u prosjeku 400 metara. Stoga je pri planiranju jedan od glavnih ciljeva unijeti logično i funkcionalno smislenu raščlanjenost cjeline a istodobno i osigurati preglednost koja će omogućiti posjetiocima dobro snalaženje na ovako prostranom groblju. Opskrba vodom (za sanitarno-potrošne potrebe) biti će riješena priključenjem na sustav javne vodoopskrbe. Priključak na javni vodovod kao i za struju nalazi se na istočnom rubu parcele uz državnu cestu. Voda iz vodovoda koristit će se za potrebe oproštajnog objekta i sanitarne potrebe zaposlenog osoblja u javnim WC-ima i česmama na početku grobnih polja. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u vodonepropusnu sabirnu jamu. Pražnjenje i odvoženje sadržaja iz iste treba vršiti pravna osoba ovlaštena za obavljanje te djelatnosti. Potencijalno onečišćene oborinske vode potrebno je prije ispuštanja u prijemnik pročistiti u separatoru. Obzirom da će se oborinske vode s lokacije groblja odvoditi i kanalom za odvodnju državne ceste, a kako se trenutno oborinska voda s iste razljeva po okolnom terenu, potrebno je prije ili paralelno sa izvođenjem predmetnog zahvata u prostoru, izvesti rekonstrukciju iste. Sustav odvodnje državne ceste uz lokaciju groblja i nizvodno od iste, treba biti dimenzioniran i na predviđenu količinu oborinskih voda koje će se ispuštati s predmetne lokacije. Osnovno polazište idejnog rješenja je filozofija, da grobljansko uređenje mora nuditi određenu atmosferu prihvaćanja fenomena smrti u duhu spoznaje, da je smrt sastavni dio bivanja i neizbježnost prolaženja. Tu ideju projekt pokušava ostvariti kroz forme koje se što više približavaju prirodnom krajobrazu a da se time ne gubi za groblje obavezno potreban red. Vidljivo je nastojanje da se osigura prijatan ambijent sa što više zasebnosti, napose manjim mjerilom osnovnih jedinica t.j. grobnih polja i zelenim karakterom plohe te okvira od visoke vegetacije. Od ključnog su značenja ovdje dva vidika uređenja: 1. samo su glavne komunikacije popločene odnosno asfaltirane 2. grobovi nisu ograničeni kamenim ili betonskim rubnjacima već područje groba obilježava opločenje (za svijeće i event. vaze) te, po želji, manji nasad uz spomenik. Tratina je osnovna podloga grobnog polja koja u njemu djeluje kao čimbenik ujednačavanja prostora. Glavna prednost ovakvog uređenja je u tome, da se ploha grobnog polja može košnjom uredno održavati na cjeloj površini i na onim grobovima koji bi inače bili zanemareni. Kroz razmišljanje o socijalnoj psihologiji groblja brzo se dolazi do zaključka, da je groblje po osnovnoj namjeni institucija za kulturnu pohranu posmrtnih ostataka umrlih s jedne strane. A s druge strane ono de facto funkcionira kao da je namijenjeno živima. Činjenica je, da praktično sva nadgrobna oprema nosi neke poruke živima, da naime kroz nadgrobni spomenik, rubnjake, ploče i ostalu opremu preostali živi pokazuju društvu slijedeće: - koliko oni cijene svoje umrle a da bi to pokazali ne gledaju na trošak za uređenje koji u nekim slučajevima može postići čak iznos od 15 000 € po grobu - kroz to se implicitno manifestira i društveni (ekonomski) položaj vlasnika groba što neminovno povodi za sobom i socijalnu diferencijaciju. Da manje imućni građani ne bi zaostajali prisiljeni su ući u tu konkurenciju što dovodi do velikih financijskih nadmetanja odnosno teških opterećenja za familije umrlih. Zeleno groblje donosi više prednosti. U prvom redu oslobađa građane od ovog teško snošljivog financijskog tereta jer je u njemu udio kamene nadgrobne opreme razmjerno mali. Time se postiže jedna visoka razina ujednačavanja odnosno ostvarenje maksime: Nakon smrti svi su ljudi jednaki. Drugi, zapravo najvažniji vidik, je u atmosferi takvog groblja koja je opuštena i omogućava posjetitelju susret sa smrću na osnovi spoznaje, da je to nešto prirodno, dio vječitog procesa rađanja i odlaženja. U njemu nema pompoznosti, patetike, blistavosti skupocjenog materijala i takmičarskog duha. Za razliku od klasičnog groblja gdje je sva pozornost usmjerena u pojedinačni, individualni grob, ovdje stupa u prednji plan atmosfera, karakter cjeline koja je visoko estetska, bliska prirodi i u kojoj se može snažno doživjeti kako pijeteta tako i solidarnost velikog kolektiva umrlih. Ima još drugih vidika ali vrijedi istaći bar još jedan. Mi živimo u doba velike društvene mobilnosti. Djeca naveliko i trajno napuštaju mjesto svog rođenja. Zbog toga, kao i zbog drugih razloga, grobovi roditelja i ostalih predaka često nisu uredno održavani pa to kvarno utječe na susjedne grobove. U zelenom groblju je najveći dio održavanja skrb komunalne službe što se uglavnom svodi na redovnu košnju tratine i time osigurava solidan izgled na cijelom groblju. Kod svakog groblja je važan smještaj ulaza kako zbog racionalne komunikacije tako i dobre preglednosti cjeline. To još više dolazi do izražaja kod velikih dimenzija velikogoričkog groblja. U slučaju Kušanca bi bilo optimalno predvidjeti ulaz na sredini uzduž ceste što je nemoguće zbog postojećeg objekta koji je tamo smješten. Stoga je u prvoj fazi predviđen ulaz na južnoj polovini odakle vodi put dijagonalno do oproštajnog objekta. Ovakva pozicija pogoduje početnom razvoju groblja na južnom dijelu. U kasnijim fazama bilo bi smisleno otvoriti još jedan pomoćni ulaz na sjeveru. Uz glavni ulaz predviđeno je parkiralište za oko 120 vozila što će udovoljiti svakodnevnim potrebama i srednje velikim sahranama. Za sahrane sa većim brojem učesnika ili na dan mrtvih omogućava se parkiranje na posebnoj površini između ceste i ograde groblja širine 3m. Ova bi se otvarala samo u prilikama povećane potrebe i mogla bi primiti preko 100 vozila (inače je parkiranje na toj površini blokirano niskim metalnim stupićima). U predloženoj osnovi groblja optimalan je položaj zgrade oproštajnog objekta na točci križanja putova sjever jug i istok zapad. Na taj način posjetitelj može do nje pouzdano doći najkraćim putem i obaviti sve potrebno (narudžba groba, plaćanje usluga kao i nabavka cvijeća ili svijeća). Odavde se nudi i najbogatiji pogled na cijelo groblje pa time stiče i informacija o rasporedu grobljanskog programa. Taj doživljaj nadopunjuje motiv sa uzdužnim potezima pokrovnog bilja u izraženom koloritu koji se ispred platoa oproštajne zgrade radijalno pružaju u dijagonalnom smjeru. Jugozapadna fasada objekta bila bi optimalno koncipirana u staklu kako bi učesnici oproštajnog obreda mogli doživjeti duboke poglede na poljanu i preko nje, na druge jedinice groblja. Kod raščlambe ukopnih kapaciteta i njihovog smještaja imalo se u vidu i fazni prostorni razvoj groblja kao i postupno pristupanje novim načinima sahrane koji se sve više primjenjuju na suvremenim grobljima Europe. Obzirom na to predviđena je raznolika prostorna organizacija ukapanja u varijantama. Inhumacija (ukop u lijesu): pravilna polja raspoređena u geometrijskom redu i djelomično pravilna polja razmještena u slobodnom organskom redu Kremacija (ukop pepelom): slobodno formirana polja u šumi sa rijetkim sastojinama drveća (urne ili eventualno ukop u lijesu) ; eliptična polja pod drvećem na proplanku ispred oproštajnog objekta (urne) ; prosipanje pepela (s upisom imena na zajednički znak - kamen (stela) i anonimno) Procjena potrebnih ulaganja u podizanje novog groblja iznosi cca 12.712.000.00. Izgradnja će biti etapna što omogućuje i etapna ulaganja. Utjecaj zahvata na okoliš Studijom su obuhvaćeni svi sustavi koji su na ovom području nazočni. Pri tom su bile bitne one kvalitete okoliša koje se nalaze u opsegu utjecaja zahvata, te one koje su od posebne važnosti za društvenu zajednicu i koje se mogu prostorno opredijeliti. Iz sklopa mogućih prostornih vrijednosti u ovom je radu prije svega posvećena pažnja na one koje su analitički dostupni i dovoljno značajni za obrađivano područje. Tlo: U tijeku izgradnje, utjecaj planiranog zahvata na tlo na lokaciji zahvata će biti srednje negativan zbog više razloga: izvršiti će se postepeno trajna prenamjena cca 23 ha djelomično uređenog poljoprivrednog zemljišta, tijekom izgradnje i uređenja groblja moguće je i potenciranje erozijskih procesa, tijekom izgradnje će doći do oštećenja tla uslijed gaženja i zbijanja površinskih slojeva, moguća su onečišćenja tla ostacima građevinskog materijala (cementa, vapna, betona) kao i mogućnost prolijevanja goriva i maziva (obavezno provođenje sanacije). Tijekom gradnje oproštajnog objekta odnosno uslijed rada teške mehanizacije postoji mogućnost narušavanja strukture tla, što može imati za posljedicu smanjenje propusnosti za vodu. U tijeku korištenja, utjecaj planiranog zahvata na tlo biti će srednje negativan jer je tijekom korištenja i uređenja groblja moguće potenciranje erozijskih procesa, očekuje se i postepeno nakupljanje minerala i organskih spojeva uslijed razgradnje organskih tvari. Ne očekuje se nepovoljan (štetan) utjecaj izgradnje groblja na onečišćenje okolnog poljoprivrednog i šumskog tla kao i okoliša u cjelini. Podzemne vode: U tijeku gradnje novog groblja, moguće je pretpostaviti djelomično odstranjivanje zaštitnog krovinskog sloja na samoj lokaciji. U tom slučaju, postoji mogućnost onečišćenja ili zagađenja podzemne vode na lokaciji groblja, uslijed akcidentnih događaja vezanih uz primjenu građevinske mehanizacije i eventualno prolijevanje naftnih derivata na površini terena, ako se ne izvrši sanacija. Iz regionalnih karata razina podzemne vode u vrijeme visokih i niskih vodostaja te na temelju mjerenja dubine do podzemne vode, koja su poduzeta u okviru hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade projektne dokumentacije novog groblja, evidentno je da je minimalna dubina do podzemne vode na 8 m od površine terena. U takvim uvjetima, ne očekuje se veći utjecaj građenja na hidrodinamičke značajke vodonosne sredine na predmetnoj lokaciji, izuzev smanjenog prihranjivanja vodonosnog sloja oborinskim vodama na samoj lokaciji groblja. Tijekom korištenja, utjecaj groblja na podzemne vode treba promatrati u smislu eventualnog onečišćenja ili zagađenja podzemne vode zbog naknadnog procjeđivanja raspadnute organske materije ili procjeđivanja agrotehničkih sredstava. Stoga kod gnojidbe zelenih površina treba koristiti kompost, a mineralna gnojiva u minimalnim količinama. Osim navedenog, može se pretpostaviti i mogući utjecaj prilazne ceste do lokacije groblja, jer su ceste aktivni izvor zagađenja fenolima, olovom i ugljikovodicima. U zimskim uvjetima ceste mogu biti periodički izvor zagađenja zbog soljenja protiv zamrzavanja. I u tijeku izgradnje i u tijeku korištenja, utjecaj planiranog zahvata na vode biti će malo negativan i lokalnog karaktera, a u smislu vodoopskrbe i utjecaja na postojeće i planirano vodocrpilište, utjecaja nema ili je zanemariv. Vegetacija: Uzorak vrijednosti u prostoru obuhvata opredjeljuje se prostornim pokazateljima ; složenost vegetacijskog pokrova, posebice šumskih vrsta, autohtonost biljnog materijala itd. Promijene u vegetaciji tijekom gradnje desiti će se postupnim odstranjivanjem vegetacije samo uz postojeći kanal i to faznom izvedbom groblja. Znatni dijelovi površine groblja ostati će i dalje bez vegetacije do kraja izvedbe svih faza groblja, a na planiranim fazama groblja će se vršiti sadnja vegetacije. Ove su promjene malo pozitivne jer dolazi do eliminiranja sukcesijske vegetacije uz kanal u prvim fazama planiranja groblja. Istovremeno će doći do postupnog planiranog obrastanja trenutno gole oranične površine. Promijene u vegetaciji tijekom korištenja groblja na vegetaciju biti će izrazito pozitivne jer se povećava količina vegetacijskog pokrova i njegova raznolikost, povećava se kompleksnost u prostoru i stvaraju se uvjeti za stabilnije odnose u vegetacijskom sustavu. Sačuvana je prirodna vegetacija i šumski rub i u južnom i zapadnom dijelu groblja. Fauna: Novo groblje svojim konceptom uređenja maksimalno zadržava topografiju terena i postojeće stanišne uvjete, a omogućava i proširenje staništa za brojne vrste ptica povećanjem vegetacije. Zbog toga u je tijeku izgradnje, utjecaj planiranog zahvata na faunu zanemariv ili ga uopće nema. U tijeku korištenja utjecaj planiranog zahvata na faunu biti će izrazito pozitivan jer se povećava količina vegetacijskog pokrova i njegova raznolikost. Povećava se kompleksnost u prostoru. Stvaraju se uvjeti za stabilnije odnose u vegetacijskom sustavu a time se povećava i stanište za određene vrste životinja u najvećoj mjeri ptica Ekološka raznolikost: S obzirom da je površina obuhvata potpuno čista bez vegetacije osim njezina južnog i zapadnog ruba koji se u cijelosti zadržavaju, promijene ekološke raznolikosti u tijeku izgradnje će biti zanemarive ili čak malo pozitivne zbog unosa nove vegetacije. U tijeku korištenja, utjecaj planiranog zahvata na ekološku raznolikost biti će srednje pozitivan jer će se povećanjem vegetacijskog pokrova utjecati na porast ekološke raznolikosti u zoni obuhvata. Kao što su bogatije raščlanjeni biotski sustavi, naročito vrste vegetacije, oblik njene pokrovnosti, rasprostranjenost i slojevitost. Vizualne kvalitete: Vizualne kvalitete prostora su zapravo scenski potencijal nekog krajobraza ili njegovih pojedinih dijelova, koji je moguće opredijeliti kao funkciju fizičkih karakteristika krajobraznih struktura koje se uočavaju. U tijeku izgradnje, utjecaj planiranog zahvata na vizualne kvalitete će biti malo pozitivan jer će se postepeno unositi likovno i prirodno usklađene strukture. U tijeku korištenja i nakon konačnog uređenja groblja, utjecaj planiranog zahvata na vizualne kvalitete biti će izrazito pozitivan. Novim uređenjem ova će površina potpuno promijeniti svoje kulturne značajke. Iz trenutno ekstenzivno poljoprivrednog krajobraza ovaj će prostor zahvatom poprimiti kultni karakter i unijeti pozitivne promijene. Uz pomoć prostornog razmještaja grobnih polja kao i načina ukopa kao i odgovarajućeg grupiranja vegetacije u tri velike dionice postignuta je i smislena raščlamba groblja što će pridonijeti njegovoj većoj oblikovnoj atraktivnosti kao i boljoj prepoznatljivosti Mjere zaštite okoliša Projekt krajobraznog uređenja Utjecaj planiranog zahvata u ovom prostoru nikako ne možemo sanirati na kraju izvođenja ili prilikom korištenja zahvata. Osnovna mjera krajobrazno-prostorne sanacije je izrada projekta krajobraznog uređenja za cijelo groblje po načelima parkovnog uređenja. Projekt uređenja groblja treba udovoljiti kriterijima propisanim Pravilnikom o grobljima. Oblikovno rješenje groblja, odnosno prostorno razmještanje sadržaja i fizičko opredijeljene svih struktura maksimalno prilagoditi prirodnim pogodnostima. Vegetacija i šarolikost prostora koju ona stvara u većim sastojinama, grupama i soliterima dominantne su autohtone vrste kao i primjena egzota. Vizualne kvalitete i stvaranje percepcijski jasne i zanimljive scenerije. U tijeku izvođenja treba što više ograničiti transportne putanje građevinskih vozila i mjesta za odlaganje građevnog materijala. Korisna mjera bi također bila što više popularizirati sahranu kremacijom koja povlači za sobom najmanji zahvat u prostor i vrlo je racionalna u pogledu korištenja zemljišta. Poštivati predlagano uređenje grobova (da nisu ograničeni kamenim ili betonskim rubnjacima već se područje groba obilježava opločenjem za svijeće i eventualno vaze te, po želji, manji nasad uz spomenik). Komunalni otpad (otpad individualnog održavanja grobnih mjesta) koji se skuplja u odgovarajućim kontejnerima treba odvojeno prikupljati. Jedan kontejner za biomasu i drugi za krute i plastične materijale. Otpad proizveden održavanjem (košnja i ostatak rezidbe) deponirati na predviđenom odlagalištu prije odvoza do gradskog kompostišta. Podzemne i površinske vode Pažnju treba usmjeriti na minimalno odstranjivanje pokrovnih, slabije propusnih glinovitih naslaga na lokaciji, koje predstavljaju vrlo dobar zaštitni mehanizam od procjeđivanja eventualnih zagađenja s površine terena. Također treba sanirati tlo na koje su proliveni naftni derivati, da bi se spriječilo naknadno procjeđivanje istih do propusnih naslaga tla. Sanitarne otpadne vode moraju se ispuštati u sabirnu jamu. Naročitu je pažnju potrebno usmjeriti prilikom izgradnje groblja na odvodnju oborinskih voda odnosno omogućiti adekvatnu odvodnju za svaku izgrađenu etapu. Budući da će se oborinske vode s lokacije groblja ispuštati i u odvodni kanal državne ceste, a kako se trenutno oborinske vode s iste razlijevaju po okolnom terenu potrebno je prije ili paralelno s izvođenjem predmetnog zahvata u prostoru, izvesti rekonstrukciju iste. Također je potrebno prije zatrpavanja kanala koje se mora izvršiti zemljom isih karakteristika tlu na lokaciji groblja, izgraditi kanale za odvodnju vode s područja koje gravitira istom, te omogućiti odvodnju vode s rečenog područja tijekom izvođenja pojedinih etapa izgradnje groblja i korištenja istih. Pri tome paziti da postojeće lokve na rubovima parcele groblja ostanu u nepromijenjenom stanju. Pri izgradnji groblja potrebno je posebnu pažnju usmjeriti na odvodnju oborinskih voda na način da se, koliko je to moguće, spriječi procjeđivanje oborinske vode na mjestima ukopa, što može uzrokovati stvaranje procijedne vode bogate organskom tvari i na taj način predstavlja opasnost po onečišćenje ili zagađenje podzemne vode. Potrebno je voditi računa o pravilnoj odvodnji oborinskih voda s prometnice na samoj lokaciji, kao i s glavne staze do i trga ispred oproštajne zgrade, zatim sa staza do gospodarskih objekata te servisnog puta za službene prijevoze, te glavne pristupne pješačke staze koja vodi do grobnih polja po kojima će povremeno prometovati motorna pomagala za ukop te parkirališta. Potencijalno onečišćene oborinske vode potrebno je prije ispuštanja pročistiti u separatoru. Potrebno je predvidjeti povremeno ispitivanje vodonepropusnosti separatora sustava odvodnje potencijalnih oborinskih voda do separatora kao separator te sabirne jame. Također je potrebno predvidjeti redovito čišćenje istog kao i pražnjenje sabirne jame od strane ovlaštene pravne osobe. Potrebno je napraviti i nulto snimanje kakvoće podzemne vode na dvije izbušene strukturno– pijezometarske bušotine P-1 i P-2 (lokacije bušotina prikazane su u poglavlju Geološke značajke) na lokaciji groblja te na lokaciji nove bušotine u šumi pokraj groblja. Tlo Detaljna pedološka istraživanja uključujući i detaljnu pedološku kartu mjerila 1:5.000 ili 1:2.000. Naime, na temelju postojećih podataka može se pretpostaviti da tlo na lokaciji budućega groblja nije u potpunosti pogodno za ukop, s obzirom na mjestimično izrazito lošiju ocjeditost terena i prozračnost tla, prisustvo stagnirajuće oborinske vode dužeg trajanja u gornjim slojevima tla (unutar 1 m) uslijed lošije profilne dreniranosti kao i prisustvo podzemnih voda na nižim dijelovima terena, zatim visoku kiselost tla, različitu stratigrafiju po dubini kao i u prostoru, i dr. Spriječiti moguće potenciranje površinske eroziji tla oborinskom vodom tijekom izgradnje groblja. Tlo nikako ne smije ostajati « golo» odnosno bez vegetacijskog pokrova duže vrijeme, a zatrpavanje kanala na lokaciji groblja izvršiti zemljom istih karakteristika tla na predmetnoj lokaciji. Program praćenja stanja okoliša Podzemne i površinske vode Od parametara kakvoće, naročito je potrebno pratiti: a) organoleptička i fizikalno-kemijska svojstva: boja, miris, mutnoća, utrošak KMnO4, pH, H2S ; b) kemijske tvari: kloridi, ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC i DOC), dušikovi spojevi (NH4, NO2 i NO3 ), fosfati, mineralna ulja ; c) toksične tvari: teški metali (Pb, Zn, As), fenoli ; d) mikrobiološka svojstva: Escherichia coli, sulfitoreducirajuće klostridije i enterokoki. Predlaže se uspostavljanje monitoringa kakvoće podzemne vode na dvije izbušene strukturno– pijezometarske bušotine na lokaciji groblja te se predlaže izrada još jedne nove strukturno-pijezometarske bušotine, koja bi se nalazila zapadnije, u šumi pokraj groblja. Monitoring kakvoće provodi komunalno poduzeće grada Velika Gorica, koje je zaduženo za vodoopskrbnu djelatnost.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekti:
0178059

Ustanove:
Agronomski fakultet, Zagreb


Citiraj ovu publikaciju:

Aničić, Branka; Ogrin Dušan; Romić, Davor; Rechner, Iva; Pereković, Petra; Žugaj, Ranko; Nakić, Zoran
Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec, 2005. (elaborat/studija).
Aničić, B., Ogrin Dušan, Romić, D., Rechner, I., Pereković, P., Žugaj, R. & Nakić, Z. (2005) Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec. Studija o utjecaju na okoliš novog velikogoričkog groblja Kušanec. Elaborat/studija.
@unknown{unknown, author = {Ani\v{c}i\'{c}, Branka and Romi\'{c}, Davor and Rechner, Iva and Perekovi\'{c}, Petra and \v{Z}ugaj, Ranko and Naki\'{c}, Zoran}, year = {2005}, keywords = {groblje, prostorni razvoj, mjere za\v{s}tite, prirodne karaktristike}, title = {Studija o utjecaju na okoli\v{s} novog velikogori\v{c}kog groblja Ku\v{s}anec}, keyword = {groblje, prostorni razvoj, mjere za\v{s}tite, prirodne karaktristike} }
@unknown{unknown, author = {Ani\v{c}i\'{c}, Branka and Romi\'{c}, Davor and Rechner, Iva and Perekovi\'{c}, Petra and \v{Z}ugaj, Ranko and Naki\'{c}, Zoran}, year = {2005}, keywords = {cemetery, spatial development, protection measures, natural features}, title = {Environmental Impact Assessment: New cemetery in Velika Gorica - Ku\v{s}anec}, keyword = {cemetery, spatial development, protection measures, natural features} }
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font